Demagog.cz

Vybrali jsme vládní sliby k ověření

Před časem jsme avizovali plán ověřit vybrané sliby z programového prohlášení vlády Andreje Babiše. Stejně jako v případě Sobotkovy vlády, i tentokrát jsme z obsáhlého textu museli materiál k "promise-trackingu" vybrat. Jak proběhla selekce slibů jste se mohli dozvědět v minulém článku. Aktuálně tedy přinášíme definitivní seznam sledovaných slibů. Ty v následujících týdnech podrobíme analýze, zjistíme, zda již byly splněny, porušeny či zda "čekají na vyřízení" a poslední jmenované budeme v pravidelných intervalech znovu revidovat.

Komentář 5. dubna 2019

Zde tedy najdete předmět našeho zájmu v následujících měsících a letech. Metodologii selekce slibů naleznete zde.

PRÁVNÍ STÁT (13)

> Tvorba zákonů

Pro zákony, jejichž příprava a implementace přesahuje funkční období jedné vlády, zavedeme zvláštní způsob expertní přípravy s podporou Legislativní rady vlády s přesným harmonogramem projednávání, schvalování a zavádění do praxe. Příkladem mohou být změny Ústavy, změny v kompetencích ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, změny důchodového zabezpečení a zjednodušení dávkových systémů, změny v soudnictví a státním zastupitelství nebo příprava nových soudních procesních předpisů.

> Výběr soudců

Prosadíme kariérní řád soudců a zákonem stanovené podmínky výběru soudců jako záruky udržení profesní motivace a protikorupční opatření.

> Celostátní referendum

Předložíme ústavní zákon o celostátním referendu. Respektujeme však zastupitelskou demokracii zakotvenou v Ústavě, a proto neumožníme ve funkčním období této vlády referendem schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích.

> Whistleblowing

V této souvislosti předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing) a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení.

> Ochrana dlužníků

Zavedeme chráněné účty nebo jiné účinné řešení zajišťující, že po provedení exekuce srážkami ze mzdy nebude nezabavitelná částka podruhé stižena exekucí na bankovním účtu povinného.

> Otevřená data

Začneme otevřeně zveřejňovat data o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic.

> Odpolitizování státní správy

Tato vláda nebude do státní správy dosazovat politické nominanty, naopak státní správu otevře a odpolitizuje.

> Elektronický recept

Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v
plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce
pacienta.

> Analýza IT dopadů

Každý nový návrh jakékoliv právní normy určené k projednání vládou ČR bude muset obsahovat kromě již existujících analýz dopadů i tzv. ITIA (information technology impact analysis).

> Digitální Česko

Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě.

> Online platby u státních institucí

Samozřejmostí bude on-line platba u všech státních institucí České republiky.

> Ochrana veřejnoprávních médií

Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně
podporovat jejich nezávislost.

> Menší veřejné zakázky

Dále zjednodušíme proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příkladně zvýšením zákonných limitů tak, aby zadavatelé v území mohli zahrnout i další kritéria pro hodnocení nabídek vedle kritéria ceny.

HOSPODÁŘSTVÍ (9)

> Daňová zátěž

Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž.

> Superhrubá mzda

Zrušíme "superhrubou" mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 procent z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 procent z hrubé mzdy.

> Privatizace

Nepřipustíme privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí.

> Daně nadnárodních korporací

Prosadíme rozšíření oznamovací povinnosti nadnárodních korporací i na osvobozené příjmy, zejména v podobě dividend, které jsou z České republiky vyváděny do zahraničí.

> Investiční plán země

Připravíme strategický investiční plán země – zajistíme inventuru připravovaných investic a syntézu analytických materiálů jednotlivých ministerstev tak, aby byl plán pro zásadní investice závazný včetně zajištění zdrojů a jejich udržitelnosti.

> Rekodifikace stavebního práva

Prosadíme rekodifikaci veřejného stavebního práva a zjednodušíme a zkrátíme přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti.

> Nové dálnice

Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.

> Dálniční známky

Místo dálničních známek zavedeme elektronický dálniční kupon, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu.

> Vlaková doprava

Státem garantovaná veřejná železniční přeprava pro cestující bude nadále zajištěna v rozsahu minimálně 7,4 mld. Kč ročně, což představuje téměř 37 milionů vlakových kilometrů ročně na 28 linkách dálkové dopravy.

SOCIÁLNÍ STÁT (7)

> Zvýšení důchodu

Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy.

> Zvýšení rodičovského příspěvku

Zvýšíme rodičovský příspěvek na 300 000 Kč.

> První tři dny nemocenské

> Od 1. 7. 2019 obnovíme náhradu mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu a projednáme možnosti, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům.

> Sociální dávky

...dále dávkám pomoci v hmotné nouzi, zejména doplatku na bydlení, a dávkám určeným dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Podmínkou přiznání takové dávky bude povinnost aktivně hledat zaměstnání, případně se účastnit veřejně prospěšných
prací na úrovni měst a obcí.

> Prevence

Podpoříme prevenci a zdravý životní styl a také systémy odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.

> Zákon o sociálním bydlení

Vláda připraví zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb občanů v bytové nouzi a na okraji společnosti. Zákon vytvoří potřebné podmínky pro obce, spojí poskytnutí sociálního bytu se soustavnou sociální a výchovnou prací. Uvedený zákon by měl obsahovat také oprávnění pro obce požadovat po investorovi v rámci výstavby nových bytů určitý podíl tzv. levných bytů.

> Bytová výstavba

Budeme prosazovat zvýšení objemu finančních prostředků pro bytovou výstavbu v ČR s akcentem na podporu dostupného nájemního bydlení určených pro seniory, mladé lidi, zdravotně postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy.

VZDĚLANOST (6)

> Peníze do školství

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017.

> Obory na středních školách

Snížíme počet oborů středního vzdělávání.

> Nárok na školku od 2 let

> Zajistíme zákonem garantovaný nárok na péči o děti od dvou let při zohlednění možností zřizovatelů.

> Právo na internet

Připravíme zákon o právu každého občana mít přístup k internetu.

> Financování sportu

Zasadíme se o nastavení stabilního a kontinuálního financování sportovních organizací prostřednictvím víceletých finančních plánů.

> Financování sportu II.

Budeme dále podporovat přímé rozdělování veřejných prostředků sportovním klubům, tělovýchovným jednotám, sportovním svazům a sportovním organizacím.

BEZPEČNOST (5)

> Rozpočet na obranu

Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 % na HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021.

> Nábor vojáků

Budeme pokračovat v rekrutační politice minulých let, kdy se zvyšuje počet vojáků z povolání z 21 tisíc na 24 tisíc. Cílem je dosáhnout nejpozději do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků z povolání, doplnění a dozbrojení dvou stávajících brigád a návazně budování dalších jednotek.

> Účast na vojenských misích

V souladu se schváleným mandátem budeme pokračovat v účasti na mírových a výcvikových misích v Afghánistánu (Resolute Support), Iráku a Mali. Budeme přispívat do Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO (NRF) včetně Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil
(Follow-On Forces).

> Zákon o Vojenském zpravodajství

Prosadíme novelu zákona o Vojenském zpravodajství.

> Zastoupení v EU

Budeme usilovat o posílení zastoupení českých představitelů a občanů v institucích a orgánech Evropské unie.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (10)

> Zdroje elektřiny

Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách.

> Poplatky za těžbu

Zajistíme, aby do regionů postižených těžbou směřoval vyšší podíl z těžebních poplatků.

> Podpora zemědělců

Snížíme administrativní zátěž pro všechny zemědělce a potravináře.

> Regulátor obchodu s vodou

Prosadíme centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody hájícího zájmy spotřebitelů.

> Nakládání s vodou

Podpoříme v rámci existujícího právního rámce možnost získání vodohospodářského majetku zpět do rukou obcí, krajů a státu.

> Strategie nakládání s vodou

Prosadíme vytvoření národní strategie nakládání s vodou a vodními zdroji, včetně zadržování vody v krajině a ochraně před povodněmi.

> Ochrana turistů

Za prioritu považujeme stanovení zákonných pravidel pro bezpečný pohyb a pobyt návštěvníků na horách v letním i zimním období, jejichž součástí bude také jasná definice postavení Horské služby ČR jakožto další složky IZS včetně odborného vzdělávání pro její pracovníky.
> Ochrana zemědělské půdy

Připravíme opatření proti dalšímu záboru kvalitní zemědělské půdy, včetně podpory přednostní výstavby na brownfieldech nebo povinnosti náhradních rekultivací.

> Kotlíkové dotace

Urychlíme projekt Kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019.

> Nový zákon o odpadech

Do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách.


Sliby vlády Andreje Babiše ověřujeme díky grantové podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.