Petr Braný

Petr Braný (KSČM)

5 3 1 2

Výroky

„Já jsem navrhoval, aby bylo rozpočtové určení daní větší než 21 %, skoro mi to o jeden hlas prošlo.“

„Bylo 800, 900 milionů na ty komunikace naše i ty místní ze začátku, když začínal pan Zahradník jako hejtman a my jsme přišli v roce minulém na 2 a půl miliardy. “

„Kraj už tam také pomohl (v prachatickém hospicu - pozn. Demagog.cz), já jsem se snažil. Když se přišlo na to, že nemají pokryto DPH, tak tam šlo 8 milionů z rozpočtu státu přes kraj na tento hospic.“

důležitý výrok

„Teďko platí norma, že už musíte nabízet obecní byty za cenu v tom místě obvyklou. V podstatě tržní.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra vydal v roce 2016 dokument (.pdf), stanovující povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem. Tento materiál navazuje na novelu zákona o územních samosprávných celcích (z. č. 106/2016 Sb.).


Jedním z bodů je i povinnost držet se při převodu nemovitosti obvyklých cen pro danou oblast.


„Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.“ (zk. 128/2000 Sb., §39 odst. 2)


V případě odchýlení se od obvyklé ceny jsou orgány obce povinny zdůvodnit tento jev do takové míry, aby nebyl převod označen za neplatný. Tyto orgány zároveň rozhodují v případě prodeje majetku i o kupní ceně, která je zároveň odhadci stanovena na cenu tržní.


„Pokud obec prodává bez nepodmíněného nabídkového řízení, musí být pozemek nebo stavba oceněna jedním nebo více nezávislými odhadci tak, aby byla stanovena tržní hodnota na základě obecně uznávaných tržních ukazatelů a oceňovacích norem, přičemž takto stanovená tržní cena je minimální prodejní cenou, která může být dohodnuta, aniž by se jednalo o veřejnou podporu.“
 (.pdf, str. 42)

Obce mají tedy od 1. července 2016 mj. povinnost prodeje obecních nemovitostí za obvyklé, respektive tržní ceny pro danou lokalitu. 

„Ročně je úbytek 30 tisíc bytů. “

„Když jsme dostali odpovědnost za správu kraje a naše radní Víťa Baborová se stala radní, tak se zvedla vlna, která neměla s věcností nic společného a útoků na tuto naši členku, která to odnesla i zdravím.“

„Z hlediska této stavby je to 14 hektarů prostor, 14 hektarů. (lanovka na Hochficht)“

důležitý výrok

„6 let jsme tam nedali korunu. (Jihočeský kraj nedal 6 let ani korunu do školství a sociální oblasti na investice)“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Na základě zjištěných informací hodnotíme tvrzení Petra Braného jako nepravdivé.

Například z textu "Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2010/2011" (strana 64 - 65) vyplývá, že do školských zařízení zřizovaných krajem Jihočeský kraj investoval v roce 2009 celkem 50 779 000 Kč, v roce 2010 pak 24 366 000 Kč.

Podle "Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2009/2010" (strana 61) byly krajské investiční výdaje do škol zřizovaných krajem v roce 2008 celkem 66 082 000 Kč.

V roce 2011 kraj na investice poskytl z Fondu rozvoje škol 33 284 744 Kč, z Fondu rozvoje sociální oblasti 34 829 590,58 Kč (dle "ílohy 5 k Závěrečnému účtu Jihočeského kraje za rok 2011")

„Já jsem interpeloval ministra dopravy, že totiž problém PPP projektů je v tom, že není, u nás je doba 30 let a potom musí být to mýtné, aby se to té firmě vrátilo.“

„My Jihočeši máme 6 200 kilometrů všech komunikací po třetí třídu, asi 33 kilometrů dálnice, 700 první třídy...“