Jan Kubice
Nez.

Jan Kubice

Nezařazení (Nez.)

Bez tématu 32 výroků
Pravda 16 výroků
Nepravda 2 výroky
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 13 výroků
Rok 2013 14 výroků
Rok 2012 18 výroků
Pouze ve výběru Demagog.cz 6 výroků

Jan Kubice

Tam v minulosti ÚOKFK mělo tuším 40 volných tabulek, které nebyly po dobu tří až čtyř let obsazeny. Policejní prezident vlastně při tom, jakým způsobem dopadají úspory na policii, odebral některým útvarům část tabulek a odebral ty tabulky, které byly dlouhodobě neobsazené. Podle mých informací i v současný době na Útvaru pro odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality i nyní jsou neobsazené tabulky.
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Neověřitelné

Nepodařilo se nám dohledat požadované informace, nicméně oslovili jsme tiskový odbor ÚOKFK s žádostí o ně, po obdržení jejich vyjádření pro vás hodnocení výroku upravíme.

Jan Kubice

Nicméně přesto policie má v současné době necelých těch 39 tisíc policistů schválených vládou. Na to má pokrytý peníze.
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Pravda

Pro rok 2013 vláda schválila celkem 38 996 služebních míst u Policie ČR, tedy necelých 39 tisíc. Co se týče financování, "na služební příjmy policistů pak policie dostane 14,3 miliardy korun. Dohromady s dalšími výdaji, jako je například zdravotní a sociální pojištění, tak tato částka činí 19,3 miliardy korun."

Jan Kubice

V současné době má policie proti tomu schválenému počtu, to je těch 38996, zhruba o 700 milionů méně. My samozřejmě s tím číslem pracujeme a v současné době došlo k úsporám na Ministerstvu vnitra a tyto úspory budou přesunuty policii.
(pozn. Demagog.CZ: po chvili ministr svoje slova upřesnil) Chybí 700 policistů a dáme policii asi 205 milionů, to znamená, že policie bude moct navýšit stav policistů o těch 700.
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Neověřitelné

Pro rok 2013 je skutečně schváleno pro Policii České republiky 38996 pracovních míst. Nepodařilo se nám však zjistit jaký je aktuální faktický počet zaměstnanců. V této věci jsme Policii ČR kontaktovali a výrok tedy případně později doplníme.

V poslední době pak skutečně na Ministerstvu vnitra došlo k úspoře asi 200 milionů Kč díky zlevnění systému datových schránek.

Co se pak týče záměru přidělit policii 205 milionů korun, tak k němu se nám nepodařilo dohledat informace, je také možné, že tento záměr byl Janem Kubicem poprvé veřejně prezentován právě v této politické debatě.

Jan Kubice

Ta základní odborná příprava (policistů, pozn.) v minulosti byla devět měsíců, rozložená na šest měsíců a tři měsíce praxe.
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Pravda

Ministr hovoří o změnách, které jeho úřad plánuje: základní odborná příprava má být prodloužena na dobu dvanácti měsíců. Když tedy říká "v minulosti byla devět měsíců", popisuje současný stav.

Dnes přitom (dle webu Policie ČR) nově nastupující policisté, jsou-li poprvé zařazeni k některé ze služeb Policie ČR, absolvují teoretickou přípravu "v rozsahu cca 6 měsíců" a tři měsíce řízené praxe. Výjimkou je cizinecká policie, pro kterou je celková doba základní odborné přípravy delší, pravidlem však zůstává ministrem uvedených devět měsíců.

Jan Kubice

Ale jako ušetřilo se skutečně ve všech směrech. K té největší úspoře asi došlo na rušení škol, protože těch škol bylo prostě hodně a ušetřilo se zhruba 145 milionů ročně jenom na školách.
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Zavádějící

Od 1. ledna 2013 došlo k reorganizaci systému policejních škol v tom smyslu, že původně šest samostatných institucí (vyšší policejní školy v Praze, Brně, Jihlavě, Holešově a školské účelové zařízení v Praze - Ruzyni) bylo administrativně sloučeno na tři vyšší policejní školy (v Praze s odloučeným pracovištěm v Jihlavě, Opatovicích s odloučeným pracovištěm v Praze Ruzyni, Holešově s odloučeným pracovištěm v Brně).

Problematickou částí výroku je však odhad výše úspor. Konkrétní analýzu dopadů tohoto opatření se nepodařilo dohledat. Podle vyjádření tiskové mluvčí ministerstva vnitra z 24. července 2012 byl odhad úspor vyčíslen zhruba na 144 milionů korun. Nicméně v září 2012, tedy období přijetí nové koncepce vládou, byla ministerstvem vnitra výše úspor odhadována na 115 milionů korun ročně.

