Demagog.cz

Volby 2017: Lídr Svobodných v ČRo

Předseda Strany svobodných občanů byl stejně jako další čelné osobnosti jednotlivých stran hostem předvolebního vysílání Českého rozhlasu. V obvyklém formátu se nejprve věnoval otázkám ekonomiky a zdravotnictví, při diskuzi o programu Svobodných přišla řeč zejména na Evropskou unii.

Ověřili jsme
Český rozhlas ze dne 27. září 2017 (moderátor Vladimír Kroc, záznam)

3 z celkově 13 ověřených výroků

Petr Mach

Petr Mach

A dneska ty soukromé školy jsou diskriminované. Jde ze státního rozpočtu na studenta, na žáka méně a tím pádem rodiče těch dětí, kteří nejsou ve státní, v obecní škole, tak musí doplácet na školném.

Soukromé školy jsou státem financované méně, respektive jinak než školy státní. Na soukromých školách tedy rodiče platí školné v různé výši, oproti státním však mají také nesporné výhody: mohou například používat alternativní způsoby výuky, modernější pomůcky a vybavení, plusem může být třeba i menší počet žáků ve třídě a osobnější přístup. Poslat dítě studovat soukromou školu je tak čistě volba rodičů, kteří zváží tyto klady a zápory. Výrok proto hodnotíme jako zavádějící.

Regionálním školám jsou přidělovány finanční prostředky podle celorepublikového a krajského normativu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje celorepublikové normativy, tedy výdaje na jednoho žáka, poskytované krajům. Kraje potom rozdělují finance dle stejného principu mezi školy.

Soukromým školám jsou přiděleny dotace ze státního rozpočtu opět podle počtu žáků. Zařízení, které o dotaci požádá, musí být zapsáno ve školském registru. Soukromé školy neobdrží celou sumu na jednoho žáka, ale jen určitou část stanoveného normativu. Výše procentuálního podílu z normativu se liší podle typu školy, například střední školy dostávají 80 %, základní školy 60 %. Dotace jim mohou být zvýšeny po kontrole České školní inspekce, jestliže nezjistí porušení předpisů (.pdf).

Soukromé školy spojují poplatky za studium většinou s jimi prezentovanou vyšší kvalitou poskytovaného vzdělání a s benefity pro studenty, jako například individuální přístup, příprava na jazykové certifikáty, lepší vybavení školy nebo poskytnutí učebních pomůcek.

Přijatá novela školského zákona však přinese změnu ve financování regionálních škol od září 2018. Školám nebudou přidělovány peníze podle počtu žáků, ale na základě počtu odučených hodin a podle vzdělávacích programů. Tato změna se však netýká škol soukromých, které i nadále budou financovány podle počtu žáků.

Petr Mach

Petr Mach

Stát taky uměle požadoval po všech možných úřednících a policistech, aby si dodělali bakalářské vzdělání, aniž by to ve skutečnosti pro ten svůj život potřebovali.

Stát skutečně požaduje v rámci státní správy i Policie ČR vysokoškolské vzdělání pro část zaměstnanců. Ovšem Machovo konstatování, že je toto vyžadováno po velkém počtu lidí, neobstojí – např. u policie potřebují titul příslušníci v hodnosti kapitána a výše. Dodejme, že nehodnotíme, zda je správné, aby vysoce postavení vedoucí policisté měli titul, či zda jej nepotřebují. Hodnotíme pouze, zda je tento požadavek nějakou plošnou povinností, jak Mach naznačuje.

Pokud vyjdeme z rozřazení k platovým třídám, tak je zřejmé, že pro úředníky jsou dány jisté standardy na vzdělání spojené se zařazením k dané platové třídě. Těch je celkem 16 a vysokoškolské vzdělání je vyžadováno od 11. třídy výše. Popis jednotlivých platových tříd je pak ve služebním zákoně.

V roce 2016 média (například zpravodajský server televize ČT24) informovala, že Senát chce služební zákon změnit, protože kromě mnoha jiných změn přinesl požadavek na minimálně maturitní vzdělání úředníků. Tento požadavek znamenal pro téměř 2 000 úředníků státní správy hrozbu ztráty pracovního místa.

Senát předložil v březnu 2016 novelu zákona o státní službě (sněmovní tisk 798), Poslanecká sněmovna novelu schválila v únoru 2017. Tato změna iniciovaná senátory znamená výjimku pro úředníky nad 50 let s dvacetiletou praxí, na něž se tedy povinnost mít maturitní vzdělání nevztahuje. Pro ostatní státní úředníky platí povinnost i nadále.

U policistů vychází požadavky na vzdělání ze zákona o služebním poměru příslušníků v bezpečnostních sborech – konkrétně z § 7, který popisuje, ke které hodnosti je vyžadováno vysokoškolské vzdělání. Situace je taková, že tuto vzdělanostní úroveň u policie potřebují příslušníci v hodnosti kapitána a výše.

Z toho je zřejmé, že stát nepožaduje vysokou školu po všech možných policistech, ale pouze po těch vysoce postavených a ve vysokých hodnostech. Řadovým příslušníkům, kterých je drtivá většina, postačuje maturita.

Petr Mach

Petr Mach

Proč má pár vyvolených firem dostat takzvanou pobídku (prostřednictvím CzechInvestu, pozn. Demagog.cz), neboli odpuštěné daně z příjmu na dobu 10 let. Když tady většina podnikatelů platí ze zisku 19% daň a oni platí 0 a platí 0 po dobu 10 let. A proč to mají dostávat jenom ti velcí, co investují nad 100 milionů a ne ti menší.

Investiční pobídky opravdu spočívají mj. v poskytnutí slevy na dani z příjmu, jejíž výše se však liší podle investora. Nárok na poskytnutí investiční pobídky se pak odvíjí podle druhu investiční akce, výše 100 milionů Kč se však vyžaduje u některých z nich. Mach tak ve výroku popisuje pouze jednu z možných situací, výrok proto hodnotíme jako zavádějící.

Investiční pobídky jsou upraveny zákonem o investičních pobídkách, podle kterého může být takovou pobídkou nejen sleva na dani z příjmu, ale i další plnění jako převod pozemků za zvýhodněné ceny či určité druhy hmotných podpor. Jakou výši slevy na dani či hmotných podpor investor obdrží, si lze vypočítat v kalkulačce CzechInvestu.

Nárok na investiční pobídku je pak podmíněn splněním všeobecných podmínek, ve kterých není výše investice obsažena. Objevuje se až u podmínek pro investiční akci ve výrobě a oblasti technologických center, kde činí 100, respektive 10 milionů Kč.

To, že nárok na investiční pobídku není vázán na investici nad 100 milionů Kč, dokládá i brožura (.pdf) CzechInvestu, která vztahuje výši investice pouze na určité oblasti. Povinnost investovat alespoň 100 milionů Kč se objevuje pouze (.pdf, str. 5) u výše zmíněné výroby a strategických investičních akcí. Při pohledu do seznamu (.xlxs) udělených pobídek však investice přesahující 100 milionů Kč dominují.

Dodejme, že nehodnotíme vhodnost nebo účelnost samotného systému poskytování investičních pobídek.