Demagog.cz

Petr Hladík

Petr Hladík (KDU-ČSL)

  • 9
  • 0
  • 0
  • 2

Výroky

Petr Hladík

Petr Hladík

Zavedli jsme službu SENIOR busů, dnes jezdí 4 taková auta, víc jak 3 tisíce seniorů tuto službu využívá. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Od 1. června 2016 v Brně skutečně funguje služba SENIOR BUS, kterou zajišťují čtyři automobily. Službu v roce 2017 využilo 13 000 osob, což spadá do intervalu více než 3 000.

skrýt celé odůvodnění

Služba SENIOR BUS byla Magistrátem města Brna spuštěna k 1. červnu 2016. Určena je pro seniory starší 70 let a osoby s tělesným postižením s trvalým bydlištěm v Brně. Zpočátku byly pro službu k dispozici dva automobily, jeden s naftovým motorem a druhý poháněn CNG.

Z důvodu velkého zájmu občanů byla kapacita služby posléze navýšena 15. června 2017 o třetí automobil a 2. července 2018 o čtvrtý automobil (.pdf).

V roce 2017 využilo službu 13 000 osob, jak pro Demagog.cz uvedla Mgr. Radka Loukotová z Tiskového střediska Kanceláře primátora města Brna.

Pro zajímavost uvádíme další data, která nám Tiskové středisko Kanceláře primátora města Brna poskytlo. SENIOR BUS za rok 2017 provedl celkem 9 000 jízd. Průměrný počet přepravených osob za měsíc byl 1 070. Průměrný počet přepravených osob třemi autobusy za den byl 27,5 osoby, přičemž průměrná délka jedné jízdy byla 14,9 km. Za rok 2017 vynaložilo město na provoz služby SENIOR BUS 4,2 milionu Kč.

Petr Hladík

Petr Hladík

Jsme jediné město, které má sdílené bydlení seniorů a také sdílené bydlení zdravotních sester.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Obě tyto služby Brno poskytuje jako jediné město v ČR, byť obdobné koncepty lze (zejména v případě seniorů) najít i jinde.

skrýt celé odůvodnění

Brno je prvním a dosud jediným městem v ČR, které v říjnu 2016 otevřelo sdílené bydlení pro seniory. Konkrétně se jedná o objekt Zámečnická 2, který nabízí sedm jednolůžkových a dva dvoulůžkové pokoje v bytové jednotce o rozloze 410 metrů čtverečních. Pilotní projekt sdíleného bydlení byl schválen (.pdf, str. 48–49) Zastupitelstvem města Brna už v září 2014 a inspiroval se podobnými projekty v ostatních evropských zemích. V České republice se lze častěji setkat s komunitním bydlením, které seniorům poskytuje alternativu v podobě několika oddělených bytů v jednom domě. Takovým typem bydlení jsou například Semčice (.pdf, str. 1) ve Středočeském kraji.

Jedinečný je také brněnský koncept sdíleného bydlení zdravotních sester. Celkem se zde k těmto účelům zrekonstruovalo 9 bytů s nájemní cenou 57,20 Kč/m2/měsíc. Podobným směrem se vydávají také v Plzni, kde nemocnice spolupracuje s vedením města. Zaměstnanci plzeňské fakultní nemocnice tak mají možnost získat bydlení v městském bytě s regulovaným nájemným ve výši 82,10 Kč/m2/měsíc.Petr Hladík

Petr Hladík

(Navazuje na Koláčného) Na tom Kamenném vrchu, to je 350 bytů v té části východní, které připravujeme.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Poslední údaje z dubna 2018 počítají se stavbou 288 bytů ve východní části Kamenného vrchu. Projekt se však zatím nachází ve stádiu příprav, bylo publikováno několik různých údajů k celkovému počtu bytů a nedokážeme s určitostí říci, že počet 288 je plánovaný konečný stav.

skrýt celé odůvodnění

Podle navržených údajů z Urbanistické studie (.pdf, str. 11) z roku 2009, zpracované Ateliérem Zlámal, bylo předběžně stanoveno, že by v lokalitě Kamenný vrch mohlo vzniknout 550 bytových jednotek. Z toho 313 jednotek v západním okrsku a 237 jednotek v okrsku východním.

