Demagog.cz

Tomáš Macura

Tomáš Macura (ANO 2011)

 • 7
 • 4
 • 2
 • 7

Výroky

Tomáš Macura

Tomáš Macura

My jsme samozřejmě ve spojení s Policií ČR (ohledně vyšetřování kauzy s vlnou syntetických drog, pozn. Demagog.cz), která to samozřejmě vyšetřuje a hned jsme zahájili kroky v té podobě, že jsme se obrátili na všechny organizace, které pracují s drogově závislými lidmi na Ostravsku. Dali jsme jim všechny informace.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Zda je vedení města v kontaktu s policií, zda oslovilo všechny relevantní organizace a zda jim poskytlo všechny dostupné informace, není z veřejně dostupných zdrojů zjistitelné.

skrýt celé odůvodnění

Policie případ skutečně vyšetřuje a již obvinila šest lidí. Pro jednoho z nich je navrhována vazba. To, že je město Ostrava v kontaktu s neziskovými organizacemi, které se danou problematikou zabývají, potvrzuje i náměstek primátora pro zdravotnictví Michal Mariánek. Z veřejně dostupných zdrojů ale nelze zjistit, jestli jsou zástupci města ve spojení s Policií ČR, zda se obrátili na všechny organizace, které pracují s drogově závislými lidmi, anebo jestli jim předali všechny dostupné informace.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Já mám největší radost z toho, co jsme zvládli asi před dvěma týdny - vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž na novou koncertní halu pro Ostravu. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Mezinárodní architektonická soutěž na novou koncertní halu byla vyhlášena ke konci srpna.

skrýt celé odůvodnění

Rada města již v dubnu 2018 schválila záměr (.pdf, str. 41) na vyhlášení soutěže o návrh koncertní haly města Ostravy. Samotnou soutěž o návrh na řešení koncertní haly město vyhlásilo (.pdf) 22. srpna 2018. Výstavba koncertní haly s kapacitou až 1300 diváků by pak mohla vyjít zhruba na 1,5 miliardy korun.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Kriminalita v Ostravě ve všech složkách, ve všech faktorech klesá dlouhodobě.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Kriminalita nemá jednotné měřítko. Podle různých kritérií pak není zcela průkazné, že by kriminalita v Ostravě měla klesající nebo stoupající vývoj, naopak různá data ukazují různou tendenci. Není naopak jasné, co řečník míní "faktory," některé kategorie přitom stagnují.

skrýt celé odůvodnění

Dle Mapy, projektu Otevřené společnosti o.p.s. využívajícího data přímo z Policejního prezidia (na obrazovce MAPA zvolíme území odbor MŘP Ostrava, pak si ve spodní části obrazovky volíme jednotlivé měsíce a roky dle našeho zájmu), došlo u oblasti pod přímou kontrolou Městského ředitelství policie Ostrava, kam patří město Ostrava a jeho nejbližší okolí, k poklesu celkové kriminality mezi roky 2013 a 2018. Nicméně v posledních letech, které jsou obzvlášť důležité při hodnocení uplynulého volebního období, naopak množství zjištěných trestných činů stoupá.

Stav k roku 2016

Stav k roku 2017

Stav k roku 2018


Měřítka se však různí a není jasné, co je míněno zmiňovanými faktory. Dle výroční zprávy (.pdf, str. 6) Městské policie Ostrava za rok 2017 (s využitím dat Policie ČR) kriminalita ve městě pravdu konstantně klesá. Podle zprávy však přinejmenším majetková trestná činnost pokles nezaznamenává, ale zůstává setrvalá. Primárně kvůli této neznámé je výrok neověřitelný.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Já bych doplnil, co jsme na to aplikovali (na situaci s kriminalitou, pozn. Demagog.cz) - přijetí loterijní vyhlášky, o kterou se marně pokoušelo předchozí vedení města. Nám se to podařilo napoprvé a v podstatě hned na začátku volebního období. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Nutno říci, že předchozí vedení přijalo loterijní vyhlášku. Rok před koncem volebního období vznikla iniciativa upravit ji v tom smyslu, jak se to nakonec podařilo až novému vedení. Stalo se tak rok po volbách.

skrýt celé odůvodnění

Nové městské zastupitelstvo, které vzešlo z komunálních voleb roku 2014, na svém 10. zasedání dne 14. října 2015 přijalo novou loterijní vyhlášku (jako obecně závaznou vyhlášku č. 8/2015). I přes poměrně dlouhou debatu (.pdf, str. 8-17), se při hlasování (.pdf, str. 17) příliš neprojevila opozice. Z členů zastupitelstva bylo 43 pro návrh, 0 proti a 10 členů se zdrželo hlasování.

