Roman Onderka
SOCDEM

Roman Onderka

Sociální demokracie (SOCDEM)

Bez tématu 14 výroků
Rozpočet 2021 6 výroků
Ekonomika 3 výroky
Sociální politika 1 výrok
Pravda 10 výroků
Nepravda 2 výroky
Zavádějící 4 výroky
Neověřitelné 5 výroků
Rok 2021 1 výrok
Rok 2020 7 výroků
Rok 2018 4 výroky
Rok 2014 9 výroků

Roman Onderka

Hnutí ANO se vrátilo k osvědčenému systému (...) ‚máme nepsanou koalici právě s komunistickou stranou a hnutím SPD a v ten moment si prohlasujeme, co chceme.‘
Český rozhlas PLUS, 18. dubna 2018
Neověřitelné

Poslanec Jiří Mašek z hnutí ANO byl zvolen (odst.57) 105 hlasy z celkových 175. V tomto případě je třeba uvést, že podle Jednacího řádu Poslanecké sněmovny (§75, odst.1) je volba předsedy komise pro kontrolu GIBS tajná. Proto můžeme jen spekulovat, kteří poslanci pro Maška, který nakonec zvítězil, hlasovali.

Pokud jde o existenci či neexistenci nepsané hlasovací koalice ANO, KSČM a SPD, Demagog.cz toto již analyzoval. Vzhledem k charakteru volby předsedy komise pro kontrolu GIBS však tento poznatek nelze aplikovat na tento případ. Proto výrok hodnotíme jako neověřitelný.

Roman Onderka

My máme v této komisi (pro dohled nad GIBS, pozn. Demagog.cz) našeho zástupce, kolegu Chovance. Pan Chovanec odmítl, nechce kandidovat.
Český rozhlas PLUS, 18. dubna 2018
Neověřitelné

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů se skládá z poslanců za Piráty, ANO, ODS, SPD, KDU-ČSL a ČSSD (Milana Chovance).

Podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny: „Předsedou komise je vždy poslanec, kterého volí Sněmovna. Poslanec, který je členem vlády, nemůže být členem komise.“

Sociální demokracie Chovance na post předsedy komise nenavrhla, jelikož podle členů strany o pozici sám nemá zájem. Není však dohledatelné žádné takové tvrzení Chovance. Ani v jedné volbě se Chovanec o místo neucházel, což ovšem mohlo být dáno i jinými faktory, jako je např. jednání a dohody mezi stranami. Proto je výrok hodnocen jako neověřitelný.

Roman Onderka

Rada města Brna dala doporučení městským částem na plošné zakázání hazardu ve městě Brně a to všech her, které lze ze zákona z města regulovat.
ČT24, 24. září 2014
Pravda

Na webu města Brna nelze dohledat v tuto chvíli (25. září) zápis z jednání Rady města Brna. Poslední zveřejněný zápis pochází z jednání 10. září. V navrženém programu pro jednání, o němž Roman Onderka mluví, tento bod absentuje také.

Nicméně v tiskové zprávě po jednání Rady města Brna je zmíněn na závěr bod " RMB souhlasí s úplným zákazem provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna ". TZ tento bod uvádí číslem 165, program jednání obsahoval pouze 164 bodů. Je tedy zřejmé, že oproti plánovanému programu byl bod na jednání Rady navržen až při samotném jednání.

Roman Onderka

Rada ho odsouhlasila jednomyslně. Udělala tak dneska na svém zasedání. Ten návrh jsem předkládal.
ČT24, 24. září 2014
Neověřitelné

Na webu města Brna nelze dohledat v tuto chvíli (25. září) zápis z jednání Rady města Brna. Poslední zveřejněný zápis pochází z jednání 10. září. V navrženém programu pro jednání, o němž Roman Onderka mluví, tento bod absentuje také.

Nicméně v tiskové zprávě po jednání Rady města Brna je zmíněn na závěr bod " RMB souhlasí s úplným zákazem provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna ". TZ tento bod uvádí číslem 165, program jednání obsahoval pouze 164 bodů. Je tedy zřejmé, že oproti plánovanému programu byl bod na jednání Rady navržen až při samotném jednání.

