Otec Danuše Nerudové byl prověřovaný, s StB nespolupracoval

Na facebooku se šíří příspěvek, podle kterého je Danuše Nerudová „dcerunka STBáka“. Její otec měl údajně být „komunista jak řemen“ a také spolupracovník StB. Jméno otce Danuše Nerudové v Archivu bezpečnostních složek opravdu najdeme, je ale veden jako PO, tedy prověřovaná osoba. Ze spisů StB žádným způsobem nevyplývá, že by s tajnou policií spolupracoval.

Meta fact-check 7. června 2024

DOPLNĚNÍ: Do textu jsme doplnili vyjádření Národního archivu týkající se členství otce Danuše Nerudové v KSČ, které jsme v době vydání článku neměli k dispozici.

Autor facebookového příspěvku tvrdí, že Danuše Nerudová je „dcerunka STBáka“. Příspěvek se opírá o přiložený snímek obrazovky staršího příspěvku na facebooku, který uvádí, že Danuše Nerudová se za svobodna jmenovala Peslarová a „její otec byl komunista jak řemen“ a údajně „má spisy u STB“. Kromě fotografie Nerudové příspěvek obsahuje i záznam ze spisu StB, kde je opravdu uvedeno jméno Oldřich Peslar.

Zdroj: Facebook

Otec Danuše Nerudové 

Danuše Nerudová se za svobodna opravdu jmenovala Peslarová a jejím otcem je Oldřich Peslar. Jeho jméno je dohledatelné ve jmenné evidenci Archivu bezpečnostních složek. Oldřich Peslar má ve spisech Státní bezpečnosti (StB) pouze jeden záznam, je uveden v Protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování (.pdf, str. 52).

Do spisu StB byl evidován 23. června 1981 brněnským útvarem tajné policie, a to pod krycím jménem PES s dodatkem „zahraniční obchod“. Klíčové ovšem je, že je ve spisu veden pod zkratkou „PO“, což podle vysvětlivek archivu znamená „prověřovaná osoba“.

Snímek Protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování, Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

StB spis prověřované osoby zaváděla z důvodu vytvoření dokumentů tzv. prověrkového charakteru v případě osob, o které se zajímala. Zájem ze strany StB mohl být z důvodu, že tajná policie očekávala potenciální nepřátelské jednání vůči režimu anebo si naopak osobu vytipovala k tajné spolupráci. Podle Archivu bezpečnostních složek byl v případě, že si Státní bezpečnost prověřovanou osobou vytipovala k tajné spolupráci, svazek převeden do kategorie tajné spolupráce. Daný člověk by tak byl v záznamech označen např. jako „kandidát tajné spolupráce“ (KTS), případně „agent“ (A).

Archiv bezpečnostních složek žádný další záznam o Oldřichu Peslarovi ve spisech StB neeviduje. Tajná policie tedy o otce Danuše Nerudové pouze projevila blíže nespecifikovaný zájem, spolupráci ale nenavázali. Ačkoliv otec Danuše Nerudové je ve spisech StB zmíněn, s komunistickou tajnou policií nespolupracoval, a nebyl tedy „STBákem“, jak tvrdí facebookový příspěvek.

Členství v KSČ

Facebookový příspěvek také uvádí, že otec Nerudové Oldřich Peslar “byl komunista jak řemen.” Údajné archivní dokumenty prokazující Peslarovo členství v KSČ se ve veřejném prostoru objevily již na konci roku 2022, z veřejně dostupných zdrojů ale není možné členství konkrétních osob v KSČ s jistotou ověřit. Archiv bezpečnostních složek ani jiná veřejnosti přístupná databáze například neevidují seznam členů KSČ před rokem 1989.

Obrátili jsme se proto s dotazem na Národní archiv ČR.Podle vyjádření archivu odpovídají dokumenty, které se začaly šířit na konci roku 2022, „archiváliím uloženým v dílčí části archivního fondu KSČ – Ústřední výbor 1945 – 1989, Praha – členská evidence.“ Oldřich Peslar tak podle archivních dokumentů skutečně byl členem KSČ.

Závěr

Podle facebookového příspěvku údajně otec Danuše Nerudové spolupracoval s StB. V Archivu bezpečnostních složek je Oldřich Peslar veden jako tzv. prověřovaná osoba, tedy osoba, o kterou StB projevilo zájem, ať už z důvodu očekávaného nepřátelského chování nebo si dotyčného vytipovalo k tajné spolupráci. Kdyby však k navázání spolupráce došlo, Peslarův svazek by byl převeden do kategorie tajné spolupráce (pod zkratkou KTS nebo A).

Žádný takový svazek v archivech není a otec Danuše Nerudové se v dokumentech objevuje pouze v kategorii prověřovaných osob. Danuše Nerudová tedy není „dcerunka STBáka“, jak uvádí facebookový příspěvek. Z těchto důvodů jsme příspěvek v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook označili jako nepravdivý.