Vybrali jsme vládní sliby k ověření

Před časem jsme avizovali plán ověřit vybrané sliby z programového prohlášení vlády Andreje Babiše. Stejně jako v případě Sobotkovy vlády, i tentokrát jsme z obsáhlého textu museli materiál k "promise-trackingu" vybrat. Jak proběhla selekce slibů jste se mohli dozvědět v minulém článku. Aktuálně tedy přinášíme definitivní seznam sledovaných slibů. Ty v následujících týdnech podrobíme analýze, zjistíme, zda již byly splněny, porušeny či zda "čekají na vyřízení" a poslední jmenované budeme v pravidelných intervalech znovu revidovat.

Komentář 5. dubna 2019

Zde tedy najdete předmět našeho zájmu v následujících měsících a letech. Metodologii selekce slibů naleznete zde.

PRÁVNÍ STÁT (13)

> Tvorba zákonů

Pro zákony, jejichž příprava a implementace přesahuje funkční období jedné vlády, zavedeme zvláštní způsob expertní přípravy s podporou Legislativní rady vlády s přesným harmonogramem projednávání, schvalování a zavádění do praxe. Příkladem mohou být změny Ústavy, změny v kompetencích ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, změny důchodového zabezpečení a zjednodušení dávkových systémů, změny v soudnictví a státním zastupitelství nebo příprava nových soudních procesních předpisů.

> Výběr soudců

Prosadíme kariérní řád soudců a zákonem stanovené podmínky výběru soudců jako záruky udržení profesní motivace a protikorupční opatření.

> Celostátní referendum

Předložíme ústavní zákon o celostátním referendu. Respektujeme však zastupitelskou demokracii zakotvenou v Ústavě, a proto neumožníme ve funkčním období této vlády referendem schvalovat zákony a rozhodovat o mezinárodních závazcích.

> Whistleblowing

V této souvislosti předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing) a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení.

> Ochrana dlužníků

Zavedeme chráněné účty nebo jiné účinné řešení zajišťující, že po provedení exekuce srážkami ze mzdy nebude nezabavitelná částka podruhé stižena exekucí na bankovním účtu povinného.

> Otevřená data

Začneme otevřeně zveřejňovat data o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic.

> Odpolitizování státní správy

Tato vláda nebude do státní správy dosazovat politické nominanty, naopak státní správu otevře a odpolitizuje.

> Elektronický recept

Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v
plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce
pacienta.

> Analýza IT dopadů

Každý nový návrh jakékoliv právní normy určené k projednání vládou ČR bude muset obsahovat kromě již existujících analýz dopadů i tzv. ITIA (information technology impact analysis).

> Digitální Česko

Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě.

> Online platby u státních institucí

Samozřejmostí bude on-line platba u všech státních institucí České republiky.

> Ochrana veřejnoprávních médií

Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně
podporovat jejich nezávislost.

> Menší veřejné zakázky

Dále zjednodušíme proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příkladně zvýšením zákonných limitů tak, aby zadavatelé v území mohli zahrnout i další kritéria pro hodnocení nabídek vedle kritéria ceny.

HOSPODÁŘSTVÍ (9)

> Daňová zátěž

Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž.

> Superhrubá mzda

Zrušíme "superhrubou" mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 procent z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 procent z hrubé mzdy.

> Privatizace

Nepřipustíme privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí.

> Daně nadnárodních korporací

Prosadíme rozšíření oznamovací povinnosti nadnárodních korporací i na osvobozené příjmy, zejména v podobě dividend, které jsou z České republiky vyváděny do zahraničí.

> Investiční plán země

Připravíme strategický investiční plán země – zajistíme inventuru připravovaných investic a syntézu analytických materiálů jednotlivých ministerstev tak, aby byl plán pro zásadní investice závazný včetně zajištění zdrojů a jejich udržitelnosti.

> Rekodifikace stavebního práva

Prosadíme rekodifikaci veřejného stavebního práva a zjednodušíme a zkrátíme přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti.

> Nové dálnice

Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.

> Dálniční známky

Místo dálničních známek zavedeme elektronický dálniční kupon, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu.

> Vlaková doprava

Státem garantovaná veřejná železniční přeprava pro cestující bude nadále zajištěna v rozsahu minimálně 7,4 mld. Kč ročně, což představuje téměř 37 milionů vlakových kilometrů ročně na 28 linkách dálkové dopravy.

SOCIÁLNÍ STÁT (7)

> Zvýšení důchodu

Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy.

