Petr Hladík
KDU-ČSL

Petr Hladík

Ministr životního prostředí

KDU-ČSL

0
Bez tématu 11 výroků
Komunální volby 2022 6 výroků
Doprava 2 výroky
Pravda 14 výroků
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 2 výroky
Rok 2022 6 výroků
Rok 2018 11 výroků
Pouze ve výběru Demagog.cz 1 výrok

Petr Hladík

Město Brno má aktuálně 30 tisíc bytů.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Komunální volby 2022
Pravda
Město Brno vlastní zhruba 28 000 městských bytů.

Město Brno momentálně vlastní zhruba 28 000 městských bytů různých typů. Nejčastějšími jsou běžné byty, které tvoří zhruba 90 %, další typy bytů jsou určené např. pro seniory. Doplňme, že z celkového počtu městských bytů je podle informací z června 2022 volných bytů zhruba tisíc, ty jsou ovšem často ve velmi špatném stavu či neobyvatelné. Nejvíce volných bytů pak mají městské části Brno-střed a Brno-sever. Uveďme, že Petr Hladík neuvádí počet městských bytů zcela přesně, stále se nicméně pohybuje v rámci naší 10% tolerance, a jeho výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Petr Hladík

My jsme v tomto období přijali zásady spolupráce mezi městem a soukromými investory. A na základě toho nestaví ti soukromí investoři jenom byty, ale i tu okolní infrastrukturu.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Komunální volby 2022
Pravda
Brno přijalo zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Dle těchto zásad se někteří investoři zavázali vybudovat tuto infrastrukturu nebo poskytnout městu příspěvek na její budování, Brno s nimi na oplátku spolupracuje při procesu schvalování projektů.

Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, které brněnští zastupitelé schválili v březnu 2021 (.pdf, str. 13–14), nabyly účinnosti v dubnu téhož roku.

Jedná se o dokument (.pdf), jehož cílem je, aby souběžně s projektem vznikala adekvátní veřejná technická infrastruktura, tedy zasíťování, dostatečná kapacita komunikací a parkovišť, ale i školky a školy nebo rekreační plochy zeleně.

Postupovat podle zmiňovaných zásad je pro město Brno závazné, pro městské části a pro investory poté jen doporučené. Pokud investoři na zásady přistoupí, mohou s městem uzavřít smlouvu, na jejímž základě poskytnou městu investiční příspěvek (.pdf, str. 6) ve výši 800 korun za metr čtvereční podlahové plochy do Fondu developerských projektů. Výdaje z něj jsou pak podle města Brna určené na konkrétní projekty v oblasti budování veřejné infrastruktury. Kromě finančního investičního příspěvku se developeři mohou s městem dohodnout na tzv. nepeněžním plnění (.pdf, str. 2–3), v jehož rámci se investoři zavazují veřejnou infrastrukturu sami vybudovat či připravit projektovou dokumentaci. O hodnotu tohoto nepeněžního plnění se jim poté snižuje výše finančního investičního příspěvku, který podle zásad mají městu poskytnout.

Město se pak ve smlouvách naopak zavazuje poskytnout investorům součinnost při schvalovacím procesu jejich investičních záměrů (.pdf, str. 3). Podle tvůrců zásad může spolupráce s městem investorům zjednodušit přípravu projektu a urychlit tak celou výstavbu. Podle města zásady také „jasným, transparentním a předvídatelným způsobem stanovují pravidla a poskytují všem stranám jisté garance“ (.pdf, str. 3).

Podle informací z června 2022 Brno za rok fungování zásad uzavřelo s investory pětatřicet smluv o spolupráci. Na jejich základě měli do Fondu developerských projektů odvést 280 milionů korun, reálně do něj do června vložili přibližně 40 milionů Kč. Někteří developeři v té době kritizovali město Brno za to, že dle nich zásady nedodržuje. „Rádi bychom výstavbu občanské vybavenosti řešili sami, ale v současnosti to není možné. V tomto bodě se schválené zásady nedodržují. Často tedy dodatečnou občanskou vybavenost stavíme, například dětská hřiště, veřejná prostranství se zelení, a k tomu ještě platíme městu příspěvek. To považujeme za velké selhání pravidel,“ uvedl tehdy například ředitel brněnské developerské společnosti Impera František Šudřich.

Někteří investoři nicméně na základě zásad skutečně s městem uzavřeli smlouvy, ve kterých se zavazují také veřejnou infrastrukturu sami vystavět. Znění některých těchto smluv (.pdf;. .pdf; .pdf) schválili brněnští zastupitelé na začátku září tohoto roku. K uzavření dalších smluv došlo již dříve, například na konci roku 2021 či v únoru 2022 (.pdf). Z těchto důvodů výrok Petra Hladíka hodnotíme jako pravdivý.

Petr Hladík

Máme vytipovanou lokalitu na tzv. Západní bráně. Půlka toho pozemku velkého je soukromých investorů, půlka je města. (...) Do konce roku tam bude jezdit nová šalina, bude tam nová zastávka v polích.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Doprava
Komunální volby 2022
Pravda
V rozvojové oblasti Západní brány patří přibližně polovina pozemků městu, druhá největší část právnickým osobám. Lokalitou vede nová tramvajová trať, od prosince letošního roku by z nové zastávky podle plánu dopravního podniku měly jezdit tramvaje.

V brněnské městské části Starý Lískovec leží rozvojová lokalita Západní brána, ve které by měla vzniknout nová bytová zástavba. V této nové čtvrti by kromě hlavní ulice a bytových domů měly vzniknout také obchody, kancelářské prostory nebo například mateřská škola. Zvlášť by v areálu měly být také ubytovací prostory pro studenty, jelikož oblast leží nedaleko univerzitního kampusu.

Zdroj: Územní studie Západní brána – západní část (.pdf, str. 43|44)

Rozvojová lokalita má rozlohu přibližně 100 hektarů (.pdf, str. 65|66), přibližně polovinu pozemků v rozvojové lokalitě vlastní město Brno, druhá největší část náleží právnickým osobám, pozemky pod některými komunikacemi pak vlastní stát či kraj.

Skrze rozvojovou lokalitu vede nová, 900 m dlouhá tramvajová trať spojující zastávky Osová a Nemocnice Bohunice. Trať je momentálně v testovací fázi provozu, Dopravní podnik města Brna plánuje spustit ostrý provoz v prosinci tohoto roku. Po této trati by měla jezdit linka č. 8, ta bude jezdit část své trasy tak, jako tomu bylo doposud, tedy ze stanice Líšeň - Mifkova, přes několik zastávek včetně Hlavního nádraží, nicméně u zastávky Osová odbočí na nově vystavěný úsek trati a bude pokračovat přes nově vybudovanou zastávku Nová Jihlavská až k nové konečné - Nemocnici Bohunice. Právě zastávka Nová Jihlavská se nachází v těsné blízkosti plánované výstavby na Západní bráně, před zahájením stavby tramvajové tratě na místě skutečně nebyla žádná zástavba a území bylo de facto opuštěné.

 

Petr Hladík

My jsme schválili před těmi pěti lety, když jsem já měl na starost bydlení, tu strategii (bydlení města Brna, pozn. Demagog.cz), tam jsme si to (družstevní bydlení, pozn. Demagog.cz) vytyčili jako jeden z pilířů.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Komunální volby 2022
Pravda
Město si ve své „Strategii bydlení města Brna 2018–2030“ vytyčilo podporu výstavby družstevního bydlení jako jednu z hlavních priorit. Ke schválení Strategie došlo v červnu 2018, již v roce 2017 však probíhala příprava analytické části Strategie, mj. pod vedením náměstka Hladíka.

Petr Hladík se stal radním města Brna v červnu 2016 a jako první náměstek tehdejšího primátora Petra Vokřála měl na starost oblast bydlení. Rada města Brna od 1. dubna 2017 zřídila (.pdf, str. 7) Pracovní skupinu pro vznik Strategie bydleníŘídící výbor pro vznik Strategie bydlení, ve kterém jako předseda figuroval právě Petr Hladík (KDU-ČSL). Jak napovídá název obou orgánů, jejich cílem byla příprava strategického dokumentu k problematice bydlení.

Řídící výbor o analytické části (.pdf) dokumentu s názvem Strategie bydlení města Brna 2018–2030 jednal již během roku 2017 (str. 9). Zpracována pak byla k lednu 2018 (str. 2). Dokument má kromě zmíněné analytické části také strategickou část (.pdf). Celá strategie byla schválena v červnu 2018. Již analytická část vytyčuje (.pdf, str. 10) čtyři prioritní oblasti, na které se má Brno soustředit. Strategická část se pak těmito oblastmi detailněji zabývá (.pdf, str. 3; 6–22). Jako hlavní priority jsou uvedeny (.pdf, str. 10):

  • uchování a regenerace stávajícího bytového fondu,
  • rozvoj všech forem bytové výstavby,
  • podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami,
  • spolupráce s obyvatelstvem a jinými subjekty.

Druhá priorita, tzv. „prioritní oblast B“ (.pdf, str. 31) zahrnuje několik cílů a opatření, pomocí kterých chce město těchto cílů dosáhnout. Jedním z takových opatření je také „vytvoření systému podpory výstavby finančně dostupného bydlení – družstevního, nájemního“ (.pdf, str. 31, 38).

Cíl je více specifikován v Akčním plánu 2021–2024 (.pdf), který Rada města Brna doporučila ke schválení v červnu 2022. Plán uvádí (.pdf, str. 8.), že „pilotní městský projekt dostupného družstevního bydlení, kdy výstavbu budou realizovat družstva bez zisku za nákladové ceny, je jedním z hlavních nástrojů snahy o zásadní zlepšení dostupnosti bydlení v Brně“. Město chce vybudovat více než 1 600 družstevních bytů (str. 8).

Řídící výbor pro vznik Strategie bydlení, ve kterém jako předseda figuroval náměstek Hladík, byl tedy zřízen v roce 2017. V témže roce začala příprava dokumentu Strategie bydlení města Brna 2018–2030, přičemž její analytická část byla vypracována k lednu následujícího roku. Podpora výstavby družstevního bydlení je dle Strategie skutečně jednou z priorit. K samotnému schválení Strategie nicméně došlo až v červnu 2018. Výrok Petra Hladíka proto hodnotíme jako pravdivý s výhradou.

Petr Hladík

My jsme v tomto volebním období postavili 250 nových bytů; víc jak 100 startovacích, zhruba 140 pro seniory, víc jak 50 pro handicapované, také pro samoživitele a asi 40 sociálních bytů jsme postavili.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Komunální volby 2022
Pravda
Brno v letech 2018–2022 postavilo (či dokončuje stavbu) celkem 224 nových obecních bytů. Počty bytů se speciálním určením uvedené Petrem Hladíkem odpovídají počtu bytů nově postavených či rekonstruovaných.

Předně uveďme, že nynější končící volební období začalo na podzim 2018. Ustavující schůze zastupitelů, mezi nimiž je i Petr Hladík (KDU-ČSL), proběhla 20. listopadu zmíněného roku.

Město Brno vlastní v současnosti zhruba 28 000 městských bytů, z čehož běžné byty tvoří zhruba 90 %. Další druhy bytů představují například byty pro seniory, startovací byty pro mladé rodiny, byty s bezbariérovým přístupem, sociální byty nebo byty pro samoživitele.

Informace o počtu rekonstruovaných či nově postavených bytů v Brně se nám ve veřejně dostupných zdrojích podařilo nalézt jen za roky 2018–2020 (.pdf, str. 4). S žádostí o informace jsme se proto obrátili na bytový odbor města Brna, které nám zaslalo tabulku s daty (.jpg), která uvádíme v přehledu níže.

Bytový odbor ve své statistice v kolonce „nové byty“ uvádí celkový počet 224 bytových jednotek. Dodejme ale, že například v budově v Plynárenské ulici (.pdf, str. 6), kde se původně nacházelo 17 bytů, je po rekonstrukci vybydleného domu k dispozici 15 bytů. Proto bytový odbor u této položky zmiňuje záporný počet nových bytů, který dále zahrnuje i do celkového výpočtu nových bytů. 

Doplňme také, že v případě posledních tří budov v tabulce by podle informací bytového odboru mělo dojít k „dokončení realizace“ až na konci roku 2022 či na začátku roku 2023 (.jpg). Odbor byty v těchto objektech nicméně zahrnuje do své statistiky „nových bytů“. Číslo, které ve výroku zmiňuje Petr Hladík, tj. 250 bytů, se pak od této statistiky nových bytů mírně liší.

Petr Hladík ve výroku dále vyjmenovává počty bytů určených jako startovací a sociální byty, pro seniory nebo pro handicapované. Tato čísla dle dat bytového odboru odpovídají množství speciálních bytů, které v sobě zahrnuje byty zcela nově postavené i rekonstruované (s ohledem na jejich budoucí využití).

Celkově vzniklo mezi lety 2018 a 2022 rekonstrukcí, nástavbami či přímo v novostavbách 14 bytů pro samoživitele, 39 bytů sociálních, 57 bytů pro zdravotně postižené, 129 bytů pro seniory a 107 startovacích bytů. Ani v tomto případě se čísla uváděná Petrem Hladíkem od těchto počtů zásadně neliší. Zopakujme však, že se nejedná jen o byty „nově postavené“ (např. v novostavbách), ale i o byty, které byly do své současné podoby rekonstruovány. Výrok z těchto důvodů hodnotíme jako pravdivý s výhradou.

Petr Hladík

Bude to 8 minut na Hlavní nádraží (tramvají ze Západní brány, pozn. Demagog.cz).
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Doprava
Komunální volby 2022
Nepravda
Od prosince by měla jezdit tramvaj po nové trati od bohunické nemocnice přes Západní bránu na Osovou a dále na Hlavní nádraží. Podle plánu zveřejněného Dopravním podnikem města Brna by cesta ze zastávky Nová Jihlavská na Hlavní nádraží měla trvat cca 14 minut.

Petr Hladík mluví o brněnské rozvojové lokalitě Západní brána ve Starém Lískovci, kde by měla vzniknout nová bytová zástavba. Skrze rozvojovou lokalitu již vede nová, 900 m dlouhá tramvajová trať spojující zastávky Osová a Nemocnice Bohunice. Trať je momentálně v testovací fázi provozu, Dopravní podnik města Brna plánuje spustit ostrý provoz v prosinci tohoto roku. Po této trati by měla jezdit linka č. 8, ta bude jezdit část své trasy tak, jako tomu bylo doposud, tedy ze stanice Líšeň - Mifkova, přes několik zastávek včetně Hlavního nádraží, nicméně u zastávky Osová odbočí na nově vystavěný úsek trati a bude pokračovat přes nově vybudovanou zastávku Nová Jihlavská až k nové konečné - Nemocnici Bohunice. Právě zastávka Nová Jihlavská se nachází v těsné blízkosti plánované výstavby na Západní bráně.

Petr Hladík uvedl, že se lidé ze Západní brány dostanou na Hlavní nádraží za 8 minut, vzhledem ke kontextu jeho tvrzení, má zjevně na mysli právě cestu tramvají. Aktuálně platí, že trasu mezi zastávkami Osová a Hlavní nádraží ujede tramvaj za 13 minut (první ranní spoj dokonce za 12). Vzhledem k tomu, že Nová Jihlavská se (směrem od Hlavního nádraží) nachází ještě stanici za Osovou, bude čas jízdy ještě o něco delší. Podle magazínu Šalina vydávaného brněnským dopravním podnikem, by měla linka č. 8 urazit trasu z Hlavního nádraží až na konečnou Nemocnice Bohunice za 15 minut, z nové zastávky uprostřed Západní brány tedy bude cesta na Hlavní nádraží trvat mezi 13 a 15 minutami.

Čas jízdy tramvaje ze Západní brány na Hlavní nádraží tedy Petr Hladík neuvedl správně, jeho výrok proto hodnotíme jako nepravdivý.

Petr Hladík

Vznikl návrh už v tomhle volebním období na odstranění tzv. vizuálního smogu především v historickém centru a jádru. Ta městská vyhláška už nachystána byla a my ji chceme v příštím období předložit.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
S návrhem nařízení týkající se zákazu šíření reklamy mimo provozovnu rada MČ Brno-střed souhlasila a samotný návrh se na radě města Brna doposud neprojednával. Dodejme ještě, že Hladík nepřesně uvedl jako dokument vyhlášku namísto nařízení.

OPRAVA (26. září 2018) Výrok je hodnocen jako pravdivý, jelikož nejen rada městské části Brno-střed, ale i další městské části souhlasily (.pdf, str. 49) s návrhem nařízení, které zakazuje reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Zároveň je však třeba říci, že Hladík zaměnil obecně závaznou vyhlášku za nařízení, což se ve výsledku může jevit jako marginálie, jelikož oba právní akty disponují stejnou právní silou, avšak liší se ve schvalovacím procesu a především orgánu. Děkujeme radnímu Svatopluku Bartíkovi za pomocnou ruku při dohledávání údajů pro toto odůvodnění.

Původní odůvodnění:

Stránky města Brna neumožňují vyhledat návrhy vyhlášek, ale pouze platné a zrušené vyhlášky a nařízení. Petr Hladík je však prvním náměstkem primátora Rady města Brna a na návrhu se zřejmě podílet mohl. Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven schválila Rada městské části Brno-střed 28. května 2018. Na vydání se podíleli pracovníci z Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu a Kanceláře architekta města Brna ve spolupráci s respektovanými architekty a designéry.

Dokument určuje pravidla designu pro označování provozoven a outdoorové reklamy v lokalitě Brno-střed. Zároveň shrnuje (.pdf, str. 5) metodický přístup orgánů památkové ochrany vyplývající z již platných právních předpisů. Jestli ale došlo nebo dojde i k předložení zmíněné vyhlášky, ověřit nelze.

