Demagog.cz

Luboš Měkota
Luboš Měkota
Podle právní analýzy, kterou jsme si nechali zpracovat, je horní zákon nadřazen i zákonu stavebnímu, kterým se zase řídí plány územních celků, tedy i budoucí rozvoj Ústeckého kraje. Jiné, 31. prosince 2013

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Tento již poněkud starší, ale stále nadčasový výrok bývalého generálního ředitele Mostecké uhelné, hodnotíme s časovým odstupem, jelikož až nyní se nám dostala do rukou ve výroku vzpomínaná právní analýza. Citujeme jen nejdůležitější pasáže:

Horní zákon, který je základním předpisem upravujícím těžbu, má přednost nejen před stavebním zákonem podle zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě – podloží), ale i před všemi dalšími právními předpisy. Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod nejsou výjimkou. Horní zákon totiž rozvádí jejich ustanovení ve smyslu zásady lex specialis derogat legi generali, tedy konkretizuje a v aplikační praxi nahrazuje ustanovení těchto předpisů.

Horní zákon tak především rozvádí ustanovení článku 11 Listiny, který zaručuje vlastnické právo, protože vlastnictví dolu je nepochybně nejvyšší formou vlastnictví. Článek 17 zaručuje svobodu projevu a zakazuje cenzuru. Jelikož rubání je nezpochybnitelně formou projevu, dokonce velmi hlasitou, omezení těžby by pak nebylo ničím jiným než nepřípustnou cenzurou.

Nelze také opomenout jadrnou starořímskou zásadu fortior canem futuit (nejautentičtější překlad by byl silnější pes mrdá), která se zřejmě staví na stranu uhlobaronů proti samozvaným tzv. „místním obyvatelům,“ případně ekoteroristickým žabičkářům.”

Z analýzy tak jasně vyplývá, že jedinou přípustnou a legální podobou zásad územního rozvoje Ústeckého kraje je následující: viz obrázek.

Na základě těchto zdrcujících právních argumentů nám nezbývá, než hodnotit výrok jako pravdivý.