Důkazy o vlivu člověka na oteplování planety jsou jednoznačné

Facebookem se šíří příspěvek, podle kterého lidská činnost nemá na oteplování planety žádný vliv. Své tvrzení autor příspěvku opírá o graf Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který znázorňuje teplotní vývoj za poslední tisíciletí. Hodnotící zpráva IPCC z roku 1990, ve které se graf objevil, ale souvislost mezi zvýšenými emisemi skleníkových plynů a nárůstem teplot nijak nezpochybňuje, naopak ji potvrzuje a varuje před jejími důsledky. Názor IPCC, že člověk přispívá ke globálnímu oteplování podstatnou měrou, je jednoznačný a dlouhodobý.

Meta fact-check 29. května 2024

Zdroj: Facebook

Příspěvek na sociální síti Facebook obsahuje graf Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) z jeho první hodnotící zprávy z roku 1990 (.pdf, str. 202). Graf znázorňující vývoj teploty na planetě za posledních 1 000 let ukazuje, že zatímco v posledních 400 letech teplota spíše stoupala, období mezi 12. a 16. stoletím se vyznačovalo postupným ochlazováním. Došlo tak k přechodu od teplého období během středověku až k tzv. malé době ledové.

Autor příspěvku dává tuto informaci do souvislosti s vlivem lidské činnosti na klima a naznačuje, že graf jakýkoliv vztah mezi člověkem a vývojem teploty na planetě vyvrací. Kromě toho zmiňuje i diskutovaný Green Deal, neboli Zelenou dohodu pro Evropu, která usilujesnížení emisí skleníkových plynů, a tím i o zpomalení klimatické změny. Podle příspěvku graf IPCC dokazuje, že je tato dohoda „podvod”.

První hodnotící zpráva IPCC

IPCC je mezivládní vědecký orgán, ketrý se zabývá problematikou změny klimatu a jejími důsledky. Vznikl v roce 1988 jako součást OSN v rámci spolupráce mezi Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). Panel vydává každých přibližně šest let tzv. „hodnotící zprávu”, tedy souhrn nejnovějších poznatků v oblasti klimatologie. Za dobu své existence jich vydal celkem šest.

První hodnotící zpráva IPCC (.pdf) byla publikována v roce 1990 a vedla ke vzniku Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Na vzniku zhruba 400 stran dlouhé hodnotící zprávy se podílelo několik set vědců z celkem 25 zemí světa (.pdf, str. V). Autoři dokumentu hned v úvodu upozorňují, že oteplování planety je ovlivněno nárůstem koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a tím způsobeným silnějším skleníkovým efektem (.pdf, str. 52).

Zvýšení koncentrace těchto plynů lze podle zprávy pozorovat od počátku průmyslové revoluce a souvisí primárně s lidskou aktivitou. Zpráva rovněž predikuje, že průměrná globální teplota bude v 21. století růst tempem 0,3 °C za desetiletí. Zmiňuje, že k tak vysoké rychlosti oteplování v posledních 10 000 letech nedošlo (vše str. 52). Zpráva tedy dochází ke zcela opačným závěrům, než které autor příspěvku při citaci jejího výňatku popisuje.

Autor příspěvku své tvrzení, že člověk planetu neotepluje, patrně opírá o zvýrazněnou větu v popisu pod grafem: „Zatímco od počátku našeho letopočtu počet lidí na planetě (a s nimi i počet hospodářských zvířat) nepřetržitě rostl, klima se oteplovalo i ochlazovalo.” Odborníci na klima ale netvrdí, že vliv člověka na globální oteplování souvisí primárně s celkovým počtem lidí na planetě, jenž rychlým tempem roste (.pdf, str. 5) už po tisíce let. Hlavní příčinou je podle nich prudké zvyšování emisí skleníkových plynů, ke kterému dochází od počátku průmyslové revoluce.

Graf teplotního vývoje za posledních tisíc let

Přesnost facebookovým příspěvkem citovaného grafu (.pdf, str. 202) byla po jeho zveřejnění ve zprávě z roku 1990 zpochybněna, a to i z pohledu následujících hodnotících zpráv IPCC (.pdf, str. 6). Graf první hodnotící zprávy totiž tvrdí, že globální teplota sice od počátku průmyslové revoluce stoupala, ale za posledních 100 let se výrazně nezměnila. Tato znázorněná data ale byla zpochybněna např. v publikaci (.pdf) skupiny vědců z Východoanglické univerzity v Norwichi. V publikaci autoři tvrdí, že graf IPCC chybně interpretuje vstupní data a nesprávně je vztahuje na globální trendy (str. 36). Graf totiž podle publikace vychází z dat z oblasti střední Anglie. I tamní teploty se navíc od doby publikování grafu vyznačují prudkým nárůstem (str. 34).

Většina nedávných odborných publikací, které se globálnímu teplotnímu vývoji v posledních staletích věnují, se shoduje na tom, že rychlost růstu teplot od průmyslové revoluce je bezprecedentní (.pdf, str. 8). Autoři těchto publikací navíc upozorňují, že současné stoupání teplot se dramaticky zrychlilo v posledních cca 150 letech, a to primárně kvůli lidskou činností způsobeným emisím skleníkových plynů. Šestá hodnotící zpráva IPCC z roku 2021 například publikovala grafy, které ukazují prudké zvyšování teplot od roku 1850 a zrychlení tohoto trendu v posledních desetiletích (.pdf, str. 6).

Zdroj: IPCC (.pdf, str. 6)

IPCC a změna klimatu

IPCC se věnuje především zkoumání změny klimatu a dopadů tohoto procesu na planetu a společnost. K vývoji globální teploty se proto vyjadřuje dlouhodobě a v otázce vlivu lidské činnosti na oteplování planety zastává jednoznačné stanovisko po celou dobu své existence. Všechny hodnotící zprávy i další dokumenty vydané panelem jasně naznačují, že člověk urychluje globální oteplování vypouštěním skleníkových plynů do atmosféry. Pozdější hodnotící zprávy, zejména pak pátášestá, navíc zmiňují, že člověkem ovlivněné globální oteplování má již v současnosti silně negativní důsledky na atmosféru, oceán, kryosféru a biosféru (.pdf, str. 4–7; .pdf, str. 6–8).

Na skutečnosti, že ke globálnímu oteplování přispívá člověk svou emisní činností, navíc panuje široká shoda v rámci vědecké komunity. K tomuto závěru dochází nejen IPCC či výzkumné organizace západních států jako NASANOAA, ale i vládní orgány Číny či Ruska (.pdf, str. 2).

Závěr

Facebookový příspěvek sdílí graf z první hodnotící zprávy IPCC. Přesnost grafu ale byla po jeho vydání zpochybněna, a to i pozdějšími zprávami IPCC, které poukazují na prudký nárůst průměrné globální teploty v posledních 150 letech. I citovaná první zpráva IPCC nicméně dochází k závěru, že lidskou činností způsobené zvyšování emisí skleníkových plynů zrychluje proces globálního oteplování. Interpretace zprávy autorem příspěvku je tedy chybná.

Postoj IPCC je shodný se závěry dalších výzkumných organizací, jako je např. NASA, NOAA či čínské CMA. Green Deal, neboli Zelená dohoda pro Evropu, kterou autor příspěvku zmiňuje, z tohoto konsenzu vědecké komunity vychází a klade si za cíl předejít negativním důsledkům klimatické změny. Citovaná zpráva IPCC tedy v žádném případě nepotvrzuje, že by Green Deal byl „podvod”. Z těchto důvodů jsme příspěvek v rámci naší spolupráce s Facebookem označili jako nepravdivý.