Demagog.cz

Petr Vokřál

Petr Vokřál (ANO 2011)

 • 15
 • 4
 • 1
 • 2

Výroky

Petr Vokřál

Petr Vokřál

Nepovedlo se vypořádat majetkové poměry za Lužánkami.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Za brněnský park Lužánky má směřovat fotbalový stadion pro brněnskou Zbrojovku. Dlouhodobě se však nedaří vykoupit pozemky a vyjasnit vlastnictví všech nemovitostí v oblasti, nepodařilo se to ani současné koalici města.

skrýt celé odůvodnění

Peripetie spojené s rekonstrukcí historického stadionu za Lužánkami popisuje samo město. V průběhu vzniklo několik soudních i (zatím) mimosoudních sporů o nemovitosti v oblasti, kde by mělo město realizovat rekonstrukci. V současnosti se jádro sporů točí kolem podnikatele Libora Procházky. Jde například o vleklé spory s firmou LP Expo a dalšími firmami spojenými právě s Procházkou, jak popisuje v rozhovoru pro MF Dnes. Společnosti mají pod vykoupenými pozemky podzemní garáže. Město údajně neoprávněně zasahuje i do práv majitele tenisových kurtů a komunikace, přičemž ale oba tyto subjekty stojí na městských pozemcích. Právě spor s Procházkou, který v lokalitě skrze společnosti vlastní část infrastruktury, je v současné době hlavním problémem. Procházka obecně odmítá finanční kompenzaci, zatímco město není ochotno nabídnout takovou směnu nemovitostí, jakou by si Procházka představoval.

Petr Vokřál

Petr Vokřál

V poslední době jsme investovali zhruba 150 mil. do škol, podařilo se koupit brněnské veletrhy, zachránit Velkou cenu, podařilo se rozhýbat některé projekty jako koncertní sál, máme vysoutěženou atletickou halu. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Všechny vyjmenované kroky odpovídají skutečnosti. Do vzdělávání byla dokonce investována větší částka. Některé projekty se i přesto potýkají s problémy.

skrýt celé odůvodnění

Současné zastupitelstvo odsouhlasilo za dobu své vlády rozpočet pro položku Vzdělání v celkové výši přes 200 milionů korun a v kapitálových výdajích přes 265 milionů korun. Město Brno je většinovým vlastníkem BVV. Velká cena Brna se i nadále koná, i když za neustálých finančních problémů. Město Brno vybralo a podepsalo smlouvu na zhotovení Atletické haly v Bohunicích.

Rozpočet města na položku Vzdělání a školské služby (list Výdaje, město) počítá s částkou přibližně 45 milionů pro každý z roků 2015 (.xls), 2016 (.xls) a 2017 (.xls). Skokový nárůst lze vysledovat v rozpočtu na rok 2018 (.xls), který počítá s částkou 70,6 milionu korun. Pokud jde ale o investice, lze spíše počítat s údaji v položce kapitálové výdaje (tamtéž), kde byly částky v milionech korun za rok 2015 – 97,2; 2016 – 104,6; 2017 – 58,8 a 2018 – 106,1.

V prosinci roku 2015 došlo k dohodě o odkupu většinového podílu 61 % ve firmě Brněnské veletrhy a. s. městem Brno a firmou Messe Düsseldorf. Město tak získalo 95 % akcií firmy. Jediným akcionářem se město Brno stalo v prosinci 2016.

V říjnu 2015 založilo město Brno spolu s Jihomoravským krajem Spolek pro GP ČR Brno, který měl za tyto subjekty zajišťovat organizaci Velké ceny Brno. Spolek vznikl jako reakce na problematické předchozí roky, kdy Velká cena byla ve finanční ztrátě a hrozilo ukončení jejího pořádání v Brně. V prosinci 2015 došlo k dohodě s promoterskou firmou DORNA na vypořádání dluhů a na pořádání ceny na dalších pět let. Nutno podotknout, že i přes danou dohodu i nadále dochází k problémům a nejasnostem s financováním tohoto podniku až do té míry, kdy opět hrozí jeho zrušení.

Anabázi kolem Janáčkova kulturního centra, tedy koncertního sálu, popisuje např. ČTK. Současné vedení města opravdu oživilo dlouho plánovaný projekt, stát se letos přihlásil s plánovanou investicí, dalších 200 milionů má připraveno město, 14. 9. byla městem představena nová studie. Už nyní se však stavba potýká s problémy, bude totiž zřejmě čelit žalobě kvůli porušení podmínek dříve dohodnutých s architekty, kteří projekt před 14 lety vysoutěžili.

