Václav Kubín
SPD

Václav Kubín

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Bez tématu 7 výroků
Pravda 3 výroky
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 2 výroky
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2018 7 výroků

Václav Kubín

Jakožto ekolog a fanda městské hromadné dopravy vidím velké plus v ekologizaci městské hromadné dopravy - nasazování elektrobusů, CNG busů, vznik linek dobíjecích. (...) Odbavovací systém je dnes na bezkontaktní karty (MHD v Ostravě, pozn. Demagog.cz)
Předvolební debata České televize, 14. září 2018
Pravda
Ostrava postupně rozšiřuje počty ekologicky šetrných autobusů a podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily. Do budoucna dokonce plánuje úplné vyřazení dieselových autobusů z dopravy. Bezkontaktní systém funguje od roku 2016.

Ostrava v posledních 4 letech skutečně zaznamenala nárůst podpory ekologicky šetrné dopravy.  Dopravní podnik Ostrava (DPO) začal pomalu podporovat nasazování autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) a elektrobusů. Město plánuje do konce roku 2020 nenechat v provozu jediný dieselový autobus. Ty totiž vypouštějí do ovzduší množství oxidů uhlíku. Nahradí je proto právě elektro a CNG autobusy. V Ostravě taktéž již od roku 2015 rostou dobíjecí linky pro elektromobily. V současné době se v Ostravě nachází již 5 dobíjecích stanic. 

Ostravě začal bezkontaktní odbavovací systém MHD fungovat už v roce 2016. Ostrava jako první město u nás zavedla systém chytrého odbavování kartou, kdy cestujícím stačí přiložit platební kartu a nic dalšího nemusí řešit. V červnu 2018 byl systém rozšířen i mimo město.

Václav Kubín

Trošičku mě zarazilo, že měsíc před volbama byl uskutečněn tendr za dvě miliardy korun na nákup tramvají. V tom vidím takové malé podezřeníčko, protože ve výběru zůstala jen jediná firma.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018
Zavádějící
Ve výběru na nákup 40 tramvají byly měsíc před komunálními volbami vyřazeny všechny firmy až na společnost Škoda Transportation. Nicméně považovat uzavření tendru za podezřelé je konspirativní.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) vyhlásil tendr na nákup 40 velkokapacitních souprav v září 2017. Dne 7. 9. 2018 představenstvo Dopravního podniku Ostrava (DPO) a následně i jeho dozorčí rada jednomyslně schválili nákup 40 nových tramvají pro 200 osob za 1,9 miliardy korun od společnosti Škoda Transportation. Ostatní společnosti byly vyřazeny pro nedodržení technických požadavků. Stalo se tak měsíc před komunálními volbami, které se budou konat 5. a 6. 10. 2018.

Tendr byl vypsán Dopravním podnikem rok před volbami, nešlo tedy o unáhlené vypsání veřejné zakázky, kterou by bylo nové vedení města vázáno, ale podmínky již byly dlouhou dobu jasně stanoveny. Pokud má Kubík "uzavřením tendru" na mysli výběr dodavatele, pak tohoto vybralo představenstvo DPO, které není vázáno na volební období magistrátu. Financovat je bude také DPO, ovšem radnice jako zřizovatel jim k tomuto poskytne úvěr, jak popisujeme v jiném výroku.
Václav Kubín

Nečinnost města v otázce ekologie, v otázce toho, aby lidé v Bartovicích, v nejzastiženějších částech, tzn. Bartovice a Radvanice, mohli dýchat.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018
Zavádějící
Radvanice a Bartovice jsou oblastí dlouhodobě sužovanou špatným ovzduším a Ostrava nepodniká inciativu ke zlepšení stavu ovzduší zaměřenou specificky na tuto lokalitu. Odpovědným za situaci je však zejména Ministerstvo životního prostředí, ne město Ostrava.

Městský obvod Radvanice a Bartovice se se špatným ovzduším potýká již roky. Dlouhodobě platí za místo s nejhorším ovzduším u nás. Je to způsobeno zejména jeho polohou, leží totiž východně od hutí ArcelorMittal Ostrava, jejíchž zplodiny výrazně znečišťují celou oblast.

