Pavla Brady
Zelení

Pavla Brady

...v celém kraji jsou velké zdroje (znečištění) 40% podíl na tom znečištění.
Jiné, 25. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Dle Situační zprávy k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje (.pdf) je podíl zvláště velkých a velkých zdrojů (REZZO 1) na emisích tuhých znečišťujících látek 42,4 % (str. 5).

Výrok jsme zmínili

Koho budou volit Vaše plíce?

Jiné, 25. září 2012

Koho budou volit Vaše plíce? Tento provokativní název měla debata pořádaná obecně prospěšnou společností Čisté nebe, která se konala 25. září v Ostravě. Jak již samotný název napovídá, hlavním tématem této diskuze byl stav ovzd...