Jasna Flamiková
Zelení

Jasna Flamiková

Strana zelených (Zelení)

Bez tématu 21 výroků
Pravda 14 výroků
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 2 výroky
Neověřitelné 4 výroky
Rok 2018 21 výroků

Jasna Flamiková

Podařilo se zřízení kanceláře architekta města, který už dneska pracuje na novém územním plánu, a to znamená, že ten územní plán pro město nekreslí jako v minulosti firma napojená na developery, ale kreslí to městští architekti.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Rada města Brna zřídila Kancelář architekta města Brna (KAM), jejímž cílem byla mimo jiné tvorba nového územního plánu. V srpnu letošního roku rada města rozhodla, že nový územní plán pro Brno opravdu vypracuje KAM.

Zastupitelstvo města Brna schválilo na konci roku 2015 vznik příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna (KAM). Kancelář vznikla 1. února 2016 jako hlavní koncepční pracoviště Brna v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města, které má za cíl zajišťovat tvorbu územních celoměstských analytických a koncepčních dokumentů v oblasti územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury a péče o veřejný prostor. Rada města rozhodla (bod č. 13) 7. srpna 2018 na základě návrhu (textová část) o tom, že nový brněnský územní plán vypracuje právě Kancelář architekta města.

Jasna Flamiková pravděpodobně naráží na společnost Arch.design, která územní plán připravovala od roku 2004. Podle serveru iDNES.cz, spolku NESEHNUTÍ a Deníku měl Arch.design připravit také projekt nákupního a zábavního centra Aupark, který měla vybudovat realitní společnost HB Reavis slovenského miliardáře Ivana Chrenka. Arch.design navíc vypracoval také územní studii (.pdf), na jejímž základě mělo být rozhodnuto o umístění záměru. Kvůli tomuto střetu zájmů byli dva architekti Arch.designu (Radoslav Kobza a Jaroslav Dokoupil) pravomocně odsouzeni Stavovským soudem České komory architektů k tříletému zákazu ucházení se o veřejné zakázky.

Lze tedy tvrdit, že územní plán v minulosti vypracovávala „firma napojená na developery”, a to firma Arch.design, která měla vztah s developerem HB Reavis. Lze však důvodně předpokládat, že v případě Kanceláře architekta města Brna, jakožto příspěvkové organizace města, tomu tak není.

Jasna Flamiková

Podařilo se prosadit zlevněnou šalinkartu a její zelektronizování, to znamená, že už více než 40 tisíc lidí dnes využívá elektronicky na dálku vyřídit si šalinkartu, to znamená, že Brňané jezdí za 9,- Kč za den.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Elektronickou šalinkartu je možné si v Brně pořídit již přes rok. Při koupi ročního kuponu je zde možnost zažádat o dotaci od magistrátu, pak stojí denní jízdné 9,11 Kč. Z posledních údajů o počtech elektronických šalinkaret pak lze vyčíst i pravdivost posledního tvrzení.

Město Brno zavedlo elektronickou šalinkartu v lednu 2017. Zájemce o elektronickou kartu se musí registrovat, karta se aktivuje po zaplacení. Následně se zájemce musí dostavit na některou z poboček dopravního podniku, kde ověří správnost zadaných údajů. Dotaci od magistrátu je možné získat jen na roční jízdné v zónách 100 a 101. Cena ročního jízdného je 4750 Kč. Výše dotace, kterou poskytne magistrát, je 1425 Kč. Jízdné na jeden den po odečtení dotace vychází na 9,11 Kč. O dotaci může žádat každý, kdo v Brně platí za odpad.

K 22. září 2017 si pořídilo (.pdf) elektronickou šalinkartu téměř 38 200 cestujících, z toho přibližně 30 000 šalinkaret bylo ročních, zbylých přibližně 8 200 bylo jiného tarifu. V lednu 2018 deklaroval Dopravní podnik města Brna více než 39 000 prodaných ročních šalinkaret, podobné číslo potvrdil i v březnu 2018 (březnové číslo, str. 17). To znamená, že celkový počet ročních i dalších šalinkaret již musel překročit 40 000, a to i vezmeme-li v potaz přiznané přesuny mezi kategoriemi.

Pro úplnost jsme zažádali o aktuální čísla Dopravní podnik města Brna, zatím jsme ovšem bez odpovědi. Podle e-shopu však bylo již v září 2017 zaregistrováno 41,5 tisíce zákazníků a počet registrovaných karet měl překročit 43 000. Aktuálně systém Brno iD hlásí po přihlášení „téměř 52 000“ elektronicky řízených šalinkaret.

