Demagog.cz

Barbora Kořanová
Barbora Kořanová
Už dnes my tam (v rodném listu, pozn. Demagog.cz) nemáme matka a otec, my tam máme zákonný zástupce. 360° Pavlíny Wolfové, 29. dubna 2021

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

V rodném listu jsou podle vyhlášky k zákonu o matrikách vyčleněny části pro zápis matky a otce dítěte, nikoliv pro zápis zákonných zástupců.

Podoba rodného listu se řídí § 29 zákona o matrikách a s ním související vyhláškou. Podle uvedeného zákona tak rodný list mimo jiných informací obsahuje jména „rodičů dítěte“. Součástí vyhlášky, která určuje postup vyřizování matričních tiskopisů a jejich podobu, je pak také přímo vzor (.pdf) rodného listu. V něm jsou podle platné právní úpravy kromě kolonek o narozeném dítěti (místo a datum narození atd.) vyčleněny také části, do nichž se zapisuje „otec dítěte“ a „matka dítěte“. Rodný list tedy neobsahuje informace o „zákonných zástupcích“, a výrok proto hodnotíme jako nepravdivý.

Vzor rodného listu ČR s částí o rodičích dítěte. Zdroj: zakonyprolidi.cz

Doplňme, že podle zákona o matrikách rodný list v případě osvojení dítěte „namísto uvedených údajů o rodičích dítěte“ obsahuje informace „o osvojiteli, popřípadě osvojitelích dítěte“. Podoba rodného listu nicméně zůstává stejná. Občanský zákoník poté uvádí, že osvojitelem se mohou stát manželé nebo jeden z manželů, výjimečně i jiná osoba. Do rodného listu tak nemohou být například zapsáni dva stejnopohlavní partneři.