> Zvýšení rodičovského příspěvku

Zvýšíme rodičovský příspěvek na 300 000 Kč.

> První tři dny nemocenské

> Od 1. 7. 2019 obnovíme náhradu mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu a projednáme možnosti, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům.

> Sociální dávky

...dále dávkám pomoci v hmotné nouzi, zejména doplatku na bydlení, a dávkám určeným dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Podmínkou přiznání takové dávky bude povinnost aktivně hledat zaměstnání, případně se účastnit veřejně prospěšných
prací na úrovni měst a obcí.

> Prevence

Podpoříme prevenci a zdravý životní styl a také systémy odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.

> Zákon o sociálním bydlení

Vláda připraví zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb občanů v bytové nouzi a na okraji společnosti. Zákon vytvoří potřebné podmínky pro obce, spojí poskytnutí sociálního bytu se soustavnou sociální a výchovnou prací. Uvedený zákon by měl obsahovat také oprávnění pro obce požadovat po investorovi v rámci výstavby nových bytů určitý podíl tzv. levných bytů.

> Bytová výstavba

Budeme prosazovat zvýšení objemu finančních prostředků pro bytovou výstavbu v ČR s akcentem na podporu dostupného nájemního bydlení určených pro seniory, mladé lidi, zdravotně postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy.

VZDĚLANOST (6)

> Peníze do školství

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017.

> Obory na středních školách

Snížíme počet oborů středního vzdělávání.

> Nárok na školku od 2 let

> Zajistíme zákonem garantovaný nárok na péči o děti od dvou let při zohlednění možností zřizovatelů.

> Právo na internet

Připravíme zákon o právu každého občana mít přístup k internetu.

> Financování sportu

Zasadíme se o nastavení stabilního a kontinuálního financování sportovních organizací prostřednictvím víceletých finančních plánů.

> Financování sportu II.

Budeme dále podporovat přímé rozdělování veřejných prostředků sportovním klubům, tělovýchovným jednotám, sportovním svazům a sportovním organizacím.

BEZPEČNOST (5)

> Rozpočet na obranu

Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 % na HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021.

> Nábor vojáků

Budeme pokračovat v rekrutační politice minulých let, kdy se zvyšuje počet vojáků z povolání z 21 tisíc na 24 tisíc. Cílem je dosáhnout nejpozději do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků z povolání, doplnění a dozbrojení dvou stávajících brigád a návazně budování dalších jednotek.

> Účast na vojenských misích

V souladu se schváleným mandátem budeme pokračovat v účasti na mírových a výcvikových misích v Afghánistánu (Resolute Support), Iráku a Mali. Budeme přispívat do Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO (NRF) včetně Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil
(Follow-On Forces).

> Zákon o Vojenském zpravodajství

Prosadíme novelu zákona o Vojenském zpravodajství.

> Zastoupení v EU

Budeme usilovat o posílení zastoupení českých představitelů a občanů v institucích a orgánech Evropské unie.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (10)

> Zdroje elektřiny

Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách.

> Poplatky za těžbu

Zajistíme, aby do regionů postižených těžbou směřoval vyšší podíl z těžebních poplatků.

> Podpora zemědělců

Snížíme administrativní zátěž pro všechny zemědělce a potravináře.

> Regulátor obchodu s vodou

Prosadíme centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody hájícího zájmy spotřebitelů.

> Nakládání s vodou

Podpoříme v rámci existujícího právního rámce možnost získání vodohospodářského majetku zpět do rukou obcí, krajů a státu.

> Strategie nakládání s vodou

Prosadíme vytvoření národní strategie nakládání s vodou a vodními zdroji, včetně zadržování vody v krajině a ochraně před povodněmi.

> Ochrana turistů

Za prioritu považujeme stanovení zákonných pravidel pro bezpečný pohyb a pobyt návštěvníků na horách v letním i zimním období, jejichž součástí bude také jasná definice postavení Horské služby ČR jakožto další složky IZS včetně odborného vzdělávání pro její pracovníky.
> Ochrana zemědělské půdy

Připravíme opatření proti dalšímu záboru kvalitní zemědělské půdy, včetně podpory přednostní výstavby na brownfieldech nebo povinnosti náhradních rekultivací.

> Kotlíkové dotace

Urychlíme projekt Kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019.

> Nový zákon o odpadech

Do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách.


Sliby vlády Andreje Babiše ověřujeme díky grantové podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů