Demagog.sk

Schwarzenberg, Zaorálek, Zahradil

Otázky Václava Moravce, 4. březen 2012.
Moderátor: Václav Moravec

Speciál Otázek Václava Moravce s dotazy diváků byl zaměřen na Evropskou unii. Největší diskuze se samozřejmě vedla okolo nepodepsání fiskálního paktu premiérem Petrem Nečasem. Toto rozhodnutí podporoval Jan Zahradil, zatímco Lubomír Zaorálek i Karel Schwarzenberg by byli radši, kdyby se Česká republika k paktu připojila. Karel Schwarzenberg kritizoval také nejasnost rozdělení pravomocí a "kakofonii" české diplomacie v zahraničí.  
Diskuze však byla plná prediktivních výroků a názorů politiků na aktuální evropskou situaci.

Výroky budeme v průběhu dne doplňovat. 

Statistiky diskuze

3   0  
0   0  
6   1  
0   2  
6   1  
2   0  

Pravda     Nepravda     Zavádějící     Neověřitelné

Výroky

„Senát dokonce přijal usnesení, kterým protestuje proti rozhodnutí premiéra, který bez jakéhokoliv mandátu komor, dokonce bez mandátu vlády rozhodl na jednání rady, na tom předminulém, že prostě řekl ne fiskální dohodě, kterou podepsalo 25 členských států.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zaorálka lze s ohledem na záznam hlasování a detail rozpravy v Senátu České republiky ze dne 8. února 2012 označit jako pravdivý.
Na 17. schůzi senátu ze dne 8. února byl zařazen bod  6 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala 30. 1. 2012 a Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici Vlády ČR tuto úmluvu schválit. Nejprve vystoupil s informací o průběhu zmíněného jednání Evropské rady premiér Nečas, který obhajoval svou pozici a vysvětloval, proč za Českou republiku tuto fiskální úmluvu nepodepsal. Argumentoval tím, že "konečný text byl projednán až na samotném summitu, takže nemohl být našimi experty analyzován, natož prodiskutován ve vládě či parlamentu."
Dále obhajoval svůj postoj z tohoto summitu tak, že "smlouva je otevřena k přístupu smluvních stran i po březnovém podpisu bez omezení kdykoli v budoucnosti."
Následně byl po vystoupení premiéra Nečase načten návrh usnesení senátorky (a také zpravodajky tohoto bodu) Aleny Gajdůškové, který obsahoval "doporučení předsedovi vlády, aby přehodnotil své stanovisko a Česká republika přistoupila ke Smlouvě současně s většinou členských států EU na dalším jednání Evropské Rady tak, aby se Česká republika nezbavila vlivu na další formování politik EU." Současně s tímto usnesením senátorka Gajdůšková kritizovala premiéra, že neinformoval senát na zasedání 25. ledna 2012 o svém záměru na jednání Evropské rady zmíněnou smlouvu odmítnout. Návrh usnesení v duchu výroku poslance Zaorálka byl po následné senátní diskuzi schválen v hlasování, kdy tento návrh podpořilo 41 senátorů (šlo o 39 senátorů ČSSD a senátory Pitharta a Bayerovou). 
    

„"Vláda se rozhodla k tomu, že smlouvu nelze za Českou republiku podepsat," to je doslovný citát vládního mandátu, "bez předchozí jasné politické shody na konání referenda."“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Na základě veřejně přístupných zdrojů byl výrok Jana Zahradila označen za pravdivý. Oficiální znění daného vládního mandátu není sice dohledatelné, pokud však nebudeme striktně lpět na doslovnosti, tak vyjádření premiéra Nečase a ministra Kalouska daný výrok potvrzují.

Úřad vlády ČR uvedl v emailové komunikaci následující: "Mandát  byl projednán a schválen (.pdf) Výborem pro Evropskou unii dne 29. února 2011. Vzhledem k tomu, že jednání Evropské rady jsou neveřejná, jsou i dokumenty, obsahující informace k těmto jednáním (a to je právě případ i zmíněného mandátu) dokumenty interními a tudíž veřejnosti nepřístupnými."

Na zasedání poslanecké sněmovny však premiér Nečas informoval poslance ohledně rámcové pozice přijaté vládou na schůzi 18. ledna 2012. Řekl, že "rámcová pozice, schválená vládou 18. ledna, jasně říká — cituji: "S ohledem na změnu podmínek pro přijetí eura v důsledku ratifikace smlouvy se v souladu s programovým prohlášením vlády jeví nezbytné, aby byl souhlas s ratifikací této smlouvy vyjádřen v referendu nebo aby referendem bylo podmíněno pozdější přijetí eura, jež nastane účinností smlouvy, jímž nastane účinnost smlouvy vůči ČR. Bez jasné politické shody na této věci nemůže pověřený zástupce vlády ČR smlouvu podepsat.
Znovu opakuji citaci poslední věty z rámcové pozice, schválené jednomyslně vládou 18. ledna letošního roku: "Bez jasné politické shody na této věci nemůže pověřený zástupce vlády ČR smlouvu podepsat."

Ohledně premiérova vystoupení se píše také na stránkách Vlády ČR.

Také slova Miroslava Kalouska, místopředsedy TOP 09, na tiskové konferenci po jednání vlády z 18. ledna 2012, potvrzují danou diskuzi ohledně způsobu ratifikace smlouvy:
"Velmi vážnou diskuzi jsme vedli o způsobu ratifikace této smlouvy, kdy vláda většinou obou dvou našich koaličních partnerů, z důvodů, které bereme na vědomí a respektujeme, si přeje ratifikaci referendem.Ministři za TOP 09 jsou opačného názoru, nehlasovali jsme pro referendum a nedomnívám se, že by TOP 09 jako politická strana podpořila tento zákon o referendu v PS i v Senátu, sdělili jsme našim koaličním partnerům 3 důvody, které proto máme."

To jasně ukazuje situaci, při níž opravdu obdržel premiér Nečas od vlády mandát, o kterém hovoří europoslanec Zahradil, ošem za situace vyplývající z Jednacího řádu vlády (článek VI hovoří o schvalování usnesení vlády nadpoloviční většinou všech členů vlády), tedy za nesouhlasu jedné ze tří koaličních stran.

Výše uvedenou rámcovou pozici vlády k návrhu mezinárodní smlouvy o posílené hospodářské unii schválil také vládní orgán  Výbor pro Evropskou unii.
„Přišel návrh od této vlády a stanovisko, že chceme snížit rozpočet Evropské unie z jedné na 0,8 % (z celkového HDP Společenství, pozn.).“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Česká vláda se  v lednu letošního roku rozhodla podpořit původní návrh Velké Británie, Francie a Německa, jež se rozhodli usilovat o postupné snížení rozpočtu EU na 0,8% celkového HDP Evropské unie, tudíž opravdu iniciovala podporu postupnému snížení evropského rozpočtu až na 0,8% celkového HDP společenství.

Česká republika původně podporovala návrh Evropské komise, který navrhoval rozpočet ve výši 1,05 % HDP Evropské unie, čímž stála na straně zemí, které nejsou čistými plátci do rozpočtu Unie. Obrat nastal až na zasedání vlády v úvodu roku 2012, kdy se kabinet rozhodl přehodnotit priority a usilovat po boku čistých plátů (země, které do rozpočtu více přispívají než získávají) o postupnou redukci rozpočtů. 

„S tím já souhlasím (s výrokem Lubomíra Zaorálka, že po ekonomické stránce v podstatě nepřináší dohoda nic nového, pozn.), ale přináší, přináší něco nového v oblasti politické a v oblasti rozhodovací, a to je právě to, co nám vadí, tedy vadí nám to, že se tady automaticky přenáší pro ty země, které se stanou signatáři, země eurozóny, Česká republika ještě není zemí eurozóny, takže by se to na ní stahovalo až potom, ale že se automaticky přenáší de facto fiskální zodpovědnost nebo jakási zodpovědnost, nebo jakási kontrola mimo území tohoto státu, že se to přenáší na evropské orgány, že se to přenáší, vždyť si řekněme, kdo to bude všechno platit. Platit to bude Německo, takže to bude německé ministerstvo financí, které bude kontrolovat národní rozpočty jednotlivých, jednotlivých členských zemí Evropské unie. To je přesně to, co nám vadí. To nemá nic tak společného s ekonomikou, jako s politikou.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Na základě níže uvedeného rozboru smlouvy a dalších informačních zdrojů jsme označili výrok europoslance Zahradila o novém mechanismu kontroly fiskální odpovědnosti států eurozóny evropskými orgány za pravdivý.

Zásadní body ve Smlouvě (.pdf) o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt) jsou následující:

Hned v preambuli je uvedeno, že rozpočtový schodek nesmí překročit 3 % HDP a deficit veřejných financí musí být podle této smlouvy nižší než 60 % HDP. V tomto ohledu nejde o nic nového, k těmto hodnotám se již země eurozóny zavázaly v Paktu růstu a stability. O těchto hodnotách se píše také ve článku třetím, kde je dále uvedeno, jak mají vstoupit daná pravidla v platnost ve vnitrostátních právních řádech. Optimální řešení je dle smlouvy ustanovení ústavního charakteru. Případně je ovšem možné také ustanovení jinak závazného charakteru.
Zde je zajímavé podotknout, že v programové prohlášení (.pdf) Nečasova kabinetu se píše, že "vláda předloží ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti."

Článek pátý uvádí:
"Smluvní strana, vůči které se dle smluv, na kterých je založena Evropská unie, uplatňuje postup při nadměrném deficitu, zavede program rozpočtového a ekonomického partnerství obsahující podrobný popis strukturálních reforem, které se musí zavést a vykonat za účelem zabezpečení účinné a udržitelné korekce nadměrného deficitu. Obsah a forma takových programů se vymezí v rámci práva Evropské unie. Jejich předkládaní Radě Evropské unie a Evropské komisi na účely jejich schválení a monitorování se uskuteční v kontextu existujících postupů dohledu stanovených v Paktu stability a růstu.
Vykonávaní programu rozpočtové a ekonomického partnerství a ročních rozpočtových plánů, které jsou s nimi v souladu, bude monitorovat Rada Evropské unie a Evropská komise.
"

Jak uvádí dále rozbor serveru aktuálně. cz, další články obsahují následující:
"Článek 6 předpokládá koordinační a oznamovací povinnost týkající se emisí dluhopisů.
Článek 7 navrhuje zakotvit v zásadě ,,automatické" přijetí navrženého opatření Komise vůči příslušnému státu v řízení pro nadměrný rozpočtový schodek, pokud není kvalifikovaná většina členských států eurozóny proti.
Článek 8 zakotvuje pravomoc Soudního dvoru Evropské unie přezkoumávat správnost a úplnost transpozice pravidel o vyrovnaném státním rozpočtu v právních řádech členských států EU. Nově je umožněno, aby SDEU sankcionoval smluvní stranu, která nesplní jeho první odsuzující rozsudek.
Článek 12 zavádí orgán EU složený z hlav států a vlád zemí eurozóny. Článek navrhuje pravidelné neformální zasedání (nejméně dvakrát ročně) na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států eurozóny v rámci tzv. Euro summitů a předsedy Evropské komise. Na jednání by byl zván i prezident Evropské centrální banky. Tento Euro Summit bude mít také svého zvoleného šéfa."V analýze smlouvy provedené Tomášem Břicháčkem v časopisu Revue politika se opravdu píše o přenosu pravomocí, je zde uvedeno následující:
"Smlouva by z hlediska českého ústavního pořádku byla nepochybně smlouvou podle článku 10a Ústavy, tj. takovou, jíž jsou některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. Na jejím základě by totiž jednak byly svěřeny konkrétní pravomoci mezinárodním institucím, jednak, jak již bylo řečeno, by došlo k faktické změně zakládacích smluv EU.
Přenos kompetencí na mezinárodní instituce je nejlépe patrný u pravomocí svěřených Soudnímu dvoru v článku 8, tj. pravomoci přezkoumávat zakotvení pravidla vyrovnaného rozpočtu a případně ukládat sankce. Dále je případné o takovém přenosu hovořit v souvislosti s rolí, jakou by měly hrát Rada a Komise při schvalování zmíněných „programů rozpočtového a hospodářského partnerství" či v případě vytvoření eurosummitu a jeho úkolů při řízení eurozóny. V širším smyslu lze považovat za přenos pravomocí i posílení postavení Komise v rámci změny hlasovací procedury v řízení o nadměrném schodku (čl. 126 SFEU), protože zde získává prakticky možnost přijímat rozhodnutí sama, nejsou-li kvalifikovanou většinou vetována.
Ze závěru o faktické změně zakládacích smluv EU, které jsou z pohledu českého práva smlouvami podle článku 10a, vyplývá logicky nutnost kvalifikovat navrženou smlouvu stejným způsobem.
Na tomto posouzení nic nemění skutečnost, že pro smluvní státy, které (zatím) neplatí eurem, by se povinnosti ze smlouvy (pokud by se iniciativně nepřihlásily k těm, kde to smlouva umožňuje) bezprostředně nevztahovaly a aktivovaly se až okamžikem přijetí eura. Už ratifikací smlouvy by byl dán nevratný souhlas s přenosem pravomocí, který bude účinný ke dni přijetí eura. Šlo by tedy jen o přenos s odloženou účinností.
K souhlasu s ratifikací tohoto druhu mezinárodních smluv vyžaduje Ústava ČR souhlas Parlamentu daný ústavní většinou, popř. souhlas daný občany v referendu."


„(…) že jsme odtud (z Evorpské unie, pozn.) dostali 180 miliard korun v posledních letech (…)“

„My jsme byli strana, která pomáhala tomu, že jsme vstoupili po roce 2007 do Evropské unie.“

„Tady bych si jenom dovolil panu ministrovi připomenout, že podle ústavy vláda rozhoduje ve sboru a ministři vlády zpravidla se cítí být vázáni většinovým rozhodnutím vlády.“

„Zároveň bych byl pro to, abychom jako Česká republika propagovali dokončení jednotného trhu, což je ostatně také předmětem toho dopisu, který Český premiér spolu s 12 dalšími premiéry poslal předsedovi Evropské komise.“

„Je kompetenční zákon a podle toho se bohužel v té vládě neřídí. Premiér není nadřízený, to si musíte jednou uvědomit.“

„Tahle vláda má 17% podporu veřejnosti.“

„A když se vrátíme do minulosti, tak vždycky přeci hlavní problém čerpání těch peněz byl, že tady těch takzvaných operačních programů, co samo o sobě je hrozné slovo, bylo strašně moc. Bylo jich tady bylo možná několik desítek a ptejte se, za kterých vlád.“

„No, my jsme se připojili k té skupině, která je pro větší rozpočtovou odpovědnost. (VM: "Skupina 8 zemí ale přišla s tím, že návrh je vzhledem k té současné ekonomické krizi příliš velkorysý", pozn.) Nicméně ovšem ne tak stoprocentně, že musíme všude škrtat. Obzvláště právě kohezní politika je pro nás velice důležitá.“

„O té finanční ústavě se právě jedná. Mimochodem vyjednává se o ni v pracovní skupině, jejíž součástí je i sociální demokracie. (…) Říkám znovu, je tady jakási pracovní skupina, sedí v ní i pan Mládek za sociální demokracii, ta jednání probíhají.“

„My jsme obecně řekli, že my s tímto principem dobrého hospodaření s prostředky souhlasíme, my jsme se hlásili k těm principům 3 %, 60 % někdy v minulosti a snažili jsme se to dodržet, dokonce jsme předávali republiku v roce 2006 tak, že jsme všechna tato kritéria splnili. (…) My jsme vždycky respektovali ty kritéria, která říkaly, že se musíme chovat jako dobrý hospodáři a předávali jsme v roce 2006 republiku jako vládní strana s 30 % celkovým dlouhodobým dluhem“

obrázek ke článku: Vlastula

„Tyto závazky, které jsou v té fiskální dohodě, tak to je taková kuriozita, ale my jsme vlastně už se všemi souhlasili, protože byly součástí toho takzvaného Six-Packu a Two-packu, jo, to znamená, to, že my jsme to nepodepsali a nepřihlásili jsme, tak jsme tím nezískali vůbec nic, protože stejně ty závazky všechny platí na základě dohod, které byly učiněny na úrovni Evropské rady. Jediné, co tam je navíc, je ten závazek, že se to musí převést do národní legislativy tady tyto závazky. To je jediné, co je ve finanční dohodě navíc.“


Komentáře


Michal Eibl
07.03.2012 o 12:31
Opakem pravdy je lež. Co to je nepravda?    

Jana Kratka
07.03.2012 o 12:40
No nepravda bude asi neco jako nepodpis… Tez to moc nechapu.    

JIrka K
07.03.2012 o 12:41
To, že někdo řekl něco nepravdivého, neznamená, že lže. Označovat zde výroky jako LEŽ by znamenalo, že samotné hodnocení by muselo být zařazeno do kategorie Neověřitelné, je velice nepravděpodobné, že by ten, kdo výrok ověřuje 100% věděl, že autor výroku při jeho pronesení vědomě lhal.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%BE    

pn
07.03.2012 o 12:50
Bylo by fajn u těch odkazů na autory fotek odkazovat přímo na stránku obrázku na Flickru, v photostreamu se to skoro nedá najít. Jinak u těch fotek politiků autorství taky nějak zkoumáte, nebo je prostě stáhnete z netu a předpokládáte že to je ok a není nutno uvádět nic?    

Richard Kraus
07.03.2012 o 13:12
Já velice oceňuji tuto práci a tento projekt a fandím vám, abyste mohli pokračovat!    

Kesav
07.03.2012 o 13:29
Vypadá to dobře. Děkuji.    

Petr Čaník
07.03.2012 o 13:32
Michal Eibl: Opakem pravdy není lež. Když mi má 5ti letá dcerka řekne, že víly existují a já vím, že se jedná o nepravdivou informaci, tak ji taky neobviňuji ze lži… Lhala by mi, pokud by mě chtěla záměrně oklamat.

Nepravda mi v tomto případě přijde jako trefná definice. Každý ať už si potom udělá obrázek, jestli si onu nepravdu překvalifikuje na lež (záměr někoho oklamat) nebo třeba jen nevědomost…    

Marián Adamus
07.03.2012 o 13:59
Spíš než komentář, posílám námět. Pokud vkládáte nějaké naděje do TOP 09, tak předkládám reakci pražské radní pro školství JUDr Chudomelové, která s dalšími radními za TOP 09 měla reagovat na nezákonnosti na pražském magistrátě, po výzvě svého šéfa Z. Tůmy-TOP 09:----------------------------------------

Vážený pane Magistře, přečetla jsem si Váš povzdech nad tím, že se Vám nedaří získat z Odboru školství Magistrátu hl.m. Prahy patřičné informace, které
jste požadoval. K tomu musím pouze konstatovat, že jako členka samosprávy nejsem
nadřízená odboru školství, NEMOHU mu ukládat, aby něco konal, takovým subjektem
je ředitel Magistrátu hl.m. Prahy nebo soud svým rozhodnutím.

LITUJI, ALE NEMOHU NAPLNIT VAŠE OČEKÁVÁNÍ,

nemám ani k dispozici požadované podklady. Jako
právník OČEKÁVÁM, že by měly zákony být dodržovány, a to jak právo na informace, tak
zákon o ochraně osobních údajů atd. Proto Vám nemohu napsat, že to, co
požadujete, zařídím, získám a předám Vám atd. Omlouvám se, ale NEBUDU SE DO
TÉTO ZÁLEŽITOSTI ZAPOJOVAT,(!!!!!!!!!) protože se domnívám, že je to záležitost odboru, nikoliv samosprávy.
S pozdravem JUDr. Helena Chudomelová    

Igor Hrnčíř
07.03.2012 o 14:43
A to jako Schwarzenberg za celý pořad nic neřekl???    

Tereza Skládanková
07.03.2012 o 14:48
pn: fotky politiků se snažíme stahovat z jejich oficiálních stránek, často mají i materiály "ke stažení"

Igor Hrnčíř: Samozřejmě že řekl, kvůli mediálnímu startu projektu se nám ale tento týden nepodařilo mít vše hotovo již během úterka, a na publikování usilovně pracujeme. Děkujeme za pochopení    

Dvořáček
07.03.2012 o 15:01
"Každé tvrzení o pravdě je nepravdivé, dokonce i toto." Posuzujeme-li, že něco je pravda nebo lež, je to jen názor jednoho nebo skupiny lidí na určitý děj nebo dokonce na nějaký výrok. Jediné, co bychom mohli přijmout jako pravdivé je, že 1 + 1 jsou 2, ale i o tomto Einstein dokázal pochybovat. Takže akce Demagog je možná zábavná, hraje si se slovy, nic však víc.    

Tomáš Beran
07.03.2012 o 15:28
1/ "samotné jednání probíhají "
2/ "tyto data"

Mládenci a děvenky, nezkusíte si dát opáčko z češtiny?    

Martin Mitáš
07.03.2012 o 15:39
"Nepravda" je pojem z (klasické) matematické logiky. Např. zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravdivostn%C3%AD_hodnota    

David Kopecký
07.03.2012 o 16:21
Tomáš Beran:
Děkujeme za upozornění, už jsme to napravili.    

petx
07.03.2012 o 17:35
kníže to zase celé prospal, či spíše opět neřekl nic konktétního aby nenasral šedou eminenci kalouse    

Karl
07.03.2012 o 17:52
Zaorálek v posledních Otázkách VM tolik nalhal a tady není nic….    

Jirka
07.03.2012 o 18:02
Fandím tomuto projektu a věřím, že se vše časem vybrousí. Chápu, že byl start projektu velmi medializován, ale také chápu, že každý start chvilku trvá.    

Jiří
07.03.2012 o 18:36
Výrok Lubomíra Zaorálka "Tahle vláda má 17% podporu veřejnosti." by měl být považován za zavádějící, neboť :
a) Z dostupných výsledků víceméně objektivních průzkumů si vybírá jen jedinou hodnotu.
b) Jak správně píšete, není jasné jakou podporu má na mysli.    

Kaktus
07.03.2012 o 18:55
Michal Eibl > " Opakem pravdy je lež. Co to je nepravda? "

NIKOLIV. Opakem pravdy je nepravda.
(Lež je pojem z jiné oblasti, z oblasti chování.)

Člověk, který toto nechápe, je naprosto diskvalifikován pro téma tohoto serveru. (Vysvětlování by nic nepřineslo.)    

petrok
07.03.2012 o 21:53
Když ukradnu rohlík, je to krádež či přestupek? Lež nebo nepravda? Hra se slovíčky začíná? Když jenom mlžím tak nelžu? Domněnka je co? Polopravda? Začněme už konečně nazývat věci pravými jmény!    

gentleman
07.03.2012 o 23:15
"opakem pravdy je lež"
co se tím myslí? negací pravdy je lež, protikladem pravdy je lež?
opakem malý je velký, to znamená, že nemalý je nesmysl?
existuje matematická logika, jazykový logika, obecně uživaná logika
jakmile se přechází z jedné do druhé, dá se vykouzlit cokoli.
nicméně i s prostým selským rozumem se dopídíme toho, že nepravda je vše, co není pravda. podmnožinou nepravd je lež — záměrná vědomá nepravda    

Cartesius
07.03.2012 o 23:17
Informace je pravdivá, nebo nepravdivá.
Opakem pravdy je nepravda.
Lež je jen citově zabarvené označení nepravdy, ve které jí dáváme negativní konotaci.

Tečka.    

Tomáš Ruprecht, Brno
08.03.2012 o 02:12
To Petrok: No mně je naopak sympatické, že tito mladí lidé berou projekt profesionálně a hodnotí výroky na základě všeobecně uznávaných znalostí matematické logiky, sociálních konsekvencí apod.

Navíc — říkáte, že se tu zbytečně slovíčkaří — zamyslete se třebas nad sebou a uvědomíte si, že ve svém chování člověk také dbá na volení správných slov…

Řeknete svému šéfovi v práci, že je LHÁŘ když řekne, že ráno v 6 pršelo a ono pršelo až v 7? Né, pravděpodobně (asi) mu řeknete: Pane řediteli, já myslím, že se mýlíte, ono začalo pršet přece až v 7… Určitě nenazvete (dle svých slov) věci pravým jménem:
Pane řediteli, jste lhář, to co ste právě řekl je lež! Nelžete nám tu! (No možná to řeknete, neznám Vás, ale většina lidí by asi volila prostě pojem mýlka, protože je to prostě mýlka a to není slovíčkaření!!!

