Teplice, Las Vegas českého severu?

Publikováno 6. října 2014

Hazard a lázeňství. To byla hlavní témata diskuze lídrů politických stran v Teplicích, kterou uspořádal Český rozhlas. Ten také nazval diskuzi z Teplic provokativně: "Zaslouží si Teplice přezdívku Las Vegas českého severu?"


V rámci našeho předvolebního komunálního "putování" po České republice jsme pro vás ověřili i tuto diskuzi. Účastnilo se jí hned 9 reprezentantů místních stran. Jaroslav Kubera (ODS), Jaromír Kohlíček (KSČM), Dagmar Waicová (ČSSD), Ivo Přichystal (koalice České suverenity, Úsvitu a Šance pro Teplice), Michal Kasal (PRO Sport a zdraví – Teplice), Petr Měsíc (Moje Teplice, TOP 09 a nezávislí), Jaroslav Bžoch (ANO 2011), Rudolf Vyčichla (Alternativa pro občany) a Jakub Mráček (Volba pro! Teplice).

Výroky

Jakub Mráček
důležitý výrok

Jakub Mráček: „To je hrozba, se kterou Unie herního průmyslu přišla přes dvěma lety, když jsme tady začali sbírat podpisy pod návrh referenda, v řadě dalších měst zakázali herny a žádná taková žaloba nepřišla (žaloba provozovatelů heren a kasín za zmařené investice).“

Pravda

zobrazit odůvodnění

Je pravda, že v některých obcích byly herny zakázány (jedná se např. o Blansko, Bohumín či třiadvacet městských částí v Brně).

Ústavní soud opakovaně judikoval (dříve zde), že obce mají právo hazard regulovat dle vlastního uvážení. V nálezu Ústavního soudu Pl. 6/13 v bodu 43 soud uvádí: „Za legitimní cíl napadené úpravy nelze konečně považovat ani údajné obavy státu z hrozících arbitrážních sporů. Tvrzení, podle něhož by rušení (či změna) vydaných povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů mohlo vyústit v zahájení sporů podle mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic, není nijak podloženo a jedná se o pouhou spekulaci. Navíc je třeba připomenout, že pokud by se mělo jednat o arbitráže zahájené podle mezinárodních smluv na ochranu investic, mohli by řízení iniciovat toliko zahraniční provozovatelé, což je však s ohledem na ustanovení § 4 odst. 4 loterijního zákona (loterie může provozovat pouze společnost se sídlem v ČR – poznámka Demagog.cz) vyloučeno“. To, že státu nehrozí arbitráže tvrdí mj. i Transparency International.

I přesto prezident Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů a dalších her Petr Vrzáň tvrdil: „Je tady ústavou garantováno právo na ochranu investic, tudíž určitě vzneseme nároky za majetkové škody“. O den později, 12. dubna 2013, se k němu připojil také majitel loterijní společnosti Synot, Ivo Valenta: „My jsme měli desetileté licence a budeme usilovat o to, abychom je měli nadále, abychom se soudně těchto licencí domohli zpátky. Pokud nebude vyhnutí a ty dopady na naše společnosti by byly likvidační, tak se budeme určitě soudit v rámci České republiky, a pokud to nepomůže, pak budeme chtít zahájit soudní řízení i přes Brusel a budeme se domáhat svých práv“.

Navzdory těmto proklamacím zástupců loterijního průmyslu není evidována žádná arbitráž vedená proti České republice v důsledku regulace hazardu.

Dagmar Waicová
důležitý výrok

Dagmar Waicová: „Zasedání zastupitelstva vždy jedná v pátek, toto bylo mimořádné zastupitelstvo ve čtvrtek a já jsem předsedkyně zastupitelského výboru Ústeckého kraje a ten den jsem měla zastupitelský výbor, ten den jsem byla řádně omluvená a ten termín byl dán narychlo, takže moji kolegové, nás je tam pět, byli řádně omluveni.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako zavádějící zejména proto, že termín konání zastupitelstva byl ohlášen 10 dní předem, tedy v termínu ještě o tři dny delším, než ukládá zákon. Dále všichni kolegové (zvoleni do zastupitelstva za ČSSD) Ing. Waicové nebyli omluveni z absence na zasedání.

17. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Teplic se konalo ve čtvrtek 28. 8. 2014 (.doc).
Na programu tohoto zasedání byl mimo jiné také návrh Obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území statutárního města Teplice.

Ostatní zasedání zastupitelstva probíhaly v pátek, 15. zasedání 28. 3. 2014, 16. zasedání 20. 6. 2014 a 18. zasedání 26. 9. 2014.
Termín mimořádného zasedání byl vyvěšen na úřední desce dne 18. 8. 2014, tedy 10 dní před oním zasedáním.