Jelikož poslední dostupné odhady finančního dopadu těchto úsporných opatření uvádějí znatelně nižší částku, hodnotíme výrok jako zavádějící.

Jan Kubice

(Václav MORAVEC: Pane ministře, z těch víc než 360 tisíc spisů, které policie a žalobci řeší v této republice ročně, tak ta bagatelní trestní, trestná činnost bude vymezena jak?

Je to zhruba 100 tisíc trestných činů
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Neověřitelné

Podobný výrok jsme ověřovali již dříve, a znovu musíme konstatovat, že policejní statistiky pojem bagatelní trestní činnost činnost neznají a výrok proto hodnotíme jako neověřitelný - nemůžeme mít jistotu, co přesně měl Jan Kubice na mysli.

Dřívější emailové vyjádření Dagmar Bednarčíkové, vrchní komisařky, Policejní prezidium České republiky: " Naše statistiky pojem bagatelní trestná činnost neznají. Přesná definice termínu bagatelní trestná činnost neexistuje. Hovoří-li se o snižování administrativy u policie, ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti tak označují trestné činy s horní trestní sazbou tři roky. "

Pro lepší představu uvádíme alespoň nejbližší aproximaci tohoto termínu, kategorii tzv. krádeží prostých (kapesní, mezi zaměstnanci na pracovišti, věcí z automobilů, jízdních kol, domácího zvířectva atd.). Za rok 2012 bylo takovýchto krádeží dle statistiky (.xls) Policie ČR zjištěno 119 367.

Jan Kubice

Z těch 100 tisíc případů je objasněno zhruba 10 %.
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Neověřitelné

Stejně jako v předchozím výroku, ani tady nemůžeme hodnotit jinak než neověřitelné, vzhledem k nejasnosti pojmu bagatelní trestná činnost, o které ministr mluví (podrobnosti viz předchozí výrok).

Pro lepší představu však znovu navážeme na pravděpodobně nejbližší kategorii trestných činů, kterou jsme použili i u minulého výroku: Pokud zvolíme za bagatelní trestné činy kategorii prostých krádeží jakožto nejbližší kategorie, dle statistiky (.xls) Policie ČR bylo ze 119 367 zjištěných trestných činů za rok 2012 objasněno 23 678 a poté dodatečně dalších 2 714, což znamená, že objasněnost v této kategorii za minulý rok dosahuje 22,11 %.

Zároveň bychom chtěli odkázat i na dřívější vyjádření Jana Kubiceho v Otázkách Václava Moravce ze dne 25. března 2012, kde v odpovědi na stejnou otázku ohledně míry objasněnosti bagatelních trestných činů, udává hodnotu 20 %.

Jan Kubice

Tak ten zákon (nová podoba zákona o úřednících, pozn.) už je v současné době je návrh zákona schválen vládou, to znamená jde do sněmovny.
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Nepravda

Na základě dostupných informací na webových stránkách vlády ČR hodnotíme výrok jako nepravdivý, jelikož se na tomto serveru nepodařilo nalézt žádné informace o schválení tohoto návrhu vládou ČR.

Stejně tak se nepodařilo nalézt tento návrh zákona v seznamu návrhů, které budou do budoucna projednávány Poslaneckou sněmovnou ČR.

Jan Kubice

V současné době jeho účinnost (služebního zákona, pozn.) odložena na rok 2015.
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Pravda

Prohlášení vlády se shoduje se Kubiceho tvrzením: "Služební zákon by měl nabýt úplné účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou některých ustanovení, která nabyla účinnosti dnem vyhlášení."

  • Zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

Jan Kubice

Zákon z roku 2002 v tehdejších cenách, tehdejších cenách měl stát asi 8 miliard 300 milionů ...
Otázky Václava Moravce, 21. dubna 2013
Pravda

Dle důvodové zprávy k návrhu zákona o úřednících, kterou lze nalézt v Knihovně připravované legislativy jako Přílohu k návrhu zákona pod názvem "zd_korn8xfd46ra.doc", by realizace služebního zákona z roku 2002 (resp. jeho uvedení v účinnost) vyžadovala finanční obnos 8 mld. korun ročně (viz. str. 70 uvedeného dokumentu).

Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý, na tuto částku byly náklady skutečně vyčísleny. Pro zajímavost uvádíme i způsob, jakým způsobem k tomuto číslu ministerstvo došlo.

Na konkrétní výpočet této částky se Ministerstva vnitra dotázal politolog Kamil Gregor. Odpověď ministerstva je možné dohledat zde. Z odpovědi vyplývá, že Ministerstvo vnitra pouze upravilo částku, uvedenou v důvodové zprávě k původnímu zákonu z roku 2002 (který tehdy připravovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí), o inflaci a nevycházelo z podrobnější analýzy současného stavu veřejné správy.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů