Demagog.cz

Komunální volby v Ostravě

Celkem 11 kandidátů s největším volebním potenciálem usilujících o post ve vedení města Ostravy diskutovalo v České televizi. Čeho dosavadní vedení města dosáhlo? Došlo na rozsáhlou debatu například o problémech s kriminalitou. Dále kandidáti hovořili o tom, jak se daří městské nemocnici, diskutovali její rekonstrukci, zabývali se otázkami financování (nejen nemocnice) či situací znečištěného ovzduší.

Ověřili jsme
Předvolební debata České televize ze dne 14. září 2018 (moderátor Martin Řezníček, záznam)

5 z celkově 86 ověřených výroků

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Já mám největší radost z toho, co jsme zvládli asi před dvěma týdny - vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž na novou koncertní halu pro Ostravu.

Mezinárodní architektonická soutěž na novou koncertní halu byla vyhlášena ke konci srpna.

skrýt celé odůvodnění

Rada města již v dubnu 2018 schválila záměr (.pdf, str. 41) na vyhlášení soutěže o návrh koncertní haly města Ostravy. Samotnou soutěž o návrh na řešení koncertní haly město vyhlásilo (.pdf) 22. srpna 2018. Výstavba koncertní haly s kapacitou až 1300 diváků by pak mohla vyjít zhruba na 1,5 miliardy korun.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Já bych doplnil, co jsme na to aplikovali (na situaci s kriminalitou, pozn. Demagog.cz) - přijetí loterijní vyhlášky, o kterou se marně pokoušelo předchozí vedení města. Nám se to podařilo napoprvé a v podstatě hned na začátku volebního období.

Nutno říci, že předchozí vedení přijalo loterijní vyhlášku. Rok před koncem volebního období vznikla iniciativa upravit ji v tom smyslu, jak se to nakonec podařilo až novému vedení. Stalo se tak rok po volbách.

skrýt celé odůvodnění

Nové městské zastupitelstvo, které vzešlo z komunálních voleb roku 2014, na svém 10. zasedání dne 14. října 2015 přijalo novou loterijní vyhlášku (jako obecně závaznou vyhlášku č. 8/2015). I přes poměrně dlouhou debatu (.pdf, str. 8-17), se při hlasování (.pdf, str. 17) příliš neprojevila opozice. Z členů zastupitelstva bylo 43 pro návrh, 0 proti a 10 členů se zdrželo hlasování.

Nová vyhláška byla přijata tedy skoro rok po volbách. Jejím přijetím skončila platnost předchozí vyhlášky č. 11/2011, kterou se regulovalo provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterijních systémů na území statutárního města Ostravy. I tato vyhláška byla přijata hladce a jednomyslně (53 hlasy pro). Z dostupných záznamů nelze dohledat šíři debaty a případné neshody k vyhlášce (.pdf, str. 23).

Když Macura hovoří o "marných pokusech" předchozího vedení, míní nejspíš nenaplněnou snahu o revizi této vyhlášky, která rezonovala hlavně v roce 2013. Na jednání zastupitelstva města z 10. zaří 2014 nebyl přijat ani jeden ze tří revizních návrhů, navrhovaný plošný zákaz byl odmítnut jak neekonomický. Dle zápisu se snahy lidí o širší zákaz táhnou už druhým rokem. Těsně před volbami však byla revize odsunuta na neurčito (.pdf, str.11-16).

Nová vyhláška přitom kopíruje zadání té původní. Přesto jsou tu některé zásadní rozdíly. Nová vyhláška v úvodu operuje s obecnějším pojmem "sázkové hry". Měla by proto postihovat širší pole subjektů, vzhledem ke skutečnosti, že neřeší na jakém přístroji či jakým způsobem se "sázková hra" provozuje.

Odlišněji přistupuje i k omezení místa (článek 1 obou vyhlášek). Ve staré vyhlášce bylo zakázáno provozování výherních a dalších sázkových automatů jen na určitém úzce vymezeném území, a tedy všude jinde bylo jejich provozování povoleno. Nová vyhláška k problému přistupuje opačně. Zakazuje přistroje a obecně "sázkové hry" plošně, přičemž následně taxativně vymezuje místa, kde je jejich provozování povoleno. Nová verze tak v zásadě koresponduje s návrhy diskutovanými "starým" vedením v roce 2014. Tehdy však nebyly skrz politickou vůli průchodné.