Hlavní způsob omezování znečišťování ovzduší je skrze legislativu, která stanovuje roční maxima množství prachu ve vzduchu. Nicméně i tyto limity jsou opakovaně překračovány, jak uvádí místostarosta tohoto městského obvodu Aleš Boháč: “Limity v počtu dnů už pro nás ani nemají význam, nijak nás neochraňují. Sledujeme průměrné denní koncentrace a celoroční koncentrace prachu. Bohužel i ty celoroční překračujeme. Má to velký dopad na zdraví lidí.“ 

Odpovědným za tuto situaci však dle zákona o ochraně ovzduší není město, ale stát, konkrétně Ministerstvo životního prostředí. Ovzduší v krizových oblastech by se mělo zlepšovat zejména prostřednictvím národních programů na zlepšování kvality ovzduší.

Město může aktivně ovlivnit kvalitu ovzduší na svém území například vstupem do řízení o vydání integrovaného povolení, což je povolení udělované společnostem zabývající se činností, která má dopad na životní prostředí. Případně může zavézt tzv. nízkoemisní zóny, které mají za cíl omezit znečištění ovzduší z dopravy. 

Nad rámec toho město podniká opatření směřující ke zlepšení ekologické situace v Ostravě. Příkladem můžou být kotlíkové dotace pro oblasti se znečištěným ovzduším, systematická snaha o ekologizaci dopravy, anebo založení fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Bartovice a Radvanice však do doby přerušení výroby ArcelorMittalu budou doplácet na blízké sousedství s tímto průmyslovým gigantem.

Václav Kubín

Ostrava si vzala před měsícem úvěr dvě miliardy korun na tramvaje, pro nemocnici se vytváří fond.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018
Nepravda
Z dostupných zdrojů nevyplývá, že by si Ostrava takový úvěr jako zřizovatel dopravního podniku vzala. Jak záhy doplnil primátor Macura, Kubín měl patrně na mysli uzavření výběrového řízení v této hodnotě. Co se týče fondu, ten byl vytvořen v roce 2016.

K výroku o tramvajích:

Jak informovala média, loni vypsané výběrové řízení na nové tramvajové vozy vyhrála Škoda Transportation s nejnižší cenovou nabídkou 1,9 miliard korun. Dne 7. 9. 2018 zakázku schválilo představenstvo Dopravního podniku a.s. (DPO) a jeho dozorčí rada.

Zastupitelstvo Ostravy už na svém zasedání dne 20. 9. 2017 přislíbilo (.pdf, str. 73, usnesení č. 1876/ZM1418/28) zapůjčit Dopravnímu podniku Ostrava a. s. formou úvěru až 1,4 miliard korun, pokud by DPO neměl vlastní nebo evropské financování na plánovanou renovaci vozového parku.

Dle registru smluv si v posledních měsících Dopravní podnik Ostrava a.s. ani Statutární město Ostrava takový úvěr (alespoň zatím) nevzali. Smlouvy je přitom nutné v registru uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejich uzavření. Tato smlouva o úvěru nebyla v poledních měsících schválena ani usnesením rady města, ani městským zastupitelstvem. Vzhledem k datu, kdy bylo výběrové řízení ukončeno a k vnitřním procesům schvalování takové smlouvy, lze předpokládat, že smlouva zatím uzavřena nebyla.

K nemocničnímu fondu:

Rozhodnutí o zřízení fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava padlo již v červnu 2016 (.pdf, str. 17, usnesení č. 1153/ZM1418/18), přispívá do něj město a aktuálně by měl obsahovat asi 471 milionů korun.

Václav Kubín

Ostrava-Jih je de facto šesté největší město Česka se 110 tisíci obyvateli a nemá vlastní pohotovost.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018
Pravda
Počet obyvatel i "umístění" mezi obcemi s drobnou tolerancí odpovídá. Pohotovostní služba v Poliklinice Hrabůvka byla ukončena v únoru 2013.

Dle sčítání obyvatel měla Ostrava-Jih v roce 2016 už 103 188 obyvatel. Podle sčítání obyvatel obcí, které prováděl Český statistický úřad v roce 2016, by se tak pohybovala na 5.-6. místě v souboji s Libercem. S počtem 110 tisíc by však obsadila pátou pozici.

Pohotovost v Ostravě-Hrabůvce, která spadá pod městský obvod Ostrava-Jih, byla z rozhodnutí statutárního města ukončena ke dni 28. 2. 2013. Pohotovostní službu pro děti i dospělé nabízí Fakultní nemocnice Ostrava, mají také specializovanou zubní, oční a ORL pohotovost. Pohotovosti fungují na spolupráci městské a fakultní nemocnice.

Václav Kubín

A to je vlastně největší zdroj znečištění, možná v Česku, a to je firma ArcelorMittal.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018
Neověřitelné
Firma ArcelorMittal a její provozy jsou dle dostupných informací z Integrovaného registru znečištění mezi první desítkou největších znečišťovatelů ČR. Není však možné objektivně prokázat, že je ArcelorMittal tím největším znečišťovatelem v Česku.

Dle portálu Znečišťovatelé.cz, který spravuje nezisková organizace Arnika za podpory Ministerstva životního prostředí, je ArcelorMittal jednou z deseti firem, které nejvíce znečišťují ČR například v oblastech prachu PM10, dioxinů, oxidu uhelnatého CO a plynů způsobujících kyselé srážky. Tato zpráva se objevila i v médiích, například České televizi či iDnes. Vychází z dat Integrovaného registru znečišťovatelů, který registruje množství vypouštěných látek. Integrovaný registr pak v roce 2013, kdy vydal poslední souhrnnou zprávu, zařadil ArcelorMittal mezi největší znečišťovatele hned v několika ohledech a druzích emisí (.pdf), pro vyhledání užijte zkratku ctrl+f).

Ačkoli je ArcelorMittal prokazatelně velkým znečišťovatelem životního prostředí, nelze Kubínovi dosvědčit, že je tím zcela největším zdrojem ze všech. Z naší pozice lze pouze velice obtížně do objektivního hodnocení promítnout všechny druhy znečištění či poměřovat škodlivost, rozsah, prostředí a další části problematiky mezi sebou a vposled vyvodit relevantní závěr. Proto je výrok hodnocen jako neověřitelný.

Václav Kubín

Překvapilo mě, že do čela radnice Bartovic a Radvanic ANO nominovalo člověka, který je zaměstnancem ArcelorMittal.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018
Pravda
Lídr kandidátky strany ANO 2011 v části Ostravy Radvanice-Bartovice je Mgr. Jan Kovács Ph.D. Ten v kandidátce uvádí jako povolání koordinátor štíhlé výroby. Z veřejných zdrojů je jediným dokladem možného spojení Jana Kovácse a firmy ArcelorMittal účet na portálu Linkedin.

Lídrem kandidátky ANO 2011 v komunálních volbách 2018 pro obec Radvanice-Bartovice je Mgr. Jan Kovács Ph.D., který uvedl jako své povolání koordinátor štíhlé výroby. Z jeho profilů na LinkedIn a Facebooku je zjevné, že pracuje jako specialista ve společnosti ArcelorMittal. Pro přihlášené uživatele je na LinkedInu použita stejná fotka jako na medailonku k volbám do akademického senátu pro rok 2011. V profilu je uvedeno, že Jan Kovács pracuje pro ArcelorMittal jako specialista od dubna 2016. Není tak pochyb o identitě osoby.

Štíhlá výroba je manažerský pojem pro určitý způsob optimalizace výrobního procesu vycházející z postupů automobilového průmyslu v Asii. Dne 5. srpna 2014 vydal server Parlamentní listy článek, ve kterém představoval pět hlavních kandidátů strany ANO 2011 do tehdejších ostravských komunálních voleb. Jedním z nich byl i Jan Kovács, který zde popsal, že se již víc jak 20 let zabývá rozvojem manažerských kompetencí potřebných pro efektivní řízení firemních procesů, tedy zřejmě i systémem štíhlé výroby. Tímto oborem se zabýval i jako člen akademického sboru Vysoké školy báňské v Ostravě.