Partie Bohuslava Sobotky

Publikováno 4. září 2016

"Kontroverzní výrok" Andreje Babiše, stav vládní koalice, příprava na volby nebo zastropování věku odchodu do důchodu. Taková byla témata nedělní Partie TV Prima s Bohuslavem Sobotkou. Premiér se výrazně vymezoval vůči Babišovi, představoval vládní kroky i kroky sociální demokracie, zmínil také některé prority pro krajské volby. Jak si ve svém vystoupení vedl z pohledu faktické přesnosti, zjistíte v naší analýze.

Partie (záznam)
Moderátor: Jiné

Výroky

Bohuslav Sobotka
důležitý výrok

Bohuslav Sobotka: „Vláda o problému sociálně vyloučených lokalit jednala opakovaně, ministři Dienstbier, Marksová i Chovanec opakovaně tyto lokality navštívili, předkládají materiály, kterými se vláda snažila a snaží tu situaci v sociálně vyloučených lokalitách změnit a zlepšit.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Ministryně Marksová a ministři Dienstbier a Chovanec byli navštívit například Šluknovsko (v roce 2014), Moravskoslezský kraj či Chomutov. V letošním roce zavítal Jiří Dienstbier do Českých Velenic. Spolu s velvyslancem USA Andrew Schapirem pak v dubnu tohoto roku navštívili také město Kadaň a tamější vyloučené lokality.

K předkládaným materiálům, kterými se vláda snaží zlepšit situaci v sociálně vyloučených lokalitách, patří například návrh Jiřího Dientsbiera týkající se problémů s bydlením v těchto oblastech. Tento materiál vláda schválila 27. července 2016. Dokument zpracovala Agentura pro sociální začleňování.

Jako aktuální problémy (.pdf) popisuje například „dluhy vůči majiteli domu, výskyt hmyzu a nevhodné hygienické podmínky, přelidnění v bytech a nevhodné technické podmínky nebo nadhodnocené nájemné“. MPSV má za úkol také „zajistit řešení situace, kdy pronajímatel neplní povinnosti při úhradě nákladů spojených s bydlením“ (.pdf, str. 9).

Další řešení je pak v gesci ministerstva zdravotnictví (stanovit hygienické normy, zpřesnit stávající podmínky) a dalších. Do konce října letošního roku je v plánu zpracování navržených způsobů řešení jednotlivými ministerstvy. 


V současné době se v oblasti sociálního zabezpečení projednává novela (.pdf) o pomoci v hmotné nouzi, v níž se řeší mimo jiné podmínky nároku na doplatek na bydlení. V roce 2015 byla schválena nová koncepce o sociálním bydlení. Nyní se tento zákon připravuje. Bude ukládat obcím povinnost zajistit byty pro sociálně slabé.
 
Dalším dokumentem, který má přinést zlepšení situace v těchto oblastech, je například Strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro roky 2016–2020 z února letošního roku, přičemž nahrazuje předchozí strategii stejného typu. Dokument se zaměřuje na na „řešení existence a předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit“. Cílem je mimo jiné minimalizovat dlouhodobé bydlení v ubytovnách nebo dalších nevhodných prostorech, v oblasti vzdělávání je pak problémem nízký počet dětí absolvující předškolní vzdělání.

První zpráva o průběžném stavu a dosažených výsledcích je naplánována na rok 2018. 
  
Bohuslav Sobotka
důležitý výrok

Bohuslav Sobotka: „Ani dnes není Andrej Babiš jediný bohatý člověk, který třeba má nějaký vliv na média a má nějaké podnikání, které souvisí státní regulací (...) Třeba senátorem je pan Ivo Valenta, který má také rozsáhlé podnikatelské aktivity a určitý mediální vliv. “

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Bohuslav Sobotka popisuje stav v kontextu projednávané novely zákona o střetu zájmů a jejích pozměňovacích návrzích, které mají za cíl regulovat jednak podnikánů členů vlády a také vlastnictví médií politiky.


Andrej Babiš sice opravdu není jediným politikem, který podniká a disponuje vlivem na média, hlavní části pozměňovacího návrhu se ale dotýkají pouze situace současného postavení ministra financí.

Zmínka o Valentovi je sice korektní z toho pohledu, že jde o podnikatele s politickými ambicemi, nicméně přijímané úpravy by se jeho případu nedotkly v oblasti médií, jak Sobotka naznačuje. Proto je výrok hodnocen jako zavádějící.


Pozměňovací návrh (.pdf, str. 3), obsažený v usnesení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k novele zákona o střetu zájmů, počítá s tím, že by člen vlády nesměl v obchodní korporaci mít přímo nebo nepřímo rozhodující vliv (nemohl by být tzv. ovládající osobou). Pokud by vztah k takové korporaci do 60 dnů od zahájení funkce neukončil, nesměl by disponovat hlasovacími právy a neměl by ani podíl na zisku za kalendářní rok, ve kterém by ve střetu zájmu byl. Taková společnost by ani nemohla od státu očekávat veřejnou podporu (např. dotace).


Dále by se podle pozměňovacího návrhu obchodní společnost, ve které má člen vlády nebo jím ovládaná osoba alespoň 25% podíl, nesměla účastnit zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel by v takovém případě měl povinnost takovou obchodní společnost vyloučit. Doplňme, že tyto úpravy se mají týkat až nově nastupujících ministrů.


Kromě toho by veřejní funkcionáři nesměli provozovat rozhlasové či televizní vysílání ani vydávat periodický tisk. Také by nesměli být ani členy, společníky či ovládajícími právnickými osobami, které taková média provozují či vydávají. Pokud by svou účast nebo členství v právnické osobě neukončili do 60 dnů od zahájení funkce, nesměli by disponovat s hlasovacími právy.


Takové změny by se jistě dotkly Andreje Babiše, který nejenže vlastní několik obchodních korporací, ale zároveň je i jediným akcionářem akciové společnosti AGROFERT a.s. vlastnící mj. mediální skupinu MAFRA, a.s či společnost LONDA spol. s.r.o, které provozují radiové vysílání a vydávají periodický tisk. Jako člena vlády by se ministra Babiše návrh týkal ve třech hlavních bodech. 


Kromě Andreje Babiše z politiků provozuje podnikatelské aktivity a disponuje mediálním vlivem také senátor Valenta, který zastává mj. pozici předsedy představenstva ve společnosti Synot W, a.s, a jehož kyperská společnost WCV Cyprus je akcionářem ve společnosti Our Media a.s. provozující mj. zpravodajský server ParlamentníListy.cz.


Portfolio společnosti Our Media a.s. je ale zaměřeno převážně na internetové zpravodajství, na což úprava zákona nepamatuje a nevymezuje jej. Zmínka o Valentovi je sice korektní z toho pohledu, že jde o podnikatele s politickými ambicemi, nicméně přijímané úpravy by se jeho případu nedotkly v oblasti médií, jak Sobotka naznačuje. Proto je výrok hodnocen jako zavádějící.


Dodejme, že Valenta kromě spoluvlastnictví například Parlamentních listů ovládá prostřednictvím své společnosti také regionální tiskovinu Dobrý den s kurýrem, která vychází na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku, tedy i v části jeho současného senátního obvodu.
Bohuslav Sobotka
důležitý výrok

Bohuslav Sobotka: „Andrej Babiš přes svůj fond začal podnikat ve zdravotnictví. On jako ministr financí vysílá zástupce ministerstva financí do správních nebo dozorčích rad zdravotních pojišťoven a současně společnosti, které vlastní, čerpají peníze ze zdravotního pojištění.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako zavádějící, protože Babiš sice skutečně investuje v oblasti zdravotnictví (zejména do reprodukčních klinik) a tyto společnosti čerpají z veřejného zdravotního pojištění, ale do správních rad pojišťoven (které mohou mít vliv na jejich chod) dosazuje zástupce vláda jako celek a také Poslanecká sněmovna. 


První část výroku je pravdivá – část soukromých úspor Andreje Babiše spravuje podle serverů Aktuálně.cz nebo iDNES.cz investiční fond Hartenberg Capital, který od května 2014 investoval do jedenácti soukromých společností podnikajících ve zdravotnictví.

