Demagog.cz

Petr Mach
Petr Mach (Svobodní)
Evropský parlament má právo navrhnout změnu smlouvy.
Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, 14. května 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

V konsolidovaném znění Smlouvy o Evropské unii, které vyšlo v Úředním věstníku Evropské unie, se uvád í (pdf.str.41):

" článek 48...2. Vláda kteréhokoli členského státu,Evropský parlament nebo Komise mohou Radě předkládat návrhy na změnu Smluv. Tyto návrhy mohou mimo jiné směřovat k rozšíření nebo omezení pravomocí svěřených Unii ve Smlouvách. Tyto návrhy předá Rada Evropské radě a oznámí se vnitrostátním parlamentům."

Tvrzení Petra Macha je tedy založeno na pravdivých faktech.