Jana Vaňhová
SOCDEM

Jana Vaňhová

Sociální demokracie (SOCDEM)

Bez tématu 13 výroků
Pravda 7 výroků
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 4 výroky
Rok 2012 13 výroků

Jana Vaňhová

Systém hodnocení projektů, to by bylo asi potřeba říct, byl nastavován v letech 2005, 2006. Byl schválen v roce 2006.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Pravda

Hejtmanka Vaňhová pravděpodobně odkazuje na jednání o podobě regionálních operačních programů (ROP), skrze které do ČR plyne část prostředků z evropských strukturálních fondů. To probíhalo právě v letech 2005-2007, v přípravě k programovému období 2007-2013. Klíčové prvky ROP, vč. ROP Severozápad, vzešly ze sady dokumentů, vzniklých v hetmankou zmíněných letech (více na portálu BusinessInfo, podrobně v souhrnné dokumentaci programu, .pdf, str. 8-16).

Jana Vaňhová

Měl 600 připomínek, které vypořádala, vypořádávalo ministerstvo místního rozvoje, ministerstvo financí a Evropská komise. (pokračování předcházejícího výroku)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Neověřitelné

Připomínek bylo mnoho, nedohledali jsme však, kolik přesně.

Připomínky při schvalování ROP Severozápad přicházely zejména ze strany firmy Regio Partners v rámci tzv. hodnocení ex-ante, kde v dohledatelných materiálech (zejm. dodatečné ex-ante hodnocení, .pdf, str. 12-34) můžeme napočítat nejméně 158 připomínek (další jsou v textu, obtížně počitatelné), některé dokumenty jsme však nedohledali.

Kromě zmíněného byl připomínkován rovněž vliv koncepce ROP Severozápad na životní prostředí (tzv. SEA, .pdf, zejm. str. 91-93), kde najdeme několik desítek připomínek a komentářů, a hlavní dokument ROP (.pdf, str. 13-15), kde je uvedeno 14 vybraných připomínek (byť se v textu na str. 13 zdůrazňuje, že pouze malá část oslovených organizací připomínky zaslala).

Byť jsme tedy nalezli stovky připomínek, nemůžeme ověřit tvrzení hejtmanky, že jich bylo 600.

Jana Vaňhová

Podle tohoto systému se celkem vlastně schválilo 300 projektů.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Pravda

Podrobný seznam příjemců (.xlsx) podpory ukazuje, že z prostředků ROP Severozápad ("tohoto systému") bylo ke dni 28. března 2012 podpořeno celkem 331 projektů. Dodejme, že to zahrnuje i "projekty" Regionální rady, tedy náklady na realizaci ROP Severozápad. Jde nicméně dokonce o více než 300 projektů, které zmiňuje hetjmanka.

Jana Vaňhová

To, co teď Evropská komise kontrolovala, bylo 35 projektů a ty projekty jsou napříč, to znamená Karlovarský, Ústecký kraj.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Zavádějící

Evropská komise (EK) nekontrolovala všech 35 projektů.

V celé věci nejprve zadalo audit Ministerstvo financí: 35 projektů podpořených z ROP Severozápad bylo auditováno společností Deloitte Advisory, s.r.o. Poté, jak Mnisterstvo uvádí, auditní orgán EK provedl "re-audit" vzorku z původně kontrolovaných 35. Auditoři EK tak kontrolovali (jak také uvedla např. České televize) pouze kolem 10 projektů.

Že zmíněných 35 projektů je "napříč", ukazují již reakce obou krajů na audit Deloitte: zástupci Karlovarského kraje jej (dle Idnes.cz) označili za politický útok - kontrolováno mělo být 14 projektů v kraji, zatímco Krajská zdravotní (ČT) Ústeckého kraje dokonce po zveřejnění výsledku auditu podala na Deloitte žalobu.

Všech 35 projektů bylo kontrolováno, ne všechny však ze strany EK, označujeme proto tvrzení hetjmanky za zavádějící.

Jana Vaňhová

Kraj měl 7 projektů, 4 byly bez chyby, 3 měly korekce nebo mají korekce administrativního pochybení...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Pravda

V tomto případě hodnotíme výrok Jany Vaňhové jako pravdivý.

Původní zprávy z auditu firmy Deloitte Advisory, která prováděla audit celkem 35 projektů z regionálního operačního programu Severozápad, hovořily o nalezených chybách ve všech těchto projektech. V rámci Ústeckého kraje měla Deloitte Advisory podle Ministerstva financí provést celkem osm auditů operací. V navazující kontrole Auditním orgánem Ministerstva dospěl tento k závěru, že tři z nich byly bezproblémové a u zbývajících pěti nemohl být vyčíslen návrh korekce kvůli nedostatečným informacím. Ministerstvo financí, ale také uvádí, že problém ještě není uzavřen.