Tomáš Macura

Tomáš Macura

Dostali jsme městské strážníky prostřednictvím kontaktních míst i do těch problémových oblastí, do sociálně vyloučených lokalit.

I přesto, že projekt "stacionárních míst prevence" neboli kontaktních míst městské policie běží již od roku 2008, je nutné současnému vedení přiznat snahu o jeho větší zaměření na sociálně vyloučené lokality.

skrýt celé odůvodnění

Dle výročních zpráv městské policie Ostrava je projekt "stacionárních míst prevence" neboli kontaktních míst v běhu již od roku 2008. Běžel tedy kontinuálně a zmínky o nových kontaktních místech lze nalézt ve zprávách z let 2014 (s. 19), 2015 (s. 19), 2016 (s. 17). Nejedná se tedy o politiku čistě aktuálního vedení města.

Skutečností je fakt, že v nejnovější zprávě informace o kontaktních místech chybí a je nahrazena pasáží o "prevenci v sociálně vyloučených lokalitách" (.pdf, s. 22). Tedy, že se vedení města snaží úžeji zaměřit v rámci projektu stacionárních míst prevence na sociálně vyloučené lokality.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Dopravní podnik města Ostravy uzavřel výběrové řízení na nákup tramvají za 2 miliardy korun.

Přesněji řečeno, Dpravní podnik města Ostravy vypsal loni výběrové řízení na nákup klimatizovaných nízkopodlažních tramvají pro 200 lidí, v němž nakonec zvítězila nabídka ve výši 1,9 miliard korun.

skrýt celé odůvodnění

Jak informovala média, výběrové řízení na nové tramvajové vozy vyhrála Škoda Transportation s nejnižší cenovou nabídkou 1,9 miliard korun. Dne 7. 9. 2018 zakázku schválilo představenstvo Dopravního podniku a.s. (DPO) a jeho dozorčí rada.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Spalovna tam stojí, oni chtějí jenom postavit novou linku (reaguje na Jaroška). (...) Probíhá velká EIA, kde se posuzují vlivy stavby na životní prostředí. Ale nepochybně ta technologie není bezemisní, k nějakému zhoršení dojde.

K stávající spalovně v Mariánských Horách dle plánu přibude nová stavba, v bezprostřední blízkosti původní budovy. Posuzování vlivu na životní prostředí stále běží a přestože technologie není bezemisní, nemusí jít o překážku v jejím vybudování.

skrýt celé odůvodnění

Spalovna, o které Macura hovoří, je spalovna stojící v ostravské městské části Mariánské Hory. Společnost Suez, která ji provozuje, v současnosti usiluje o postavení druhé spalovny na stejném místě s kapacitou 20 tisíc tun odpadu ročně.

Stavba vyžaduje vyjádření příslušných úřadů o vlivu nové spalovny na životní prostředí (tzv. EIA). Tento proces v současnosti skutečně probíhá, jak uvádí Macura, a společnost Suez byla naposledy vyzvána k doplnění dokumentace (Závěry zjišťovacího řízení, .pdf, str. 2–3).

Společnost Suez v oznámení záměru výstavby spalovny uvádí předpokládané dopady na životní prostředí (Text oznámení záměru, .pdf CENNZO_Ostrava_ozn (1)). Popis těchto dopadů je poměrně obsáhlý. Zaměříme-li se pouze na vliv na ovzduší, uvádí společnost Suez následující informace pro současný a pro plánovaný provoz.

Současná spalovna (str. 43)

Plánovaná spalovna (str. 44)

Jak plyne z uvedených údajů, technologie není skutečně bezemisní. Společnost Suez však neuvádí konkrétní emise, které má vypouštět nový provoz, ale pouze maximální hodnoty, aby nedošlo k překročení limitních koncentrací. O předpokládaných emisích nové spalovny se lze pouze dočíst, že "lze se důvodně domnívat, že emisní limity a technické podmínky provozu pro záměr CENNZO nepřekročí podmínky stávajícího zařízení pro termické zpracování odpadů. Z toho vyplývá, že nepřekročí ani její imisní příspěvky." (str. 42)