V roce 2015 došlo k podepsání memoranda (.docx) o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu atletického centra mezi městem Brno, Masarykovou univerzitou a Atletickým stavem. Následně v srpnu 2017 město Brno vypsalo výběrové řízení na zhotovitele, kterého pak vybralo v následném roce. Zhotovitelem stavby se stala skupina firem IMOS Brno, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s. a SPORT Construction, a. s. Nutno podotknout, že se toto řízení setkalo s kritikou ze strany architektonické odborné veřejnosti.

Petr Vokřál

Petr Vokřál

My jsme přijali strategii bydlení, cílíme na dostupnost bydlení těch skupin, co jsou v největším ohrožení: mladé rodiny, seniory, budujeme DPSky.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Vedení města opravdu přijalo dokument Strategie bydlení města Brna. V jeho rámci je definována prevence ztráty bydlení u rizikových skupin, která zahrnuje mj. mladé rodiny a seniory. Strategie počítá i s výstavbou tzv. DPS.

skrýt celé odůvodnění

Strategie bydlení města Brna 2018-2030 (.pdf) byla přijata usnesením Rady města na zasedání 19. června 2018 (bod č. 78). Dokument je rozdělen do čtyř prioritních oblastí, tento výrok se týká Prioritní oblasti C: Podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami.

Do skupiny osob se specifickými potřebami jsou v dokumentu zahrnuti senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s nízkými příjmy a mladé domácnosti do 35 let. V rámci kategorie osob v bytové nouzi jsou zahrnuti lidé bez domova, oběti domácího násilí, rodiny s dětmi, osoby opouštějící institucionální zařízení s pěstounskou péčí apod. Strategická část dokumentu předkládá na základě SWOT analýz plán prevence ztráty bydlení u těchto osob (.pdf, str. 26).

Strategie do roku 2030 uvádí plán výstavby domů s pečovatelskou službou, bytových domů pro seniory a zřizování jednotek sdíleného bydlení pro seniory v rámci Prioritní oblasti C, a to v bodě C.2.2 (.pdf, str. 32).


Pod současným vedením města byl například 1. června 2017 otevřen padesátý dům s pečovatelskou službou ve městě. Rada města zároveň 13. října 2017 schválila záměr stavby DPS Bedřichovická.

Sdílené bydlení pro seniory bylo v Brně poprvé uvedeno do praxe v roce 2016.

Petr Vokřál

Petr Vokřál

Když se prodá celý dům, tak musí 80 % nájemníků minimálně souhlasit (řeč je o odprodeji obecních bytů, pozn. Demagog.cz). Předvolební debata České televize, 20. září 2018

S prodejem městského domu musí souhlasit minimálně 70 % nájemců bytů.

skrýt celé odůvodnění

V březnu roku 2016 byl na jednání Zastupitelstva města Brna schválen nový postup a podmínky při prodeji bytového fondu. Jedna z podmínek, která musí být splněna, aby byl možný prodej městského bytového fondu, je následující:

"Prodej domu bude doporučen zastupitelstvem městské části, jíž je dům svěřen, s tím, že pokud zastupitelstvo MČ prodej takového domu nedoporučí, uvede zároveň důvody a předloží harmonogram oprav nutných ke zlepšení technického stavu budovy. Pokud nebude žádost o prodej domu podána minimálně 70 % nájemců bytů a nebytových prostor v domě a projednána zastupitelstvem městské části do 9 měsíců od jejího doručení, má se za to, že k prodeji nemá městská část námitek."

Rozdíl v uváděných procentech je v kontextu výroku podstatný (větší než 10%).

Petr Vokřál

Petr Vokřál

Například Kaménky, se dělala společná architektonická soutěž, kde byla shoda mezi developerem a městem na tom, co má vzniknout. [...] Takových lokalit je několik, Západní brána nebo Jižní čtvrť, a to jsou věci, které se připravují ve spolupráci s developery. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Ve zmiňovaných městských částech proběhly i probíhají architektonické soutěže, případně diskuze nad návrhy mezi městskými zástupci, architekty či developery.

skrýt celé odůvodnění

Architektonická soutěž na čtvrť Kaménky se uskutečnila poté, co společnost IMOS development, a. s., přišla s návrhem, proti kterému však místní protestovali. Investor svůj záměr stáhl a dohodl se s městem na vyřešení budoucí zástavby pomocí architektonické soutěže a následné urbanistické studie.

O podobě výstavby Západní brány se jednalo mezi zástupci města a městských částí, dopravního podniku a architekty, přičemž KAM (Kancelář architekta města Brna) figurovala jako prostředník jednání mezi zapojenými stranami. "Plánujeme další setkání, jejichž cílem je společná dohoda mezi zástupci města a developery."

