Lumír  Palyza

Lumír Palyza (ČSSD)

1 0 1 2

Výroky

„My jsme si jako obvody pomáhaly tím, že jsme žádaly MŽP o to, abysme mohly čerpat dotace na ozdravné pobyty žáků.“

důležitý výrok

„V Porubě nemáme žádnou továrnu, nic. A je tam skutečně problém s benzo(a)pyrenem na hlavních třídách, protože jsou tam ulice přetížené dopravou. Městskou hromadnou dopravou, osobními automobily.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Výrok hodnotíme jako zavádějící vzhledem k velkému zjednodušení v označení původce problému znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem.

V Ostravě Porubě je skutečně zdokumentovaný dlouhodobý problém s benzo(a)pyrenem. Hodnoty naměřené v průběhu roku 2013 jsou dostupné na portálu ČHMÚ. Přidáváme i tabulku srovnávající hodnoty této látky v ovzduší v ostravském regionu taktéž z roku 2013. Souhrnná tabulka za roky 2006−2011 ukazuje, že v ročních průměrech dochází k překračování povolených limitů pravidelně. 
 
Vypíchnutí hlavních tříd můžeme brát pouze jako rétorický nástroj, měřící stanice nejsou natolik četné a přesné, aby bylo možné takovou specifikaci podepřít konkrétními čísly. Je však více než pravděpodobné, že problém se neomezuje na hlavní třídy. Benzo(a)pyren je látka, která je schopná putovat až stovky kilometrů.

Ke zdrojům benzo(a)pyrenu uvádí nezisková organizace Arnika: "Benzo(a)pyren je přítomen v kouři ze spalování uhlí, dřeva, v automobilových výfukových plynech a v cigaretovém kouři. Významným zdrojem jsou průmyslové procesy, jako výroba plynu, koksu, zpracování černouhelného dehtu, výroba tepla a elektrické energie spalováním uhlí, spalovny. Benzo(a)pyren je také produkován při spalování v lokálních topeništích."

Neexistuje žádná studie, která by zvýšené hodnoty benzo(a)pyrenu v Ostravě Porubě přisuzovala hlavně dopravě. Vzhledem k výše uvedeným možným zdrojům benzo(a)pyrenu, zmíněné schopnosti putovat na dlouhé vzdálenosti nebo výkyvům v hodnotách v souvislosti s topnou sezónou lze konstatovat, že omezení příčiny na dopravu je velké zjednodušení situace. Ani absence továren v Porubě nemusí znamenat, že benzo(a)pyren naměřený právě tam nepochází odjinud. 

Kvůli jednoznačnému označení dopravy jako původce problému, který skutečně existuje, hodnotíme výrok jako zavádějící. Neexistují podklady označující jako zdroj nadlimitních hodnot benzo(a)pyrenu v Ostravě Porubě právě dopravu. Pokud bychom argumentaci Lumíra Palyzy vzali z druhé strany, muselo by pak každé velké město čelit stejnému znečištění. Pohled na mapu EEA (European Enviromental Agency) znázorňující nadlimitní znečištění v Evropské unii však takovou tezi vyvrací. 

„Bohužel se třeba otázka zeleného prstence, který měl být řešen, aby zachytával ten polétavý prach, tak se vcelku nepodařila až úplně do detailů, jelikož vysazování stromů nebylo provedeno úplně optimálně.“

„Z pozice starosty městského obvodu, kde jsem starostou, taky sbíráme prostřednictvím Ostravských komunikací a jejich strojů prach, samozřejmě ta voda, která by měla spláchnout prach, tak je přece úplně jedno, jestli je používána a využita na strojích, které jsou sice starší, ale ten účinek udělají taky.“