Demagog.cz

Robert Plaga
Robert Plaga
Rodiče hodnotí teď distanční výuku lépe než na jaře minulého roku. Je ale pravdou, že školy, které to dělaly dobře i na jaře minulého roku, tak se zlepšily více než ty školy, kde ten problém byl. Týden v politice, 21. března 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ve výzkumu PAQ Research 53 % rodičů uvedlo, že se distanční výuka na podzim 2020 zlepšila proti jaru téhož roku. Opačný názor, že došlo ke zhoršení, má 15 % rodičů. Rodiče, kteří byli na jaře spokojeni s výukou, tvrdí mnohem častěji, že se výuka dále zlepšila.

Ministr školství Robert Plaga v rozhovoru odkazuje na průzkum vypracovaný společností PAQ Research. Zmíněný výzkum a data v něm pocházejí z výzkumného projektu Život během pandemie. Během 17. vlny sběru dat společnost PAQ ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v prosinci 2020 zkoumala postoje rodičů k distanční výuce. Reprezentativní vzorek byl tvořen 405 rodiči s dětmi na základních i středních školách. 

V uvedeném výzkumu 53 % rodičů (.pdf, str. 6), tedy více než polovina, uvádí, že výuka je na podzim rozhodně nebo spíše lepší než na jaře. Dále 25 % rodičů uvádí, že kvalita výuky zůstala na stejné úrovni, 15 %, že se zhoršila, a 7 %, že neví/neumí posoudit. Tato data se tedy dají interpretovat tak, že rodiče hodnotí kvalitu distanční výuky na podzim o něco lépe než na jaře.

Pokud však porovnáme hodnocení distanční výuky na desetibodové škále, zjistíme, že rodiče jsou na podzim k výuce kritičtější a hodnotí ji v průměru hůře. V průzkumu je uvedeno (.pdf, str. 3): „Přitom ve stejné otázce (na desetibodové škále) hodnotí stejná skupina rodičů distanční vzdělávání v listopadu kritičtěji než v březnu. Tento paradox lze vysvětlit tím, že narostla kritičnost rodičů. Kvalita distančního vzdělávání možná v řadě případů narostla – rodiče by ale zpětně i začátek distančního vzdělávání na jaře hodnotili hůře než tenkrát.“

Můžeme tedy uvést, že rodiče skutečně hodnotí distanční výuku při druhém sběru dat lépe než na jaře roku 2020 při první vlně pandemie, i přes jejich kritičtější pohled části z nich.

V druhé části ověřovaného výroku je třeba se zaměřit na porovnání (.pdf, str. 8) hodnocení rodičů na jaře a na podzim a sledovat vývoj v jejich pohledu na distanční výuku. Hodnocení výuky je měřeno opět pomocí desetibodové škály. Rodiče, kteří již na jaře hodnotili výuku školy jako výbornou (9–10 bodů), na podzim z 62 % tvrdí, že výuka na podzim je lepší než na jaře. Na druhém konci bodového hodnocení rodiče, kteří na jaře uvedli hodnocení velmi špatné (0–3 body) uvádějí zlepšení distanční výuky ve 47 %, 28 % z nich hodnotí výuku na podzim dokonce jako horší než na jaře. U první zmiňované skupiny se jednalo pouze o 8 % rodičů.

Hodnocení výzkumu samo uvádí (.pdf, str. 8): „Do tohoto pocitu rodičů se může projevovat kromě vývoje distanční výuky například míra únavy z její nedostatečnosti a přenášení odpovědnosti na rodiče (v méně fungujících školách). Každopádně však výsledky naznačují, že v čase minimálně z pohledu rodičů nedochází k sbližování kvality distanční výuky, ale naopak, že již na jaře lépe připravené školy mohly svou distanční výuku dále zkvalitňovat, zatímco jinde více stagnuje.“

Pokud tedy založíme hodnocení kvality distanční výuky na názorech rodičů, můžeme potvrdit, že skutečně lepší školy z jarního šetření se zlepšily ve více případech než školy, které byly hodnoceny v dubnu 2020 hůře.

Pro porovnání uveďme, že společnost PAQ Research provedla ještě druhý podobně zaměřený průzkum, tentokrát bez spolupráce s MŠMT. V něm (.pdf) se v dubnu, červnu, září a listopadu tázala rodičů na průběh a podmínky distanční výuky a na situaci v rodinách. „Cílem bylo zmapovat, jak se zkušenost s distanční výukou měnila s prodlužující se dobou pandemie a jak se dokázaly domácnosti a školy na nastalou situaci v čase adaptovat.“ (.pdf, str. 5). Průzkum potvrzuje již zmiňované zjištění, že rodiče byli na podzim kritičtější a jsou s výukou spokojeni v průměru stejně jako na jaře. V dubnu bylo 52 % rodičů spokojeno nebo velmi spokojeno s distanční výukou, v listopadu pak opět 52 % (.pdf, str. 13). Retrospektivně však, dle průzkumu pro MŠMT, rodiče uvádějí zlepšení.