Zákony, zákony, zákony

Publikováno 5. února 2017

Hosty OVM tentokrát byli Jan Chvojka (ČSSD) a Jaroslav Kubera (ODS). Diskutovali hlavně o legislativním procesu a novinkách, jako je třeba tzv. protikuřácký zákon nebo zákon o střetu zájmů, řeč přišla na vnímání i oznamování korupce a také na rozpočtovou odpovědnost. Přečtěte si, jak si politici vedli v pravdivosti faktických výroků.

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Jaroslav Kubera
důležitý výrok

Jaroslav Kubera: „Ten zákon (o střetu zájmů - pozn. Demagog.cz) neobsahuje jen ‚lex Babiš', on obsahuje spoustu věcí z pera předchůdce pana ministra (Chvojky - pozn. Demagog.cz) Jiřího Dienstbiera. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Původní vládní návrh zákona, kterým by se změnil zákon o střetu zájmů, předložil Poslanecké sněmovně 31. 7. 2015 tehdejší ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Dienstbier. I přes přijetí několika pozměňovacích návrhů finální podoba novely obsahuje několik změn navržených Jiřím Dienstbierem.

Jedná se například o zavedení centrální správy majetkových přiznání, která tak nahradí dosavadních více než 6 tisíc evidenčních míst. Vedení se ujme ministerstvo spravedlnosti a bude mít elektronickou podobu.

Stěžejní novinkou je taktéž povinnost přiznat majetek již při nástupu do své funkce. Cílem je především rozpoznat, zda během výkonu funkce nedošlo k jejímu zneužití k osobnímu majetkovému prospěchu.


Novela také vytvořila nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání.

Během projednávání došlo k doplnění části pozměňovacího návrhu zmíněného Jana Chvojky. Ten členům vlády zakazuje vlastnit společnost, která provozuje rozhlasové a televizní vysílání, a také vydavatele periodického tisku. Jiná část Chvojkova návrhu týkající se obchodních korporací však neprošla. 


K dalšímu rozšíření vládní předlohy přispěl i návrh poslance Plíška, který neumožňuje firmám vlastněným členy vlády dostávat nenárokové dotace, investiční pobídky a získávat veřejné zakázky.
Jaroslav Kubera
důležitý výrok

Jaroslav Kubera: „Téměř 60 senátorů podepíše ústavní stížnost k zákonu o rozpočtové odpovědnosti (...) To je nevídané, ještě nikdy se to nestalo. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
U tohoto výroku neověřujeme, zda někdy v budoucnosti zmiňovaný počet senátorů podepíše ústavní stížnost, ale zabýváme se tím, zda se již stalo, že by podobný počet senátorů v minulosti ústavní stížnost podepsal.

Výrok v tomto případě hodnotíme jako pravdivý, protože podle vydaných rozhodnutí (pozn.: pro vyhledání je nutné v kolonce „navrhovatel" zadat „skupina senátorů") i projednávaných plenárních věcí, zatím nedošlo k tomu, že by stížnost k Ústavnímu soudu podalo více než 60 senátorů. Velmi blízko tomuto počtu však byl návrh skupiny 53 senátorů na zrušení tzv. volebního zákona z roku 2005. Nejčastěji skupiny senátorů, které se obrací na Ústavní soud, čítají kolem 23 senátorů. 
Jan Chvojka
důležitý výrok

Jan Chvojka: „V té zprávě TI se trochu změnila metodika. Oni tam přidali do toho hodnocení těchto států devět nových států, např. Bahamy, Barbados, Grenadu, Sv. Lucii a další, kde se ta míra korupce a věci s tím spojené hodnotí dost těžce.“

Zavádějící

zobrazit odůvodnění
Ministr Chvojka má pravdu, že do Indexu vnímání korupce pro rok 2016 přibylo skutečně devět nových zemí a stávající počet zkoumaných států se tak zvýšil na 176. Míra korupce v těchto zemích je však hodnocena stejně jako v původních státech, proto není nárůst počtu zemí pro výzkum problematický - samotná metodika se totiž nezměnila. Z těchto důvodů hodnotíme výrok jako zavádějící.

Metodika Transparency International (TI) se nijak nezměnila, stále platí, že TI dělá analýzu průzkumů, které provedlo 13 světových expertních organizací (.pdf), jež se otázkou korupce ve světě zabývají. Oproti roku 2015 však TI přidala mezi své zdroje organizaci Varieties of Democracy (VDEM) Project 2016. Každá z organizací má vlastní metodologii, která spočívá na odborném vyhodnocení několika tematických otázek pro každou zemi, a to vlastními experty a odborníky. 


Transparency International pak sbírá všechna získaná data a na jejich základě vytvoří Index vnímání korupce (CPI), nicméně pouze u zemí, kterými se zabývaly alespoň tři (.pdf) organizace.


Bodový index (rozpětí 0–100 bodů, kdy 0 je nejhorší hodnocení korupce) stále ukazuje absolutní skóre země. ČR za rok 2016 získala skóre 49 a minulý rok 48 (maxima dosáhla v roce 2013 s 56 body). 