Tisková zpráva Ústeckého kraje ze dne 7. srpna 2012 pak opravuje celkový počet projektů na číslo sedm. Osmým projektem uváděným firmou Deloitte Advisory má být rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem. Zde mělo žádat o dotaci přímo město Ústí nad Labem. Zpráva potvrzuje slova Jany Vaňhové, že čtyři projekty na rekonstrukci silnic byly v pořádku a zbývající tři obsahovaly dílčí administrativní pochybení.

Jana Vaňhová

Tak z každé strany 8 politiků z Ústeckého, 8 politiků z Karlovarského (myšleni jsou zástupci krajů v ROP Severozápad)...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Výbor regionální rady ROP Severozápad tvoří 16 politiků včetně předsedy a místopředsedy. Mandáty jsou rozděleny, jak uvádí výrok, na 8 křesel pro Ústecký kraj a 8 křesel pro Karlovarský kraj.

Jana Vaňhová

Když jsem nastoupila do funkce, tak 26 ekologických sdružení mělo žádost o zastavení dálnice v Bruselu (D8).
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Neověřitelné

Výrok hodnotíme jako neověřitelný neboť se nám nepodařilo najít přesný počet žádostí o zastavení dálnice D8. Nicméně níže přikládáme alespoň obecné informace související s pozastavením výstavby dálnice D8.

Jana Vaňhová začala na zastupitelském postu působit od roku 2006, bližší informace o její profesní dráze se můžete dočíst na serveru nasipolitici.cz. Server aktuálně.cz potom 20.4.2008 uvedl následující:" Sdružení Děti Země a další odpůrci dálnice D8 přes České středohoří uspěli se svou žalobou proti této stavbě u Nejvyššího správního soudu. Jenže verdikt přišel pozdě: široká silnice přes chráněnou krajinnou oblast se už od loňského podzimu staví....", odkaz na celý článek naleznete zde. Vzhledem ke skutečnosti, že se nám nepodařilo dohledat přesný počet žádostí od konkrétních sdružení požadujících zastavení výstavby dálnice D8 hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Jana Vaňhová

Do funkce nastoupil pan ministr Bárta, který přijel na dálnici D8 a slíbil lidem na objízdných trasách i Ústeckému kraji, že se zasadí, aby co nejrychleji byla dálnice dokončena.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Nepravda

Z článku, které se nám podařilo najít ke dni 6. Srpna 2010, kdy tehdejší ministr dopravy Vít Bárta navštivíl nedostavěné úseky dálnice D8, se Bárta jasně vyjádřil, že rychlou dostavbu dálnice D8 a peníze na ní nemůže slíbit. Pouze řekl že se zasadí o dílčí dopravní opatření, jako regulaci jízdy kamionů a zvýšení mýtného.

Výrok v tomto případě musíme označit jako nepravdivý, protože Vít Bárta co nejrychlejší dostavbu dálnice neslíbil.

Jana Vaňhová

Tak za 4 roky vlády sociální demokracie a tedy ODS, která byla po volební spolupráci, jsme do průmyslové zóny Triangl dovedli pět nových investorů.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Pravda

Výrok Jany Vaňhové hodnotíme jako pravdivý na základě informací dostupných na webových stránkách Ústeckého kraje. Na stránce Investoři v zóně naleznete seznam investorů včetně roku zahájení výroby. Ve volebním období 2008-2012 zde zahájili provoz tito investoři:

A jeden investor plánuje zahájení výroby na přelomu let 2013/2014

Jana Vaňhová

Ke konci roku bude zaměstnávat 1200 zaměstnanců a náběhem příštího roku 2013 se počet zaměstnanců zvedne na 1570 zaměstnanců a další konečný náběh vychází na 2700 zaměstnanců. (průmyslová zóna Triangle)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012
Neověřitelné

Výrok Jany Vaňhové je neověřitelný, neboť i když se nám podařilo dohledat konečný plánovaný stav počtu zaměstnanců, nebyli jsme již schopni ověřit současné stavy.

Webové stránky Ústeckého kraje k průmyslové zóně Triangle v části Investoři v zóně popisují konkrétní subjekty včetně počtu zaměstnanců a také datum zahájení provozu. Z těchto informací pak vyplývá, že v současné chvíli v zóně působí následující subjekty:

  1. Panasonic (615 lidí)
  2. Solar Turbines (450 lidí)
  3. Johnson Controls (630 lidí)
  4. Gestamp (300 lidí)

Stránky však uvádějí cílový počet zaměstnanců, není však jasné a dohledatelné, kolik lidí pracuje v těchto provozech v tuto chvíli. Pro úplnost dodáváme, že do budoucna se počítá v zóně Triangle se zahájením provozu v těchto firmách: Hitachi, Panattoni, Hargo. a.s., které mají dohromady podle záměru zaměstnat 779 lidí.

Lze tak potvrdit údaj hejtmanky Vaňhové (o číslu 2700 informuje také Ústecký kaj prostřednictvím ČTK) týkající se konečného náběhu zaměstnanců, součet všech cílových počtů pracujících v jednotlivých firmách dává dohromady 2774. Není však možné dohledat současné stavy zaměstnanců, musíme tak výrok hejtmanky Jany Vaňhové hodnotit jako neověřitelný.