Demagog.cz

Václav Kubín
Václav Kubín
Nečinnost města v otázce ekologie, v otázce toho, aby lidé v Bartovicích, v nejzastiženějších částech, tzn. Bartovice a Radvanice, mohli dýchat. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako zavádějící

Odůvodnění

Radvanice a Bartovice jsou oblastí dlouhodobě sužovanou špatným ovzduším a Ostrava nepodniká inciativu ke zlepšení stavu ovzduší zaměřenou specificky na tuto lokalitu. Odpovědným za situaci je však zejména Ministerstvo životního prostředí, ne město Ostrava.

Městský obvod Radvanice a Bartovice se se špatným ovzduším potýká již roky. Dlouhodobě platí za místo s nejhorším ovzduším u nás. Je to způsobeno zejména jeho polohou, leží totiž východně od hutí ArcelorMittal Ostrava, jejíchž zplodiny výrazně znečišťují celou oblast.

Hlavní způsob omezování znečišťování ovzduší je skrze legislativu, která stanovuje roční maxima množství prachu ve vzduchu. Nicméně i tyto limity jsou opakovaně překračovány, jak uvádí místostarosta tohoto městského obvodu Aleš Boháč: “Limity v počtu dnů už pro nás ani nemají význam, nijak nás neochraňují. Sledujeme průměrné denní koncentrace a celoroční koncentrace prachu. Bohužel i ty celoroční překračujeme. Má to velký dopad na zdraví lidí.“ 

Odpovědným za tuto situaci však dle zákona o ochraně ovzduší není město, ale stát, konkrétně Ministerstvo životního prostředí. Ovzduší v krizových oblastech by se mělo zlepšovat zejména prostřednictvím národních programů na zlepšování kvality ovzduší.

Město může aktivně ovlivnit kvalitu ovzduší na svém území například vstupem do řízení o vydání integrovaného povolení, což je povolení udělované společnostem zabývající se činností, která má dopad na životní prostředí. Případně může zavézt tzv. nízkoemisní zóny, které mají za cíl omezit znečištění ovzduší z dopravy. 

Nad rámec toho město podniká opatření směřující ke zlepšení ekologické situace v Ostravě. Příkladem můžou být kotlíkové dotace pro oblasti se znečištěným ovzduším, systematická snaha o ekologizaci dopravy, anebo založení fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Bartovice a Radvanice však do doby přerušení výroby ArcelorMittalu budou doplácet na blízké sousedství s tímto průmyslovým gigantem.