Jasna Flamiková

Město v loňském roce získalo v soutěži mezinárodních kvetoucích měst medaili Entente Florale jako jediné české město v České republice.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
V soutěži Entente Florale Europe získalo Brno v roce 2017 medaili jako jediné z českých měst.

Asociace AEFP (The European Association for Flowers and Landscape) je mezinárodní neziskovou asociací, která pořádá soutěž Entente Florale Europe neboli Evropská kvetoucí sídla za účelem podpořit zelenější a přívětivější prostředí v evropských městech a vesnicích. Ocenění kromě Brna získala také Kostelní Lhota, avšak v kategorii "vesnice".

Jasna Flamiková

Bytový fond na Brně-střed jsme zdědili v zoufalém stavu, opravovaly se jen fasády, ale vnitřky nikoli.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Neověřitelné
Z dostupných dat nelze jednoznačně určit typ ani intenzitu oprav, na které město v průběhu let vydalo prostředky.

Podle dat (.pdf, str. 80) z analytické části Strategie bydlení města 2018-2030 byly v letech 2005-2016 provedeny opravy za zhruba 8,646 miliard Kč.

Toto číslo však nerozlišuje výdaje na opravy v rámci jednotlivých let, ani jejich konkrétní formu. Z dostupných údajů tedy není možné určit, zdali docházelo pouze k venkovním opravám budov, nebo zdali se ve stejné míře opravovaly i vnitřní prostory bytového fondu města Brna, respektive zda šlo o povrchové nebo hloubkové opravy.

Pro doplnění také uvádíme, že se v médiích objevily reportáže, které se problému s vybaveností nebo vnitřním stavem některých městských bytů věnovaly.

Jasna Flamiková

V roce 2013 soud shodil zásady územního rozvoje a bez nich město nemohlo připravovat územní plán. 2016 kraj tyto zásady schválil a město už mělo kancelář architekta města, který už na tom pracuje.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Nejvyšší správní soud již v roce 2012 zrušil Zásady územního rozvoje JMK, což vedlo k nemožnosti aktualizovat brněnský územní plán. V roce 2016 byly ZÚR doplněny, o dva roky později pak byla radou města pověřena Kancelář architekta města Brna, aby vypracovala nový územní plán.

Nejvyšší správní soud již v roce 2012 zrušil celé Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje, což vedlo k tomu, že město nemohlo přijímat změny územního plánu. Každý územní plán musí být totiž v souladu se zásadami územního rozvoje, jakožto vyšší úrovní územně plánovací dokumentace. Vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj neměl ZÚR, nemohlo město Brno jakkoliv aktualizovat územní plán. To potvrdil i Krajský soud v Brně, když v roce 2014 zrušil aktualizaci brněnského územního plánu.

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vydalo v roce 2016 nové Zásady územního rozvoje, které vstoupily v účinnost, mohlo Brno začít na novém územním plánu pracovat. Rada města rozhodla (bod č. 13) 7. srpna 2018 na základě návrhu (textová část) o tom, že nový brněnský územní plán vypracuje Kancelář architekta města Brna.

Jasna Flamiková

Jako Brno poskytuje dopravnímu podniku kompenzaci za ztráty…(tak by je mohl poskytovat i bike-sharingu)
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Statutární město Brno skutečně poskytuje kompenzaci ztráty Dopravnímu podniku města Brna a.s., kterého je jediným akcionářem.

Dle výroční zprávy Dopravního podniku města Brna za rok 2017 (.pdf, stáhnout rok 2017, str. 17-18 dokumentu) poskytuje město dopravnímu podniku kompenzaci za závazek veřejné služby. V roce 2017 činila tato kompenzace 1,7 miliardy korun, v roce 2016 pak 1,5 miliardy korun. Celkově činí kompenzace ze strany města přibližně 60 % příjmů dopravního podniku.Jasna Flamiková

Máme spočítané, že by to vyšlo (kompenzace DPMB, pozn. Demagog.cz) na 16 milionů korun ročně a tyhle prostředky na tom fondu udržitelné mobility ještě jsou a dalo by se to z nich uhradit.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Neověřitelné
Fond mobility, ke kterému Flamiková odkazuje, vznikne až počátkem roku 2019, o jeho budoucích prostředcích tak lze pouze spekulovat.