V případě Jižní čtvrti byla v roce 2015 také vyhlášena architektonická soutěž, jejímž předmětem bylo "vytvoření urbanistického a dopravního řešení pro nové brněnské nádraží v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století." Vítěz soutěže byl uveřejněn 10. května 2016, nicméně návrhy se týkaly situace, kdy brněnské železniční nádraží zůstane na stávajícím místě. Aktuální koncept nádraží počítá s výstavbou nového uzlu u řeky.

Během roku 2018 přinesla média informaci o americkém architektovi Marku Johnsonovi, který má vypracovat spolu s Kanceláří architekta města a architekty Burian–Křivinka urbanistickou studii týkající se právě Jižní čtvrti. Johnson by měl podle informací serveru Idnes.cz spolupracovat se společností Karlín Development II, s. r. o., která zaplatí brněnskou urbanistickou studii.

Petr Vokřál

Petr Vokřál

Podařilo se nám restartovat Kancelář architekta města a ti diskutují s developery. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Předchůdce Kanceláře architekta města, Útvar hlavního architekta, byl zrušen v roce 2003. V roce 2015 pak bylo rozhodnuto o zřízení KAM. Mezi jednu z náplní jejich práce patří i komunikace s investory a developery.

skrýt celé odůvodnění

Historii městských architektů zaznamenává článek města Brna oznamující vznik Kanceláře architekta města Brna (KAM).

KAM zpracovává změny územního plánu, navrhuje a zadává urbanistické a dopravní studie či připravuje architektonické soutěže. Mezi další aktivity, které KAM provozuje, patří právě komunikace s investory a developery.

Petr Vokřál

Petr Vokřál

Úřad je lokalizován na 8 místech v současné době. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Magistrát města Brna v současné době zahrnuje větší počet administrativních budov, které mají celkem 11 různých adres. Vzhledem k tomu, že část z nich se nachází vedle sebe, geograficky jde o 8 rozdílných lokalit.

skrýt celé odůvodnění

Dle organizačního schématu Magistrátu města Brna jsou jeho administrativní budovy umístěny na celkem 11 různých adresách dle pole působnosti. Podrobnější informace o způsobu rozmístění jednotlivých oborů lze dohledat zde. Protože se některá sídla nacházejí v sousedících budovách, lze je souhrnně označit jako "místo". Jedno takové místo představují sídla na Dominikánském náměstí a Husově 12, další místo tvoří adresy Husova 3 a Husova 5. Přičteme-li zbývajících 6 sídel, dopočítáme se 8 od sebe vzájemně vzdálených lokalit, což odpovídá tvrzení Petra Vokřála.

Petr Vokřál

Petr Vokřál

My jsme dneska řešili návrh rozpočtu na 2019 a jen na klimatizaci do špatně izolovaných budov je plánováno kolem 50 mil. Kč. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Podle informací od tiskové mluvčí magistrátu není dosud taková částka plánována.

skrýt celé odůvodnění

Vzhledem k tomu, že na webu města dosud nejsou k této schůzi zveřejněny žádné materiály, adresovali jsme dotaz mluvčí magistrátu Mgr. Loukotové. Ta na náš dotaz odpověděla: „Datum souhlasí. Zatím nejde o závazný plán, ale pouze o požadavek. Ten je ve výši necelých 36 milionů korun. Řeší však pouze budovy na Kounicově a Kolišti, nezohledňuje další. Je tedy možné, že toto číslo ještě naroste."

Petr Vokřál

Petr Vokřál

My jsme zavedli rezidentní parkování pouze v historickém jádru města. Testujeme ho. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Rezidentní parkování začalo prvotně působit v historickém centru. Již schválená koncepce parkování však počítá s postupným rozšířením na celé území městské části Brno-střed.

skrýt celé odůvodnění

Nový systém parkování začal v Brně fungovat od 1. září 2018. První oblastí, na kterou se rezidentní parkování uplatnilo, bylo užší historické centrum. Postupně se však systém rozšíří, 1. listopadu začne působit i v dalších třech oblastech městské části Brno-střed. Rezidentní zóny sice momentálně fungují pouze v historickém centru, nicméně nová koncepce parkování se bude časem uplatňovat v celé městské části.

Petr Vokřál argumentuje, že se nový systém parkování uplatňuje jen na malém výseku města a že se jedná pouze o jeho testovací verzi. Snaží se tím relativizovat a mírnit kritické ohlasy na zavedený systém. Faktem však je, že se již 1. listopadu 2018 rezidentní parkování rozšíří na celé Brno-střed a že se jedná o schválenou (bod 4) koncepci Brnem i Brnem-střed, nikoli testovací verzi. Navíc nad zavedením rezidentního parkování v blízké budoucnosti uvažují i další městské části. Jedná se o přirozenou reakci, protože řidiči se po zavedení rezidentního parkování v jedné městské části začínají zpravidla stahovat do sousedících oblastí, jak to známe například i z Prahy.
Petr Vokřál

Petr Vokřál

My jsme ten bytový fond zdědili v období divoké privatizace, tu jsme v posledním volebním období zastavili. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

V tomto volebním období lze dle dostupných údajů vypozorovat výrazný pokles v prodeji domů z brněnského bytového fondu.

skrýt celé odůvodnění

Informace (.xls) o počtu prodaných bytových domů je možné čerpat ze stránek brněnského Bytového odboru.

