Marian Jurečka
KDU-ČSL

Marian Jurečka

U předčasných penzí se jen nakonec o rok odkládá podmínka, aby při odchodu do předčasného důchodu lidé měli odpracováno nejméně 40 let.
Právo, 30. července 2023
Sociální politika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Sněmovnou schválená novela zákona o důchodovém pojištění, která čeká na projednání v Senátu, navyšuje u předčasných důchodů nutnou dobu pojištění ze 35 na 40 let. Podle daného dokumentu vejde tento bod v účinnost 13 měsíců, tedy zhruba rok, po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Plné odůvodnění

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka zde mluví o navržené novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kterou 26. července 2023 schválila Sněmovna a kterou bude v srpnu projednávat Senát. Daná novela (.pdf) se věnuje především změně valorizace penzí (.pdf, str. 12–14) a právě změně pravidel u předčasných důchodů (.pdf, str. 11). Jurečka v rozhovoru konkrétně zmiňuje, že nová podmínka, podle níž by bylo nutné pro získání nároku na předčasnou penzi odpracovat nejméně 40 let, začne platit až rok po konečném schválení novely.

Současná pravidla u předčasných důchodů

Podle současného znění zákona o důchodovém pojištění, přesněji podle jeho § 31, má člověk na získání předčasného důchodu nárok, pokud splňuje dvě podmínky. Tou první je, že u něj musí doba pojištění trvat nejméně 35 let, případně u něj musí pojištění bez započítání tzv. náhradní doby, kam spadá např. doba rodičovské dovolené, odpovídat nejméně 30 rokům.

Druhá podmínka souvisí s věkem žadatele. Doplňme, že standardní důchodový věk, po jehož dosažení může člověk získat řádný důchod, se podle zákona u jednotlivých lidí liší v závislosti na roce narození, pohlaví a u žen i na počtu vychovaných dětí. Dle stávajících pravidel mohou lidé do důchodu odejít o tři roky dříve, pokud zákon stanovuje jejich standardní důchodový věk na méně než 63 let. Pojištěnci, u nichž zákon stanovuje důchodový věk vyšší než 63 let, pak mohou do penze odejít až o pět let dříve, zároveň jim však musí být nejméně 60 let.

Podmínka 40 let důchodového pojištění

Sněmovnou schválená novela obsahuje ustanovení (.pdf, str. 1), které zpřísňuje druhou zmíněnou podmínku. Nově tak bude možné odejít do předčasné penze jen nejvýše 3 roky před dosažením standardního důchodového věku.

Zároveň novela u předčasných penzí mění i délku nutné doby pojištění (.pdf, str. 2, čl. I, bod 2) z 35 let na 40 let. Ze zákona také vypouští část o 30leté době pojištění bez náhradních dob a říká (.pdf, str. 2), že do potřebné doby pojištění v délce 40 let se některé náhradní doby započítávají jen z 80 % (.pdf, str. 30).

Právě tento bod, který obsahuje zmínku o 40 letech pojištění, nabude účinnosti až 13 měsíců, tedy zhruba rok, po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů (.pdf, str. 6). U všech ostatních bodů dokument počítá s účinností již po vyhlášení novely. Dodejme, že Marian Jurečka v námi ověřovaném rozhovoru uváděl, že podle něj by mohla novelizace nabýt účinnost už 1. září 2023.

Dodejme, že první verze návrhu této novely, kterou vládě předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí 17. dubna 2023, větu o 40 letech důchodového pojištění neobsahovala (.docx, str. 1–2). Její přidání do novely navrhlo až Ministerstvo financí (.docx, str. 2) v připomínkovém řízení (.docx, str. 3), odklad účinnosti o 13 měsíců zde nicméně tehdy zmiňován nebyl. Ten se v novele spolu se 40letou dobou pojištění objevil až ve verzi po připomínkovém řízení z května 2023 (.docx, str. 1–2, 6), kterou vláda následně předložila Sněmovně (.pdf, str. 2, 7).

Závěr

Podmínku, aby musela doba pojištění u předčasných důchodů odpovídat nejméně 40 letům, navrhlo do vládní novely zákona o důchodovém pojištění zavést Ministerstvo financí. Odložení účinnosti tohoto bodu o jeden rok tehdy nezmiňovalo. Navýšení doby pojištění ze 35 na 40 let vláda do novely zařadila po připomínkovém řízení v květnu 2023, a to spolu s výjimkou, že tento bod nabude účinnosti až 13 měsíců po vyhlášení novely. Stejné ustanovení se objevuje v dokumentu, který na konci července 2023 schválila Poslanecká sněmovna (.pdf, str. 2, 6). Z těchto důvodů hodnotíme výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Oprava důchodového systému i domu po babičce

Právo, 30. července 2023

Vláda v červenci prosadila změny v důchodovém systému a představila nový dotační program nazvaný Oprav dům po babičce. O tom všem, ale také např. o vývoji preferencí vládních stran, mluvil v rozhovoru pro Právo Marian Jurečka. ...