Zastupitelé města Brna podali 4. září 2018 Návrh na zřízení Fondu mobility, jež má začít fungovat od ledna příštího roku (.pdf). Fond by měl sloužit k financování Plánu udržitelné městské mobility města Brna, strategického dokumentu, jež by měl pomáhat zlepšovat život ve městě. Konkrétně se plán zabývá například opatřeními pro pěší a cyklistickou dopravu či zlepšením přístupnosti zastávek MHD (.pdf, str 6, bod 3.4). Jak je uvedeno přímo v avizovaném návrhu, zdroje (.pdf, str.2) Fondu mobility by se měly skládat mimo jiné z poplatků za rezidentní parkování, z pokut za neoprávněný vjezd do historického centra či z pokut za překročení povolené rychlosti v místech s automatickým měřením.

Součástí financování by měl být dle výše zmíněného dokumentu i nevyčerpaný disponibilní zůstatek Fondu mobility z minulých let. Jedná se ovšem o ustanovení alokování budoucích zdrojů. Vzhledem k neexistenci daného fondu není v současné chvíli zůstatek, jež by mohl být použit. Dodejme pouze, že nehodnotíme výpočty Strany zelených ohledně kompenzace Dopravnímu podniku města Brna.

Jasna Flamiková

Na Brně-střed už 800 domů třídí odpad (díky městem dodaným nádobám, pozn. Demagog.cz)
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Nepravda
Na základě odpovědi z Brna-středu jsme zjistili, že bylo distribuováno 2199 nádob, údaje o "zasažených" domech z toho však nebylo možno určit. Ty nám doplnila až sama Flamiková po zveřejnění analýzy. Je jich 945, tedy z hlediska ustálené metodiky je výrok nepravdivý.

Podle informací mluvčí MČ Brno-střed Ing. Kateřiny Dobešové jsou k dispozici čísla distribuovaných popelnic různého typu a velikosti. Není však možné říci, kolik domácností je jimi ovlivněno.

"U nádob na tříděný odpad je nutno ještě podotknout, že ne všechny domy si braly zároveň obě nádoby a o stejné velikosti. Větší bytové domy o více domácnostech si braly větší kontejnery nebo více menších nádob podle jejich potřeby," napsala Dobešová.

Dle zjištěných informací bylo dosud poskytnuto toto množství nádob:

Doplnění: Flamiková nás po vydání analýzy kontaktovala s informací od SAKO a.s., společnosti svážející odpad. Podle ní sváží papír, plast či bioodpad celkem od 945 domů. To je přibližně o 18 % více než uvádí Flamiková, ta tak číslo podhodnotila. Z hlediska metodologie není možné přizpůsobovat rozhodnutí tomu, zda si politik "přilepšil" či "přihoršil," takové subjektivní hodnocení nemůžeme do analýz vnášet. Výrok je tedy proto nepravdivý.

Jasna Flamiková

Když se podíváte na mapu znečištění Brna, nad Brnem-střed je červený flek.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 20. září 2018 vykazovala měřená oblast Brno-Úvoz, která je součástí Brna-střed, vysokou koncentraci částic PM10 (polétavý prach), oxidu dusíku a oxidu dusičitého.

Tyto hodnoty přesahující imisní limity byly naměřené během brněnské debaty ve čtvrtek 20. září 2018 v měřené oblasti Brno-Úvoz:

PM10 (polétavý prach) - 24 hodinový průměr byl 60.9 µg/m3

NO2 (oxid dusičitý) - maximální hodinový průměr za den byl 101.8 µg/m3

NOx (oxidy dusíku) - hodinový průměr 20.9. v 9:00 den byl 155.3 µg/m3

Jasna Flamiková

Je tam půlhodina nebo hodina zdarma v těch méně obsazených zónách, je tam balíček 100 hodin pro rezidenty (v systému parkování, pozn. Demagog.cz)
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Informační systém parkování v Brně uvádí možnost parkovat zdarma do 30 minut v I. a II. zóně, hodinu v zóně III. Rezidenti mají možnost získat oprávnění k parkování, v jehož rámci jsou i volné hodiny pro nerezidenty.

Nový systém parkování v Brně umožňuje bezplatně parkovat na určených místech i nerezidentům. Jedná se o 30 minut zdarma v I. a II. zóně, dále až o 60 minut v zóně III. V rámci povolení pro rezidenty existuje možnost využít až 100 volných parkovacích hodin pro návštěvy.