V druhé části premiér sice uvádí správná fakta, prakticky se však o střet zájmů nejedná. Kontrolu zdravotních pojišťoven stanovuje zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Do správní i dozorčí rady jednotlivých pojišťoven jmenuje vláda své zástupce. 

Do správní rady VZP nominuje vláda deset členů a dalších dvacet volí poslanci podle poměrného zastoupení stran v Poslanecké sněmovně. Do správních rad ostatních pojišťoven jmenuje vláda pět členů. V obou případech přitom vláda členy správních rad jmenuje na návrh ministra zdravotnictví. Právě správní rada může ovlivnit uzavírání smluv a výši příspěvků zdravotnickým zařízením.

Pro složení dozorčích rad platí z hlediska nominací vlády stejná pravidla bez ohledu na zřizovatele. Z obou zákonů můžeme tedy shodně citovat: „Dozorčí radu tvoří tři členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda.“ 


Dozorčí rada dohlíží na dodržování právních a vnitřních předpisů pojišťovny a na její celkové hospodaření – za tímto účelem má oprávnění nahlížet do účetních dokladů pojišťovny. Zástupce ministerstva financí ovšem ze své pozice není schopen pomáhat firmám svého nadřízeného například k vyšším příspěvkům na zdravotní péči, navíc k přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů rady.


Střet zájmů tedy nemůžeme vidět ani ve faktu, že zmíněné kliniky čerpají prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Například se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou má uzavřenou smlouvu všech jedenáct zmíněných společností, což lze podle názvu společnosti dohledat zde.
Bohuslav Sobotka
důležitý výrok

Bohuslav Sobotka: „Myšlenku jednotné evropské armády podpořilo Maďarsko v rámci V4.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Problematikou vytvoření jednotné evropské armády se zabývali předsedové vlád V4 na společném setkání, které se konalo 26. srpna 2016 ve Varšavě. Téma během jednání přednesl premiér Sobotka i maďarský premiér Viktor Orbán. Orbán během tiskové konference před jednáním nadnesl několik témat, mezi nimiž bylo i to o společné evropské armádě: „Musíme dávat prioritu bezpečnosti, a to vytvářením společné evropské armády.“ (Studio ČT24, 9:49)


Zásadně proti znovuotevření otázky společné evropské armády nebyli ani ostatní účastníci schůzky, včetně hosta jednání, německé kancléřky Merkelové.


Setkání ve Varšavě mělo mimo jiné za cíl otevřít možná témata a pozice pro budoucí jednání o směřování evropského bloku, proto by otázka bezpečnosti a možnosti společné obrany mohla zaznít také na neformální schůzce hlav států EU konané 16. září 2016 v Bratislavě.


Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Já jsem požádal Andreje Babiše, aby se omluvil. Také jsem požádal Andreje Babiše, aby zajel do Letů, poklonil se tam památce obětí toho koncentračního tábora.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Ty jeho výroky byly nepravdivé (myšlen je výrok Andreje Babiše k Letům - pozn. Demagog.cz).“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Lety bylo přestupní místo pro Osvětim, byla to součást vyhlazovacího plánu nacistů. Víc než 400 českých Romů z Let odjelo přímo do Osvětimi, kde drtivá většina z nich zahynula. Řada dalších lidí v Letech zemřela v důsledku naprosto nelidských hygienických a zdravotních podmínek, které tam byly v důsledku opakovaných epidemií tyfu. To nebyl žádný pracovní tábor.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Byly 2 koncentrační tábory v České republice, v Letech a v Hodoníně, kde byli soustředěni čeští Romové.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Dohodli jsme se minulý týden na zastropování věku pro odchod do důchodu na pětašedesáti letech, byť Andrej Babiš původně říkal, že na tom se koalice rozhodně nedohodne.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „To, co jsme do zákona o střetu zájmu předložili jako vláda, to znamená, že politici na začátku volebního období, když vstupují do politiky, budou předkládat majetkové přiznání nebo prohlášení o majetku, tak aby bylo zřejmé, s jakým majetkem do veřejné funkce přišli a s jakým majetkem následně z veřejné funkce odchází.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Slovenský prezident Andrej Kiska velkou část svého podnikání prodal, než se stal prezidentem.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Pokud jde o jednání v Praze (s Angelou Merkel - pozn. Demagog.cz), tak jsem zopakoval, že Česká republika s návrhem kvót nesouhlasí.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „My jsme poskytli další peníze do Jordánska, vybuduje se tam ubytovací zařízení v uprchlickém táboře pro zhruba 2 a půl tisíce syrských uprchlíků.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „V rámci V4 jsme byli velmi operativně schopni zareagovat na žádosti Makedonie, Slovinska nebo Maďarska o pomoc při ochraně vnější hranice.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „To, že se podařila dohoda EU s Tureckem, souviselo s tím, že se i naším tlakem, tlakem V4, podařilo uzavřít tu západobalkánskou migrační trasu.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Řecko a Itálie neplnily pravidla a podmínky působení v rámci Schengenského prostoru (v souvislosti s migrační krizí - pozn. Demagog.cz).“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „U těch jednání, která byla (s Angelou Merkel - pozn. Demagog.cz), byli i další členové vlády. My jsme měli samozřejmě i rozhovor mezi 4 očima, což je běžná součást každé návštěvy předsedy vlády tady v ČR.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Německo je náš významný obchodní partner a je to významný investor tady v České republice.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Jsme jediná země Evropské unie, která žádný strop pro odchod do důchodu nemá. Naprostá většina zemí EU má ten věk odchodu do důchodu maximálně 65 let, některé země ho mají nižší. A jen 3 země v rámci EU ten věk mají vyšší a mají ho někde na 67 letech. “

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Zastropování věku odchodu do důchodu máme v koaliční smlouvě. “

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Zastropování věku pro odchod do důchodu slibovalo hnutí ANO ve svém vlastním volebním programu v roce 2013.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Všechny 3 koaliční strany potvrdily na koaliční radě, že podpoří návrh zákona o zastropování věku pro odchod do důchodu.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Je to zákon (o zastropování věku pro odchod do důchodu - pozn. Demagog.cz), který se týká současné pracující generace. Dotýká se to lidí narozených po roce 1965.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „My jsme se dohodli a je to součástí toho zákona (zastropující věk pro odchod do důchodu - pozn. Demagog.cz), že vždycky po pěti letech by se měla ta situace zhodnotit, jestli se prodlužuje střední délka života či nikoliv. A pak by ta politická reprezentace měla udělat rozhodnutí, jestli těch 65 let je v pořádku.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Když ekonomika funguje dobře, tak se ukazuje, že i ten schodek na důchodovém účtu může být výrazně nižší, než jsme byli zvyklí v minulosti.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Ten podíl výdajů, které dáváme na důchody, je zatím výrazně nižší než v dalších zemích EU.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Podpora rodin s dětmi - tady si myslím, že koalice udělala hodně kroků, včetně třeba navýšení kapacity mateřských škol, snížení daňového zatížení rodin, které mají 2 a více dětí.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „My ve většině krajů máme odpovědnost už 8 let, to je hodně. Máme v tuto chvíli 11 hejtmanů.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Krajské volby jsou důležité pro to, abychom udrželi dostupné veřejné služby, abychom zabránili privatizaci zdravotnictví na úrovni krajů, privatizaci soc. služeb, protože takové nápady se neustále objevují.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Na jaře příštího roku bude sjezd. (…) Já už jsem také řekl, že mám ambici se na tom příštím sjezdu ucházet o pozici předsedy ČSSD. (...) Je pravidlem, že předseda nebo místopředseda strany má protikandidáty, je to standardní věc. “

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „I moje vláda se snaží zlepšit spolupráci s kraji. Já myslím, že už to má konkrétní výsledky. 7,5 miliardy do oprav silnic 2. a 3. třídy, víc než 1 miliarda korun navíc pro sociální služby oproti tomu, co bylo v minulosti.“