Ověřujeme sliby vlády Petra Fialy

Jako již tradičně, i v tomto volebním období budeme kontrolovat sliby z programového prohlášení aktuální vlády. Sliby budeme podobně jako v případě vlády A. Babiše ověřovat průběžně po celé volební období a stejně tak vás budeme o stavu plnění slibů průběžně informovat. Začínáme dnes, článkem o samotném výběru ověřovaných slibů.

Komentář 16. prosince 2022

DOPLNĚNÍ: Vláda 1. března 2023 schválila aktualizaci svého programového prohlášení, čímž reagovala mj. na „ruskou agresi na Ukrajině a její dopady na občany České republiky“. Došlo tak ke změně několika závazků, jejichž plnění v průběhu tohoto volebního období kontrolujeme. Vláda například ustoupila od zavedení pravidla tzv. daňové brzdy, změnila plány v oblasti energetiky a výdajů na obranu či posunula termíny splnění některých dalších závazků. V rámci našich budoucích výstupů budeme upozorňovat na to, že vláda sama tyto sliby revidovala. S ohledem na naši zavedenou praxi u kontroly závazků předchozích vlád ale budeme plnění slibů vlády Petra Fialy hodnotit dle jejich původního znění z ledna 2022.

V Demagog.cz každodenně ověřujeme faktickou pravdivost výroků českých politiků. Protože, jak se říká, „pro člověka s kladivem všechno vypadá jako hřebík“, i hodnocení slibů provádíme, jako by šlo o výroky. Rozdíl je v tom, že sliby jsou výroky o budoucnosti, které v běžném ověřování ignorujeme jako z principu neověřitelné. Sliby proto budeme kontrolovat průběžně až do konce volebního období, v němž se je vláda zavázala splnit.

Které sliby jsme vybrali? Politici (a nejen ti vládní) slibují, kudy chodí, proto pokud bychom brali sliby z veřejných vystoupení a tiskových zpráv, způsobili bychom si řadu potíží. Který slib Petra Fialy je slib vládní a který je stranický? Kteří poslanci a ministři mohou slibovat jménem vlády? Naštěstí pro nás se v Česku ustálila praxe podrobných programových prohlášení, se kterými vlády předstupují v Poslanecké sněmovně při žádosti o důvěru. Jelikož i vláda Petra Fialy na začátku roku předložila prohlášení s velkým počtem dobře hodnotitelných cílů a slibů, spokojíme se s tímto dokumentem.

Vládní slib je tedy slib, obsažený v programovém prohlášení vlády. Ověřitelný vládní slib je pro nás konkrétní, měřitelný a splnitelný závazek do budoucnosti.

Konkrétnost

“Obnovíme tradici „havlovské“ zahraniční politiky včetně podpory rozvojové a transformační spolupráce” je splnitelný a zčásti i měřitelný slib z vládního prohlášení, jehož plnění by čtenáře nejspíše zajímalo. Není ale dostatečně konkrétní, abychom si troufli jej definitivně vyhodnotit. Mohli bychom poukázat na kroky vlády v této oblasti, ovšem do jaké míry jsou dostatečné ke splnění slibu, už by záleželo na subjektivním hodnocení. Související slib “Do konce roku 2023 předložíme Parlamentu ČR ke schválení zákon, sankcionující hrubá porušení lidských práv (tzv. Magnitského zákon).” už odkazuje ke specifickému zákonodárnému opatření, a je tedy dostatečně konkrétní, aby byl hodnocen. Legislativní nástroje, statisticky měřitelné výsledky a výkon ústavních pravomocí jsou zpravidla obsahy dobře hodnotitelného slibu.

Měřitelnost

“Zaměříme se na posilování odolnosti státu a společnosti vůči hybridním hrozbám a prohloubíme spolupráci se spojenci v této oblasti.” je sice splnitelný slib, ale nemůžeme jej měřit. Alespoň doufejme, že všechny prostředky obrany státu proti hybridním hrozbám nebudou dohledatelné ve veřejných zdrojích, případně dostupné na vyžádání. “Budeme navyšovat výdaje na obranu země (...), aby dosáhly úrovně 2 % HDP”. Jelikož jde v tomto případě o měřitelnou položku ve státním rozpočtu, můžeme zároveň hodnotit, zda vláda plní tento závazek. Každý slib, který vybereme, musí odkazovat k veřejné činnosti vlády, aby si jeho hodnocení každý čtenář mohl sám potvrdit.