Lze tedy pouze sledovat, zda se změnilo relativní postavení naší země na žebříčku v závislosti na tom, že přibylo devět nových zemí. Z nich nás „předběhlo“ v hodnocení sedm. Oproti loňsku si polepšila Kostarika, Kapverdy, Gruzie a Lotyšsko, které Českou republiku posunuly z 37. na sdílené 47. místo. 
Podle Chvojky je problematické v těchto nových zemích hodnotit míru korupce. Pro všechny státy však platí stejná pravidla a jsou posuzovány stejným způsobem. Současně, jak již bylo zmíněno, se do Indexu dostanou pouze země, u kterých posuzovaly korupci alespoň tři organizace, což hovoří spíše proti komplikacím v posuzování. Výrok tedy hodnotíme jako zavádějící.


Jaroslav Kubera
důležitý výrok

Jaroslav Kubera: „Začínáme opouštět hlavní princip, který se jmenuje presumpce neviny. Začalo to antidiskriminačním zákonem, kde musí někdo dokazovat, že něco neudělal (...) Čím dál víc se tomu blížíme. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Presumpce neviny je princip ovládající trestní řízení, neboť tam se rozhoduje o vině a nevině. V trestním řízení se od principu presumpce nijak neupouští. Rasový nebo jinak diskriminační podtext se může projevit ve výměře a typu trestu, samostatným trestným činem ovšem diskriminace není a na antidiskriminační zákon není trestní zákoník nijak zvlášť vázán.


V souvislosti s antidiskriminačním zákonem měl místopředseda Kubera patrně na mysli povinnost unést tzv. důkazní břemeno, tedy povinnost nejen tvrdit, ale i dokázat oprávněnost svého nároku. Právě tato povinnost je otočena v případě, že žalobce uvede skutečnosti svědčící o tom, že byl diskriminován. V takovém případě je pak povinen dokazovat nikoli on, ale žalovaný (např. zaměstnavatel, lékař, pronajímatel,...).


Antidiskriminační zákon pak zakotvuje primární ochranu čistě proti diskriminaci v § 10, pokud nebyly naplněny např. znaky přestupku nebo trestného činu. Nároky však mohou vzejít i z jiných zákonů nezávisle na antidiskriminačním zákoně. V této rovině jde však o občanskoprávní nároky, tedy bez presumování viny či neviny. Otázkou je jen to, kdo bude primárně dokazovat a kdo naopak „pouze“ vyvracet důkazy.


Ve výjimečných situacích, kdy lze očekávat nepřiměřené obtíže při získávání důkazů jedné strany, zákon předpokládá zavinění jedné ze stran - ta druhá pak musí zavinění popřít. Děje se tak například u škody způsobené továrnou, která v případě zjištění, že z jejích zařízení unikly chemikálie a způsobily škodu, musí prokazovat, že podnikla veškeré rozumné kroky, aby úniku chemikálií zabránila. 


Takových výjimek najdeme napříč zákony vícero, jsou ale vždy odůvodněny obtížnou důkazní situací na straně, jež by zpravidla měla dokazovat. Dalším příkladem může být povinnost uvést ty údaje o své činnosti, které jsou klíčové pro daňové řízení. 


Předně, presumpce neviny je pojem trestního práva, kde rozhodně neztrácí na důležitosti. Co se dokazování týče, je přirozené, že výjimky z pravidla poutají pozornost zákonodárců a přibývá jich úměrně narůstání počtu zákonů. Nicméně jde stále o výjimky a nedá se říci, že by šlo o jakýkoli trend přesouvání důkazního břemene tak, aby bylo třeba prokazovat „nečinnost“ či „nepáchání“. Ani ve volném výkladu tedy presumpci neviny česká legislativa neopouští.
Jan Chvojka

Jan Chvojka: „Je to pravomoc a právo pana prezidenta tu stížnost podat (stížnost k Ústavnímu soudu - pozn. Demagog.cz)“

Jan Chvojka

Jan Chvojka: „Já jsem své pozm. návrhy (k návrhu novely zák. o střetu zájmů - pozn. Demagog.cz) konzultoval s několika experty na ústavní právo, např. s panem profesorem Gerlochem (...), ten tam neshledal žádné pochybnosti. “

Jan Chvojka

Jan Chvojka: „Já jsem se už jednou střetnul s panem prezidentem, obrazně řečeno, u služebního zákona, když jsem byl zpravodajem zákona. Tam také podal ústavní stížnost a nebyl úspěšný.“

Jan Chvojka

Jan Chvojka: „To znamená (...) potřeba omezit koncentrace ekonomické, mediální, politické moci, že je to věc, která je obvyklá i v jiných státech. “

Jan Chvojka

Jan Chvojka: „Například argumentuje tím (prezident ve stížnosti proti zákonu o střetu zájmů - pozn. Demagog.cz), že byl tento zákon změněn formou pozměňovacích návrhů. Jak jistě všichni víme, zákony se mění velmi často formou pozm. návrhů. Nebo tím, že tím, že byl schválen tento zákon, zasahujeme do něčích práv, což v podstatě dělá také každý zákon. “