Dle objemové studie (.zip) 1. etapy výstavby projektu Kamenný vrch z roku 2017, zpracované taktéž Ateliérem Zlámal, by pak mělo jít o 243 bytů (.zip, dokument "1průvodní zpráva.pdf", str. 6) v první etapě (.zip, dokument "02 situace etapizace.pdf").

Na konci února 2018 byl Magistrátem města Brna pro městskou část Brno-Kohoutovice prezentován projekt Kamenný vrch II, jehož východní část, tedy první tři etapy, jak ukazuje snímek níže, měla zahrnovat 324 bytových jednotek.

Následující prezentace (.pdf, str. 8) Kamenného vrchu II ze dne 26. dubna 2018 již počítá pouze se 288 byty v prvních třech fázích na východní straně projektu.

Pokud budeme pracovat s veškerými čísly, které obrázek k východní části Kamenného vrchu obsahuje, tedy první tři etapy, a zahrneme do celkového počtu bytů i rodinné domy, pak se dostaneme k číslu 313, bez rodinných domů pak k číslu 288.

Jak vidno, čísla se v průběhu příprav mohou v jednotlivých fázích vývoje projektu lišit tak, jak to lze vidět na rozdílech v předešlých návrzích. Ve stavu příprav a v případě absence aktuálnějšího stádia projektu, nežli je prezentace z dubna 2018, nelze s určitostí vyvrátit ani potvrdit pravdivost tohoto výroku.

Petr Hladík

Petr Hladík

Vznikl návrh už v tomhle volebním období na odstranění tzv. vizuálního smogu především v historickém centru a jádru. Ta městská vyhláška už nachystána byla a my ji chceme v příštím období předložit. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

S návrhem nařízení týkající se zákazu šíření reklamy mimo provozovnu rada MČ Brno-střed souhlasila a samotný návrh se na radě města Brna doposud neprojednával. Dodejme ještě, že Hladík nepřesně uvedl jako dokument vyhlášku namísto nařízení.

skrýt celé odůvodnění

OPRAVA (26. září 2018) Výrok je hodnocen jako pravdivý, jelikož nejen rada městské části Brno-střed, ale i další městské části souhlasily (.pdf, str. 49) s návrhem nařízení, které zakazuje reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Zároveň je však třeba říci, že Hladík zaměnil obecně závaznou vyhlášku za nařízení, což se ve výsledku může jevit jako marginálie, jelikož oba právní akty disponují stejnou právní silou, avšak liší se ve schvalovacím procesu a především orgánu. Děkujeme radnímu Svatopluku Bartíkovi za pomocnou ruku při dohledávání údajů pro toto odůvodnění.

Původní odůvodnění:

Stránky města Brna neumožňují vyhledat návrhy vyhlášek, ale pouze platné a zrušené vyhlášky a nařízení. Petr Hladík je však prvním náměstkem primátora Rady města Brna a na návrhu se zřejmě podílet mohl. Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven schválila Rada městské části Brno-střed 28. května 2018. Na vydání se podíleli pracovníci z Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu a Kanceláře architekta města Brna ve spolupráci s respektovanými architekty a designéry.

Dokument určuje pravidla designu pro označování provozoven a outdoorové reklamy v lokalitě Brno-střed. Zároveň shrnuje (.pdf, str. 5) metodický přístup orgánů památkové ochrany vyplývající z již platných právních předpisů. Jestli ale došlo nebo dojde i k předložení zmíněné vyhlášky, ověřit nelze.