Nová vyhláška byla přijata tedy skoro rok po volbách. Jejím přijetím skončila platnost předchozí vyhlášky č. 11/2011, kterou se regulovalo provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterijních systémů na území statutárního města Ostravy. I tato vyhláška byla přijata hladce a jednomyslně (53 hlasy pro). Z dostupných záznamů nelze dohledat šíři debaty a případné neshody k vyhlášce (.pdf, str. 23).

Když Macura hovoří o "marných pokusech" předchozího vedení, míní nejspíš nenaplněnou snahu o revizi této vyhlášky, která rezonovala hlavně v roce 2013. Na jednání zastupitelstva města z 10. zaří 2014 nebyl přijat ani jeden ze tří revizních návrhů, navrhovaný plošný zákaz byl odmítnut jak neekonomický. Dle zápisu se snahy lidí o širší zákaz táhnou už druhým rokem. Těsně před volbami však byla revize odsunuta na neurčito (.pdf, str.11-16).

Nová vyhláška přitom kopíruje zadání té původní. Přesto jsou tu některé zásadní rozdíly. Nová vyhláška v úvodu operuje s obecnějším pojmem "sázkové hry". Měla by proto postihovat širší pole subjektů, vzhledem ke skutečnosti, že neřeší na jakém přístroji či jakým způsobem se "sázková hra" provozuje.

Odlišněji přistupuje i k omezení místa (článek 1 obou vyhlášek). Ve staré vyhlášce bylo zakázáno provozování výherních a dalších sázkových automatů jen na určitém úzce vymezeném území, a tedy všude jinde bylo jejich provozování povoleno. Nová vyhláška k problému přistupuje opačně. Zakazuje přistroje a obecně "sázkové hry" plošně, přičemž následně taxativně vymezuje místa, kde je jejich provozování povoleno. Nová verze tak v zásadě koresponduje s návrhy diskutovanými "starým" vedením v roce 2014. Tehdy však nebyly skrz politickou vůli průchodné.


Tomáš Macura

Tomáš Macura

Navýšili jsme poměrně výrazně stav městské policie. Máme dneska nejvíc městských strážníků, respektive máme nejpočetnější městskou policii v přepočtu na obyvatele v rámci ČR. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Z dat Městské policie Ostrava nevyplývá, že by docházelo k výraznému navyšování stavu strážníků. I přesto však Ostrava disponuje opravdu početnou městskou policií, pro kterou lze po početní stránce jen stěží hledat rovnocenného soupeře.

skrýt celé odůvodnění

Údaje z výročních zpráv Městské policie Ostrava o počtech strážníků s platným osvědčením se v průběhu let nijak výrazně neměnily.

Počty v průběhu let:

 • prosinec 2007 - 653 strážníků (.pdf, str. 9)
 • prosinec 2012 - 646 strážníků (.pdf, str. 22)
 • prosinec 2014 - 648 strážníků (.pdf, str. 22)
 • prosinec 2015 - 661 strážníků (.pdf, str. 21)
 • prosinec 2016 - 694 strážníků (.pdf, str. 22)
 • prosinec 2017 - 680 strážníků (.pdf, str. 25)

Poslední dostupné údaje jsou z července 2018, kdy bylo u policie 643 strážníků.

Z části mají na tyto počty vliv také odchody strážníků, například k jiným bezpečnostním složkám nebo i mimo obor. Za rok 2016 opustilo své místo 59 strážníků (.pdf., str. 22), podobně jako v roce 2017, kdy jich bylo 60 (.pdf, str. 26). Pro srovnání s jiným volebním obdobím pak v roce 2007 opustilo Městskou policii Ostrava 39 strážníků a v letech 2011 a 2012 jich bylo 40 (.pdf, str. 22).

Při současném počtu 288 923 (.xls) obyvatel (přihlášených k pobytu v Ostravě) připadá na 424 občanů jeden strážník městské policie. Jedná se opravdu o jedno z nejnižších čísel, ne-li to nejnižší. V roce 2016 média uváděla, že jde opravdu o největší obsazenost městské policie v zemi. Z veřejně dostupných zdrojů však nejde s určitostí toto tvrzení potvrdit nebo vyvrátit.