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Já jsem pro ten zákon (novela zákona o střetu zájmů - pozn. Demagog.cz) nehlasoval.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Bez ohledu na to, jak dopadne ústavní stížnost, ministr financí převede do svěřeneckého fondu (sic), což mu zákon umožňuje.“

Jan Chvojka

Jan Chvojka: „Pan Andrej Babiš svěřil své firmy do svěřenského fondu, což je struktura, u které např. pan ministr Pelikán, jako velký odpůrce nového občanského zákoníku, kdysi upozorňoval na to, že to není úplně transparentní institut.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Já jsem hlasoval proti Lisabonské smlouvě jako 1 z 19 (senátorů - pozn. Demagog.cz).“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „K té zprávě Transparency, to není žádný empirický výzkum, to je jednoduchý dotazník, kde se lidí ptají, co si myslíte...“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Všiml jste si, že skoro vždycky jsou to bývalí zaměstnanci (myšleno whistlebloweři - pozn. Demagog.cz)? “

Jan Chvojka

Jan Chvojka: „Ve sněmovně leží poslanecký návrh pana ministra Andreje Babiše, který také řeší tuto problematiku (ochranu oznamovatelů korupce - pozn. Demagog.cz), ale je koncepčně úplně jiný (oproti plánovanému vládnímu návrhu - pozn. Demagog.cz) (...) Ten vládní návrh je minimalistická verze, prošel Legislativní radou vlády a meziresortním řízením, návrh Andreje Babiše je velmi složitý. On to chce jinak, aby u NSZ vznikl jednotný informační systém, kde by se shromažďovaly tato oznámení, úřad práce by potom rozhodoval o tom, jestli zaměstnavatel může propustit toho člověka, který učinil to oznámení k tomu NSZ.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „My jsme nikdy dluhy neměli a nemáme (myšleny jsou Teplice - pozn. Demagog.cz)“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „My máme spíš problémy ty peníze utrácet (Teplice - pozn. Demagog.cz), protože nám v tom památkáři nebo hasiči s razítkem neustále brání. “

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „... zákon o veřejných zakázkách, jehož je paní ministryně (Šlechtová - pozn. Demagog.cz) autorkou, dostala jako první pokutu 500 tisíc od ÚOHS za nějakou vlastní veřejnou zakázku.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Zákon o rozpočtové odpovědnosti říká dokonce to, že i když stát bude špatně hospodařit, tak se to dotkne obcí, protože se to bude na ně samozřejmě vztahovat. “

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Naše země má dluh zhruba 1 bilion 832 nebo 1 bilion 835, takže všechno, co dělá tato vláda, dělá na dluh. “

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „... v tom zákoně (tzv. protikuřáckém - pozn. Demagog.cz) jsou takové věci, že můžete kouřit v zoologické zahradě a nesmíte v botanické zahradě. “

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Já jako ‚majitel radnice', jako představitel, nesmím dopustit, aby opilec přišel na radnici (podle tzv. protikuřáckého zákona - pozn. Demagog.cz). Víte, kolik opilců o úřední dny chodí na radnici? A policista, který dole sedí, je nemůže zastavit, protože úřední den je tam volný průchod? “

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „EU se chová tak, že nemáme sebemenší obranu. A vina je tady na protější straně stolu (ČSSD - pozn. Demagog.cz) a já tady mám tu sjetinu, jak se hlasovalo pro Lisabonskou smlouvu. Bylo nás 19 plus paní senátorka Bayerová, kdo hlasovali proti.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Ty výkřiky pana premiéra, jak teď byli na té Maltě, jak budou jednat s tou Libyí (...) Ta libyjská vláda tam ovládá 20 % (území - pozn. Demagog.cz) a říká, že když tam něco přijede, tak to rozstřílí...“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Andrej Babiš má obrovskou výhodu oproti jiným politikům, že mu z důvodů, které úplně nevím proč, jsou dány tím, že jeden den řekne, že na Vrbětice nedá žádné peníze, policie aby mohla likvidovat výbuch, pak si sedne do transportéru, projede se a dá jim je. Pak říká, že OKD vyřeší tím, že se sejde s majiteli, několikrát se mu už takové věci podařily, teď se mu nepochybně podaří vyřešit stávky řidičů, kterým vláda zvýšila platy, aniž na to dala peníze, což je její standard.“

Jan Chvojka

Jan Chvojka: „On (Babiš - pozn. Demagog.cz) se v tom teď posledních 14 dnů trošku plácá, jestli tam opravdu na to ty peníze měl, protože jako v Echu24 bylo, že 152 milionů tam nějak mu nevycházelo, pak jako říkal, že to byly ještě nějaké příjmy, které se nemusí danit.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „Tak samozřejmě, samozřejmě ODS na tom není, už konečně se dostala z dluhů, jsme v plusu, ale není na tom tak dobře, aby mohla investovat 100 milionů do volební kampaně.“

Jaroslav Kubera

Jaroslav Kubera: „... stanovy ODS umožňují kandidátovi, aby kandidoval za jiné uskupení nebo za sebe, protože tam je zákaz pouze kandidovat za jiné subjekty do komunálních, krajských nebo voleb do Parlamentu.“