Pavel Jetenský
KSČM

Pavel Jetenský

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

0
Bez tématu 9 výroků
Pravda 4 výroky
Nepravda 3 výroky
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 2 výroky
Rok 2012 9 výroků

Pavel Jetenský

ROPové fondy Středočeského kraje měly 16,8 miliardy. (Regionální operační program)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Výrok Pavla Jetenského hodnotíme jako pravdivý, a to na základě dat měsíční zprávy o čerpání prostředků z ROP.

Jak uvádí měsíční zpráva (.pdf - str. 111) čerpání na měsíc říjen: "... S příjemci bylo podepsáno 643 Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 15,0 mld. Kč (88,8 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 8,4 mld. Kč (50 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč, hodnota tvoří 32,5 % z celkové alokace." Celková alokace tedy tvořila 16,89 mld.

Pavel Jetenský

Veškeré projekty byly adresovány úřadu Regionálního operačního programu, které všechny ty žádosti obodoval a bodují to cizí odborníci, nejen úředníci toho ROPu, ale tyto projekty jsou rozdávány k posouzení cizím odborníkům. (jde o evropské fondy)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Neověřitelné

Programový dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013 (verze k 26. listopadu 2010) vydaný Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy uvádí, že "... Do výběru projektů mohou být zapojeni externí posuzovatelé, jejichž posudek má formu doporučení." (dostupný zde, pdf dokument s názvem "Programový dokument ROP Střední Čechy k 1. 11. 2011" - str. 127). V jaké míře jsou externí posuzovatelé využíváni se nám ovšem dohledat nepodařilo.

Vzhledem k tomu, že výběr projektů v regionu soudržnosti Střední Čechy nepodléhá povinnosti být hodnocen externě a jelikož se nepodařilo zjistit, kdo opravdu předložené projekty boduje, hodnotíme tento výrok jako neověřitelný.

Pavel Jetenský

Úvěr 4 miliardy korun byl podepsán panem Bendlem.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Nepravda

Dle informací Komerční banky byl zmiňovaný úvěr až do výše čtyř miliard korun podepsán 12. září 2007, tedy v době, kdy byl hejtmanem Středočeského kraje skutečně Petr Bendl. Z uvedené zprávy Komerční banky ale vyplývá, že smlouvu nepodepsal sám hejtman, nýbrž radní Středočeského kraje pro finance Antonín Podzimek. Zastupitelstvo kraje zmocnilo usnesením (.zip; .doc - str. 4; bod 4a) právě Podzimka k podepsání příslušného úvěru a to 13. srpna 2007.

Pavel Jetenský

S poplatky ve zdravotnictví bych pokračoval, pane doktore, protože je to desetina, nula půlka tisíciny rozpočtu.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Výrok je na základě údajů rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2012 (.xls) s jistou mírou tolerance pravdivý.

Celkový objem výdajů rozpočtu sledovaného kraje pro rok 2012 je 16 329 790 tis. Kč. Z výroku se lze domnívat, že kandidát KSČM míní jako svůj argument číselnou hodnotu "půlka tisíciny" rozpočtu. Ta představuje částku 8 164,895 tis. Kč. Výdaje na tzv. Ostatní činnost ve zdravotnictví, kam rozpočet zahrnuje regulační poplatky je 7 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že si kandidát Jetenský svůj argument v podstatě pohoršuje, označujeme výrok za pravdivý.

Pavel Jetenský

Ty poplatky byly, jak bylo řečeno, zpřísněny, za první čtvrtletí 800 tisíc korun, za druhé čtvrtletí 3,6 milionu korun. (finance na poplatky ve zdravotnictví proplácené krajem)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Nepravda

V druhém čísle čtvrtletníku Středočeský magazín, které je dostupné na stránkách Středočeského kraje, je na straně 12 v kapitole Zdarma v nemocnici i na cestě do školy uvedeno, že za první čtvrtletí roku 2012 využilo možnosti proplacení regulačních poplatků 2092 občanů, kterým bylo následně vyplaceno 3 763 447 Kč.

Ve třetím čísle tohoto magazínu pak můžeme na straně 30 v kapitole Proplácíme zdravotní poplatky najít informaci, že za první půlrok roku 2012 již bylo proplaceno přes 9 miliónů Kč.

Výrok hodnotíme jako nepravdivý - na regulační poplatky bylo krajem uvolněno podstatně větší množství finančních prostředků.

Pavel Jetenský

Jízdné se doplatilo, školní rok 2011 a 2012 je do dnešního dne zaplaceno, za ten školní rok to stálo 40 milionů korun. (jízdné pro školáky hrazené krajem)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Neověřitelné

Nepodařilo se nám dohledat (a to ani na stránkách Středočeského kraje), zda již bylo proplaceno i žákovské jízdné za druhé pololetí školního r. 2011/2012 a proto jsme výrok ohodnotili jako neověřitelný.

Proplacená suma za první pololetí školního r. 2011/2012 činila 19,7 milionu korun. Středočeský kraj měl v plánu vyplatit jízdné za obě pololetí do konce funkčního období vedení kraje (tj.12.-13. října). Kraj také nepočítá s překročením částky čtyřiceti milionů za obě pololetí dohromady.

Pavel Jetenský

Rozhodující pro nás jsou vlastní příjmy kraje a za poslední tři roky my jsme dostali o dvě miliardy méně a proti, my jsme nastoupili v roce 2008, proti nejlepším časům za pana Bendla je tam výpadek 1,5 miliardy.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Nepravda

Dle tabulky (.xls) uveřejněné na stránkách Středočeského kraje, která mapuje čerpání rozpočtů kraje v letech 2001-2011 nelze dojít k závěru, že by vlastní příjmy kraje v posledních třech letech byly nižší než v nejlepším roce vlády Petra Bendla (který byl hejtmanem kraje v letech 2004-2008), tj. v roce 2008.

Níže uvádíme vlastní příjmy kraje v jednotlivých zmiňovaných letech - jde o skutečně přijaté částky, v případě roku 2012 potom o schválený (.xls) rozpočet:

2008: 7 488 282 tis. korun

2009: 6 670 037 tis. korun

2010: 7 188 358 tis. korun

2011: 6 820 998 tis. korun

2012: 6 741 277 tis. korun

V případě, že by měl Pavel Jetenský na mysli celkové příjmy kraje, je situace obdobná:

2008: 16 667 794 tis. korun

2009: 17 073 719 tis. korun

2010: 17 042 556 tis. korun

2011: 16 896 455 tis. korun

2012 (schválený rozpočet): 15 626 836 tis. korun

Na základě údajů zveřejněných Středočeským krajem musíme výrok Pavla Jetenského označit za nepravdivý.

Pavel Jetenský

Středočeský kraj dává na veřejnou dopravu 1,5 miliardy korun.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Na základě zveřejněných údajů schváleného rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2012 označujeme výrok jako pravdivý s výhradou.

V rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2012 (.xls) kapitola 04 - Doprava představují položky zařaditelné pod označení veřejná doprava (Provoz veřejné silniční dopravy 661 699 tis. Kč a Provoz veřejné železniční dopravy 975 000 tis. Kč) výdaj 1 636 699 tis. Kč. I přesto, že se výrok liší ve svém hodnocení o částku 136 699 tis. Kč, jej označujeme vzhledem ke kontextu debaty za pravdivý.

Pavel Jetenský

Je pravda, že pan Bendl vyčerpal 0,9 miliardy z těch 4 miliard korun toho konkrétního úvěru.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Z tabulky (.xls) o čerpání rozpočtů Středočeského kraje v letech 2001-2011 vyčteme, že v roce 2008, který byl posledním rokem vlády Petra Bendla v kraji, byl přijat úvěr 920 milionů korun, čili 0,9 miliardy korun.

Na základě těchto zjištění hodnotíme výrok jako pravdivý. Pro úplnost pouze dodáváme, že zmiňovaný úvěr až do výše čtyř miliard korun byl dle informací Komerční banky podepsán 12. září 2007.