Jak hodnotíme?

Publikováno 19. ledna 2014

Factcheck znamená ověřování pravdivosti faktických vyjádření politiků. Sledujeme pouze ověřitelná tvrzení politiků, tedy ta postavená na faktech v různých podobách, ať už to jsou numerické informace, minulé činy dané osoby (hlasování o zákonech nebo vyjádření), nebo historické události.

Co je to „factcheck“?

Factcheck znamená ověřování pravdivosti faktických vyjádření politiků. Sledujeme pouze ověřitelná tvrzení politiků, tedy ta postavená na faktech v různých podobách, ať už to jsou numerické informace, minulé činy dané osoby (hlasování o zákonech nebo vyjádření), nebo historické události.

Vzhledem k tomu, vybíráme všechny faktické výroky politiků v dané debatě, nelze vyloučit, že se dané tvrzení může jevit zdánlivě banální. Nelze je ovšem z hodnocení vyloučit z důvodu zajištění nestrannosti a objektivnosti. Z toho důvodu také nelze svévolně srovnávat jednotlivá tvrzení či politiky mezi sebou navzájem (podrobněji viz „Jak nakládat s jednotlivými hodnoceními“).

Kategorie neověřitelných tvrzení jsou rovněž považována za faktická (postavená na faktech), ke kterým ovšem nebylo možné dohledat žádný veřejný zdroj, který by dané tvrzení potvrzoval či vyvracel (podrobněji viz „Jakým způsobem hodnotíme“).

Jakýkoliv souhrn hodnocení je možné vztahovat právě jen na tato tvrzení, ne na celkový projev politiků.

Co projekt Demagog.CZ nehodnotí?

Nehodnotíme politická prohlášení, hodnotící soudy a predikce dopadů nějakých opatření (např.: opatření vlády XY je dobré, neboť způsobí růst zaměstnanosti). Je to proto, že hodnocení ideologických či jiných normativních soudů, které nejsou postaveny na jasných a doložitelných faktech, jednoduše není možné: budoucnost neznáme a u hodnotových soudů nelze nalézt jedinou „správnou“ pozici.

Jakým způsobem výroky hodnotíme?

Pro hodnocení jsou vytvořeny 4 základní kategorie:

Nepravda

Tato tvrzení nejsou v souladu s veřejně dostupnými čísly nebo informacemi o nějakém konání, respektive nekonání; nebo dané tvrzení nepotvrzuje žádný dostupný zdroj (pro případy, kdy se liší způsob výčtu daného ukazatele).

Pravda

Použití správné informace ve správném kontextu.

Zavádějící

Jedná se o tvrzení, která používají správná fakta ovšem v nepravdivém nebo neúplném kontextu či jsou z původního kontextu vytrhávána či jinak překrucována. Nevhodná či nepřiměřená porovnávání.

Přidáváme příklad zavádějícího tvrzení:

Příklad zavádějícího tvrzení:

„V Německu jsou tři podmínky, které musí být splněny najednou (pro splnění podmínek, kdy firma podléhá kontrole státního kontrolního úřadu, pozn.). Musí to být monopolista, musí převážně vykonávat poskytovat veřejné služby, buď úplně, nebo převážně, a musí na tyto veřejné služby čerpat státní peníze.“

Poslanec uvádí zavádějící tvrzení, když naznačuje, že každá kontrolovaná firma musí zmíněné podmínky splňovat.

Kontrole německého ekvivalentu NKÚ, tzv. Spolkového účetního dvora, podléhají mj. právnické osoby ("firmy"), které splňují poslancem jmenované podmínky. Jak ale popisuje publikace Ministerstva vnitra ČR (.pdf, str. 177-178), jsou ve stanovených případech povinně kontrolovány také další právnické osoby (tedy i soukromé firmy), které nemusí výše uvedené podmínky splňovat.

Jde o ty, které provádějí části plánu spolkového rozpočtu, obdržely od Spolku náhradu nákladů nebo dotaci, spravují jeho prostředky nebo, a to především, pokud byly Spolkem založeny. Kontrola účetního dvora může být i dojednaná, případně určena ve stanovách subjektu. (Přesný výčet kontrolovaných subjektů je v § 91 zákona o Spolkovém účetním dvoře — .pdf, německy)

Neověřitelné

V případě, že není možné najít zdroj tvrzení, respektive není možné ho na základě žádných informací potvrdit či vyvrátit.

Jak je zajišťována nezávislost hodnocení?

Veškerá naše hodnocení jsou vždy psána s řádnými odkazy na veřejné internetové zdroje, ve výjimečných případech s odkazem na odborné publikace s uvedením autora a strany. Každé publikované odůvodnění prochází autonomní dvojstupňovou kontrolou, kde se kontroluje faktická a metodologická přesnost a správnost a také celková logika výroku.

Demagog.CZ jako celek není svázán s žádnou politickou stranou či uskupením a tyto subjekty jsou striktně vylučovány z podílu na financování projektu.

Jak nakládat s jednotlivými hodnoceními?

Obzvláště chceme vést přehled o tom, jak si jednotliví politici diskutující v relacích vedou. U těchto zobecnění je třeba brát v potaz následující důležité limity:

  • Cílem těchto statistik není vytvářet všeobecně platná tvrzení o tom, který politik je větší lhář, neboť není v možnostech dané statistiky zachytit „velikost“ lži (klamání) ve smyslu závažnosti dopadu na veřejné mínění.
  • Cílem je upozorňovat na množství faktických přešlapů, které zazní v množině těch výroků, které hodnotíme.
  • S takovou statistikou je nutno nakládat opatrně, při jejím vytváření dochází k několika zkreslením, kterým se naneštěstí nedá vyhnout: témata, o kterých se v relaci hovoří, stanovuje (nebo by měl) moderátor; výroky, které hodnotíme, vybíráme my, selhání lidského faktoru je proto možné.
  • Politikové jsou námi ověřováni v různé míře, tudíž procentní srovnání míry jejich nepravdivých výroků nemusí být vypovídající.

Každý, kdo bude zveřejňovat námi uveřejněné statistiky, by měl brát tyto limity do úvahy a zveřejnit je spolu se statistikou.

Mám výhradu k hodnocení nebo fungování projektu, kam se mohu obrátit?

Nenárokujeme si absolutní pravdu či správnost, naše práce je kdykoliv otevřena vašim podnětům a připomínkám. Pokud víte o nějakém zdroji či informaci, který není v souladu s našimi hodnoceními, napište nám na info@demagog.cz nebo přímo koordinátorovi projektu na tvrdon.jan@demagog.cz (Jan Tvrdoň).

Vaše podněty jsou zpracovány následujícím způsobem:

1. Vámi zaslané připomínky jsou předány našim expertům.

2. Všechny nově poskytnuté informace a zdroje jsou důkladně prověřeny.

3. Na základě této nové analýzy je pak následně upraveno nebo ponecháno stávající hodnocení výroku.

4. Pokud jsou nově poskytnuté informace/zdroje uznány za relevantní a hodnocení výroku na jejich základě upraveno, je tato skutečnost explicitně uvedena u daného výroku.