Zda Rada odsouhlasila zmíněný bod jednomyslně a to na návrh Romana Onderky, není možné doložit, neboť ze samotného jednání není dohledatelný žádný zápis.

Roman Onderka

Pan Hollan se té problematice (hazardu) věnuje pět let, já osm let, protože před 8 lety, když jsem nastoupil jako primátor a to je prokazatelné, jsem udělal první schůzku na likvidaci automatů v historické části města a v těch částech (...) jako je Cejl, Bratislavská, apod. s nynějším starostou a do dvou let nato vyšla první vyhláška, která likvidovala tyto automaty.
ČT24, 24. září 2014
Nepravda

Brněnské zastupitelstvo schválilo 11. listopadu 2008 vyhlášku (.pdf) o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, která zakazuje provozovat výherní automaty v místech vyjmenovaných v příloze (.doc). Mezi nimi však Onderkou jmenované ulice Cejl ani Bratislavská nejsou. Na mapě brněnských městských částí jde vidět, že ulice Cejl a Bratislavská spadají do MČ Brno-Sever. Příloha dané vyhlášky na poslední straně přitom explicitně říká, že "v této části není provozování výherních hracích přístrojů touto vyhláškou omezeno."

Matěj Hollan se opravdu podle svého vyjádření ze stejného pořadu (čas 12:00) 5 let hazardu věnuje.

Ohledně osm let staré schůzky jsme kontaktovali primátora s žádostí o doplňující informace.

Roman Onderka

ÚOHS dává jasná a striktní pravidla. On říká: Nelze dnes hazard regulovat způsobem, že dáme tu stometrovou hranici (...) od veřejných budov, kostelů, škol, magistrátu a dále, ale že musí být jasně určeno území. Jasnost určení území je dána (...) buď městskou částí a nebo je dána katastrem. (...) Z tohoto pohledu jsou dvě možnosti: na dané městské části vše povolit a nebo na dané městské části vše zakázat.
ČT24, 24. září 2014
Zavádějící

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (.pdf) skutečně popisuje, jak by měl být hazard (pokud si to daná obec přeje) regulován. Toto jeho stanovisko popisuje model regulace z pohledu, aby nedocházelo k diskriminaci/zvýhodňování vybraných provozovatelů.

"Ze soutěžního hlediska Úřad nepovažuje za problematické, pokud se obce rozhodnou pro úplný zákaz provozu loterií na svém území. Takovým opatřením sice pochopitelně dojde k naprostému vyloučení soutěže v dané oblasti, je však plně v mezích zákona a žádné soutěžitele neznevýhodňuje oproti soutěžitelům jiným." Pokud se však obec rozhodne hazard na svém území regulovat, úřad popisuje, jak by to měl činit. Konkrétně uvádí, že daná obec může jednak zakázat hazard v rámci obecně vymezených oblastí (jako příklad uvádí např. historické centrum) či v celém katastru. Jedná se ovšem pouze o doporučení, resp. ÚOHS takovýto postup považuje za "vhodnější", ale zároveň také jako jeden " z mnoha možných". ÚOHS sice považuje za "problematické (...) stanovení konkrétních provozoven nebo adres, na kterých může k provozování loterií docházet," ale dodává, že v těchto případech obec musí být " sto prokázat, proč je povolení pouze určitého počtu provozoven (např. 3) postačující k dosažení legitimního zájmu obce (...), stejně jako vysvětlit, podle jakého kritéria byly vybrány právě tyto provozovny." Obce tak musejí nastavit "předem známá a přezkoumatelná" pravidla pro povolování či omezování hazardu, nic však nenasvědčuje tomu, že by jediným řešením bylo v dané městské části veškerý hazard povolit či zakázat, jak naznačuje Onderka.

Roman Onderka

Rozhodnutí ÚOHS máme zhruba týden, nebylo možno tuto záležitost řešit dříve.
ČT24, 24. září 2014
Nepravda

Výrok navazuje na předchozí prohlášení Matěje Hollana a samotného Romana Onderky ohledně stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který se věnoval nastavení pravidel regulace hazardu obcemi. Toto stanovisko (.pdf) bylo ovšem vydáno již 1. září 2014, není tedy pravdou, že by jej Onderka měl k dispozici pouze týden ke dni vysílání pořadu (24. září 2014).

Roman Onderka

(v reakci na Matěje Hollana ohledně jednání Onderky s Jüttnerem) Já jsem nikdy nic takového neřekl. Já jsem žádný takový pokyn ani v rámci magistrátu ani při jakékoliv diskusi nedal
ČT24, 24. září 2014
Neověřitelné

Pokud vycházíme ze zápisu (.docx) jednání primátora s Radiem Jüttnerem, tak tam - alespoň dle zápisu samotného - Onderka skutečně formulaci, kterou uvádí Matěj Hollan (prosazení vyhlášky, která by měla "vracet" hazard do Brna), nepronesl. Podle zápisu dal Onderka Jüttnerovi pouze neurčitý příslib k " vyřešení situace".

Nemůžeme ovšem potvrdit ani vyvrátit, zda při jiné situaci k takovému "pokynu" skutečně nedošlo.

Upozorňujeme, že vzhledem k neoficiální povaze dokumentu nemůžeme říci, zda schůzka skutečně proběhla tak, jak je popisována.

Roman Onderka

V Brně existuje neziskový sektor, je zhruba kolem 57, 60 organizací, z toho část těchto organizací se zabývá touto problematikou (prostituce). Město Brno podporuje tyto organizace (...) ta částka je někde kolem 50, 60 milionů korun a za období, kdy jsme snižovali rozpočty příspěvkových organizací, jedině těmto neziskovým organizacím jsme nesnížili ani o desetník. Myslím, že v loňském roce to bylo navýšení zhruba kolem 2 milionů korun
ČT24, 24. září 2014
Zavádějící

V kontexu výroku je zřejmé, že neziskovým sektorem v Brně Onderka myslí ty organizace, jimž město poskytuje nějaké dotace. Např. pro letošní rok jde o 64 organizací. Celkem pak v Brně sídlí 170 neziskovek (podle evidence nestátních neziskových organizací), což je znatelný rozdíl.

Pro rok 2014 byly naplánovany dotace (xls.) ve prospěch nestátních neziskových organizací poskytující sociální služby ve výši 47 050 000 Kč. Pro rok 2013 (xls.) tato částka činila 44 050 000 Kč. Město tedy navýšilo příspěvěk pro neziskovky o 3 miliony, nicméně vycházelo z nižšího základu a ani po tomto zvýšení se nedostalo na úroveň 50 milionů.

Z těchto všech organizací se nám podařilo dohledat, že problematikou prostituce se zabývá pouze Rozkoš bez rizika, nejde tedy o část organizací, jak uvádí primátor Onderka.

Schválené dotace této organizaci od města Brna byly v letech 2012 (xls.), 2013 (xls.) a 2014 (xls.) vždy 50 tisíc Kč na rok. Je tedy pravdou, že dotace neziskovkám obecně rostly i přes úspory u příspěvkových organizací (informace České televize), nicméně na problematiku prostituce u zmíněné organizace dotace města nevzrostla.

Výrok je tedy hodnocen jako zavádějící a to vzhledem k některým nepřesnostem ve výroku primátora Onderky. V kontextu diskuze o prostituci a podpory města neziskovkám (neziskovce), která se tématu věnuje, je nejvýznamnější fakt, že město jí podporu během posledních tří let nezvýšilo, což Onderka ve svém výroku naznačuje.

Roman Onderka

Já jsem dlouhodobě říkal, že nikdy nezasednu ve vládě na jakékoliv úrovni, kde by byla koaliční vláda s komunistickou stranou.
ČT24, 24. září 2014
Pravda

Výrok je označen jako pravdivý, protože Roman Onderka skutečně dlouhodobě odmítá spolupráci ČSSD s KSČM. Dokonce se snažil v ČSSD prosadit úplný zákaz spolupráce s KSČM a to na jakékoli úrovni.

A například v předvolební diskuzi z roku 2010, kterou přinesl Český rozhlas veřejnost opětovně ujišťoval, že " Nikdy nebude podpis Romana Onderky na koaliční smlouvě s komunistickou stranou ", což dokazuje stálost Onderkova přesvědčení.