Karolína Peake
LIDEM

Karolína Peake

Nejvyšší kontrolní úřad nevede správní řízení a nevydává sankce, neukládá pokuty.
Otázky Václava Moravce, 14. dubna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Podle zákona 166/1993, o Nejvyšším kontrolním úřadu (a v souvislosti s kontextem, ve kterém výrok zazněl) hodnotíme výrok poslankyně Peake jako pravdivý.

Podle § 25, odst. 1 se o kontrole, kterou NKÚ provedl, pořizuje kontrolní protokol, ve kterém jsou popsány zjištěné skutečnosti, nedostatky a/nebo právní předpisy, které byly porušeny.

Na základě kontrolních protokolů (a dalších dokumentů) jsou výsledky shrnuty a zhodnoceny jako tzv. kontrolní závěry. Ty jsou pak zveřejněny ve Věstníku Úřadu a zaslány Poslanecké sněmovně, Senátu, vládě a na případné požádání ministerstvům. Pokud je kontrolovanou osobou Česká národní banka, je kontrolní závěr posílán i jí. (§ 30, odst. 1)

Takto jsou shrnuty kontrolní pravomoci NKÚ, který tedy skutečně nevede správní řízení, ani nevydává sankce. Jedinou výjimku, kdy může udělit pokutu tvoří § 28:

" Fyzické osobě, která zaviněně způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 24 tohoto zákona, může Úřad uložit pokutu až do výše 50 000 Kč." (§ 28, odst. 1)

Karolína Peake však mluvila o možnosti udělovat sankce na základě výsledků kontroly. Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Financování politických stran, pravomoci NKÚ

Otázky Václava Moravce, 14. dubna 2013

V neděli byly politickými hosty Václava Moravce vicepremiérka pro koordinaci boje s korupcí Karolína Peake (LIDEM) a předseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). Hlavními tématy byla možná regulace fina...