Demagog.cz

Mládek, Babiš a operátoři

Špatné postavení zákazníka vůči operátorům, drahé datové služby, drahý roaming. V posledních týdnech se konečně, jak by řada spotřebitelů řekla, mezi politickou reprezentací strhl boj na poli drahých telefonních služeb. Česká republika je skutečně v ceně a dostupnosti služeb na velmi nelichotivých příčkách v rámci evropských zemí. A mobil máme všichni...


Navíc téma nabírá na zajímavosti i mediálními výstupy ministra průmyslu a obchodu, který prohlásil např., že „roaming je elitářská záležitost pro 5 % obyvatelstva“, popř. jeho útoky vůči regulátorovi.

V minulých dnech se do sebe pustili zejména ministři Babiš a Mládek, resp. ministr financí zaútočil na ministra průmyslu s tím, že nahrává mobilním operátorům. Vydal komentář na serveru Expres, kde publikuje nezřídka. V textu popisuje, že ČSSD je zodpovědná za to, že operátoři mají takovou moc a služby jsou tak drahé. Mládek kontroval na webu ČSSD s tím, že Babiš poměrně cudně upozadil roli poslance Pflégera (ANO) v celém příběhu. Faktické výroky obou pánů ministrů jsme prošli, v kostce si ale celý příběh projděme. Jen dodejme, že pánové neřeší celou problematiku vyčerpávajícím způsobem, věnují se jednomu ze segmentů celé věci.

Bylo, nebylo...

V tomto volebním období poslanci projednali novelu zákona o elektronických komunikacích. Konkrétně v roce 2014. Poslanci ČSSD Birke a Urban do ní načetli pozměňovací návrhy, které oklešťovaly práva spotřebitelů. Návrh se posunul do třetího - závěrečného čtení, kde ale projednán nebyl a vrátil se do výborů. Zde Urbana nahradil již zmíněný poslanec Pfléger za ANO, který předložil svůj návrh. Tedy svůj... Jak sám přiznal médiím, návrh tvořil „ve spolupráci“ se zástupci operátorů. Popsal to kouzelnou větou, která je i v historii českého parlamentarismu, jenž zažil kdeco, poměrně neobvyklá:

„Bylo to na popud asociace provozovatelů komunikačních služeb, který měli v tý době výhrady k současnému zákonu a připravili tento pozměňovací návrh.“ 

K hlasování se tedy dostaly návrhy, které předložili poslanci obou znesvářených stran. A hlasovali pro ně, držte si klobouky, úplně všechny strany. Koalice i opozice. Senátem zákon projel bez problémů. 

Druhou část Babišovy kritiky vůči ČSSD pak představuje návrh skupiny senátorů vedených Alenou Dernerovou. Musíme tedy poskočit do února 2016. Tehdy senátoři předložili novelu, která měla dát zákazníkům lepší postavení (při vypovídání smluv nebo přechodu mezi operátory například) a také přinést větší pravomoci regulátorovi - tedy Českému telekomunikačnímu úřadu. Hlasy senátorů ČSSD a ODS byl tento návrh shozen ze stolu. Zajímavostí je, že proti němu hlasovala i jedna z předkladatelek, Dagmar Terelmešová z ČSSD.

Zamítání návrhu pak provázela značná procedurální kreativita ze strany zpravodaje za ČSSD, který své pozměňovací návrhy vzal zpět, což v dané chvíli znamenalo, že není o čem hlasovat a návrh tak končí. Tolik celý příběh.


Líbí se vám naše práce? Podpořte nás prostřednictvím našeho transparentního účtu. Velmi děkujeme.

Ověřili jsme
Jiné ze dne 8. února 2017

1 z celkově 12 ověřených výroků

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Následně Milan Urban z ČSSD dodal pozměňovací návrh, díky kterému si operátoři mohou takřka bez rizika měnit smlouvy, jak chtějí. Do té doby totiž platilo, že pokud smlouvu operátor jednostranně změní, musí umožnit zákazníkům odstoupit bez sankce a zároveň musí zákazníky o tomto jejich právu informovat. Po zásahu kolegy Urbana to bylo možné už jenom v případě, že půjde o takzvanou ‚podstatnou změnu' smlouvy vedoucí ke ‚zhoršení postavení účastníka'. Co je to ‚podstatné' a co je to ‚zhoršení postavení', tak o tom rozhodne sám operátor.

Hospodářský výbor v květnu 2014 doporučil schválit novelu zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh poslance Urbana se týkal věci změny informování účastníků o změnách smlouvy (.pdf, str. 22).

Zápis z jednání popisuje návrh následujícím způsobem:

Ve věci změny informování účastníků o změnách smlouvy, jedná se o PN pana poslance Urbana, upozornil (zástupce MPO - pozn. Demagog.cz) , že podle jejich názoru by navrhovaná úprava byla v rozporu se směrnicí o univerzální službě, která stanoví povinnost informovat účastníka o jakékoliv změně smlouvy a o možnosti ukončit smlouvu v případě všech změn, nikoliv jen změn některých náležitostí, jak to předpokládá předložený návrh.

Návrh i přes neutrální stanovisko výborem prošel, výbor doporučil celé Poslanecké sněmovně přijmout návrh včetně tohoto návrhu.

Novela následně putovala do 3. čtení, kde však poslanec Laudát (TOP 09) navrhl opakování 2. čtení (tedy navrácení předlohy do výboru). To podpořil i předseda výboru Pilný (ANO), který k tomu řekl:

...vzhledem k tomu, že se vyskytla velmi kontroverzní definice pojmu spotřebitel v pozměňovacím návrhu, tak přesto, že je to poněkud pozdě, tak jako předseda hospodářského výboru podporuji návrh pana poslance Laudáta.

V následném hlasování poslanci rozhodli skutečně o vrácení návrhu do výboru. Tedy návrh poslance Urbana vůbec nebyl přijat, nebylo o něm dokonce ani hlasování. V opakovaném 2. čtení Urban totiž svůj návrh stáhl. Podobnou předlohu totiž načetl poslanec Pfléger z hnutí ANO. Opětovné jednání Hospodářského výboru se uskutečnilo 3.září 2014. V zápisu (.pdf, str. 5) se píše, že:

Podstatou návrhu posl. Pflégera je, obdobně jako je tomu u návrhu posl. Urbana, taková úprava, kdy by podnikatel byl povinen informovat účastníka o možnosti ukončení smlouvy bez postihu a možnosti ukončení této smlouvy pouze v případě změny podstatných náležitostí smlouvy vedoucích ke zhoršení postavení účastníka.

V této změně poslance Pflégera jsou pak uvedena slovní spojení „podstatná změna“ a „zhoršení postavení účastníka”. Podstatné změny nejsou nikterak specifikovány, skutečně tedy záleží na rozhodnutí operátora. Poslanec Pfléger pro Českou televizi (pořad 168 hodin) v září 2016 uvedl (čas 5:15):

Bylo to na popud asociace provozovatelů komunikačních služeb, který měli v tý době výhrady k současnému zákonu a připravili tento pozměňovací návrh.

Sněmovní tisk 135/3 (.pdf) po zapracování návrhů zní:

Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat účastníka o uveřejnění. Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5.“.

Tento Pflégererův pozměňovací návrh pak skutečně prošel Poslaneckou sněmovnou, Senát schválil návrh ve znění, ve kterém k němu doputoval a v platném právním rámci je tedy to, co protlačil poslanec ANO.

Výrok hodnotíme jako nepravdivý. Pravdou sice je, že došlo k oslabení a ztížení práv zákazníků a že návrh v tomto duchu podával Milan Urban z ČSSD. Nicméně ten během projednávání svůj návrh stáhl a reálně tak prošlo toto opatření díky předloze od poslance Babišova hnutí ANO.