Demagog.cz

Lubomír Franc

Lubomír Franc (ČSSD)

  • 8
  • 1
  • 1
  • 5

Výroky

Lubomír Franc

Lubomír Franc

Jsou tam problémy, když něco chcete postavit, podnikat, když tam chcete pořádat sportovní akci. (myšleno v chráněné krajinné oblasti) Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 11. září 2012

Zákon je v tomto případě jasný. Pravidlo o tom, co se smí a nesmí, jsou definovaná v zákoně č. 114/1992, Sb.

§ 26

(1) Na celém území chráněných krajinných oblastí
je zakázáno
a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody,
b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany přírody,
c) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými
přívěsy mimo silnice a místní komunikace
a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany
přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů
státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské
hospodaření, obranu státu a ochranu státních
hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární
službu,
d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování
geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
e) používat otrávených návnad při výkonu práva
myslivosti,
f) stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály
g) pořádat automobilové a motocyklové soutěže,
h) provádět chemický posyp cest,
i) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu
s bližšími podmínkami

(2) Na území první zóny chráněné krajinné oblasti
je dále zakázáno
a) umisťovat a povolovat nové stavby,
b) povolovat a měnit využití území,
c) měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-
li změna z plánu péče o chráněnou krajinnou
oblast,

d) hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy
a ostatní tekuté odpady,
e) těžit nerosty a humolity.

(3) Na území první a druhé zóny chráněné krajinné
oblasti je dále zakázáno
a) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území
obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie,
zejména prostředky a činnosti, které mohou
způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti,
struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně
poškozovat půdní povrch, používat biocidy,
měnit vodní režim či provádět terénní úpravy
značného rozsahu,

b) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory,
farmové chovy, bažantnice,

c) pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice,
místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem
orgánu ochrany přírody.

Zákon dává Lubomíru Francovi za pravdu, proto i my označujeme výrok za pravdivý.

Lubomír Franc

Lubomír Franc

Ještě v loňském roce například pan kolega Dryml hlasoval pro "generel". Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 11. září 2012 !

Na základě vyhledané hlasovací sjetiny hodnotíme tento výrok jako pravdivý.

O zmíněném generelu se jednalo a hlasovalo 24. března 2011, pro tento návrh pak hlasoval i Vladimír Dryml. Dodáváme, že pro návrh hlasovalo 38 zastupitelů, proti nebyl nikdo, 2 se zdrželi.Celý projednávaný bod je k dispozici ve zvukovém záznamu mp3.

Pro doplnění uvádíme, že podle stavebního zákona § 3 bod 2 b) je územní generel součástí územně plánovacích podkladů, " který řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení a krajiny."

Lubomír Franc

Lubomír Franc

V letošním roce ještě pan kolega Plass hlasoval pro úvěr a pro schválení toho rozpočtu na nemocnici. (nemocnice Náchod) Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 11. září 2012 !

Dle dokumentu o hlasování z jednání ze dne 22. 3. 2012 Miloslav Plass hlasoval pro návrh. Na hlasování o tomto návrhu (Realizace projektu Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod
Materiál č. ZK/N 6237
) bylo přítomno 32 zastupitelů. Návrh byl přijat 29 hlasy, tři zastupitelé (Miroslav Vlasák, Jan Michálek a Vladimír Dryml) se zdrželi.

Lubomír Franc

Lubomír Franc

Tak zaprvé už máme vytvořenou letos rezervu, máme tam někde kolem 70, 80 milionů korun. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 11. září 2012

Informace o rezervě Královéhradeckého kraje, která by činila 70 nebo 80 milionů korun, není dohledatelná.

Lubomír Franc

Lubomír Franc

My jsme v takzvaném hraničním projektu z evropských peněz. To znamená, dneska víme, že dostanem 123 milionů korun. (na investici do nemocnice Náchod) Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 11. září 2012

Výrok můžeme označit za pravdivý - i když v materiálech Výboru Regionální rady Severovýchod figuruje částka 125 milionů korun. Původně nemocnice žádala o 414 milionů korun na svoji modernizaci, které ji byly přislíbeny v případě, že se uvolní prostředky z ROP Severovýchod.