Antonín Staněk

Antonín Staněk (ČSSD)

1 1 0 2

Výroky

„Město na novou halu (hokejovou – pozn. Demagog.cz) nemá. A v žádných dotačních programech, jak bylo třeba slibováno panem exprimátorem Novotným, že to půjde třeba právě z ITI (dotace pro aglomeraci Olomouc, Prostějov a Přerov – pozn. red.), to prostě reálné není. Tam na toto peníze nejsou. “

„Město nakoupilo za nemalé peníze tramvaje a v současné době není jejich umístění úplně ideální.“

důležitý výrok

„Navíc nejvíce problémů je nyní kolem výkupu nemovitosti ve druhé etapě. Třetí etapa je víceméně připravena. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Jak vyplývá z důvodové zprávy (z června 2014) k výstavbě II. etapy tramvajové trati, která je dostupná na webu zastupitelstva města Olomouc, výkup pozemků je pouze jedním z problémů spojených s dostavbou tramvajové trati (II. a III. etapy) až na sídliště Nové Sady. 

Je pravdou, že přímo na trase tramvajové trati stojí rodinný dům, jehož jeho majitel zatím odmítá prodat. Jenže na část pozemků se například také vztahují církevní restituce. Podle zmiňované důvodové zprávy tak nebude možné začít s výstavbou dříve než v roce 2018. 

Co se týče III. etapy – v důvodové zprávě (.doc, str. 8) můžeme nalézt například informace o tom, že ještě není dohodnuta závazně její trasa. Zpracována na toto téma nebyla ani základní studie.

Zpráva konkrétně uvádí: 

"V současné době se diskutuje nad III. etapou tramvajové trati a případném provedení III. etapy tramvajové trati současně s realizací II. etapy, a to z důvodu možné ekonomické výhodnosti (...) Na III. etapu TT ale není doposud  zpracována ani studie a  není tedy upřesněna budoucí trasa, protože se diskutuje i o umístění TT v ose ul. Schweitzerova."

Nevyjasněnost budování třetí etapy podporuje také další část důvodové zprávy ke stavbě tramvajových tratí: 

"Pro dořešení záměru dokončení TT až k ul. Jižní je potřeba zadat zpracování studie III. etapy včetně hlukové studie, která upřesní její trasu včetně napojení na II. etapu i případnou změnu trasy na ul. Schweitzerova ve smyslu umístění kolejí do středu komunikace. Umístění kolejí do osy komunikace Schweitzerova by vyvolalo např. zvýšené náklady. Ulice by se musela rozšířit a to na stranu soukromých pozemků, což vyvolá jednak větší zábory soukromých pozemků a i nutnost přeřešení geometrie celé křižovatky Zikova x Schweitzerova x Jeremiášova. Dále by došlo k přeložkám významných inženýrských sítí. Moravská cyklostezka - pokud by se stavba realizovala před rokem 2020, by se musela přeložit a tak by se musela vrátit dotace na její realizaci. Náklad by se v takovém případě zvýšil cca o 100 mil.Kč."

Nedořešené je pak hlavně financování celého projektu. Výše zmíněná studie se financováním zabývá také: "Realizace stavby TT ať již II. či i III.etapy není možná pouze z vlastních zdrojů města a proto se uvažuje s podáním žádosti o přidělení dotačních prostředků."

Pro výrok se jako zásadní informace jeví závěr výše citované důvodové zprávy: "Z výše uvedeného vyplývá, že zahájení realizace II. či současně i III. etapy TT nelze předpokládat dříve než v roce 2018. Dnešní příprava se odehrává pouze v úrovni dokumentace pro územní řízení pro II. etapu. Studie III. etapy a dokumentace pro stavební povolení II. etapy nejsou v plánu roku 2014." 

Z výše uvedených informací tedy jasně vyplývá, že zdržení okolo výkupu zmíněné "nemovitosti" je pouze jedním z mnoha problémů spojených s realizací projektu dostavby II. a III. etapy tramvajové trati v Olomouci. 

„Na jednáních zastupitelstva jste jako novináři přítomni, a tak víte, že naše kritika není namířena ke konkrétním lidem. A pokud, tak na konkrétní případy. Nejčastější kritika směřovala k TOP 09, která se víceméně odchylovala od svého programu. Už jsem někde uvedl, že si skutečně v některých případech nedovedu představit spolupráci se stejnými lidmi. Ale v ostatních případech u KDU-ČSL jsme kritiku na jejich členy a na jejich nedodržování programu v podstatě neměli. Kritika směřovala zejména na TOP 09 a případně na některé okamžiky u ODS. “