Zdeněk Bergman

Zdeněk Bergman

Vlastníci některých nemovitostí o ně dlouhodobě nedbají a my nemáme zákonný nástroj na to, abychom je k té péči donutili nebo aby jim ta jejich nemovitost propadla.
Senátní duel ČT24, 9. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Zákonné nástroje pro vymáhání péče o nemovitost ze strany vlastníků existují. Vyjádření Zdeňka Bergmana o ,,dlouhodobém zanedbání" je příliš obecné. Stavební zákon jasně definuje situace, které mohou vzniknout mj. z důvodu zanedbané péče, kdy je péče o nemovitost vymahatelná.

Plné odůvodnění

Podle § 132 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona může Stavební úřad ve veřejném zájmu nařídit vlastníkovi nemovitosti provedení údržbových prací. Veřejným zájmem však stavební zákon nezamýšlí obecnou formulaci ,,dlouhodobé zanedbání" stavby. Musí se jednat o specifické situace definované v § 132 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.:

,,(3) Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby

a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,

b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,

c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost,
životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a
sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,

d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo
důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům
nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,

e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní
nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně
překážek bezbariérového užívání stavby."

Povinnosti vlastníka dále upravuje § 154 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, kdy je vlastník stavby povinen ,,udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence".

Propadnutí nemovitosti je dle zákona také možné, avšak ne z důvodu dlouhodobého zanedbání stavby. Tzv. derelikce, tedy propadnutí nemovitosti ve prospěch státu, je možná v případě opuštění nemovitosti, jak stanovuje § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový). Za opuštěnou se nemovitost považuje dle § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) v případě, že vlastník nevykonává vlastnickou povinnost po dobu 10 let.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Kandidáti na senátora Jaroslav Kubera a Zdeněk Bergman

Senátní duel ČT24, 9. října 2018

V rámci senátní kampaně jsme se zaměřili na teplické kandidáty, kteří se střetli v debatě České televize. Mluvilo se o roli a pravomocích Senátu, volebních systémech, regulacích i komunální politice. Jak si kandidáti vedli po f...