Jasna Flamiková
Zelení

Jasna Flamiková

Strana zelených (Zelení)

Bez tématu 21 výroků
Pravda 14 výroků
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 2 výroky
Neověřitelné 4 výroky
Rok 2018 21 výroků
Pouze ve výběru Demagog.cz 0 výroků

Jasna Flamiková

Na Brně-střed už 800 domů třídí odpad (díky městem dodaným nádobám, pozn. Demagog.cz)
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Nepravda
Na základě odpovědi z Brna-středu jsme zjistili, že bylo distribuováno 2199 nádob, údaje o "zasažených" domech z toho však nebylo možno určit. Ty nám doplnila až sama Flamiková po zveřejnění analýzy. Je jich 945, tedy z hlediska ustálené metodiky je výrok nepravdivý.

Podle informací mluvčí MČ Brno-střed Ing. Kateřiny Dobešové jsou k dispozici čísla distribuovaných popelnic různého typu a velikosti. Není však možné říci, kolik domácností je jimi ovlivněno.

"U nádob na tříděný odpad je nutno ještě podotknout, že ne všechny domy si braly zároveň obě nádoby a o stejné velikosti. Větší bytové domy o více domácnostech si braly větší kontejnery nebo více menších nádob podle jejich potřeby," napsala Dobešová.

Dle zjištěných informací bylo dosud poskytnuto toto množství nádob:

Doplnění: Flamiková nás po vydání analýzy kontaktovala s informací od SAKO a.s., společnosti svážející odpad. Podle ní sváží papír, plast či bioodpad celkem od 945 domů. To je přibližně o 18 % více než uvádí Flamiková, ta tak číslo podhodnotila. Z hlediska metodologie není možné přizpůsobovat rozhodnutí tomu, zda si politik "přilepšil" či "přihoršil," takové subjektivní hodnocení nemůžeme do analýz vnášet. Výrok je tedy proto nepravdivý.

Jasna Flamiková

Když se podíváte na mapu znečištění Brna, nad Brnem-střed je červený flek.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 20. září 2018 vykazovala měřená oblast Brno-Úvoz, která je součástí Brna-střed, vysokou koncentraci částic PM10 (polétavý prach), oxidu dusíku a oxidu dusičitého.

Tyto hodnoty přesahující imisní limity byly naměřené během brněnské debaty ve čtvrtek 20. září 2018 v měřené oblasti Brno-Úvoz:

PM10 (polétavý prach) - 24 hodinový průměr byl 60.9 µg/m3

NO2 (oxid dusičitý) - maximální hodinový průměr za den byl 101.8 µg/m3

NOx (oxidy dusíku) - hodinový průměr 20.9. v 9:00 den byl 155.3 µg/m3

Jasna Flamiková

Je tam půlhodina nebo hodina zdarma v těch méně obsazených zónách, je tam balíček 100 hodin pro rezidenty (v systému parkování, pozn. Demagog.cz)
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Informační systém parkování v Brně uvádí možnost parkovat zdarma do 30 minut v I. a II. zóně, hodinu v zóně III. Rezidenti mají možnost získat oprávnění k parkování, v jehož rámci jsou i volné hodiny pro nerezidenty.

Nový systém parkování v Brně umožňuje bezplatně parkovat na určených místech i nerezidentům. Jedná se o 30 minut zdarma v I. a II. zóně, dále až o 60 minut v zóně III. V rámci povolení pro rezidenty existuje možnost využít až 100 volných parkovacích hodin pro návštěvy.

Jasna Flamiková

Praha zóny neruší, rozšiřuje je, není to ani politické téma.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Zavádějící
Zóny placeného stání se neruší, naopak se průběžně rozšiřují i do dalších městských částí Prahy. V komunálních volbách se však parkování jako téma opakuje u řady stran. Ke stávajícímu systému mají rozličné výhrady.

Od prvního zavedení zón placeného stání v roce 1996 na Praze 1 se systém rezidentního parkování v průběhu let rozšířil i v dalších 10 městských částech.

Jen v roce 2016 došlo k rozšíření zón placeného stání (ZPS) na území Prahy 5 a 6, Prahy 3 a Prahy 8. Zavádění nových ZPS pokračuje i dnes a modré zóny uvidíme v dalších městských částech i v budoucnu.

Je ovšem nutné zmínit, že parkovací zóny jsou jedním z volebních témat, v různých variacích by pražský systém parkování změnili i favorité na post primátora. Příkladem je ODS, která chce navrhnout celoměstský systém parkovacích zón, kde "všichni Pražané budou moci jednoduše zaparkovat všude mimo historické centrum". Přepracovat systém parkovacích zón si klade za cíl také ANO (.pdf, str. 14-16, 38). Tématem je to i pro společnou kandidátku TOP-STAN (.pdf, str. 5). Dílčí návrhy těchto tří stran se částečně rozchází, byť dikce je ve vztahu k parkovacím zónám vesměs pozitivní.

Jasna Flamiková

Existují dva právní posudky, že dvouzónový systém (parkování) nelze zavést.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Zavádějící
Byly skutečně vypracovány dva právní posudky, které hodnotí zavedení oblastí placeného parkování. Nicméně jeden posudek analyzoval zavedení jedné zóny a druhý třech zón, ani z jednoho z nich neplyne protiprávnost či nemožnost dvouzónového systému.

Magistrát města Brna zadal vypracovat právní posudky o zavedení placeného parkováni v Brně advokátní kanceláři KROUPAHELÁN, která připravila právní posudek o zavedení jediné oblasti placeného parkování a druhý posudek o zavedení tří oblastí placeného parkování. Tyto posudky nám zaslala Jasna Flamiková. 

V prvním posudku o jedné oblasti placeného parkování přišla advokátní kancelář KROUPAHELÁN k celkovému závěru, že tento režim nedoporučuje zavést, protože by hrozil rozpor s právním řádem pro nesoulad s hmotným právem a se zásadou proporcionality kvůli tomu, že je třeba takovou regulaci vždy odůvodnit individuálně ve vztahu ke každé konkrétní lokalitě a kapacitním požadavkům místních obyvatel tak, aby jim bylo umožněno parkovat v relativní blízkosti bydliště (.pdf, str. 2). V druhém posudku konstatuje, že zavedení tří placených parkovacích zón rovněž není v rozporu se zákonem. Zpracovatel posudku závěrem doporučuje nikoli systém jedné či tří zón, ale (nakonec přijatý) systém „květinek.“ V rámci tohoto systému je území rozděleno na menší sub-oblasti, přičemž dlouhodobé parkovací oprávnění platí nejen pro sub-oblast, pro kterou je příslušným držitelem splněna podmínka vydání, ale rovněž pro sub-oblasti okolní.

Jasna Flamiková

(…) bohužel tím, že se přehazoval v tomhle volebním období rezort dopravy, který si na určitou dobu vzal pan náměstek Hollan, a na čtyřikrát se soutěžila komunikační agentura.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Flamiková má pravdu jak v personálních změnách na oblasti dopravy, tak v komplikacích při výběru komunikační agentury.

Ve funkčním období od roku 2014 do roku 2018 se skutečně dvakrát měnila gesce pro oblast dopravy a na necelé 2 roky připadla náměstku Matěji Hollanovi.

Na začátku období (body 6 a 9) spadalo řízení oblasti dopravy pod náměstka Richarda Mrázka (ANO 2011). V červnu roku 2016 se však změnila vládnoucí koalice a na základě nové koaliční smlouvy (.pdf, str. 10) Zastupitelstvo města Brna svěřilo (bod 171/2) oblast dopravy ode dne 21. června 2016 třetímu náměstku Matěji Hollanovi (Žít Brno s podporou Pirátů). Druhá změna nastala na jaře roku 2018, kdy po neshodách v koalici Zastupitelstvo města Brna vrátilo (bod 133) oblast dopravy ode dne 1. dubna 2018 zpátky druhému náměstku Richardu Mrázkovi.

Dne 15. 2. 2017 byla schválena výzva k podávání nabídek na vypracování komunikační strategie (bod 52, „Oblasti placeného stání ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit“). Už 4. dubna 2017 však byla zrušena (bod 60 téže názvu), přičemž důvod nelze ze zápisu Rady vyčíst. Krátce na to dne 18. dubna 2017 však byla zrušena stejnojmenná zakázka (bod 69 téže názvu) s odkazem na to, že v zadávacím řízení zůstal jediný účastník.

Po prázdninách byla vypsána další veřejná zakázka, a to dne 19. září 2017 (bod 38, „Rezidentní parkování ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit“). Radou města pak bylo dne 10. října 2017 prodloužen termín podávání nabídek do konce října 2017, neboť některý ze zájemců vznesl žádost o vysvětlení zadaných podmínek (bod 80 téže názvu). Rozhodnutím ze dne 19. prosince 2017 pak Rada vyloučila jednoho z účastníků (což je za zákonných podmínek možné) a uložila vedoucímu Odboru dopravy zajistit provedení průzkumu trhu a předložit Radě návrh na výběr dodavatele a návrh smlouvy (bod 115 téže názvu). Lze se domnívat, že tyto kroky byly učiněny v návaznosti na to, že vyřadili jediného zájemce a hodlali zakázku schválit bez zadávacího řízení. Průzkum trhu je totiž předjímán pro účely určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Následně také dne 13. února 2018 prodloužené zadávací řízení Rada zrušila (bod 101 téže názvu), neboť již neměla zájemců, a už 15. května 2018 byla společnost LOCOMOTION vybrána pro zakázku malého rozsahu, pro kterou zákon nevyžaduje zadávací řízení (bod 1 téže názvu).

Ačkoli 2 zadávací řízení byla vedena pod názvem "Oblasti placeného stání" a třetí pod názvem "Rezidentní parkování," je zjevné, že komunikační strategie měla být vypracována k téže věci (byť nemáme k dispozici podkladové materiály). Flamiková pak správně uvádí, že neúspěšně proběhla tři zadávací řízení a teprve napočtvrté byla zjednodušeným postupem vybrána společnost LOCOMOTION.