Petr Hladík

Petr Hladík

Jsou čtyři kategorie příspěvku na péči. Příspěvek na péči je hrazený státem, město ho nemůže ovlivnit. Město může zajistit výši participace seniorů, kolik bude na pečovatelské služby vybírat, v tom nastavujeme ceníky. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Petr Hladík správě popisuje systém sociálních služeb a rozdíl mezi pečovatelskou službou a příspěvkem na péči.

skrýt celé odůvodnění

Čtyřmi kategoriemi měl náměstek Hladík patrně na mysli kategorie závislých osob, které dostávají různě vysoký příspěvek na péči. Hradí jej opravdu stát a jeho výši určuje zákon bez ohledu na obce, byť o jeho přidělení rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

Pečovatelská služba nepatří pod příspěvek na péči, nejde o finanční příspěvek na nutnou asistenci jiné osoby. Patří mezi sociální služby, resp. služby sociální péče, kde jsou poskytovateli právě města a jimi zřízené společnosti. Zákon zde počítá s finanční participací osob, kterým je péče poskytována, a k tomu účelu také města vytvářejí ceníky.

Maximální hodnotu úhrady za pečovatelskou péči stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí v § 6. Ceníky měst (a městských částí) se mohou pohybovat v rámci stanovených limitů. Veřejně dostupné ceníky mají například městské části Královo poleBrno-střed (.pdf) nebo Brno-sever (.pdf). Petr Hladík

Petr Hladík

Díky návrhu KDU-ČSL tak lidé ve všech zónách, kteří mají průkaz ZTP a ZTP/P, zaparkují na místech označených prohandicapované zdarma a stojí tam, jak dlouho chtějí zdarma, a to i mimobrněnští. Jediné, co musí, tak musí navštívit pracoviště na Zvonařka 5 a musí si jednou registrovat svoji registrační značku. Jedinkrát! A všude jinde mohou parkovat majitelé ZTP a ZTP/P, na všech ostatních místech v modrých zónách, nejen na těch pro handicapované, zdarma 3 hodiny. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Hladík popisuje postup povětšinou dobře, nicméně tříhodinová výjimka, ohledně které v diskuzi přímo opravoval Andréu Komárkovou, funguje pouze pro ZTP/P, nikoli i pro osoby bez doprovodu. Kromě toho se nepodařilo ověřit, zda šlo o návrh právě KDU-ČSL.

skrýt celé odůvodnění

Nařízení bylo schváleno (bod 1) na zasedání rady města dne 24. 7. 2018, ze zápisu ani z jiných materiálů rady či zastupitelstva neplyne, že by šlo o výsledek práce zástupců KDU-ČSL. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (zvlášť tělesně postižený s průvodcem) nadále smí na vyznačených parkovacích místech v rámci rezidentního parkování parkovat zdarma. Pokud chtějí zaparkovat mimo tato parkovací místa na místech určených pro rezidenty a abonenty, je toto zdarma na tři hodiny možné jen pro držitele průkazu ZTP/P (str. 13) nikoliv pro ZTP. Ten si navíc musí vyřídit parkovací oprávnění (obr. 4)

Zájemci musí skutečně navštívit pracoviště Zvonařka 5, kde bude posouzeno, zda mají na parkování nárok, což platí pro mimobrněnské i pro místní (obr. 3). Po prvotní registraci je pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P povolen vjezd v libovolném vozidle - vjezdové oprávnění není vázáno na žádné konkrétní vozidlo. Jen je nutné zadat registrační značku do systému (obr. 3), což však lze učinit online přes osobní stránku uživatele, kterou držitel obdrží po prvotní registraci na pracovišti Zvonařka 5.

