Oliver Pospíšil
SOCDEM

Oliver Pospíšil

Sociální demokracie (SOCDEM)

0
0
Bez tématu 6 výroků
Pravda 5 výroků
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2018 6 výroků

Oliver Pospíšil

Brno ustálo spor o nádraží, potvrdilo odsunutou polohu, dalo stanovisko ke studii proveditelnosti.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
V roce 2018 došlo ke schválení přesunu brněnského nádraží všemi třemi zúčastněnými stranami - městem Brno, Jihomoravským krajem i vládou České republiky.

Již 20. února 2018 schválila (bod 117.) Rada města Brna stanovisko ke Studii proveditelnosti. "Město Brno doporučuje k realizaci variantu A s podmínkou, že bude zahájena příprava realizace SJKD". Rada zároveň doporučila zastupitelstvu města toto stanovisko schválit.

Doporučená Varianta A obecně pracuje s přesunem vlakového nádraží k řece, do místa současné železniční stanice Brno - Dolní nádraží. Zastupitelstvo města Brna tedy na svém jednání dne 27. února 2018 schválilo v hlasování č. 12 stanovisko města ve verzi doporučené Radou města.

Přesun brněnského nádraží k řece podporuje i Jihomoravský kraj. Ve svém jednání 10. července 2018 ho potvrdila také vláda, avšak v jiné variantě než v té, která je upřednostňována městem.

Oliver Pospíšil

Z celého systému parkování se rezidentní parkování vytrhlo bez toho, že by se doplnily kapacity.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Parkovací kapacity se navýšily i před zavedením rezidentního parkování výstavbou dvou parkovacích domů, nikoli však významně. S jistotou lze říci, že se chybějící kapacity nedoplnily.

V září 2014 byla schválena Strategie parkování ve městě Brně (.pdf), která rozpracovávala projekt rezidentního parkování a celkové parkovací situace v Brně. Jsou zde také projekty výstavby parkovacích domů a parkovišť P+R v časovém horizontu 2020 až 2030.

Od té doby byly otevřeny dva parkovací domy. Jeden v centru Brna v Panenské ulici. Vzhledem k těsné blízkosti Dominikánského náměstí nese jméno DOMINI PARK. Po necelých dvou letech stavebních prací byl slavnostně otevřen v září 2016. Dům tvoří dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. "Připraveno je zde 361 parkovacích míst, z toho je 9 míst určeno pro osoby s omezenou pohyblivostí, pro motocykly je vyčleněno 10 míst a také je 20 místy pamatováno na vozidla s pohonem CNG a LPG na střeše parkovacího domu." Celkové stavební náklady činí cca 250 milionů Kč, investorem stavby je společnost Brněnské komunikace a. s.

Druhým projektem jsou garáže v Janáčkově kulturním centru. Práce byly zahájeny v lednu 2015 s celkovou investicí 300 milionů Kč. Kapacita garáží u Janáčkova divadla je 200 míst. Investorem jsou Brněnské komunikace, a. s. Garáže však v současné době čekají na výstavbu koncertního sálu, který je záležitostí až roku 2019. Dá se tedy říct, že jsou "zakonzervované", a tudíž momentálně nepoužitelné.

Město ve své Strategii parkování (.pdf, str. 40 a násl.) počítá s realizací "3-4 parkovišť typu 'P+R' na hlavních příjezdových směrech do města" v horizontu roku 2020. Podle náměstka primátora Richarda Mrázka by mělo dojít k vybudování až pěti podobných parkovišť. Doposud v Brně funguje jedno parkoviště 'park and ride' u Ústředního hřbitova. Dosud spoře využívané odstavné parkoviště po zavedení rezidentního parkování hlásí dle mediálních zpráv téměř stále plno.

Oliver Pospíšil

(Určitě se mi líbí) nová myšlenka participativního rozpočtu, protože to dává lidem šanci vyjádřit se k věcem v komunální politice.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Projekt participativního rozpočtu byl v Brně zahájen v roce 2017. V rámci tohoto projektu občané města podávají návrhy, jak využít vyčleněnou část městského rozpočtu a následně o těchto návrzích také hlasují. Nejúspěšnější návrhy město v následujících letech uskuteční.

Participativní rozpočet zavedlo město Brno na konci roku 2016 (bod 122) v rámci projektu "Dáme na Vás". Pro projekty předkládané v roce 2018 pak Brno vyčlenilo 30 milionů korun. (Pro srovnání uvádíme fakt, že celkový rozpočet statutárního města Brna - bez městských částí - počítá na rok 2018 s příjmy ve výši cca 13 miliard [.xlsx].)

V rámci participativního rozpočtu mohou obyvatelé města předkládat své návrhy, přičemž celkové náklady na jeden projekt mohou být až 3 miliony korun. Město následně prověří proveditelnost návrhu. O proveditelných návrzích pak hlasují občané města. Každý občan má 5 hlasů kladných a 2 hlasy záporné. Vítězné projekty město zahrne do návrhu rozpočtu pro následující rok.

Oliver Pospíšil

Městské části si ten systém parkování nemůžou udělat, jak chtějí (v kontextu zavedení rezidentního parkování, pozn. Demagog.cz).
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Městské části si mohou samy rozhodnout, jestli přistoupí k systému rezidentního parkování. Avšak při spuštění systému v jedné MČ se může stát, že sousední MČ zaznamenají nápor nových parkujících, na který budou muset reagovat.

Městské části mají pravomoc si určit, jestli na svém území uplatní systém rezidentního parkování a případně v jakých oblastech. Musejí se však držet obecného rámce závazného nařízení Rady města Brna, jež stanovuje celkovou oblast rezidentních zón a ceny.

Pospíšil však naráží spíš na fenomén přesouvání řidičů do oblastí s nezavedeným rezidentním parkováním, se kterým již mají zkušenost v Praze. Pokud se spustí rezidentní parkování v jedné z městských částí, tak se řidiči začnou přesouvat do sousedních MČ. Systém jsou pak nuceny přijímat další MČ, aby ochránily parkovací místa svých rezidentů.

Do budoucna se k systému plánují přidat také ostatní městské části, jako například Královo Pole, Černovice a Žabovřesky. Chtějí se tak připravit na možný nápor nových řidičů parkujících na území jejich MČ. Jak říká současný náměstek pro dopravu Richard Mrázek (ANO): "Pokud městské části nebudou včas připravené, riskují, že se k nim budou stahovat auta z centra a parkovat tam celý týden."

Oliver Pospíšil

191 parkovacích míst u Janáčkova divadla, které jsou zakonzervovány.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Pospíšil správně uvádí, že parkovací místa u Janáčkova kulturního centra existují, nicméně zatím se nevyužívají, neboť není dostavěn koncertní sál k nim náležející.

Garáže v Janáčkově kulturním centru jsou jedny z nejnovějších objektů hromadného parkování. Práce byly zahájeny v lednu 2015 s celkovou investicí 300 mil. Kč. Kapacita garáží u Janáčkova divadla je 191 míst, investorem jsou Brněnské komunikace, a.s.

Garáže však v současné době čekají na výstavbu koncertního sálu, který je záležitostí až roku 2019. Dá se tedy říct, že jsou "zakonzervované."


Oliver Pospíšil

Je lokalita v širším centru města, je to lokalita Vojtova, kde jsou nachystány startovací byty a dům s pečovatelskou službou. A čtyři roky čekáme, než se ten projekt rozjede.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Zavádějící
Projekt startovacího bydlení a DPS Vojtova probíhal již za bývalého vedení města v roce 2014. Nové vedení města pak projekt upravovalo a práce na projektu byla zahájena tři roky na to, v březnu 2017, a to archeologickým výzkumem. Stavba pak byla zahájena v roce 2018.

O plánu stavby startovacích bytů a domu s pečovatelskou službou informoval Brněnský deník v srpnu 2014. Dle původního plánu měla být stavba zahájena v roce 2015 a dokončena koncem roku 2016 (str. 10). Dokumentace Oznámení o záměru výstavby byla zpracována ke 22. červnu 2014 (str. 2). Projekt tedy byl plánován již za bývalého vedení města Brna z let 2010–2014.

Nové vedení města ale v roce 2015 projekt upravilo. Místo původně plánovaných 116 bytů (73 startovacích a 43 pro seniory; str. 6) bylo rozhodnuto a stavbě 134 bytů. Stavba pak měla být zahájena v roce 2017. Novější tiskové zprávy z ledna 2018 však hovoří o původním počtu 116 bytů, nicméně v jiném poměru než dříve (30 startovacích a 86 pro seniory).

Oblast určená pro výstavbu také prozatímně sloužila jako parkoviště pro návštěvníky DRFG Areny. Provizorní parkování bylo ukončeno v březnu 2017, kdy byl v lokalitě zahájen archeologický výzkum. V rámci výzkumu zde bylo nalezeno novověké pohřebiště z 19. století a pozůstatky tábora římských vojáků z 2. století.

Stavba byla zahájena v létě 2018 a zhotovení je plánováno na zimu 2019/2020. Nemůžeme tedy říci, že by se čtyři roky čekalo na práce na tomto projektu. Plán byl sice upraven, na místě probíhaly archeologické práce, ovšem o čekání či zastavení projektu se hovořit nedá, z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako zavádějící.