Splnitelnost

Vládní slib musí souviset s rozumně dosažitelným cílem. “Ve spolupráci s EU a jejími členskými zeměmi navýšíme podporu pro migrační tábory mimo EU” je závazkem pro českou vládu, jeho splnění ale bude vyžadovat součinnost dalších států EU. Každý závazek, který závisí na vnějších vlivech, jako jsou kroky jiných států, bude pro vládu složitý. Z prohlášení tak vybíráme cíle rozumně omezené svým rozsahem. Nikoli tedy výroky typu “Hlásíme se ke spolupráci v rámci Trojmoří”, nýbrž kupříkladu “Zavedeme korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí.”.

Proč je slibů jen 50 a vynechali jsme např. závazek vlády vyhodnotit v návaznosti na ukončení Operačního programu Doprava II Dopravní sektorové strategie?

1) Jsme lidi;

2) naši čtenáři jsou lidi.

Rozhodli jsme se vybrat takový počet slibů, jejichž plnění jsme schopni realisticky kontrolovat, a přitom vybírat ty nejdůležitější závazky. Uvědomujeme si, že tento výběr nikdy není ideální, protože každý může za důležité považovat jiné sliby. Snažili jsme se ale vybrat ty závazky, které ve veřejném prostoru rezonují více než jiné, a také ty, které mohou mít zásadní vliv na život v České republice. Bez ohledu na to, jestli vláda v prvním roce podnikla či nepodnikla určité kroky k jejich splnění. Sliby vám představíme v šesti kategoriích, které se ustálily po ověřování slibů vlády minulé. Jde o kategorie hospodářství, životní prostředí, sociální stát, vzdělanost, právní stát a bezpečnost. Přestože jde o subjektivní výběr, již se u nás zažil, proto vám ho přineseme znovu.

Náš cíl je, aby závazky vlády z programového prohlášení nezapadly mezi dění všedního dne, ani do stínu velkých událostí v zahraničí. Ať už se mediální pozornost bude věnovat válce nebo obchvatu Frýdku-Místku, za nás se pokusíme dohlédnout, aby závazky vlády vůči učitelům, důchodcům či samoživitelkám neproklouzly volebním obdobím bez povšimnutí.

Závěrem je také třeba zmínit to, že vláda své programové prohlášení připravila již na začátku ledna 2022, tedy ještě před invazí Ruska na Ukrajinu a s tím související krizí. Uvědomujeme si, že budeme hodnotit plnění slibů, ke kterým se Fialova vláda zavázala za výrazně jiných okolností a dnes by možná některé sliby formulovala jinak. Při čtení našich analýz plnění vládních slibů v následujících letech tak mějte na paměti, že se zabýváme sliby z doby “před válkou”.

 

A teď konečně to nejdůležitější –⁠ 50 vybraných slibů z programového prohlášení vlády Petra Fialy:

Právní stát

Magnitského zákon
Do konce roku 2023 předložíme Parlamentu ČR ke schválení zákon sankcionující hrubá porušení lidských práv (tzv. Magnitského zákon).

Korespondenční volba
Zavedeme korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí.

Jednotné inkasní místo
Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě.

eDokladovka
Co nejrychleji, nejpozději v roce 2023, zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba tzv. eDokladovky), kompatibilní s elektronickými doklady EU.

Portál podnikatele
Ve spolupráci se zástupci podnikatelských organizací doplníme rodinu portálů veřejné správy o bezplatně přístupný Portál podnikatele, který bude zprostředkovávat jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také komunikaci mezi podnikateli.

Digitální tržiště
Vytvoříme jednotné digitální tržiště (Digital Marketplace – eGov), kde budou moci orgány veřejné správy poptávat a nakupovat komoditní služby ICT pro zajištění digitálních služeb státu. (např. jako e-shopy produktů a služeb, které mají v Rakousku.)

Novelizace procesních zákonů
Dokončíme návrh nového trestního řádu. Dokončíme návrh věcného záměru civilního řádu soudního.

Reforma státního zastupitelství
Do konce roku 2022 dokončíme návrh novelizace zákona o státním zastupitelství, která přinese změny v postavení vedoucích státních zástupců, konkrétně zavedeme funkční období, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce.

Střet zájmů
Prosadíme novelu zákona o střetu zájmů, zabráníme přílišné kumulaci politické, ekonomické a mediální moci.

Lustrační zákon
Vrátíme působnost lustračního zákona na členy vlády.

