Jana Maláčová
SOCDEM

Jana Maláčová

Česko má stále nízkou nezaměstnanost v porovnání s EU. Nezaměstnanost vzrostla jen mírně, z listopadových 3,8 % na 4 %.
Twitter, 8. ledna 2021
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podíl nezaměstnaných osob v ČR skutečně stoupl mezi listopadem a prosincem 2020 z 3,8 na 4 %. Dle listopadových dat Eurostatu se Česko s 2,9 % obecné míry nezaměstnanosti řadí mezi země s nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU.

Plné odůvodnění

 

Úřad práce České republiky zveřejňuje (.pdf, str. 1) tzv. podíl nezaměstnaných osob. Jedná se o počet nezaměstnaných osob registrovaných na Úřadu práce vydělený počtem všech lidí ve věku 15–64 let, kteří žijí na daném území. Pokud je tedy tato míra nezaměstnanosti například 10 %, hledá si práci každý desátý člověk v tomto věku.

Podle prosincových dat Úřadu práce ČR, na která ministryně Maláčová odkazuje, tato míra nezaměstnanosti v České republice vzrostla oproti listopadu skutečně jen mírně. K nárůstu došlo o 0,2 p. b. ze zmiňovaných 3,8 % na 4 %. Oproti prosinci roku 2019 je pak nárůst o něco vyšší. Konkrétně o 1,1 p. b. z 2,9 % na zmiňovaná 4 %.

Jinou metodiku (.pdf, str. 1) výpočtu nezaměstnanosti ovšem používá Český statistický úřad, z jehož dat vychází i Eurostat. ČSÚ vypočítává tzv. obecnou míru nezaměstnanosti na základě vlastního šetření prováděného v domácnostech. Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkovém součtu zaměstnaných a nezaměstnaných (práci hledajících) osob. V porovnání České republiky s Evropskou unií jsou použita listopadová data Eurostatu, která byla získána touto metodikou.

Podle dat Eurostatu v grafu výše můžeme vidět, že tzv. obecná míra nezaměstnanosti je v České republice oproti Evropské unii skutečně nízká. V listopadu 2020 dosahovala míra nezaměstnanosti 2,9 % a byla tak nejnižší ze zemí Evropské unie. Průměr EU přitom činí 7,5 %.

Je tedy skutečně pravda, že tzv. podíl nezaměstnaných osob stoupl mezi listopadem a prosincem 2020 z 3,8 % na 4 %. Pravdivé je i tvrzení, že míra nezaměstnanosti v České republice (2,9 %) je, dle dat za listopad, oproti Evropské unii (7,5 %) nízká. Mezinárodní srovnání dat za prosinec 2020 ještě nejsou dostupná, lze však očekávat, že i v prosinci měla Česká republika ve srovnání s ostatními státy EU relativně nízkou míru nezaměstnanosti.

Výrok jsme zmínili

Jana Maláčová
Pravda

Tweet – Jana Maláčová

Twitter, 8. ledna 2021

„Česko má stále nízkou nezaměstnanost v porovnání s EU. Nezaměstnanost vzrostla jen mírně, z listopadových 3,8 % na 4 %.“