Příspěvek překrucuje dokument WHO o standardech sexuální výchovy

Na Facebooku se šíří příspěvek, podle kterého Světová zdravotnická organizace (WHO) nařizuje mateřským a základním školám, aby děti do 6 let naučily masturbaci, první sexuální zkušenost by pak děti měly zažít mezi 9 až 12 lety. Ve skutečnosti ale WHO ve svých Standardech pro sexuální výchovu v Evropě pouze doporučuje, aby dětem byly věku přiměřeným způsobem poskytovány informace mj. o masturbaci nebo prvních sexuálních zkušenostech.

Meta fact-check 21. června 2024

Snímek obrazovky obsažný ve facebookovém příspěvku uvádí, že dokument Světové zdravotnické organizace obsahuje pokyny, podle kterých se děti do 4 let „musí naučit masturbaci,“ a děti mezi 4 a 6 lety pak vedle masturbace mají „být povzbuzovány, aby vyjádřily své sexuální potřeby a přání.“ Mezi 6 a 9 lety se podle údajných instrukcí děti také „musí naučit o pohlavním styku, online pornografii, (...) a sebestimulaci.“ Mezi 9. a 12. rokem by pak dítě mělo zažít „první sexuální zkušenost a naučit se používat online pornografii.“

Zdroj: Facebook

Příspěvek se odvolává na dokument Světové zdravotnické organizace s názvem „Standardy pro sexuální výchovu v Evropě.“ WHO tento dokument (.pdf) skutečně publikovala v anglickém jazyce pod názvem „Standards for Sexuality Education in Europe už v roce 2010 ve spolupráci s německým Federálním centrem pro zdravotní vzdělávání a mezinárodní pracovní skupinou odborníků (.pdf, str. 67). V roce 2017 pak vyšel český překlad textu (.pdf). Podle předmluvy českého vydání dokument poskytuje „základní rámec pro výuku o tělesnosti a sexualitě“ rozdělený podle příslušných věkových skupin (.pdf, str. 9).

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě

Autoři textu sdíleného na facebooku zjevně vychází z části nazvané Matice sexuální výchovy (.pdf, str. 41–60). Podle dokumentu WHO Matice slouží jako „rámec, z něhož učitelé/lektoři mohou čerpat náměty, které jsou zvláště zajímavé pro skupinu (specifickou věkovou kategorii, pozn. Demagog.cz), kterou právě vzdělávají“ (.pdf, str. 41).

Matice rozlišuje důležitost jednotlivých bodů od minimálních standardů výuky po rozšiřující témata, jejichž zavedení ve školních vzdělávacích plánech je volitelné (.pdf, str. 44). WHO zároveň zdůrazňuje, že podklady „mohou být používány flexibilním způsobem, s cílem přizpůsobit je potřebám jedince nebo skupin,“ (.pdf, str. 41). Jedná se tedy o souhrn instrukcí, kterými se vzdělávací instituce nemají povinnost řídit. Vyučující by měl podle WHO dítěti poskytovat informace o sexuální výchově „vyváženým, uceleným a věku přiměřeným způsobem“ (.pdf, str. 41).

Konkrétně dětem od 0 do 4 let by měly být poskytovány informace o „potěšení a příjemných pocitech z dotýkání se vlastního těla, masturbace v ranném dětství,“ (.pdf, str. 47). Formulace, že se děti v tomto věku „musí naučit masturbaci,“ doporučení WHO neodpovídá. Samotná Světová zdravotnická organizace se k této nesprávné interpretaci doporučení vyjádřila pro agenturu AFP: „WHO ve svých dokumentech nepropaguje masturbaci - ani žádný jiný akt (...). Uznáváme však, že děti na celém světě začínají zkoumat své tělo prostřednictvím zraku a dotyků v poměrně raném věku. Jedná se o postřeh, nikoliv o doporučení.“

Doporučení pro děti od 4 let

Podle facebookového příspěvku by se měly děti ve věku od 4 do 6 let „naučit masturbaci a být povzbuzovány, aby vyjádřily své sexuální potřeby a přání“. Metodika WHO ale ve skutečnosti doporučuje (.pdf, str. 49–50) tyto děti, stejně jako věkovou skupinu do 4 let, pouze informovat o „potěšení a příjemných pocitech z dotýkání se vlastního těla“ a masturbaci v raném dětství. Mezi dovednosti, kterým by se děti do 6 let měly naučit, podle WHO naopak spadá dovednost „vyjadřovat potřeby a přání“ v oblasti sexuality.

Děti mezi 6 a 9 lety se podle údajných instrukcí také „musí naučit o pohlavním styku, online pornografii, (...) a sebestimulaci.“ WHO ale reálně doporučuje (.pdf, str. 51–52) dětem pouze poskytovat informace o masturbaci a sexuálním styku, o pornografii se metodika ve vztahu k dětem mladším 9 let vůbec nezmiňuje.

Doporučení pro starší děti

Dokument WHO ani nikde nezmiňuje, že by děti do 12 let „měly mít první sexuální zkušenost.“ Text uvádí, že by vyučující měli poskytovat dětem ve věku 9 až 12 let informace o „prvních sexuálních zkušenostech“ stejně jako o „vlivu vrstevníků, médií, pornografie, kultury, náboženství, pohlaví, zákonů a socioekonomického postavení na sexuální rozhodování, partnerství a chování,“ (.pdf, str. 53–54).

Facebookový příspěvek také zmiňuje, že by se děti ve věku 9 až 12 let měly „naučit (...) používat online pornografii“. Ve spojitosti s moderními médii u této věkové kategorie metodika uvádí (.pdf, str. 53–54), že by vyučující měli rozšířit dovednosti dětí v používání internetu a zajistit, aby věděly o rizicích a výhodách s tím spojených a aby si osvojily „kompetence zacházení s moderními médii,“ včetně zacházení s pornografií.

Metodika tedy klade důraz na informování o rizicích internetu a osvojení dovedností a kompetencí v této oblasti, nikoliv na používání pornografie jako takové. Podle vyjádření spoluautorky českého překladu Lucie Jarkovské pro iROZHLAS se „více než polovina dětí na prvním stupni (...) setká s pornografií. Pro děti pornografie přináší nepřiměřené obsahy, ale právě absence otevřené sexuální výchovy je často tím, co k ní už poměrně malé děti přitahuje. Najdou v ní to, co před nimi dospělí zamlčují. Rozhodně jim nepomůžeme tím, když se budeme tvářit, že na porno se podívají lidé až po svých osmnáctých narozeninách.“

Závěr

Facebookový příspěvek tvrdí, že podle Světové zdravotnické organizace se např. děti ve věku do čtyř let „musí naučit masturbaci“ a do devíti let o online pornografii. Podle dalšího bodu WHO údajně uvádí, že děti ve věku 9 až 12 let mají „mít první sexuální zkušenost a naučit se používat online pornografii.“

Nic takového v dokumentu WHO ale nestojí. WHO ve svých Standardech pro sexuální výchovu v Evropě pouze doporučuje, aby dětem byly „vyváženým, uceleným a věku přiměřeným způsobem“ poskytovány informace mj. o masturbaci, prvních sexuálních zkušenostech nebo pornografii. Dokument navíc představuje nezávazný návod pro přípravu učebních plánů s navrženými tématy pro jednotlivé věkové skupiny a podle slov samotné organizace má být přizpůsoben potřebám jednotlivců a skupin. Z těchto důvodů jsme příspěvek v rámci naší spolupráce s Facebookem označili jako nepravdivý.