Jsou zde uvedeny záznamy prodeje domů v letech 2002 až 2018, avšak zdaleka ne u všech prodaných domů je uveden rok prodeje. Celkově jsou zde záznamy o prodeji 1531 domů s celkovým počtem 23 987 bytů.

Pokud sečteme počet prodaných domů uvedených v dokumentu Bytového odboru za jednotlivé roky, získáme tyto údaje:

 • 2002 – 1 dům
 • 2003 – 4 domy
 • 2004 – 90 domů
 • 2005 – 130 domů
 • 2006 – 91 domů
 • 2007 – 72 domů
 • 2008 – 65 domů
 • 2009 – 64 domů
 • 2010 – 126 domů
 • 2011 – 64 domů
 • 2012 – 56 domů
 • 2013 – 55 domů
 • 2014 – 52 domů
 • 2015 – 12 domů
 • 2016 – 15 domů
 • 2017 – 7 domů
 • 2018 – 2 domy (verze 05/2018 – statistiky města nezahrnují domy zmíněné níže)

K údajům Bytového odboru dodáváme, že jen 906 prodaných domů z celkových 1531 uvedených v záznamech, bylo doprovázeno časovým údajem roku prodeje. U prodeje domů bez časového údaje nelze s jistotou tvrdit, že se jedná pouze o časové období před rokem 2002, případně i včetně tohoto roku.

Při bližším pohledu na volební období 2014-2018 lze dohledat, že nynější Zastupitelstvo města Brna schválilo prodej těchto bytových domů:

2018

 • 30. ledna - Dukelská třída 57, Lesnická 62

2017

2016

 • 21. června - Drobného 76a, Tišnovská 118, Třískalova 2, Veveří 51, Jana Uhra 2, Merhautova 102, Zemědělská 14, Merhautova 194, 196, 198, Křídlovická 70, 72, 74, 76
 • 6. září - Merhautova 159, Nové Sady 32, Nové Sady 16, nám. 28 října 11, Vrchlického sad 7, Slovákova 4

2015

Toto jsou údaje o prodeji bytových domů a celků v rámci tohoto volebního období. Nynější zastupitelé složili slib na zasedání dne 25. listopadu 2014. Za rok 2014 tak nedošlo ke schválení prodeje z bytového fondu úřadujícím zastupitelstvem.

Pro srovnání připojujeme také údaje z roku 2014, avšak je nezbytné si uvědomit, že se jedná o schválení prodeje zastupiteli minulého volebního období (2010-2014).

2014

 • 18. března - Fišova 19, Heinrichova 1, Helfertova 20, Jugoslávská 32, Merhautova 57, Merhautova 151, Jugoslávská 36, Mathonova 28, Fišova 21, 23, 25, Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10
 • 15. dubna - Merhautova 174, nám. 28 října 14, Merhautova 32, Bayerova 25, 27, 29, Chodská 7, 9
 • 20. května - Hoblíkova 8, Merhautova 82, Třískalova 6, Zemědělská 20, 22, 24, 26, Hrnčířská 17
 • 17. června - Hoblíkova 10, Mathonova 8a, Merhautova 162, Venhudova 14, Ryšánkova 6, Trávníky 12, Lesnická 29, Merhautova 12, Milady Horákové 42, 44
 • 2. září - Drobného 7, Lužánecká 24, Erbenova 14, Fišova 38, Gorazdova 7, Hlinky 66, Hoblíkova 4, Kladivova 3, Mathonova 4, Merhautova 89, Merhautova 176, Zemědělská 34, Cejl 84a, Merhautova 10, Merhautova 24, Slepá 21, Pellicova 1a, Šumavská 23, 21, 19, Šumavská 17, Botanická 69, Botanická 67, 65
 • 7. října - Trávníky 2, Helfertova 7c - uliční část, Provazníkova 13, Údolní 52, Zemědělská 28, Erbenova 10, 12, Teyschlova 32, 34, 36

K údajům také doplňujeme dokument (.doc) Bytového odboru, který obsahuje seznam domů, u nichž byl zastupitelstvem schválen záměr k jejich prodeji. S tímto dokumentem také souvisí změna postupu (.doc) při prodeji městského bytového fondu, která výrazně omezila prodej naplánovaný před jeho schválením v březnu 2016 (bod 43).