Petr Nečas
ODS

Petr Nečas

Územní plány a konkrétní vytyčení třeba katastru obcí, které jsou určeny pro zástavbu, jsou v rukou samosprávných orgánů.
Otázky Václava Moravce, 9. června 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Územní plány a konkrétní vytyčení katastru obcí jsou skutečně v rukou samosprávných orgánů. Vysvětlení postupu při tvorbě územního plánu najdete v příručce Ekologického právního servisu (.pdf).

Ústava České republiky (1/1993 Sb.) čl. 99: "Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky."

Pouze a jedině zastupitelstvu obce je vyhrazeno (mimo jiné):

  • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí
  • plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem (např. zadávat a vydávat územní a regulační plány)

(viz str. 69-70 in BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 250 s. ISBN 9788024729084.)

Zákony, které souvisí s územním plánováním:

  • Zákon č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu (.pdf)
  • Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (.pdf)

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Následky povodní

Otázky Václava Moravce, 9. června 2013

Hostem nedělních Otázek Václava Moravce byl premiér Petr Nečas (ODS). Spolu s několika vstupujícími hosty hovořil především o následcích povodní, možnostech státu jak pomoci postiženým občanům, ale i o dopadu těchto krizových f...