S čím jdou komunisté do voleb?

Publikováno 18. května 2014

Předvolební programy jsou jednou z nejdůležitějších a často jedinou možností pro voliče seznámit se s tím, co chce daná strana výměnou za hlas ve volbách prosazovat. Strany tento prostor využívají a snaží se vedle slibů také pochlubit s dosavadními úspěchy a nezřídka také využít svou programatiku ke střelbě do protivníkových řad. Jak si ale můžeme být jisti, že toto předvolební čtivo není jen soubor prázdných floskulí, a že s námi politici jednají na rovinu a neslibují naprázdno?

Předvolební programy jsou jednou z nejdůležitějších a často jedinou možností pro voliče seznámit se s tím, co chce daná strana výměnou za hlas ve volbách prosazovat. Strany tento prostor využívají a snaží se vedle slibů také pochlubit s dosavadními úspěchy a nezřídka také využít svou programatiku ke střelbě do protivníkových řad. Jak si ale můžeme být jisti, že toto předvolební čtivo není jen soubor prázdných floskulí, a že s námi politici jednají na rovinu a neslibují naprázdno? Demagog.CZ čtenářům v rámci předvolebního servisu přináší analýzu toho, na co si dát u programů kandidujících stran pozor. Dnes se zaměřujeme na KSČM.

KSČM svůj volební manifest postavila především na tom, co její dosavadní poslanci a poslankyně prosadili a v čem by chtěla do budoucna reformovat evropské normy tak, aby došlo k posilnění práv evropských občanů. Zatímco ale své bruselské úspěchy komunisté nijak nenadsazují – co se týče například jejich aktivit na poli prosazování ochrany spotřebitele či lepší lékové bezpečnosti a dostupnosti – jejich boj na poli posilnění našich práv je často již z velké části vyhraný.
Komunisté tak chtějí přijmout antidiskriminační opatření na všech možných frontách. Zákaz diskriminace zakotvuje ve svých článcích Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (článek 14) a Charta základních práv Evropské unie. Za podstatný lze také označit článek č. 19 Smlouvy o fungování Evropské unie, který dává pravomoc Radě po souhlasu Evropského parlamentu jednomyslně přijímat pomocí zvláštního legislativního postupu různá vhodná opatření týkající se této diskriminace.

Brusel nebojuje proti diskriminaci pouze na úrovni primárního práva, EU vydala řadu směrnic jdoucích proti nerovnému zacházení (shrnuje je návrh tzv. antidiskriminační směrnice z roku 2008) či řada agentur jako Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů, Agentura základních práv či Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, který se věnuje zemím mimo prostor Unie. 

Komunisté rovněž volají po právu na práci a spravedlivou mzdu, přiměřený volný čas a právo na sociální zabezpečení. Listina základní práv EU nárok Evropanů pracovat zohledňuje v článku 15, právo relaxovat v článku 31 a právo cítit se sociálně zabezpečen v článku 34. Jediné, po čem tak rudí volají oprávněně nárok na bezplatné vzdělání a zdravotnictví, které je v současnosti v kompetenci jednotlivých států.

KSČM chce také zavádět politiku minimálních mezd - která ovšem aktuálně funguje již ve 21 evropských zemích, takže je možné, že brzy nebude již co zavádět – či systém včasného varování před přírodními katastrofami na národní i celoevropské úrovni. Komunisté tak zřejmě nepostřehli existenci varovného systému ARGUS či přípravy Evropského koordinačního centra pro mimořádné situace, nemluvě pak o řadě dalších nástrojů pro zvládání katastrof.