Demagog.cz

Adam Vojtěch
Adam Vojtěch
Vláda jednomyslně podpořila můj poslanecký návrh. Přináší několik důležitých změn ve specializačním vzdělávání lékařů. Klíčové je, že novela usnadní vstup odborníků do oboru hygiena a epidemiologie. Tímto krokem do budoucna personálně posílíme nezastupitelné hygienické stanice. Twitter, 2. listopadu 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Vláda vydala k poslaneckému návrhu Adama Vojtěcha kladné stanovisko. Návrh zákona upravuje také podmínky postgraduálního vzdělávání lékařů, pravidla pro jejich odborné praxe a možnosti získávání způsobilosti v oboru hygiena a epidemiologie.

Poslanec Vojtěch předložil 2. října 2020 návrh novely zákona o získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, kterou se mění zákon č. 95/2004 Sb. Novela je vedena jako sněmovní tisk č. 1040. Návrh zákona (.pdf, str. 8–10) se mimo jiných záležitostí věnuje právě úpravám pravidel odborných praxí u zdravotnických pracovníků jednotlivých oborů a možnostem získání specializované způsobilosti v oboru hygiena a epidemiologie.

Uveďme, že touto novelizací by například pro specializační obor hygiena a epidemiologie došlo ke snížení limitu u požadované týdenní pracovní doby, po kterou musí probíhat rozvolněná příprava lékařů v akreditovaných zařízeních. Podle současného znění zákona (§ 5 odst. 4) musí tato specializační průprava v rozvolněné přípravě probíhat nejméně polovinu stanovené týdenní pracovní doby, novela pak v případě oboru hygiena a epidemiologie hovoří pouze o pětině této doby (.pdf, str. 1). Důvodová zpráva uvádí (.pdf, str. 17), že by tím mělo dojít ke „zjednodušení získání specializované způsobilosti v tomto oboru“. Tato úprava by měla pomoci i „personálně zajistit orgány státní správy v ochraně veřejného zdraví“.

Poslanecký návrh byl zařazen na program schůze vlády, která se konala dne 2. listopadu 2020. Po jejím konci následovala tisková konference, kde se ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyjádřila k danému návrhu zákona. Uvedla, že byl projednán a že se vláda usnesla na souhlasném stanovisku. Dodala, že na tomto usnesení panovala mezi členy vlády shoda.