Petr Hladík

Petr Hladík

Postavili jsme na ZŠ Sirotkova dvě tělocvičny. V Maloměřicích vyrostla multifunkční hala. Rozjeli jsme i větší projekty, jako přesun velodromu nebo třeba rozjezd vodáckého kanálu.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Projekt tělocvičny, multifunkční haly, velodromu či vodáckého kanálu proběhl či probíhá za přímé podpory (nebo alespoň participace) členů KDU-ČSL nebo dosluhující garnitury na radnici.

skrýt celé odůvodnění

V září minulého roku byla při Základní škole Sirotkova v Brně-Žabovřeskách zahájena výstavba víceúčelového sportovního zařízení se dvěma tělocvičnami. Projekt vznikl na základě žádosti městské části z důvodu neuspokojivé kapacity stávající tělocvičny. V průběhu května již docházelo k závěrečným pracím.

Výstavba Sportovní haly v Maloměřicích přišla prvně na přetřes již v roce 2010. Díky podpoře tehdejších městských zastupitelů v čele s Vlastimilem Břicháčkem (KDU-ČSL), sokolské obce, prostředků investora ČOS Maloměřice a v neposlední řadě využitím fondu Evropské unie, byla hala 8. ledna 2016 slavnostně uvedena do provozu.

Dalším z projektů iniciovaných pod vedením představitelů KDU-ČSL, v tomto případě konkrétně Petrem Hladíkem, je přesun – tedy demolice a výstavba – velodromu z městské části Brno-Pisárky do Komárova. I přes to, že plány na tento projekt existují již několik let, během posledního volebního období došlo k posunu. Rada v červenci 2018 vybrala jako vítěznou nabídku společnosti Arch.Design, s.r.o. (bod 11). Nový velodrom by byl plně zastřešen a pojal by až 2000 diváků.

Téměř 400 metrů dlouhý moderní vodní kanál by měl být vystaven na levém břehu Svratky. Projekt kanálu, který by splňoval podmínky i pro případné evropské šampionáty, je diskutován již několik let (.pdf). Koncem minulého roku došlo k zadání "Studie proveditelnosti stavby Vodáckého kanálu Brno-Pisárky", realizovaná společností Starez-Sport, a.s., jejíž řídící osobou je statutární město Brno.

Petr Hladík

Petr Hladík

Takovýto koncept město už schválilo (družstevní bydlení, pozn. Demagog.cz) před několika týdny. Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Ke schválení konceptu došlo na schůzi zastupitelstva konané 4. září 2018.

skrýt celé odůvodnění

Koncepce (.pdf) družstevního bydlení pro mladé byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna dne 4. září 2018.

Zastupitelstvo zároveň uložilo radě města realizaci této koncepce, načež rada tímto úkolem pověřila vedoucího Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Petr Hladík

Petr Hladík

Vybrali jsme tři lokality (pro bytová družstva, pozn. Demagog.cz) - v Novém Lískovci na Kamenném vrchu, ve Starém Lískovci u Západní brány a v Černovicích "Na Kaménkách".
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tyto tři zmíněné lokality jsou určeny v zastupitelstvem schválené koncepci.

skrýt celé odůvodnění

V koncepci družstevního bydlení pro mladé byly určeny tři rozvojové lokality (.pdf, str. 1):

  • Černovice "Na Kaménkách"
  • Nový Lískovec, Kamenný vrch II.
  • Starý Lískovec, Západní brána

Petr Hladík

Petr Hladík

Zastupitelstvo schválilo rozsah někde mezi 400 a 600 tisíci (vklad zájemců o bydlení do bytového družstva, pozn. Demagog.cz) Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Rozsah výše dalšího členského vkladu by dle schváleného dokumentu měl činit 400 až 700 tisíc Kč.

skrýt celé odůvodnění

Členský vklad do družstva se skládá ze základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Dle schválené Koncepce (.pdf, str. 2) činí základní členský vklad 10 000 Kč. Splacení tohoto vkladu bude spolu s dalšími podmínkami nutné pro vznik členství v bytovém družstvu.

Další členský vklad bude rozdílný podle velikosti bytové jednotky tak, aby vyjadřoval podíl na pořizovacích nákladech nemovitosti. Jeho rozsah by však dle koncepce měl být v rozmezí 400 000 Kč až 700 000 Kč.