Posouzení dopadů
Zavedeme posouzení dopadu legislativy na rodinu (FIA – Family Impact Assessment) a dopadu na regionální rozvoj a územní samosprávu (TIA – Territorial Impact Assessment).

Hospodářství

Výdajové pravidlo
Upravíme výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci.

Daňová brzda
Vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.

Limit DPH
Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč, na stejnou hranici se posune možnost využití režimu paušální daně.

Částečné úvazky
Částečné úvazky podpoříme snížením odvodů sociálního pojištění.

Zrušení EET
Zrušíme povinnost EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.

Valorizace slevy na poplatníka
Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka.

Daň z nemovitosti
Rozšíříme možnosti obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitosti.

Převod pozemků
Uvolníme vhodné pozemky v držení státu a převedeme je obcím za účelem výstavby bytů a související infrastruktury.

Cestovní ruch
Do konce roku 2023 představíme zákon o cestovním ruchu.

Nové dálnice
Do roku 2025 rozšíříme dálniční síť až o 200 kilometrů.

Dopravní stavby
Do konce roku 2025 zprovozníme obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodlouží se dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončíme dálnici D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, zprovozníme tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55 a stavby dalších částí Velkého městského okruhu v Brně na I/42.

Opravy silnic
Na financování silnic II. A III. třídy od roku 2023 poskytneme ze státního rozpočtu částku minimálně 6 mld. Kč ročně.

Sociální stát

Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče.

Limity u dohod
Zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

Valorizace minimální mzdy
Zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy.

Důchodová reforma
Připravíme návrh důchodové reformy, který se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí, dobrovolné, základní složka se zvýší a bude reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu. Zásluhová (důchodového systému, pozn. Demagog.cz) složka bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí. Dobrovolná složka (důchodového systému, pozn. Demagog.cz) bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu inspirovaná zahraničními zkušenostmi.

Nárok na důchod
Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod.

Odchod do důchodu
Umožníme dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů.

Důchody
Zvýšíme vdovské a vdovecké důchody.

Mezigenerační solidarita
Zavedeme možnost platit 1 % svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.

Valorizace pojistného
Do konce volebního období prosadíme pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Doplňkové připojištění

Zavedeme možnost dobrovolného doplňkového připojištění.

Životní prostředí

Limity
Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné.

Energetický zákon
Do konce roku 2022 připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat.

Konec podpory biopaliv
Ukončíme podporu biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny.

Vodohospodářská infrastruktura
Podpoříme návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv.

Ústavní ochrana vody
Do konce roku 2022 předložíme návrh na ústavní ochrany vody.

Nové národní parky
Rozšíříme plochu velkoplošně chráněných území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok.

Solární panely
Podpoříme fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.

Bezpečnost

Obranné výdaje
Budeme navyšovat výdaje na obranu země v souladu s našimi aliančními závazky tak, aby dosáhly úrovně 2 % HDP už v rozpočtu na rok 2025. Budeme prosazovat legislativní zakotvení této úrovně obranných výdajů jako minimální hranice.

Obranné dokumenty
Do roku 2023 aktualizujeme strategické dokumenty (například Obrannou strategii ČR, Koncepci výstavby Armády ČR 2030 a další).

Vysílání vojáků
Do konce roku 2022 předložíme ústavní novelu, na základě které by vláda mohla akceschopněji rozhodnout o vyslání vojáků například za účelem osvobození občanů ČR či do zahraničních operací v rámci Sil velmi vysoké pohotovosti NATO.

Bezpečnostní agentury
S pomocí nového moderního zákona do konce roku 2023 legislativně přesně vymezíme fungování soukromých bezpečnostních agentur, obdobně jako ve většině států EU.

Vzdělanost

Platy učitelů
Garantujeme kvalitní platové ohodnocení pedagogických pracovníků a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení 20 % podílu nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání.

Inovace
Zvýšíme celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace.

Kulturní instituce
Nejpozději do poloviny roku 2023 připravíme zákon o veřejných kulturních institucích.

Volba mediálních rad
Do systému volby Rady ČT a ČRo zapojíme Senát. Příslušné změny právních předpisů prosadíme během roku 2022.

Hospodaření médií
Hospodaření veřejnoprávních médií podrobíme kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem.

Transparentní média
Zavedeme pravidla pro transparentnější fungování médií: uvedení vydavatele, majitelů, významných sponzorů a zveřejňování finančních výkazů.