Demagog.cz

Ministryně Dostálová o plánované změně veřejných zakázek

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová v rozhovoru pro Český rozhlas. Ministryně se vyjádřila k plánované změně zákona o veřejných zakázkách, která vzbudila řadu ohlasů.

Ověřili jsme
20 minut Radiožurnálu ze dne 15. května 2020 (moderátor Tomáš Pancíř, záznam)

2 z celkově 12 ověřených výroků

Klára Dostálová

Klára Dostálová

(...) jsme povinni ověřovat kvalifikaci, tak jsme povinni od toho dodavatele žádat nedoplatky na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění. A tento doklad trvá třicet dnů.

Zadavatel veřejných zakázek musí ověřovat základní a profesní způsobilost dodavatelů. Výběrového řízení se tak nemohou zúčastnit dodavatelé s daňovými nebo pojistnými nedoplatky. Správní orgány vydají potvrzení o uhrazení nedoplatků bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

skrýt celé odůvodnění

Ministryně Dostálová hovoří o povinnostech, které v současné době upravuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle něho je zadavatel veřejné zakázky v nadlimitním režimu skutečně povinen podle § 73 vždy kontrolovat základní způsobilost dodavatele na základě § 74 a s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění je také povinen ověřovat profesní způsobilost podle § 77. Dodavatel tak musí předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence a dokázat jím tak svou profesní kvalifikaci.

Zadavatel nyní také může požadovat doklad dodavatele o jeho ekonomické kvalifikaci podle § 78 – například minimální roční obrat dodavatele a doklad o technické kvalifikaci na základě § 79. Není ale povinností ekonomickou a technickou kvalifikaci při výběrovém řízení požadovat.

Na základě § 74 o základní způsobilosti se tedy opravdu výběrového řízení nemůže zúčastnit dodavatel, který „má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek“ nebo „má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění“ a ani takový, který „má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“. § 75 dodavateli ukládá povinnost doložit základní způsobilost, tedy že nemá žádný daňový ani pojistný nedoplatek, osvědčením z příslušných úřadů. V případě nedoplatku na dani je třeba osvědčení od finančního úřadu, u nedoplatku pojistného od okresní správy sociálního zabezpečení.

Tyto úřady musí na základě správního řádu, zákona č. 500/2004 Sb., podle paragrafů § 154§ 71 vydat svá rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení daného řízení. Podle § 76 zákona o zadávání veřejných zakázek může pak účastník výběrového řízení obnovit svoji způsobilost pro zadávací řízení, pokud dlužné částky nebo nedoplatky uhradí. Výrok tedy hodnotíme jako zavádějící, neboť lhůta 30 dnů pro vyhotovení potvrzení je lhůtou maximální a potvrzení tedy může být vyhotoveno i za mnohem kratší dobu.

Klára Dostálová

Klára Dostálová

Sama Evropská komise vydala doporučení, ať státy toto řeší jednacím řízením bez uveřejnění.

Evropská komise vydala pokyny, jakými způsoby mohou členské státy EU urychlit nakupování zboží a služeb, které jsou potřeba v souvislosti s pandemií COVID-19. Tyto pokyny však nedoporučují vypisovat jednací řízení bez uveřejnění, pouze jej uvádějí jako jednu z možností.

skrýt celé odůvodnění

Evropská komise vydala 1. dubna Pokyny k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s krizí COVID-19. 

Evropská komise v tomto dokumentu uvádí, že jednotlivé členské země mají řadu možností, jak zajistit nákup zboží a služeb potřebných k zvládnutí krize související s onemocněním COVID-19 tak, aby byl v souladu s unijním právem. Komise na str. 1 dokumentu uvádí, že pokud by nákup nebyl dostatečně flexibilní, „lze zvážit jednací řízení bez uveřejnění“. Nejedná se tak o žádné doporučení tohoto opatření, jak tvrdí ministryně Dostálová, ale pouze o použití v krajním případě.

Možnost provádět tato řízení bez uveřejnění musí přitom splňovat řadu podmínek. Mohou být vypisovány pouze, „pokud je to nezbytně nutné, když z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení. Okolnosti pro odůvodnění krajní naléhavosti nesmějí být v žádném případě způsobeny veřejným zadavatelem.“ (str. 4) Zadavatel také musí tuto formu řízení odůvodnit ve zvláštní zprávě.