Musíte si uvědomit, že svět NENÍ ČERNOBÍLÝ a vše se nedá zaškatulkovat do jedné 2 vzájemně protikladných vlastností — těch odstínů je vícero, protože nejsme roboti a máme emoce, musí se brát v úvahu také KONTEXT, ve kterém člověk výrok pronesl, člověk může ve výroku říci kouzelné slovíčko ASI a to dále komplikuje přesné analytické hodnocení výroku…u některých výroků (Před 14 dny jsem mluvil s premiérem a on podepsal dokument xyz) vlastně není důležité, zda to byo skutečně PŘESNĚ před 14 dny, ale je důležité, zda ten dokument premiér PODEPSAL… stejně tak není úplně důležité, zda 7 slovný název dokumentu byl přesně na znak odcitován pravdivě…. těch nuancí je strašně moc a prostě jsem dalek toho, aby:

Lid lynčoval někoho (tým Demagog.cz), kdo má snahu něco konkrétního dělat a dělat to poctivě mravenčí soustavnou prací… nebojte pane Petroku, určitě se lidem více líbí tento akademický přístup, který bude časem brán opravdu vážně, právě z toho důvodu, že nepodlehne onomu lidovému lynčování a nesklouzne k laciným (lidu oblíbeným) hysterickým hodnocením, že sebemenší přeřek politika bude hystericky nazývat LŽÍ, když to přeba bude jen nedorozumněni apod.

Tohle je také umění — držet profesionální kvalitu bez ohledu na chvilkovou slávu a poplácávání po ramenou od "prostého lidu", který by nejradši za svů poslední peníz nakoupit rajčata a házel je do oken vládní budovy, ale sám by posléze odmítal vykonat 150 hodin obecně prospěšných prací jako trest zapoškozování cizí věci…

Obecně: nedřív si zamést před vlastním prahem :-) A pokud se Vám to nelíbí, můžete založit konkurenčí server, který bude populistický, uvidíme, kdo bude mít dlouhodobě větší úspěch, já sázím na tento…    

Tomáš Ruprecht, Brno
08.03.2012 o 02:29
Tesat do kamene:

"Cartesius
pred 3 hodinami Informace je pravdivá, nebo nepravdivá.
Opakem pravdy je nepravda.
Lež je jen citově zabarvené označení nepravdy, ve které jí dáváme negativní konotaci.

Tečka."


Výborně, konečně rozumný příspěvek, už jsem myslel, že je to zase v pytli, že se sem nasáčkují pouze histerky a histerikové, kteří nenávistně zjednodušují a pohodlně hodnotí tak, aby druhé apriori poškodili (=aby shodili politika co se jim nelíbí).

Pojem nepravda je sice méně "IN", ale co naplat, vystihuje realitu bez emocí … pojem lež je vlastně už subjektivní hodnocení, navíc fakticky neověřitelný (nikomu nevidíme do hlavy proč daný výrok pronesl tak, jak jej pronesl) a autoři by sami mohli být označeni za někoho kdo lže a vlastně by se to takto zacyklilo do nekonečné smyčky…takže GOTO END :-)    

Mirek Smutný Mnichovo Hradiště
08.03.2012 o 06:51
Děkuju,líbí se mi ,že hodnotíte jednotlivé výroky aktérů pouze z hlediska obsahu a nepřidáváte vlastní názor na daný výrok.Držím palce a nenechte se zatáhnout do debat typu _ co je pravda a nepravda a takdále -    

Miroslav
08.03.2012 o 08:05
Vždycky jsem si u podobných besed říkal — hm, na pohled inteligentní lidé, studovaní, zkušení — sedí proti sobě a před miliony diváků každý řekne opak toho co ten před ním. A ty diváku čum a vyber si kdo lže !!
Fandím tomuto netu!!    

Narlen
08.03.2012 o 08:39
Zajímavý nápad vytvořit takovéto stránky, které mají posuzovat věrohodnost výroků, které politici vypustí svým věrným voličům. Nicméně mám s Vašimi stránkami jeden zásadní problem.
Co je to NEPRAVDA? Tenhle účelový politický novotvar se mi absolutně hnusí a je škoda, že hru na něj akceptujete. Na termínu "lež" není níc nekorektního. Nicméně chápu, že politiky zavedené pseudokorektnosti a stále omílané "politické kultuře" by to vadit mohlo.    

Alny
08.03.2012 o 08:49
Pan kníže údajně řekl (bohužel jsem nekoukal), že Nečas není jeho šéf… Pokud je to pravda (že to řekl), zajímalo by mě, jak se k tomuto tvrzení postaví autoři tohoto zajímavého projektu (demagog.cz), za který jim témto děkuji!    

haya
08.03.2012 o 08:52
Fandim vam ale budete to mi tezke. To ze Zaoralek rekne 70 misto 63 bych ja hodnotil jako "spatna" cisla ale principielne pravda — podstata sdeleni ze je to velka vetsina je pravdiva…    

Tomáš Ciffra
08.03.2012 o 10:16
Dobrý den,

projektu fandím a rozhdoně podporuji.

Nicméně… proč není Schwarzenbergův výrok uveden jako zavádějící…? vždyť my jsme museli do EU také něco odvést…

S pozdravem, TC    

MB
08.03.2012 o 10:38
Údajná nepravda pana Zaorálka ohledně % vývozu a dovozu dne 4. března. Komentář je chybný a ocenění "Nepravda" je nepravdivé — jeho autor totiž čte nepřesně a ve statistikách ČSÚ si spletl prosinec 2011 s celým rokem 2011 — ty údaje, na které odkazuje, jsou jen za prosinec! Údaje za celý rok 2011 by byly mnohem relevantnější a potvrdily by procenta pana Zaorálka.
Bylo by správné to opravit.    

wang
08.03.2012 o 10:50
MB — nesmysl, udaj Zaoralka byl nepravda, tecka. Zrejme u nej vyjimecne neslo o lez, ale o omyl.    

wang
08.03.2012 o 10:54
Narlen — rikate nesmysly. Lez je zamerne uvedena nepravda, nepravda je matematicky vyraz (zadny novotvar) a nerika nic o zameru autora vyroku klamat, muze jit o omyl. Tezko si dokazu predstavit, ze provozovatele demagog.cz by jaksi dokazali urcit, zda slo o omyl, ci lez.    

Johan
08.03.2012 o 10:57
Je to perfektní,vydržte předpokládaný tlak ze strany politiků.    

Narlen
08.03.2012 o 11:37
wang — Jaký máte přehled o užití a užívání termínu "lež" v politice? V podstatě diskurz. Ona se prezentace politiky v čase logicky mění. Za posledních 10-15 let je tady naprosto viditelný nárůst pseudokorektnosti, který se pouští do médii. V devadesátých letech nebyl problém použít termín "lež", proto ten mnou použitý termín "novotvar". Posuzujte věci v kontextu, nikoliv interdisciplinárně. Další a podstatná věc je ta, že politici se do těchto debat připravují na všechny možné druhy otázek a nevynechají i ty nejmenší maličkosti. Témata jsou stejně předem dána. Čili dané odpovědi má politik již připraven. Je to jen hra.
Osočování z nesmyslů si nechte    

Saimon
08.03.2012 o 12:29
fandíme vám! :) jen tak dál…    

Dana Kubínková
08.03.2012 o 12:30
Fandíme Ti ,Terko. Nemusí pršet, stačí, když kape. Dana a Pavel    

Tomáš Ruprecht
08.03.2012 o 13:36
Mám návrh — zlepšovák :-)

Jestli víte, tak, jak je v ivysilani.cz možno si zapnout titulky… tak by bylo možno si zapnout "vrstvu demagog.cz", a u úst politiků by se objevila vždy, když hovoří ten konkrétně Vámi hodnocený výrok, tak u jejich úst by se objevila bublina PRAVDA/NEPRAVDA/ZAVÁDĚJÍCÍ/NEOVĚŘITELNÉ … a v případě zájmu by divák mohl na bublinu kliknout, video by se zastavilo a přes obrazovku by se bublina roztáhla a načetl kompletní komentář k tomuto výroku, co vy na to?

S pozdravem Tomáš Ruprecht, Brno, tomas_ruprecht@centrum.cz    

Petr Gongala
08.03.2012 o 17:13
Tomáš Ciffra:

"proč není Schwarzenbergův výrok uveden jako zavádějící…? vždyť my jsme museli do EU také něco odvést… "

Těch cca 180 miliard, které jsme získali, je "čistá pozice", rozdíl mezi přijmy a platbami.    

Jan S.
09.03.2012 o 10:12
Tento projekt je již ve své podstatě manipulovatelný a zavádějící. Třeba výrok s procenty, kdy jsou čísla a hodnoty do rozhovoru vkládána z paměti, nelze hodnotit jako lež. Když se s někým bavíte a on chce třeba znát nějakou vzdálenost mezi městy, použijete z hlavy též "ilustrační" odhad, ale nelze to považovat za lež.
Ono celkově se ani nejedná o výroky, ale o fráze vytržené z kontextu daného rozhovoru. On je rozdíl posuzovat nějaké tiskové prohlášení a nebo hádku na televizní obrazovce, protože tak ta diskuse většinou probíhá. Navrhuji zrušit ty vaše grafy pravda/nepravda, protože tím byť nechtěně, manipulujete a formujete čtenáře a pokračovat neutrální cestou, uvádění na pravou míru.    