Ministerstvo vnitra ve svých statistikách konkrétní poměr strážníků na obyvatele neuvádí, je dostupný pouze seznam (.pdf) obcí, které měly k srpnu 2017 zřízenou obecní policii. Aktuální počty obyvatel nalezneme ve statistice (.xls) Ministerstva vnitra.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

V podstatě jsme zdvojnásobili počet kamer v kamerovém systému městském. Instalujeme kamery do prostředků veřejné dopravy.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Počet kamer stoupl z počtu 208 v roce 2014 na aktuálních 367. Do dvojnásobku tak chybí asi 50 kamer, nejde tudíž o "drobnou odchylku." Ostravská MHD však opravdu kamery získala.

skrýt celé odůvodnění

V kontextu diskuze primátor Macura hodnotí úspěchy uplynulého volebního období. Začněme tedy v jeho prvním roce, v roce 2014. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava uvádí (.pdf, str. 17), že v roce 2014 dohlíželo na bezpečnost města 208 kamer. Dle zprávy (.pdf, str. 14) Městské policie Ostrava z roku 2015 patří do městského kamerového systému už 241 kamer. Tento počet také uvádí týdeník Policie ve svém článku o modernizaci kamerového systému v Ostravě z ledna 2016.

Na aktuálních stránkách Městské policie Ostrava se uvádí množství přes 300 kamer. To potvrzuje i nejnovější zpráva (.pdf, str. 24) z roku 2017, kde je uvedeno, že kamerový systém je tvořen 367 kamerami. Jejich počet tudíž zdaleka nenarostl o 100 %, ale přibližně o 75 %.

Od roku 2016 jsou do vozidel ostravské veřejné dopravy instalovány kamerové systémy. V roce 2017 byl takovýto systém nainstalován v 68 tramvajích a 6 trolejbusech.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Dostali jsme městské strážníky prostřednictvím kontaktních míst i do těch problémových oblastí, do sociálně vyloučených lokalit.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

I přesto, že projekt "stacionárních míst prevence" neboli kontaktních míst městské policie běží již od roku 2008, je nutné současnému vedení přiznat snahu o jeho větší zaměření na sociálně vyloučené lokality.

skrýt celé odůvodnění

Dle výročních zpráv městské policie Ostrava je projekt "stacionárních míst prevence" neboli kontaktních míst v běhu již od roku 2008. Běžel tedy kontinuálně a zmínky o nových kontaktních místech lze nalézt ve zprávách z let 2014 (s. 19), 2015 (s. 19), 2016 (s. 17). Nejedná se tedy o politiku čistě aktuálního vedení města.

Skutečností je fakt, že v nejnovější zprávě informace o kontaktních místech chybí a je nahrazena pasáží o "prevenci v sociálně vyloučených lokalitách" (.pdf, s. 22). Tedy, že se vedení města snaží úžeji zaměřit v rámci projektu stacionárních míst prevence na sociálně vyloučené lokality.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Zdvojnásobili jsme rozpočet města, který je určen na bezpečnost a boj s kriminalitou. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Město Ostrava sice zvýšilo výdaje na bezpečnost, ani zdaleka se však nejedná o dvojnásobek oproti poslednímu roku předcházejícího volebního období.

skrýt celé odůvodnění

Vycházíme z dat Monitoru státní pokladny. Jelikož Macura hovoří o bezpečnosti obecně, bereme v úvahu výdajovou položku Bezpečnost státu a právní ochrana, která ovšem zahrnuje i například položky požární ochrany apod., které nesouvisí přímo s bojem proti kriminalitě.

Statutární město Ostrava – výdaje na Bezpečnost státu a právní ochranu

 • 2013 – 514 110 tis. Kč
 • 2014 – 483 808 tis. Kč
 • 2015 – 445 064 tis. Kč
 • 2016 – 515 460 tis. Kč
 • 2017 – 534 972 tis. Kč
 • 2018 – pouze schválený návrh, nikoli skutečnost - 623 493 tis. Kč

Ještě koncem roku 2017 se nechal primátor Macura slyšet s tím, že: "Za dobu svého fungování navýšilo podíl výdajů na bezpečnost z rozpočtu města z 5,5 % na více než 7 %."