Portál pro otevřenost veřejné správy Otevřete uvádí: "Před zákonem si jsou všechna konaná zastupitelstva rovna – neexistuje žádné 'mimořádné', a z takového jeho označení neplyne nic, natož možnost oznamovat ho v jiné než zákonem stanovené lhůtě." Ta je podle § 93, odst. 1 daného zákona sedm dní. Dále § 92 zákona uvádí, že zastupitelstvo se schází dle potřeby (nejméně však jedenkrát za 3 měsíce). Není tedy možné argumentovat "termínem narychlo".

Ing. Waicová je jak členkou zastupitelstva Teplic, tak členkou Zastupitelstva Ústeckého kraje a členkou výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost.

Ing. Waicová byla přítomna na schůzi výboru, jak dokazuje email zaslaný tajemnicí Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje:
„Dne 28.8.2014 se od 9,00 hod. v budově KÚ ÚK v Ústí nad Labem konalo 19. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje, které bylo svoláno jeho předsedkyní Ing. Dagmar Waicovou (pozvánka odeslána na konci července). Jmenovaná byla přítomna po celou dobu jednání a dostavila se s časovým předstihem“.

Podle informací, které nám poskytl v e-mailu magistrát města Teplic, byla absence Ing. Waicové na 17. zasedání zastupitelstva řádně omluvena.
Ve stejném e-mailu magistrát také uvádí, že absence členů zastupitelstva MUDr. Svatopluka Černého a Mgr. Štěpána Knézela omluvena nebyla. Oba byly zvoleni do zastupitelstva za ČSSD, ale Mgr. Štěpán Knézel již členem strany není.

Rudolf Vyčichla
důležitý výrok

Rudolf Vyčichla: „Naše město nezpracovalo žádnou podrobnou studii, my se bavíme o tom, kolik přibližně je heren, jaké jsou přibližně výnosy, ale je to pravda? Jaké jsou dopady na obyvatele, jaké jsou dopady právě v těch průvodních jevech. My to nevíme.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění

Výrok je zavádějící, protože Teplice sice takovouto studii skutečně nezpracovaly, ovšem průvodní jevy hazardu, včetně informací o počtu zařízení v Teplicích či výnosech z hazardu, jsou zmapovány.

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR zveřejňuje každý měsíc informativní přehled povolených zařízení. Poslední přehled (.xlsx) zveřejnilo MF ke 30. 9. 2014. Podle něj v současné době existuje v ČR na 57 370 zařízení. V Teplicích existuje 1 141 herních zařízení přibližně na 90 místech.

MF rovněž každoročně monitoruje výsledky provozování loterií a dalších podobných her. Podle statistiky MF bylo v roce 2013 sázejícími vloženo do hry 123,9 mld. Kč, zároveň 95,3 mld. Kč bylo vyplaceno na výhrách a příjmy provozovatelů byly 28,6 mld. Kč. V roce 2012 vydalo MF studii (.pdf) o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnosti v ČR. 

Jaroslav Kubera
důležitý výrok

Jaroslav Kubera: „Pokud jde o příjmy města (z turismu), tak příjmy mají Lázně, to je akciová společnost, město z toho nemá ani korunu. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Lázně Teplice jsou skutečně akciovou společností, Kubera však zcela opomíjí, že město Teplice má v této společnosti 5% podíl. Dokládá to výroční zpráva společnosti za rok 2013. Údaje jsou dostupné na straně 3 v bodu B.


Příjmy za lázeňskou turistiku mají tedy samotné lázně, v nichž má město svůj podíl, nicméně nelze tvrdit, že by lázeňští hosté nepřinesli do pokladny města žádné peníze. Při svém pobytu utrácejí ve městě u místních obchodníků, v restauracích etc., z čehož město získává svůj díl (.xls – rozpočet – záložka příjmy) z daní, např. na DPH. Nadto má společnost Lázně Teplice, a. s., své sídlo v Teplicích a odvádí zde tedy část daní z příjmu právnických osob. Také lázně jako takové platí daň z nemovitosti, což by bez hostů jistě nemohly. Z těch jde rovněž městu část. 


Navíc na červnové valné hromadě (.pdf) společnosti Lázně Teplice byly vyplaceny mimořádné dividendy (v hodnotě 4 Kč na akcii) akcionářům, tedy i městu Teplice.

Michal Kasal
důležitý výrok

Michal Kasal: „Ve stejně velkém, resp. větším Frýdku-Místku to stojí 26 milionů korun navíc (řeč je o dotacích na MHD). Kdybyste si přečetl závěrečný účet města, tak zjistíte, že už dnes vynakládá město na dopravní obslužnost 75 milionů korun. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Podle závěrečného účtu Teplic 2013 (.xls – záložka 71 DŽP) město vydává na dopravní obslužnost cca 47 milionů. Údaj 75 milionů vychází pouze při připočtení podílu nájemného v kapitole městské dopravy, na samotnou dopravní obslužnost město vydalo v roce 2013 uvedených 47 milionů. 


Ve stejném roce vydal Frýdek-Místek (viz. výroční zpráva 2013 – podrobný rozbor výdajů – PAR 2221) na dopravní obslužnost 67,5 milionu.


Z těchto čísel je patrné, že výrok Michala Kasala je nepravdivý, neboť se mýlí ve všech jeho částech.


Jaromír Kohlíček

Jaromír Kohlíček: „Proto tam nepíšeme, že by to mělo být okamžitě (zákaz hazardu v programu KSČM, pozn. Demagog)“

Dagmar Waicová

Dagmar Waicová: „My už jsme šli v roce 2010 do programu, že bychom šli omezit hazard v Teplicích.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Zaměstnává to 700 lidí, to je největší třetí zaměstnavatel v Teplicích (hazard).“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „My těch milion a půl, co jsme ušetřili, vyhráli jsme soud, dáme do nemocnice, pořídíme polohovací lůžka.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „V České republice se prosází přes 100 miliard korun, ale nejsou to zdaleka jen herny, Sportka, sportovní sázení...“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Těch hostů přijelo třikrát více než v minulém roce (v pořadu se hovoří o turistech z arabských zemí, pozn. Demagog).“

Petr Měsíc

Petr Měsíc: „Když se podíváme kousek za hranice do Altenbergu, tam nejsou herny, tam není prostituce.“

Petr Měsíc

Petr Měsíc: „Já jsem na posledním zastupitelstvu vyzýval, abychom oddělili postoj místních občanů vůči islámu a těm, kdo dělají nepořádek.“

Jaroslav Bžoch

Jaroslav Bžoch: „Ty herny, když se podíváte na Teplice, tak ty herny jsou v určitých částech Teplic, například Trnovany jsou tím asi nejvíc proslulé a tam my vidíme i tu největší kriminalitu třeba, co se týče okolí těch heren.“

Michal Kasal

Michal Kasal: „Já jsem podpořil svolání mimořádného zastupitelstva na to jednání (mimořádné jednání zastupitelstva k hernám, pozn. Demagog).“

Jakub Mráček

Jakub Mráček: „Teď je to kolem 80 kusů (heren), pokleslo to, zato se zvětšily. “

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Moderátorka: Vaše zastupitelka chtěla prosadit přijetí městské vyhlášky, která by zakazovala zahalování obličeje ženám (...) Kubera: Žádný takový návrh neexistuje. (...) Ten návrh usnesení zastupitelstva bylo, že se ukládá radě města zjistit na Ministerstvu vnitra, zda zastupitelstvo může takovou vyhlášku vydat. To je přesná citace. (...) My máme už výsledek, rada už ho dokonce projednala 3. října. Ten výsledek zní, že podle názoru Ministerstva (...) není možné vydat takovou vyhlášku, neboť naše zákony jsou dostatečné, a každý, kdo je požádán strážníkem nebo příslušníkem Policie ČR je povinen odhalit tvář, aby bylo možno zjistit jeho totožnost. V případě, že tak neučiní (...), tak je povinen zaplatit pokutu. “

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Město nevybírá lázeňský poplatek (...), my jsme ho dali na podporu lázní, (jsou to) jediné lázně v Čechách, kde se neplatí lázeňský poplatek.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Kubera: V Londýně dávají 500 liber za odhozenou lahev. Moderátorka: A podle našich zákonů je ta pokuta jaká? Kubera: 2 000 maximum.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Na jednoho léčeného, na jedno léčené dítě přijede 15 osob, které přijedou jako velká rodina.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „U nás za pouhý nájem se neplatí (daň).“

Jakub Mráček

Jakub Mráček: „Když je vyhlášeno mimořádné zastupitelstvo na téma hazard, ODS zařídí to, aby se o hazardu vůbec nemluvilo, aby to vypadlo z programu a místo toho tam přijde s debatou o případném návrhu na zákaz zahalování obličejů.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Já jsem nikdy herny nebránil, dokonce ani magistrát, který byl podezříván, že neuznává podpisy (narážka na referendum o hazardu, pozn. Demagog), tak po něm tu věc řešil Krajský soud v Ústí n. Labem a přestože aktivistům uznal dva roky staré podpisové archy ze zrušené petice, (...) tak rozhodl, že počet podpisů byl nedostatečný.“

Jakub Mráček

Jakub Mráček: „(Reakce na Jaroslava Kuberu) Soud právě uznal to, co pan tajemník na magistrátu dlouhodobě neuznával, to znamená ty dva roky staré podpisy, protože nám tak ustavičně vracel ty podpisy, že to trvalo dva roky. (...) Chybělo pouhých 188 podpisů do kvóra. “