Jasna Flamiková

Na základě mezinárodní architektonické soutěže se projektuje nábřeží řeky Svratky, kde přibudou nové parky, cesty pro pěší i cyklostezky.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Z mezinárodní architektonické soutěže na revitalizaci nábřeží řeky Svratky vzešel vítězně návrh architektonického týmu Ivana Rullera, který má umožnit pohyb lidí po obou březích a zpřístupnit řeku. Pro pohyb cyklistů a bruslařů se počítá se samostatnou stezkou.

Na přelomu let 2016 a 2017 probíhala mezinárodní architektonická soutěž vyhlášená městem Brnem, jejímž předmětem byl krajinářský a urbanistický návrh brněnského nábřeží řeky Svratky. Bylo odevzdáno 21 architektonických návrhů, z nichž porota vybrala návrh architektonického týmu Ivana Rullera. Podle návrhu by mělo dojít ke zvýšení protipovodňové ochrany okolní zástavby, ke zlepšení možností, jak využít řeku Svratku i její poříční zóny k rekreaci a volnočasovým aktivitám obyvatel a nezapomnělo se ani na revitalizaci řeky a její nivy. Návrh dále stanovuje, že v celém úseku podél ulice Poříčí bude mít levý břeh charakter spíše architektonický, pravý břeh bude mít charakter ryze přírodní.

Cílem návrhu je tedy nejen umožnit pěším i handicapovaným spoluobčanům a vozíčkářům pohyb po obou březích, ale také zpřístupnit řeku lidem a dostat je tak co nejblíže k hladině vody. Projekt počítá s důsledným vyloučením bruslařů a cyklistů, pro které návrh vyčleňuje samostatnou stezku.

Jasna Flamiková

Podařilo se rozšířit projekty na separaci odpadů, občané na Brně-střed dnes třídí přímo z domu.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Statutární město Brno ve spolupráci se společností SAKO spustilo projekt na třídění odpadu i bioodpadu přímo u domů brněnských obyvatel.

Koncem roku 2016 proběhl pilotní projekt, který měl zmapovat zájem občanů o třídění odpadu přímo v jejich domě. Leták s informacemi byl distribuován do všech domácností v městské části Brno-střed a velice rychle se setkal s enormním zájmem. Hlavním cílem bylo usnadnit občanům cestu ke třídění, protože kontejnery určené pro tento účel jsou mnohdy vzdáleny od jejich domů a navíc bývají přeplněné. Dále si projekt kladl za cíl motivovat ke třídění i ty z obyvatel města, kteří doposud odpad netřídili.

Od března 2017 tento projekt nabyl reálné podoby a usnadnil tak lidem cestu ke třídění odpadu. Obyvatelé Brna-středu dostali možnost zažádat o přistavení popelnice na papír a plast přímo k domu. V průběhu června 2017 byla tato iniciativa rozšířena i o hnědé popelnice na bioodpad.

Na tomto systému vydělávají finálně i obce. Čím více odpadu je totiž vytříděno, tím méně vzniká komunálního odpadu hromadícího se na skládkách, který musí být následně likvidován. Popelnice jsou naopak často pořizovány z dotací.

Jasna Flamiková

Rezidenční parkování má zavedeno stovky evropských měst. A ty zóny v Brně patří k největším v Evropě (do 3 km čtverečních). V Německu jsou zóny do půl km čtverečního.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Neověřitelné
Rezidentní parkování je zavedeno v mnoha evropských městech. Není však možné ověřit, zda jde o stovky a zda parkovací zóny v Brně patří mezi ty největší. Nelze je tedy ani případně porovnat se všemi německými městy.

Vícezónový rezidentní parkovací systém funguje například v Budapešti, Krakově, Reykjavíku, Záhřebu, Košicích (.pdf), Edinburghu, Barceloně, Berlíně, Mnichově a ve Frankfurtu.

Podle materiálu vyprocavaným Brněnskými komunikacemi a.s., který nám zaslala Jasna Flamiková by jedna z brněnských parkovacích zón měla být v porovnání s několika světovými městy největší (.pdf)

V německých městech Mnichov a Freiburg jsou parkovací zóny skutečně do půl km čtverečního, ale není možné brněnské parkovací zóny porovnat s ostatními německými městy, kde systém parkovacích zón také funguje (.pdf, str. 7-8).

Jasna Flamiková

Letí nahoru počet automobilů, které se ve městě pohybují.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Tuto skutečnost potvrzují analýzy zpracované městem pro Strategii Brno 2050.

Informace je potvrzena v dokumentu Strategie Brno 2050 - základní východiska (.pdf, str. 8 a 12). Strategie byla zpracována jako vize zakládající dlouhodobou strategii města v režii Jaroslava Kacera, náměstka primátora města Brna pro oblast Smart city, strategii města, informatiku a elektronizaci radnice.

Stejnou informaci potvrdila i radnice, byť dramatičnost, se kterou situaci popisují zástupci vládnoucí koalice a „laici“, se značně liší.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů