Demagog.cz

Alena Dernerová
Alena Dernerová
Já jsem chtěl jenom připomenout, že ministerstvo financí říká, že vede vlastně metodicky, ale když jsme se podívali na nařízení Rady Evropského společenství číslo 1083/2006 z 11. července 2006 se říká, že pokud finance jako ministerstvo financí přenese zodpovědnost kontroly na jemu nějaký prostě na další subjekt, tak je ale zároveň to ministerstvo povinno zajistit nezávislost té kontroly. Otázky Václava Moravce, 7. dubna 2013

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Dle článku 59, odst. 1 bodu c) uvedeného Nařízení (.pdf) Rady Evropského společenství o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 členský stát pro každý operační program určí "auditní orgán: celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt funkčně nezávislý na řídícím orgánu a certifikačním orgánu, určený členským státem pro každý operační program a odpovědný za ověřování účinného fungování řídicího a kontrolního systému".

Takovým auditním orgánem je v současné době odbor Ministerstva financí.

V článku 62, který vymezuje činnost auditního orgánu, odst. 3, se dále praví:

" Provádí-li audity a kontroly uvedené v odst. 1 písm. a) a b) jiný subjekt než auditní orgán, zajistí auditní orgán, aby takové subjekty měly nezbytnou funkční nezávislost ".

Pokud tedy auditní orgán Ministerstva financí pověří prováděním auditu jiný subjekt, musí zaručit, aby byl tento subjekt funkčně nezávislý. Na základě dokumentu Rady Evropského společenství tedy hodnotíme výrok Aleny Dernerové jako pravdivý.