Karel Šidlo
KSČM

Karel Šidlo

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

0
Bez tématu 8 výroků
Pravda 3 výroky
Nepravda 4 výroky
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2012 8 výroků

Karel Šidlo

Ten rozpočet je rozdělen do kapitol. A když vezmu současně námi podpořen rozpočet pro rok 2012, tak ten rozpočet na dopravu představuje 37 % a je v tom 1,7 miliardy a v té 1,7 miliardy je 800 milionů, které souvisí s opravami, údržbou a investicemi do komunikací
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012
Pravda

Na základě výdajů ze schváleného rozpočtu na akce, o kterých mluví poslanec Šidlo, hodnotíme výrok jako pravdivý.

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2012 ve výdajích na dopravu (.pdf - str. 4-5) a částech, které zmiňuje poslanec Šidlo - tedy opravy, údržba a investice do komunikací - uvádí dotaci 694 milionů na provoz Správy a údržby silnic v Plzeňském kraji a taky v bývalých jednotlivých okresech, dále 55 milionů na investiční akce na silnicích a 116 milionů na dokončení různých projektů na silnicích (např. oprava povrchu, oprava krytu apod.). Celková suma z rozpočtu pak na tyto akce činí dokonce o 65 milionů více, výrok Karla Šidla je tak pravdivý.

Karel Šidlo

...přerozdělování výtěžnosti spotřební daně v České republice, kdy v současné době jde pouze 20 %, které se dělí mezi krajské rozpočty a dělí se mezi Státní fond dopravní infrastruktury...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012
Nepravda

Výrok Karla Šidla je nepravdivý, neboť výnosy ze spotřební daně z minerálních olejů jednak nečíní 20 % a rovněž z nich není krajským rozpočtům přisuzována ani koruna.

Dle zákona 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury pouze 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů.

Stejný zákon také určuje daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů, které tvoří: "a) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
b) podíl na 8,29 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
d) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
e) podíl na 8,92 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
f) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a v §4 odst. 1 písm. h)."
(daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby)

O tom, že výnosy ze spotřební daně se nepodílí na příjmech krajských rozpočtů, svědčí i Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2011. V sekci daňové příjmy (str. 6) nefiguruje položka, která by se vztahovala na výnosy ze spotřební daně.

Karel Šidlo

Fond dopravní infrastruktury v současné době se dostává do pozic, že neumím odhadnout přesně, jak bude vypadat příští rozpočet, ale v letošním roce je to jenom 37 miliard pro celou Českou republiku.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012
Nepravda

Výrok hodnotíme jako nepravdivý. Schválený rozpočet (pdf.) SFDI na rok 2012 je ve výši 41 miliard Kč.

Rozpočet obsahuje přesnou formulaci: "Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. září 2011 schválila výdajový limit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 ve výši 41 mld. Kč. Tento výhled představuje faktické snížení objemu zdrojů o 6 mld. Kč oproti původnímu schválenému střednědobému rámci pro rok 2012, který činil 47 mld. Kč. Pro roky 2013 a 2014 byl stanoven výdajový rámec 37 mld. Kč."

Dokument na straně šest doslovně říká: "SFDI ve spolupráci s příjemci omezil tyto požadavky na čísla výdajového rámce, tj. na 47 mld. Kč a v návaznosti na usnesení vlády následně na 37 mld. Kč, resp. 41 mld. Kč."

Karel Šidlo

V porovnání s jinými státy Evropy i mimo Evropskou unii zjišťujeme, že ty státy se pohybují mezi 40, 50 a některé jsou schopné i 100 % vracet do dopravní infrastruktury. (ze spotřebních daní na pohonné hmoty)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012
Neověřitelné

Co se týče zahraničních statistik, podařilo se nám dohledat údaje např. ze Švýcarska, kde podle stránek Švýcarské spolkové celní správy (eng) činila v r. 2011 návratnost spotřební daně z paliv do dopravy a aviatiky skutečně celých 50 %. Nicméně kvůli absenci dalších dohledaných zemí hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Karel Šidlo

Protože já na venkově na rozdíl od nich žiji. Žiji v malé vesnici, která má 8 milionový rozpočet.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012
Nepravda

Podle webových stránek Plzeňského kraje žije poslanec Karel Šidlo v obci Bezděkov. Na letošní rok počítá tato obec s příjmy (.pdf) rozpočtu ve výši cca 10,5 milionu a s výdaji (.pdf) ve výši 13,5 milionu. Tato čísla jsou již značně odlišná od tvrzení Karla Šidla, jeho výrok je tak hodnocen jako nepravdivý.

Karel Šidlo

My jako Komunistická strana Čech a Moravy už jsme třikrát předkládali návrh o Národním parku Šumava v uplynulém volebním období.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012
Nepravda

Výrok poslance Šidla je nepravdivý, archivy Poslanecké sněmovny žádné tři legislativní návrhy ze strany KSČM neobsahují.

V uplynulém volebním období, tedy 2006 - 2010, předložila KSČM pouze jeden návrh o Národním parku Šumava. Konkrétně šlo o sněmovní tisk číslo 379, který předložili poslanci KSČM Filip, Konečná, Bayerová, Levá, Hojda. Tento návrh byl předložen 10. prosince 2007, zamítnut byl již v 1. čtení.

Karel Šidlo

Plzeňský kraj každoročně pracuje s rozpočtem, který příjmově nepřesahuje 3,5 miliardy z hlediska daňové výnosnosti.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012
Pravda

Výrok Karla Šidla, že daňové příjmy kraje nepřesahují 3,5 miliardy korun, hodnotíme na základě dat zveřejněných krajským úřadem Plzeňského kraje jako pravdivý.

Na stránkách Plzeňského kraje je ke stažení Schválený rozpočet na rok 2012 (.pdf), který obsahuje i data pro roky předešlé. V roce 2010 činily skutečné daňové příjmy 3 360 198 120 Kč, pro rok 2011 byly schváleny daňové příjmy 3 434 265 000 Kč a pro rok 2012 byly schváleny daňové příjmy ve výši 3 430 000 000 Kč.

Karel Šidlo

A když vezmu současně námi podpořen rozpočet pro rok 2012, tak ten rozpočet na dopravu představuje 37 % a je v tom 1,7 miliardy...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 13. září 2012
Pravda

Výrok Karla Šidla je na základě informací z rozpočtu kraje 2012 hodnocen jako pravdivý.

Rozpočet (.pdf - str. 3) Plzeňského kraje pro rok 2012 počítá s celkovými výdaji na dopravu ve výši 1,7 mld., což při celkových výdajích 4,75 mld. činí zhruba 35,9 %. Tento údaj v zásadě odpovídá výroku poslance Šidla.