Demagog.cz

Zuzana Majerová Zahradníková

Zuzana Majerová Zahradníková (THO)

  • 1
  • 1
  • 0
  • 0

Výroky

Zuzana Majerová Zahradníková

Zuzana Majerová Zahradníková

Naposledy jsme ho (návrh na uzákonění stejnopohlavních manželství, pozn. Demagog.cz) měli na stole někdy v listopadu 2018, což si pamatuji, protože už tenkrát jsem k tomu měla projev. Na ty tři roky to nějakým způsobem spadlo ze stolu. 360° Pavlíny Wolfové, 29. dubna 2021

Návrh novely umožňující stejnopohlavní manželství byl na plénu Sněmovny poprvé projednáván 14. listopadu 2018, tehdy také poslankyně Majerová Zahradníková vystoupila v rozpravě. Před 29. dubnem 2021 byl však návrh projednáván ještě zejména 26. března 2019.

skrýt celé odůvodnění

Návrh novely občanského zákoníku, jenž má umožnit stejnopohlavním párům uzavírat manželství (.pdf, str. 1, 17), byl Poslanecké sněmovně poprvé předložen 12. června 2018. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil (.pdf) 27. června 2018. Projednávání této novely v rámci prvního čtení bylo v Poslanecké sněmovně dříve několikrát přerušeno. Poslanci tak zmíněný návrh probírali na plénu společně s protichůdným návrhem novely Listiny základních práv a svobod poprvé 14. listopadu 2018. Tehdy poslankyně Majerová Zahradníková skutečně pronesla projev, v němž žádala zamítnutí návrhu na uzákonění stejnopohlavních manželství.

Návrh novely byl diskutován i 26. března 2019, avšak projednávání bylo odročeno (.pdf). K dalšímu projednávání došlo až 10. března 2021, kvůli pevně zařazenému bodu však musela být tato diskuze jen po několika minutách přerušena. Naposledy se návrh novely v rámci prvního čtení objevil v Poslanecké sněmovně 29. dubna 2021. Dodejme, že z tohoto dne pochází i ověřovaný výrok, a je tak zjevné, že poslankyně Majerová Zahradníková mluví o době před tímto projednáváním.

Před 29. dubnem 2021 tedy celkově došlo ke třem projednáváním návrhu novely v rámci prvního čtení. Jak je zmíněno výše, první čtení poslanci zahájili 14. listopadu 2018, k diskusi se posléze vrátili 26. března 2019 a také krátce 10. března 2021. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako nepravdivý, neboť listopad 2018 nebyl posledním datem, kdy měli poslanci návrh stejnopohlavních manželství „na stole“. Zejména v březnu 2019 proběhla o tomto návrhu rozsáhlá diskuze.

Zuzana Majerová Zahradníková

Zuzana Majerová Zahradníková

Slovo manželství je etymologicky ze staroslovanského „malžena“, muž, žena. 360° Pavlíny Wolfové, 29. dubna 2021

Výraz manželství má původ ve staročeském „malžen“ či „malženka“. Tato slova pochází z praslovanského výrazu „malъžena“, což je duálový tvar.

skrýt celé odůvodnění

Slovo manželství, stejně jako výrazy manžel a manželka, pravděpodobně vzniklo přesmykem ze staročeského malžen či malženka. Tato slova mají původ v praslovanském výrazu malъžena, což je duálový tvar.

Co se týče právního zakotvení slova manželství, v České republice se jedná o zákonem upravené spojení muže a ženy. 

Vědecký časopis Naše řeč spadající pod Akademii věd České republiky nicméně upozorňuje na možnost, že se původní významové hranice tohoto slova v budoucnu posunou nebo se najde jiný univerzální výraz, který zahrne zákonné svazky mezi muži a ženami, stejně jako mezi stejnopohlavními páry. Naše řeč jako možnou příčinu dosavadní neexistence takového výrazu označuje nerovné postavení svazků v českém právním řádu. Vzhledem k tomu, že registrované partnerství není dle právního řádu na stejné úrovni jako manželství, dosud nevznikla potřeba tento společný termín najít či vytvořit.

Na závěr je nutno podotknout, že etymologie soudí na základě dostupných dokumentů a znalostí principů jazykového vývoje. Nejedná se o exaktní vědu a jakékoliv závěry jsou podmíněny také množstvím dochovaných dokladů a historickými skutečnostmi.