Vzhledem k tomu, že současný primátor nespecifikoval, mezi kterými konkrétními obdobími považuje rozpočet za dvojnásobný, můžeme pro určité srovnání vzít rok 2014 (poslední rok minulého zastupitelstva) a rok 2017 (jelikož rok 2018 je zatím pouze na papíře). Rozdíl mezi těmito dvěma obdobími je 51 164 tis. Kč, což tedy neodpovídá dvojnásobku. Pokud vezmeme v úvahu plánovaný rozpočet pro rok 2018, je tento rozdíl roven 139 685 tis. Kč, což rovněž neodpovídá dvojnásobku. Nutno zdůraznit, že položka s doslovným názvem "boj s kriminalitou" se v tomto rozpočtu nenachází a pracujeme s položkou Bezpečnost státu a právní ochrana.
Tomáš Macura

Tomáš Macura

My si odkládáme 250 milionů ročně, na to abychom měli na centrum operačních sálů. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Na konci roku 2016 byl zůstatek ve Fondu na rozvoj nemocnice 250 milionů korun, na konci roku 2017 to bylo 670 milionů. Město tak skutečně odkládá prostředky na rozvoj nemocnice. Nicméně celá částka rozhodně nemíří na centrum operačních sálů, je určena celé nemocnici.

skrýt celé odůvodnění

Investiční fond pro rozvoj ostravské nemocnice byl schválen před letními prázdninami roku 2016. Podle zprávy (.doc, str. 147) o výsledcích hospodaření města Ostrava z roku 2016 bylo na konci roku 2016 celkem 250 milionů korun. Zpráva to prezentuje konkrétně takto:

Stav k 22.06.2016                       250 000 000 Kč

Zdroje celkem                 250 000 000 Kč

Čerpání                                    0 Kč

Zůstatek k 31.12.2016                  250 000 000 Kč

Podle zprávy (.doc, str. 158) o výsledcích hospodaření statutárního města Ostrava z roku 2017 bylo na konci roku 2017 ve fondu 670 milionů korun. Zpráva z roku 2017 uvádí  konkrétně tyto informace:

Stav k 01.01.2017                           250 000 000.Kč

Tvorba k 31.12.2017                      420 000 000.Kč

Zdroje celkem                  670 000 000Kč


Zůstatek na konci roku 2017 by tedy teoreticky umožňoval, že se do fondu na rozvoj nemocnice opravdu odkládá zmíněných 250 milionů ročně na centrum operačních sálů. Část odložených peněz byla ale mezi roky 2016 a 2018 vynaložená na rozvoj nemocnice (např. úprava kožního oddělení, ORL nebo modernizace výtahů). K 30. červnu 2018 bylo ve Fondu přibližně 446 milionů Kč (.doc, s.1). Finanční prostředky z tohoto fondu navíc míří do nejrůznějších investic nemocnice. Tvrzení Macury tak vyvolává dojem, že veškeré peníze půjdou na operační sály.

Tomáš Macura

Tomáš Macura

Městská nemocnice v Ostravě je největší nefakultní nemocnicí. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Co do počtu lůžek a také počtu zaměstnanců je největší nefakultní nemocnicí v ČR Krajská nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně.

skrýt celé odůvodnění

V Krajské nemocnici T. Bati pracuje 2311 zaměstnanců, z toho 350 lékařek a lékařů. Co se týče lůžek, má jich Krajská nemocnice T. Bati k dispozici celkem 941 (dle výroční zprávy za rok 2016, .pdf, str. 33). Oproti tomu má Městská nemocnice Ostrava (rok 2017) okolo 1900 zaměstnanců, z toho 250 lékařek a lékařů. Dále ostravská nemocnice disponovala v roce 2013 celkem 910 lůžky, v současné době jich má 898.

I když je Městská nemocnice Ostrava v médiích občas zmíněna jako "největší nefakultní nemocnice" například zde a zde nebo také tady, výrok hodnotíme jako nepravda, vzhledem ke srovnání kapacity lůžek a počtu zaměstnanců nemocnice, které má Krajská nemocnice T. Bati vyšší. Výrok jsme také konfrontovali se stanoviskem tiskové mluvčí Městské nemocnice Ostrava, která nám zprávou sdělila, že Městská nemocnice Ostrava je "největší nefakultní nemocnice vlastněná městem."