Klára Samková
Úsvit

Klára Samková

Já chápu velmi dobře jako právník lidskoprávní úmluvy, chápu třeba dlouhodobou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v článku 8, právo na rodinný a soukromý život, který zcela jednoznačně ochraňuje slučování rodin ,a celou tady tu problematiku, která se ale imigrantů, těch, o kterých teďka hovoříme, vůbec netýká.
20 minut Radiožurnálu, 30. ledna 2014

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Není pravdou, že by se Evropská úmluva o lidských právech (.pdf) netýkala imigrantů.

Úmluva zavazuje signatářské státy dodržovat a zajišťovat práva a svobody v ní obsažené, mezi nimi i článek 8 upravující právo na respektování rodinného a soukromého života. Článek první pak říká, že „Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejichjurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy".Nejde tedy jen o občany signatářských států.

Imigranti, kteří vstoupí na území státu (tedy i ti, co se vylodili na břehu, o kterých Klára Samková mluvila) spadají pod teritoriální jurisdikci dané země, a tím pádem je signatářský stát povinován chovat se k nim v souladu s Úmluvou. V opačném případě jsou imigranti za splnění podmínek podání aktivně legitimováni k podání žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva, a to na stát či státy, které se takto nechovaly.

Dokladem o aplikaci této interpretace jsou například četné příklady ve Spojeném království, které tuto problematiku jako země s množstvím imigrantů dlouhodobě diskutují. Imigranti čelící deportaci se často a úspěšně odvolávají na své právo na rodinný život dané právě článkem 8.

Článek 8 se tedy imigrantů bezpochyby týká a zároveň je velmi dobře aplikovatelný v případech, kdy mají v daném státě rodinné zázemí. Proto výrok Kláry Samkové hodnotíme jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Proč nikdo neprchá do Mauretánie?

20 minut Radiožurnálu, 30. ledna 2014

Klára Samková byla hostem Martina Veselovského v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu několik dní poté, co byla představena jako lídryně hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Pozornost vzbudila svými prohlášeními o tom, že je...