Pavel
09.03.2012 o 10:55
Předem chci vyslovit podporu autorům. Jen tak dál.
Mezi termín pravda a nepravda bych možná zvážil přidat termín nepřesné (což by v uvedených procentech vývozu/dovozu bylo asi přesnější :-)).
Za termín nepravda bych možná zvážil přidat termín záměrná lež, nicméně zde by asi bylo těžké být objektivní a podložit pádnými důkazy. Toto je již spíše práce pro jiné orgány státní správy.    

majk
09.03.2012 o 11:03
Záměrná lež a m ilosrdná lež? Buď to pravda je nebo není.Nic mezi tím nemůže být.Lež a nepravda si myslím,je jedno a totéž.    

Petra
09.03.2012 o 11:44
Výborný nápad! Moc celému týmu fandím! Jen tak dál a nenechte se odradit, oblíbení často nebudete :-) Jo a s tou lží, tady je vidět typický český národ… místo abychom se zabývali důležitými věcmi, hrajeme si na důležité rýpáním se ve slovíčkách… inteligentní člověk to pochopí hned a na ten zbytek si budeme muset zvyknout… Tak good luck! ;-)    

Petr
09.03.2012 o 12:35
Bezvadný nápad, čeká vás nadliská práce pátrání, ale zato hodně užitečná. Naplno do toho. Všem, kteří se snaží napdat vaše "kouzlení" se slovíčky, bych doporučil studium filosofa a matematika Wittgensteina. Než se budete pouštět do debat, vstupujte do nich jako lidé vzdělaní, s laiky lze diskutovat — s prominutím — v hospodě a ještě lépe na nějaké volné a nezávazné téma.    

honza
09.03.2012 o 12:43
Moc se mi Váš projekt líbí a fandím mu.

Skoro si říkám, že něco takového nedělala už dávno Česká televize — natočit debatu s předstihem, analyzovat pravdovost výroků v ní a v televizním vysílání pak informovat diváka, pokud někdo nemluvil pravdu. Hned by si politici začali dávat pozor na to, co říkají. Populisti a demagogové by najenou nebyli schopni diskuze, protože na nepravdách je jejich vystupování obvykle založené.    

Jirka
09.03.2012 o 12:52
Těm, co stále ještě nechápou, že termín NEPRAVDA je naprosto v pořádku, bych doporučoval mrknout se aspoň krátce na nějaké nejzákladnější základy výrokové logiky. Jinak to fakt nemá smysl o tomto debatovat…    

Anna
09.03.2012 o 13:04
Bylo by fajn kdyby jste na konci (ci na zacatku) vzdy zobrazili celkovou statistiku, kdo rekl kolik pravd a nepravd, aby bylo hned jasne kdo je kdo.    

xOn
09.03.2012 o 13:10
Jděte do háje s terminologií! Pokud nechápete rozdíl mezi "nepravda" a "lež", pak skutečně nevím, co očekáváte od serveru s tímto typem informací.
Nápad je to vynikající a přeji ať nevyschne studna kontrolorů…    

taky student
09.03.2012 o 13:41
souhlasím s tím, že seknutí se o 5% je naprosto v pořádku a nevidím důvod ho označovat jako lež :O … přesně vám to řekne málokdo a vytasit to jen tak mezi řečí není žádná sranda … jinak řečeno: sáhněte si sami do svědomí, zda-li byste to řekli přesně ;)
tím nechci ale obhajovat všechny výroky politiků …    

Iks Zet
09.03.2012 o 13:58
Co je to "pred 2 dňami"    

marek
09.03.2012 o 14:03
super, čekám na další 1 a 0    

Petr Kolář
09.03.2012 o 14:07
Iks Zet . Ty musíš být nový na internetu.    

ziggi
09.03.2012 o 14:08
Byť takovým věcem fandím, zdá se mi hodnocení příliš věcné a umravněné. Na politiky toto platit nebude, ti mají hroší kůži.    

Josef
09.03.2012 o 14:36
Schwarzenbergův výrok, že jsme z EU dostali 180 miliard je přinejmenším ZAVÁDĚJÍCÍ, protože neuvádí, že značná část těchto miliard MUSELA být vyplýtvána na projekty, které Česko nepotřebuje (golfové hřiště, aquapark, cyklostezky odnikud nikam, atd.). A to nezmiňuji devastující korupční sílu těchto miliard, o jejichž rozdělování rozhodovali úředníci dle informací konzultačních firem.    

index
09.03.2012 o 14:37
indexu kupní síly má ČR 71 ne 80. Výrazně méně než Slovinsko (80) a stejně jako Slovensko, takže pokud by se srovnával index postkom tak též nejsme premianti. Hodnocení by mělo být NEPRAVDA    

NevericiTomas
09.03.2012 o 14:41
ziggi
Je to preně takové, jaké by to mělo být. Včetně rozlišování pojmu lež a nepravda. Snad si tohle místo udrží úroveň vyšší, než průměrná česká mediální putyka, kde se akorát huláka, nadává a blábolí. Jestli máte chuť si zandávat, iDnes nebo IHNED jsou vám cele k dispozici.    

NevericiTomas
09.03.2012 o 14:43
index
Srovnávaly se země mimo eurozónu.    

999
09.03.2012 o 14:57
Josefe — kdo ti řekl co Česko nepotřebuje? Ty o tom rozhoduješ?    

Jana D.
09.03.2012 o 15:03
Především blahopřeji k této velice užitečné iniciativě, kterou navíc hodnotím jako o to více kladnou, že je vedená mladými lidmi a vysokoškoláky, tedy těmi, kteří statisticky řečeno budou pravděpodobnými lídry našich podniků, organizací a možná i politických stran, každopádně také aktivně zapojenými občany a voliči.

Přeji vám VÝDRŽ, protože každodenní nároky na profesionální zpracování věci se budou tak, jak čas poběží a veřejnost i politici (ti CHTĚ NECHTĚ) zvyknou na to, že ta "malá organizace někde v Brně", Demagog.cz, může to, co do médií vypouštějí sledovat a VĚCNĚ ANALYZOVAT, jenom zvyšovat. Pochopitelně třeba počítat i s tím, že nevyhnutelně, časem, možná spíše dříve než později, přijde i nějaké to trestní oznámení a proto doufám, že máte nebo budete mít pár dobrozdání od v této oblasti kvalifikovaných právníků, nejen proto, že politický boj je všude ve světě nejednou nemilostrdný ale také proto, že naše justice je stále vzdálena konsistentnímu rozhodování nejen v těchto věcech.

Stran (nevyhnutelné) debaty: Pravda versus nepravda nebo lež. Terminologie nepravdy je, matematicky a logicky jasná a užívání je oprávněné. Chápu také, že, jak z lidského, tak "diplomatického" hlediska není, v civilizované společnosti, kde se emoce krotí, obecně vhodné výrok politika (veřejně a permanentně, na internetu atd.) označit za "lež". Tak se to nedělá. K nápravě by (obecně) mělo stačit označit výrok za "Nepravdu" a politici (ať již autoři výroku nebo jejich oponenti) i veřejnost si mohou udělat dostatečně dobrý posudek sami.

Tedy znovu: Výborná myšlenka, užitecný projekt a služba naší demokracii. Nasadili jste si laťku vysoko a tím, jak si na Vaše informace a službu jak veřejnost, tak politici, média atd. zvyknou a budou jí užívat, zmíněný tlak na kvalitu jen poroste.

Závěrem jen jednu prosbu nebo názor, kterým se přidávám k několika ostatním čtenářům: Domnívám se, že ke statistickým údajům uvedeným panem Zaorálkem, které byly, rozhodně řádově a také k podstatě jeho argumentu v pořádku, by se buď měly označit jako "Nepřesné" a rozhodně ne Nepravda. Určitě chcete a musítě měřit "stejným metrem" všem politikům, bez ohledu na to kde se na politické scéně, napravo nebo nalevo, atd., nacházejí.

S pozdravem,

Jana D.    

Jana D.
09.03.2012 o 15:22
Douška:

Doufám, že počet "kliknutí" na Vašich stránkách bude měsíčně tak velký a rostoucí, že potenciální inzerenti se budou — i sami — nabízet a tak by jste mohli mít i nějaký příjem na udržování kvality služby neboť, zejména dolouhodobě a logicky, nelze neustále spoléhat jenom na dobrovolnou práci a investici talentu, energie a času. Tedy nějakou představu stran potenciílu příjmu z "reklamy" ikdyž budete, jak doufám, nezisková organizace (přijímající, jak doufám, dary z nadací atd.) neb i včeobecně prospěšná činnost a služby, podkytované veřejnosti zdarma, něco stojí.    

Michal Eibl
09.03.2012 o 15:38
:). Selská logika mi praví, že pokud se někdo spletl, jde o omyl, pokud říká záměrně polopravdy, jsou jeho výroky zavádějící popřípadě manipulací, pokud někdo vědomě neříká pravdu, lže. Myslím, že server by měl oslovovat i běžné smrtelníky bez vzdělání ve výrokové logice, kterým různé politické novotvary řádně lezou krkem.

Každopádně, díky za mnohočetná vysvětlení, proč tu vlastně nemám co dělat. Jste milí.

Jinak samozřejmě projektu fandím a přeji vám především výdrž po dalších let ;).    

David
09.03.2012 o 15:56
Náměty
1) Co přidat index populistického výroku?
2) přidat do profilu politika celkový index pravdomluvnosti v % (počet pravd/počet výroků)? Index prášení od pusy (1-index pravdy) by nebyl výchovně motivující…
3) časem vytvořit trend indexu pravdomluvnosti => "časová osa" pravdomluvnosti. Debata od debaty.

Jestli to chvíli vydržíte, budeme moci sledovat např. to, kteří politici mají tendenci nejvíce mlžit, v jakých pořadech a kdy…
Držím pěsti. Mohly by z toho být časem pěkné grafy. Třeba je pak před volbami někdo pověsí na překližky kolem dálnic…    

Hidetora
09.03.2012 o 16:22
Zaorálkuv výrok: "My jsme obrovským množstvím pracovních míst…" bych asi neoznačil jako nepravdivý, sami též uznáváte: "Česká republika je skutečně, co se týče mezinárodního obchodu, velmi vázaná na evropský trh." V tomto kontextu je podle mě přesné prověřování procent poněkud zcestné.    

Pedro
09.03.2012 o 16:31
Vynikajici projekt. Doufam, ze Vam dlouho vydrzi elan a ze si date pozor a nezavdate pricinu k napadani ohledne zaujatosti, protoze to vidim jako nejcastejsi postup, ktery bude pouzivan k Vasi diskreditaci. Tedy pozor na pasti.
Ohledne PRAVDA/NEPRAVDA/LEZ — PRAVDA/NEPRAVDA (TRUE/FALSE) neni ani novotvar, ani termin mimo chapani beznych smrtelniku. Ja z vyrokove logiky maturoval na ctyrletem gymnaziu. Nicmene bych navrhnul zavedeni kategorii PRAVDA, NEPRAVDA, NEPRESNE (pro situace, kdy nekdo na otazku ohledne vzdalenosti Praha-Brno odpovi "200 km") a ZAVADEJICI, nebo lepe NEUPLNE (pro pripady, kdy napriklad pouzije nejaky udaj za ctvrtleti, ale z kontextu vyplyva, ze se melo jednat o cislo za rok).    

Kolega z KPES
09.03.2012 o 16:32
nevím, který student mohl označit tuto větu p. Zahradila za pravdivou "Platit to bude Německo, takže to bude německé ministerstvo financí, které bude kontrolovat národní rozpočty jednotlivých, jednotlivých členských zemí Evropské unie."

Bohužel jsem nenašel zmínku ve vysvětlení… koneckonců i odkaz na p. Břicháčka z Revue Politika není tím nejštastnějším… Potom si bude nějaký trunda myslet, že to tu bude zase všechno řídit Německo…

Doufám, že se postupně kvalita "analýz" zlepší… Kamila Gregora na vás!!! :D    

Kolega z KPES
09.03.2012 o 16:36
nevím, který student mohl označit tuto větu p. Zahradila za pravdivou "Platit to bude Německo, takže to bude německé ministerstvo financí, které bude kontrolovat národní rozpočty jednotlivých, jednotlivých členských zemí Evropské unie."

Bohužel jsem nenašel zmínku ve vysvětlení… koneckonců i odkaz na p. Břicháčka z Revue Politika není tím nejštastnějším… Potom si bude nějaký trunda myslet, že to tu bude zase všechno řídit Německo…

Doufám, že se postupně kvalita "analýz" zlepší… Kamila Gregora na vás!!! :D    

MartinR
09.03.2012 o 16:42
kdyby tak šlo reagovat a dělal by se strom odpovědí :) /zde v komentářích/
takhle se skáče a hledá kdo na co reagoval
můj názor na pravdu/nepravdu/lež — lež je vědomá nepravda a _může_ být použita na poškození druhého nebo je to jen omyl a neznalost dotyčné osoby, pohádková bytost a děti je jasný příklad :)
jinak projekt je zajímavý a držím palce    

arnošt
09.03.2012 o 17:22
Dívat se na ten cirkus to chce odvahu, pak hodiny serfovat po netu a zjišťovat pravdivost výroků ještě větší, hlavně ať ti to uvnitř dobře funguje. Žij svůj sen, ovšem nepřehánět !!!!    

kolol
09.03.2012 o 20:19
Co není pravda, může být například i omyl vy trubci. Takovej flame a keců tady kvůli takový blbosti, vy ste teda sebranka :D    

David Kopecký
09.03.2012 o 20:58
Index:
Dobrý den, statistiky Eurostatu hovoří o čísle 80, pokud máte jiný zdroj, který toto číslo vyvrací a potvrzuje Vámi uvedených 71%, ozvěte se nám, prosím, na email nebo zde. Děkujeme.    

Maus
09.03.2012 o 22:50
Vážení, je to paráda a nedejte se odradit nikým, kdo hned od počátku hledá vši ve smyslu slov ,,pravda" vs ,, nepravda". Kdo patřičné studoval, je s Vámi za jedno, kdo ne, žvaní nesmysly. Parádní nápad, rozhodně hodný úsilí, které je mu ( a ještě bude) věnováno. Hlavně vydržet a bude — li možno, pak zkuste postupně rozšířit svůj akční radius i na další pořady — kdyby nic jiného, tedy i blbi si začnou dávat pozor na ústa, aby nevypadali jako blbi. Na čemž vyděláme všichni — dokonce i oni….:-)    

Drobil
09.03.2012 o 23:58
Hodnotit výrok Zahradila, že "víceletá finanční perspektiva do roku 2020 ta se teprve bude dojednávat" za nepravdu je demagogie. Argumentujete tím, že toto je již projednáváno. Ale Zahradil neříká nic o projednávání, on jen uvádí že se bude dojednávat. Projednávat a dojednávat jsou dva různé časové sledy. Máte v tom guláš a spoustu zavádějícího.    

vskiper
10.03.2012 o 02:56
Vzhledem k tomu ze do tabulky neclenu Eurozony zarazujete i Slovensko (srovnani PPS % průměru EU), musim bohuzel podrobovat auditu i vase komentare a v tom okamziku projekt ponekud postrada smysl. Odsudek tvrzeni o nepripravenosti "Perspektivy 2020"Jana Zahradila protoze si EK neco posouva mezi sebou v nejakem internim rizeni (byt jsou vysledky publikovany) je podle me tendencni.
Afinita autorkeho tymu k Bruselu je bohuzel nezpochybnitelna. Skoda, protoze to snizuje kredit jinak zasluzneho projektu.    

David Kopecký
10.03.2012 o 04:04
vskiper:
Slovensko se nám do statistik přimíchalo omylem, děkujeme za upozornění.    

Zbyněk Novotný
10.03.2012 o 07:09
Zajímavost

Jaký význam má výsledek výzkumu, kde se na něco ptáme občana, když občan nemá informace k posouzení, aby mohl vůbec nějaký relevantní názor mít.
Takhle se sbírají jenom "jakési dojmy" na základě "aninevímčehosi", které dle mě mají NULOVOU HODNOTU k čemukoliv. Maximálně tak můžeme sledovat "náladu lidí na základě bludů a polopravd".
Základem všeho dle mě je:
1. Jasné informace na základě fakt.
2. Z toho vyplývající věci (následky, výsledky) — anylýzy panelů expertů.
3. Výsledky analýzy do čtivě pochopitelné podoby — nezkresleně.
4. Pak teprve lze vůbec "začít mít názor".
5. Pak posuzujeme teprve VÝHODNOST a i to lze z několika úhlů
a/ výhodnost pro mě jako jedince
b/ výhodnost pro jednotku (např Stát)

čili shrnu:
Základem jsou INFORMACE z FAKT > ANALÝZA EXPERTŮ > VÝSLEDEK > NÁZOR / ČINĚNÍ

ab absurdum se dostaneme do:
Dejme tomu že vše bude jasné. 60% Společnosti ale nechce přijmout realitu a chce místo prosperity projídat půjčky. Zvedne ruku a neštěstí je hotovo.
Demokracie : ))))

Hezký den a hodně myšlení přeje
Zbyněk Novotný Praha (NE ten poslanec za ODS!!!)    

Zbyněk Novotný
10.03.2012 o 07:31
Nechci kritizovat. : )
Vynikající projekt. Teď si budou muset politici dávat pozor co říkají.

Moc přeji projektu, aby nebyl zahlcen "plácaly a tlachaly" píšící nenávistné výblitky,
ale aby zůstala úroveň.

…ale…
Moc bych prosil (jako už zde jeden pán),

UDĚLEJTE DOBROU STRUKTURU DISKUSÍ : )
Rozjeli jste projekt, který má tepat do neřádstva v Systému řízení státu a politiky.
A sami máte již v základu chybu. Proč se nikdo nezamyslel?
Proč si nikdo nepředstavil, jak asi budou lidé diskutovat.
(Mám zkušenosti — prostě programátorovi se to složitě programuje a diktuje nám, jak něco bude nebo ne. Známým: To neeejdeee. Jde to, jen se nesmí překopírovat nějaký modul, ale chce to Programovat). : ))

dále
Prosím o zvážení: (tipy)

Udělejte centrál diskusi o demagogovi.cz
…pak se nebude muset psát o stránkách obecně do příspěvků k něčemu.

Udělejte dobře reakce…ale ne probůh jako na fóru lidé.cz například
to pak bude naprosto nepřehledné…
Další diskuse k příspěvku by měly být rozbalovací, jinak se z diskuse stane naprosto nepřehledný zmatek odpuzující ke čtení.

+ nápad:

+ By bylo systémově zajímavé, udělat seznam politiků, osob a U NICH VEŠKERÉ JEJICH PROHŘEŠKY či naopak SOLIDNOST ….
Jen by se sbíralo již označkované a každý Jedinec by tak měl svůj SEZNAM HŘÍCHŮ

BYLO TO TO JASNĚ A NEODISKUTOVATELNĚ VIDĚT kdo pořád "nepravdí"
(zaveďme také lež… možná by šlo vystopovat, kdo záměrně lže, a ne jen mluví nepravdu)

pak by to chtělo

SEZNAM PŘÍPADŮ
Řekněme že v ČR lítá 50 klíčových kaus, a bylo by zajímavé sledovat jejich historii, včeteně současného stavu, či výsledku.
To by bylo : )))

Nečekejme že někdo bude až se to pořádně rozjede, sledovat tuny textů a dělat si z toho závěry. Pokud se teamu Demagog.cz, nepodaří unikátní výsledky SROVNAT DO DOBRÝCH INFOCELKŮ — tedy CO Z TOHO VYPLÝVÁ
uplácá se to do ničeho :))

Držím všem palce, držím palce lidem, aby vydrželi sem chodit, a nebrali to jako módní výstřelek ze slovenska.

Drobet jsme všichni zaspali, tak se probuďme, než nám to tu rozkradou či zničí diletantismem všichi ti, jež nevnímají službu Státu jako Posun k prosperitě.

Neberte prosímpříspěvek jako poučování — ale jako impuls.

Děkuji
Zbyněk Novotný Praha    

Vladimír Kříž Praha
10.03.2012 o 10:49
Rád bych konfrontoval PRAVDU L. Zaorálka: "Tahle vláda má 17% podporu veřejnosti". která však ilustruje negativní hodnocení vlády ve veřejném mínění obecně.
Jako NEPRAVDA je naopak označen Zahradilův výrok: "že ta vláda má podstatně většinovou podporu veřejnosti, pokud jde o její postoj konkrétně ke vstupu do eurozóny". V odůvodnění současně uvádíte, že 71% respondentů je proti vstupu, což se shoduje s vládní politikou. Skutečnost, že není ověřitelný počet souhlasících a nesouhlasících členů vlády (který je ovšem zřejmý z jejího rozhodnutí odkládat vstup), nemůže vést k závěru NEPRAVDA.
Souhrn PRAVDA + NEOVĚŘITELNÉ je podle vás NEPRAVDA, což považuji mírně řečeno za tendenční. Vaše stránka je zajímavá, ale slušelo by jí dodržovat fair play.    

Soca
10.03.2012 o 15:10
Díky za tenhle projekt a za energii, kterou do něj vkládáte.    

David Kopecký
10.03.2012 o 16:26
Zbyněk Novotný:
Děkujeme za Vaše podněty ke způsoby komentování na této stránce, určitě je budeme zvažovat, vše je ovšem teprve v počátcích, buďte proto, prosím, trpělivý.    

Karel Gargulák
11.03.2012 o 13:33
to Vladimír Kříž Praha: Dobrý den, nejprve se musíme omluvit za to, že výrok byl doplněn o poznámku, která se k němu nevztahovala (Lubomír Zaorálek uvádí 17% podporu vlády veřejností, pozn.). Ta byla odstraněna. Ještě jednou omluva na naší straně. Tento fakt mohl hodnocení zkreslit. Dále upravujeme výrok na zavádějící a děkujeme za kritiku. Nyní k samotné argumentaci a důvodu změny: Jan Zahradil ve svém faktickém výroku uvádí, že vládní postoj koreluje s postojem veřejnosti. Vzhledem k neexistenci aktuálního oficiálního postoje vlády, který by jasně odmítal přijetí eura a existenci jediného aktuálního průzkumu veřejného mínění, ve kterém veřejnost vstup do eurozóny odmítá, jsme nuceni výrok považovat minimálně za zavádějící, neboť Zahradil v kontextu diskuze tvrdí, že vláda odmítá vstup do eurozóny, tento výrok však není pravdivý — vzhledem k deklarovaným postojům uvedených ve zdrojích u výroku. Pokud ovšem doplníte argumentaci o další věcné zdroje či hodnocení, můžeme jej dále upravit — možno provést zde či prostřednictvím našeho e-mailu. Jsme absolutně otevření všem podnětům. Cílem projektu je otevřít celospolečenskou kritickou diskuzi nad faktickými výroky politiků ve veřejném prostoru.    

Šárka
11.03.2012 o 15:10
Dobrý den,

dvě poznámky:

1. Nevím, zda je vhodné k pravdivosti výroku pana Zahradila o přenosu politických pravomocí používat analýzy konzervativně, tedy stejně názorově založeného, Revue (V analýze smlouvy provedené Tomášem Břicháčkem v časopisu Revue politika se opravdu píše o přenosu pravomocí…)

2. Já totiž ten statement pana Zahradila nechápu. ČR se zavázala, že rozpočtový schodek nesmí překročit 3 % HDP a deficit veřejných financí musí být podle této smlouvy nižší než 60 % HDP.
Toto jsou přeci jasná ekonomická fakta a je přeci logické, že kontrolu provádí někdo jiný, než ten, který je za dodržování schodku a deficitu zodpovědný. Takže opravdu nechápu logiku a pravdivost tohoto výroku. Zda má pan Zahradil na mysli pravomoci kozla zahradníkem? Není to spíš zavádějící?

Děkuji za případnou odpověď. Jinak vaši práci oceňuji. Je to dobrý směr.    

Vladimír Kříž Praha
11.03.2012 o 16:20
To Karel Gargulák: velmi si cením vaší odezvy. Ve vašem projektu vidím jako podstatnou věc selekci zkoumaných výroků ve vztahu k výpovědi jako celku, a poté způsob, jakým jsou fragmentovány pro verifikaci. Teprve zkušenost dokáže zvítězit nad podvědomou snahou uhrát laciný bod (proto jsem použil termín fair play), který podobnou hru dříve nebo později devalvuje. Ostatně OVM je také hra, doprovázená exhibičními prvky.
To, jak se stavíte ke zpětné vazbě se čtenáři ale ukazuje, že zkušenosti hodláte sbírat poctivě. Osobní poznámka — nezaujatého a objektivního přístupu je možno se učit např. u K. Hvížďaly.
Držím vám palce.    

michal trec
12.03.2012 o 07:50
Vyrok pana a Zaoralka mi pride spise zavadejici. V tom, co chtel rici mel v podstate pravdu, akorat rekl spatne procenta o 7 a 11.    

michal trec
12.03.2012 o 07:52
pardon dokonce jen o 2 a 5.    

Zbyněk Novotný
12.03.2012 o 10:10
Lékem na demagogii a marast je:
- Volič — plátce daní je akcionář státu.
- Státní zaměstnanec slouží státu, tedy akcionářům.
- Tento zaměstnanec má činit vše pro prosperitu státu, za to je placen
- Vše co jde má být veřejné a čitelně jasné pro všechny občany
(pak by nebylo třeba těchto stránek)
- Tím by bylo jasně vidět, za co se kde platí, co je třeba a co je zbytečné, či dokonce kriminální činy či diletantismus
- Tím by se nestávaly věci jako teď — že se budou zvyšovat daně, když není vyřešeno > Audit stavu státu, čitelné výdaje a příjmy, plán jak k prosperitě —
doslova se chystáme nalévat další vodu do cedníku
Klíčem je, aby voličstvo křičelo a chtělo volit jen toho, kdo bude státu sloužit k prosperitě + systém postihů (faktických postihů) za odchýlení se od nejvýhodnější cesty.
Doslova ABY BYL ŠMEJD, CO JE DILETANT, NEBO ZLODĚJ VIDĚT
Kapři si rybník nevypustí, občané učme se účinně sdružovat, šířit informace, požadovat, tlačit, činit. Mafie sosající z rozpočtu jsou ve všech stranách, nebuďme naivní.

Tento web přispívá jednoduchým systémem k tomu, aby se kaprům blbě lhalo a mlžilo.

Zbyněk Novotný    

D.Schutznerova
12.03.2012 o 17:15
Pokud tu někdo něco změní-tak to bude mladá generace.Držím vám palec a doufám,že se vám -mladým-to povede brzo.Už je to zapotřebí.    

Čtenář
13.03.2012 o 00:31
To je divné, že za Sorosovy peníze by se mělo něco objektivně hodnotit. Partu vede chlapík z agentury Člověk v plísni, která slouží nevím komu, a s praxí na velvyslanectví státu, který toho už nalhal habaděj. Nedělejte si z lidí srandu, vy žádnou pravdu posuzovat nemůžete.    

Alex Staněk
13.03.2012 o 06:40
Dobrá myšlenka.
P.S. Pravda, nepravda, lež — ne každý disponuje základy logiky.    

Petr Blahník
13.03.2012 o 09:27
Mám pochybnosti o přístupu autora hodnocení k informacím o obchodu s Eurozónou ve výroku pana Zaorálka. Podle mne by si autor neměl vybírat náhodný měsíc (prosinec) a měl by vycházet z dlouhodobých definitivních údajů. Podle mého názoru údaje o zahraničním obchodu za rok 2011 ještě nejsou konečné. Pokud bychom vycházeli z údajů o zahraničním obchodu za léta 2009 a 2010 a údaj zaokrouhlili na celé desítky procent, tak měl pan Zaorálek pravdu v první části výroku. Vývoz do států Eurozóny činil v roce 2009 67,1% celkového vývozu a v roce 2010 66,2%. Vzhledem ke kontextu výroku považuji takovou přesnost za dostatečnou. V druhé části výroku neřekl pan Zaorálek pravdu, dovoz z Eurozóny byl v roce 2009 53,5% a v roce 2010 50,3%, při zaokrouhlení na celé desítky to je tedy skutečně 50%. Pramen: ČSÚ e-6008-11.    

Jaroslav
16.03.2012 o 10:20
Pekny den.
Tvrzeni L>zaoralka na teto strance "Senát dokonce přijal usnesení, kterým protestuje proti rozhodnutí premiéra, který bez jakéhokoliv mandátu komor, dokonce bez mandátu vlády rozhodl na …." je povazovano za pravdu nebot so senat skutecne schvalil.
Dale je uvedeno tvrzeni J.Zahradi ""Vláda se rozhodla k tomu, že smlouvu nelze za Českou republiku podepsat," to je doslovný citát vládního mandátu, "bez předchozí jasné politické shody na konání referenda." jako pravdive.
Tak jse o o slovicka nebo ne? Co by melo byt uvedeno za lzive je usneseni senatu. To tu vsak nehraje roli. Zajimalo bu mne jaky je klic k vyberu otazek.
Je to jako s K. Krejci v pripade VV. POkud pouziji stejnou metodiku tak kdyz je pravda,ze p.Koci rekla o oplutku od V.Barty , tak musi byt pravda i ze to byl uplayek.
Nebo by bylo lepsi v takovychto spornych pripadech tyto odpovedi neposuzovat. Muze se tak stat pravdomluvny clovek.tkery podle vaseho metru buderikat 100% pradu a pritom servirovat na verejnosti same lzy. Dejte si pozor na to jak vybirate otazky.
Jinak projektu fandim.    

Jaroslav
16.03.2012 o 10:27
Omlouvam se za ty preklepy. ale nemam u sebe bryle a na notebooku to moc s klavesnici neumim,a nestihl jsem to po sebe prekontrolovat :-)    

Robert
16.03.2012 o 12:31
Moc dobrej nápad, i ty kategorie pravda x nepravda x zavádějící x neověřitelné. Považuji to za přínosné hlavně ve vztahu k výrokům typu: my jediní v Evropě, kdo nemá, nebo tohle neexistuje jinde než u nás. Přeju hodně štěstí.    

johny
17.03.2012 o 21:14
take ocenuji Vasi praci. drzim palce    

Jardoslav
19.03.2012 o 13:33
Muze mi nekdo vysvetlit, jak bylo overeno tvrzeni pana Skromacha:
"Na severní Moravě, na Zlínsku rozdávala charita potravinové balíčky, aby ty lidi vůbec přežili…" Nebot v teto vete je podstatne "…,aby…" , ktere dava hlavni vete smysl.
Tvrzeni je povazovano za PRAVDIVE, ale melo by podle vasi metodiky a smyslu vety byt povazovano alespon za neoveritelne nebo zavadejici. Kdo prokazal, ze bez techto balicku by ti lide zemreli? Protoze, bude-li posuzozvana pouze prvni cast souveti jako pravdive bez spojeni s vedlejsi vetou, tak je to pouze obecne znama pravda a ta by podle vasich metodik nemela byt posuzovana!
Projektu drzim palce, ale mel by byt objektivni. Takto to zacina vypadat, ze se jedna o projekt na objednavku a tim by byl cele projek posunut do jine roviny.    

Petr Gongala
20.03.2012 o 17:15
Jardoslav:

hodnotíme pouze faktické výroky. Máte pravdu, že druhá část výroku je neověřitelná. Proto ji také neověřujeme, jak je uvedeno v odůvodnění.

To, že charita rozdávala potravinové balíčky, jsme nepovažovali za obecně známou pravdu.    

Jiří Šafránek
21.03.2012 o 11:29
Pravda / Lež. Nepravda /Nelež. Vstaň / Nelež. Lež / Nevstávej.    

tomáš
21.03.2012 o 11:54
Zahradil říká , že jsme nejbohatší atd.


Vy to tak necháte ? — Chlapi , Vy , co to tady vedete : Kurňa, běžte prodávat radši rohlíky, na víc nemáte … ( budou z Vás pak aspoň soudci ??? , nebo státní zástupci ??? — tak JSTE IN ! HURÁ a děkujeme !!!    

Jana
21.03.2012 o 21:57
Dobrý web, skvělý nápad. Klobouk dolů za iniciativu. Nejspíš nějaké mouchy budou a "rejpalové" také, ale přínos Vaší práce pro "obyčeného" člověka — bez hlubšího (či profesionálního) zájmu či času sledovat politické souvislosti do hloubky — nedocenitelný. Díky moc.
(Mimochodem, nepravda mi přijde jako dostačující a vystihující označení. Nenapadá mě přesnější.)    

Jana
21.03.2012 o 21:58
Dobrý web, skvělý nápad. Klobouk dolů za iniciativu. Nejspíš nějaké mouchy budou a "rejpalové" také, ale přínos Vaší práce pro "obyčeného" člověka — bez hlubšího (či profesionálního) zájmu či času sledovat politické souvislosti do hloubky — nedocenitelný. Díky moc.
(Mimochodem, nepravda mi přijde jako dostačující a vystihující označení. Nenapadá mě přesnější.)