Petr Hladík

Díky návrhu KDU-ČSL tak lidé ve všech zónách, kteří mají průkaz ZTP a ZTP/P, zaparkují na místech označených prohandicapované zdarma a stojí tam, jak dlouho chtějí zdarma, a to i mimobrněnští. Jediné, co musí, tak musí navštívit pracoviště na Zvonařka 5 a musí si jednou registrovat svoji registrační značku. Jedinkrát! A všude jinde mohou parkovat majitelé ZTP a ZTP/P, na všech ostatních místech v modrých zónách, nejen na těch pro handicapované, zdarma 3 hodiny.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Neověřitelné
Hladík popisuje postup povětšinou dobře, nicméně tříhodinová výjimka, ohledně které v diskuzi přímo opravoval Andréu Komárkovou, funguje pouze pro ZTP/P, nikoli i pro osoby bez doprovodu. Kromě toho se nepodařilo ověřit, zda šlo o návrh právě KDU-ČSL.

Nařízení bylo schváleno (bod 1) na zasedání rady města dne 24. 7. 2018, ze zápisu ani z jiných materiálů rady či zastupitelstva neplyne, že by šlo o výsledek práce zástupců KDU-ČSL. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (zvlášť tělesně postižený s průvodcem) nadále smí na vyznačených parkovacích místech v rámci rezidentního parkování parkovat zdarma. Pokud chtějí zaparkovat mimo tato parkovací místa na místech určených pro rezidenty a abonenty, je toto zdarma na tři hodiny možné jen pro držitele průkazu ZTP/P (str. 13) nikoliv pro ZTP. Ten si navíc musí vyřídit parkovací oprávnění (obr. 4)

Zájemci musí skutečně navštívit pracoviště Zvonařka 5, kde bude posouzeno, zda mají na parkování nárok, což platí pro mimobrněnské i pro místní (obr. 3). Po prvotní registraci je pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P povolen vjezd v libovolném vozidle - vjezdové oprávnění není vázáno na žádné konkrétní vozidlo. Jen je nutné zadat registrační značku do systému (obr. 3), což však lze učinit online přes osobní stránku uživatele, kterou držitel obdrží po prvotní registraci na pracovišti Zvonařka 5.

Petr Hladík

Postavili jsme na ZŠ Sirotkova dvě tělocvičny. V Maloměřicích vyrostla multifunkční hala. Rozjeli jsme i větší projekty, jako přesun velodromu nebo třeba rozjezd vodáckého kanálu.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Projekt tělocvičny, multifunkční haly, velodromu či vodáckého kanálu proběhl či probíhá za přímé podpory (nebo alespoň participace) členů KDU-ČSL nebo dosluhující garnitury na radnici.

V září minulého roku byla při Základní škole Sirotkova v Brně-Žabovřeskách zahájena výstavba víceúčelového sportovního zařízení se dvěma tělocvičnami. Projekt vznikl na základě žádosti městské části z důvodu neuspokojivé kapacity stávající tělocvičny. V průběhu května již docházelo k závěrečným pracím.

Výstavba Sportovní haly v Maloměřicích přišla prvně na přetřes již v roce 2010. Díky podpoře tehdejších městských zastupitelů v čele s Vlastimilem Břicháčkem (KDU-ČSL), sokolské obce, prostředků investora ČOS Maloměřice a v neposlední řadě využitím fondu Evropské unie, byla hala 8. ledna 2016 slavnostně uvedena do provozu.

Dalším z projektů iniciovaných pod vedením představitelů KDU-ČSL, v tomto případě konkrétně Petrem Hladíkem, je přesun – tedy demolice a výstavba – velodromu z městské části Brno-Pisárky do Komárova. I přes to, že plány na tento projekt existují již několik let, během posledního volebního období došlo k posunu. Rada v červenci 2018 vybrala jako vítěznou nabídku společnosti Arch.Design, s.r.o. (bod 11). Nový velodrom by byl plně zastřešen a pojal by až 2000 diváků.

Téměř 400 metrů dlouhý moderní vodní kanál by měl být vystaven na levém břehu Svratky. Projekt kanálu, který by splňoval podmínky i pro případné evropské šampionáty, je diskutován již několik let (.pdf). Koncem minulého roku došlo k zadání "Studie proveditelnosti stavby Vodáckého kanálu Brno-Pisárky", realizovaná společností Starez-Sport, a.s., jejíž řídící osobou je statutární město Brno.

Petr Hladík

Takovýto koncept město už schválilo (družstevní bydlení, pozn. Demagog.cz) před několika týdny.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Ke schválení konceptu došlo na schůzi zastupitelstva konané 4. září 2018.

Koncepce (.pdf) družstevního bydlení pro mladé byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna dne 4. září 2018.

Zastupitelstvo zároveň uložilo radě města realizaci této koncepce, načež rada tímto úkolem pověřila vedoucího Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů