Kamil Jankovský

Kamil Jankovský (LIDEM)

1 0 0 5

Výroky

„A zajímavé, pane redaktore je, že když se podíváte na mapku těch jednotlivých nutzů, těch jednotek těch operačních programů, tak zjistíte, že na pomezí mezi těmi jednotlivými operačními programy se vám vytváří bílá místa, kam žádné peníze z evropských fondů nešly.“

„Je to tak, že my v tuto chvíli máme vlastně připravenou strukturu (operačních programů, pozn.), kde to máme rozděleno na takové ty tři programy, které jsou to hlavní, to znamená, vzdělání, zaměstnanost, které jsme předpokládali, že by bylo přes ministerstvo práce a sociálních věcí. Podpora podnikání, inovace při ministerstvu průmyslu, infrastruktura dopravní při ministerstvu dopravy. (...) Následně chceme vytvořit jeden regionální operační program. (...) Pak máme jeden samostatný program pro Prahu. (...) A pak už je systém operační program technická pomoc, který pomáhá s administrací, to je technický operační program. “

„My tam v tuhle chvíli máme například jednu jedinou věc, která se s komisí domlouvá a o které se bavíme a to je například řešení outsourcingu, administrativní kapacity, řečeno do češtiny, najímání si externistů pro administraci těch projektů, kdy nám Evropská komise vytýká, že v některých operačních programech bychom neměli využívat v takovém množství, které se využívá tyto externí kapacity a to je věc, které se bavíme a snažíme se najít nějaký kompromis.“

důležitý výrok

„My jsme v lednu připravili jakýsi harmonogram, říká se tomu akční plán, kde jsou ty jednotlivé kroky popsány a jsou tam stanoveny termíny (týká se nápravy nedostatků vytýkaných ČR Evropskou komisí v oblasti čerpání fondů, pozn.). Ten akční plán je nastaven tak, že v zásadě všechno má být hotovo do konce června, začátek července.“

Neověřitelné

zobrazit odůvodnění
Dle tiskového prohlášení Evropské komise byl 20. března 2012 do ČR zaslán varovný dopis, který informoval české orgány o zjištění závažných nedostatků ve fungování systému řízení a kontroly využívání fondů EU v ČR. Součástí tohoto dopisu byl i tzv. Akční plán. Dohodnutý akční plán obsahuje pět závazků, které musí být splněny do 30. června 2012:
  1. integrovat delegované auditní orgány do centrálního auditního systému v rámci ministerstva financí;
  2. zlepšit fungování auditního orgánu;
  3. přezkoumat vnitrostátní systém řešení nesrovnalostí souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU;
  4. posílit tzv. řídící kontroly první úrovně prováděné řídícími orgány jednotlivých programů;
  5. posílit administrativní kapacity spojené s řízením strukturálních fondů EU.
Dle tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj byl tento akční plán dále rozpracován do detailního akčního plánu a projednán vládou 11. dubna 2012.

Informace Kamila Jankovského o existenci akčního plánu a o termínu, do kterého musí být tento plán naplněn, jsou pravdivé. Samotný detailní akční plán ani informace o jeho obsahu, které by byly ověřeny z více zdrojů, bohužel nelze dohledat. Celkově tedy výrok hodnotíme jako neověřitelný.

„Ten systém toho auditu (čerpání financí z evropských fondů, pozn.) byl u nás nastaven tak, že samozřejmě za audit odpovídá ministerstvo financí, které má auditní orgán a v době, kdy se ten systém nastavoval, tak se vytvořily na jednotlivých ministerstvech, které mají pod sebou ty operační programy, takzvané pověřené auditní subjekty. Což jsou ti, kteří provádí ty audity, ale byla tam taková zvláštní situace, protože oni spadali do toho auditního, pod ten auditní orgán ministerstva financí,ale na druhou stranu platil je, přijímal je, dával jim odměny resortní ministr, který současně měl pod sebou operační program.“

„Jeden okruh (systémových problémů, na které upozorňovala Evropská komise, pozn.) byl nedostatečná úprava zákona o veřejných zakázkách. Tento problém se vyřešil, protože novela z našeho ministerstva vstoupila v platnost 1.dubna.“