Demagog.cz

Bořivoj Šarapatka

Bořivoj Šarapatka (TOP 09)

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0

Výroky

Bořivoj Šarapatka

Bořivoj Šarapatka

Tak protipovodňová ochrana je i v našem volebním programu... Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012

V oddílu Péče o životní prostředí volebního programu TOP 09 pro krajské volby 2012 je jako jedna z priorit uveden požadavek:

"Výrazně zlepšit a posílit územní plánování, podporovat veškeré úpravy v krajině s důrazem na protipovodňovou ochranu."
Výrok tedy hodnotíme vzhledem k výše uvedenému jako pravdivý.

Bořivoj Šarapatka

Bořivoj Šarapatka

Ta protipovodňová ochrana vychází z celostátních projektů, které tady v kraji řeší Povodí Moravy. Je to jak na řece Moravě, tak na řece Bečvě. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012

Tento výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť protipovodňová opatření realizovaná Povodím Moravy jsou financována především ze státního dotačního programu Prevence před povodněmi.

O programu obecně: "Program Podpora prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství byl zahájen I. etapou ihned po povodňové katastrofě v r. 2002, v současnosti probíhá II. etapa (2007 – 2013) a v programovém prohlášení vlády (srpen 2010) je vyhlášen záměr pokračovat v preventivních opatřeních přípravou III. etapy (předpokládané na období2014 - 2020)." (.pdf - str. 8)

O aktuálním dotačním programu Prevence před povodněmi II (2007 - 2013).

Nová protipovodňová opatření v Olomouci a Pobečví budou financovány především z dotačního programu Ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi III (2014 – 2020). Odkazy obsahují konstatování, že investorem při realizaci těchto projektů je Povodí Moravy.

Bořivoj Šarapatka

Bořivoj Šarapatka

Kupříkladu nyní se buduje v Olomouci zkapacitnění koryta řeky Moravy, budují se ohrázování nebo připravují se ohrázování obcí. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012

Tento výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť Povodí Moravy skutečně v Olomouci realizuje protipovodňová opatření. V současnosti probíhá etapa II. A, po jejímž dokončení bude pokračovat etapa II. B do konce roku 2013. V letech 2016 - 2017 by měla následovat etapa III.

V srpnu 2012 byla podle České televize zahájena další část stavby, která mj. zahrnuje zkapacitnění koryta řeky Moravy.

Bořivoj Šarapatka

Bořivoj Šarapatka

Vláda schválila v červnu koncepci protipovodňové ochrany na řece Bečvě, kde se jedná také o ohrázování, ale hlavně o suchý poldr Teplice, který bude stát několik miliard korun. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012

Usnesení č.418 (.pdf) k zabezpečení finačních prostředků na přípravu a řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy ze dne 13. června 2012 bylo skutečně vládou přijato.

Tento projekt má stát zhruba 6 miliard korun a podílet se na něm bude Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Výrok je tedy pravdivý.

Bořivoj Šarapatka

Bořivoj Šarapatka

Jedna z možností byl Přerov, kde se začala tato problematika diskutovat v souvislosti s teplárnou Dalkia, která se měla rekonstruovat. (problematika spalovny) Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012

Výrok Bořivoje Šarapatky hodnotíme jako pravdivý. Přerov je skutečně jedna z potenciálních možností umístění plánované spalovny (resp. ZEVO, tedy zařízení na energetické využívání odpadů). Tento fakt je k nalezení ve Studii (.pdf) možnosti energetického využívání směsného komunálního odpadu, zpracované již v roce 2010 firmou FITE na objednávku Olomouckého kraje.

Konkrétně jde o stranu 15 uvedeného dokumentu, kde mezi další identifikované potenciální lokality patří mimo teplárny Přerov i teplárna města Olomouc. Obě tyto teplárny jsou ve vlastnictví firmy Dalkia a jsou uváděny jako teoreticky využitelná. Poslední uvažovanou lokalitou v této studii je plánovaná papírna v Zábřehu na Moravě.

Bořivoj Šarapatka

Bořivoj Šarapatka

Stát má kontrolní mechanismy jako zemědělskou a potravinářskou inspekci, kupříkladu celní správu a podobně... Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 25. září 2012

V části první Státní zemědělská a potravinářská inspekce §1 zákona č. 146/2002 Sb. je uvedeno:

"(1) Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen "inspekce"), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru."

Na základě zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, byl vytvořen tento orgán s celostátní územní působností, který je podřízen Ministerstvu financí ČR.

Výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť stát skutečně disponuje kontrolními mechanismy jako je Státní zemědělská a potravinářská inspekce či Celní správa ČR.