Demagog.cz

Martin Kupka

Martin Kupka (ODS)

  • 9
  • 2
  • 1
  • 1

Výroky

Martin Kupka

Martin Kupka

Celá řada měst dala dohromady své parkovací domy, dokázala to s podporou, například dotací ITI. ČT24, 25. září 2020

Města a obce ve Středočeském kraji skutečně staví parkovací domy, a to často s podporou evropských dotací v rámci programu IROP ITI.

skrýt celé odůvodnění

ITI neboli Integrovaná územní investice (Integrated Territorial Investment) je nástroj strukturální politiky Evropské unie. ITI se investicemi do infrastruktury snaží dosáhnout zejména:

  • Zrychlení a zkvalitnění přepravy osob uvnitř PMO (Pražská metropolitní oblast)
  • Posílení preference hromadné dopravy
  • Zvýšení regionální mobility napojením na infrastrukturu TEN-T (Transevropská dopravní síť)
  • Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí

Dle zprávy PRAHA TV mají vzniknout parkoviště za finanční účasti Středočeského kraje například v Čerčanech, Zdibech nebo ve Staré Boleslavi. Při investici obce či kraje do parkovacích míst je možné využít zmíněnou dotaci ITI. Kraj si za tímto účelem nechal zpracovat studii, která měla (.pdf, str. 1) „prověřit možnosti realizace a navrhnout podobu – technické řešení výstavby záchytných parkovišť „park and ride“ (dále jen „P+R“) v 11 zadavatelem určených lokalitách na území Středočeského kraje“. 

Smlouva o vypracování studie byla uzavřena v srpnu 2019, podle plánu měla být výstavba parkovišť placena převážně z programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI). V květnu 2020 byl zveřejněn dodatek smlouvy, ve kterém byly upraveny původní plány výstavby, některá vybraná místa pro parkoviště byla zrušena a nahrazena jinými apod.

Některé obce si však záchytná parkoviště zrealizovaly samy. Jedná se např. o Milovice (parkoviště), Nymburk, Český Brod. Města si však vše hradila z vlastních zdrojů.

Z parkovacích domů pak zmiňme nový parkovací dům v Benešově, Cerhenicích (oba částečně financovány z fondu evropských dotací IROP ITI) či Brandýse nad Labem.

Další projekty na zlepšení dopravní infrastruktury pro Středočeský kraj lze dohledat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, kde je mimo jiné uvedena výše dotace EU a prostředků vynaložených veřejným zdrojem ČR. 

Martin Kupka

Martin Kupka

(…) Středočeský kraj s tou nejhustší a nejdelší sítí silnic druhé a třetí třídy (…). ČT24, 25. září 2020

Středočeský kraj má nejhustší i nejdelší sít silnic II. a III. třídy v České republice. Celkem je zde 8 620 km silnic II. a III. třídy s hustotou 79 km/100 km².

skrýt celé odůvodnění

Podle nejnovějších dat (.xlsx) Českého statistického úřadu (ČSÚ) je v České republice celkem 48 674,3 km silnic II. a III. třídy. Nejvíce kilometrů silnic II. a III. třídy je pak ve Středočeském kraji, a to 8 620 km (po zaokrouhlení), z toho 2 383 km silnic II. třídy a 6 236 km silnic III. třídy.

Středočeský kraj má i nejhustší síť silnic II. a III. třídy. Na rozlohu (.xlsx) 100 km² má 79 km silnic.

Martin Kupka

Martin Kupka

Je tam v tuto chvíli 7 konkrétních parkovacích míst, parkovišť, na kterých je možné začít opravdu dál pracovat z hlediska projektové dokumentace. ČT24, 25. září 2020

Projekt Středočeského kraje na výstavbu záchytných velkokapacitních parkovacích ploch se týká 11 lokalit. Územně-technická studie potvrdila umístění 10 budoucích P+R parkovišť i jejich proveditelnost a nyní bude pokračovat příprava těchto staveb.

skrýt celé odůvodnění

V uplynulém volebním období se problematikou záchytných parkovacích míst (tzv. P+R projekty: Park and Ride – zaparkovat a dál pokračovat pomocí hromadné dopravy) zabývala Rada Středočeského kraje již 7. září 2017, kdy se seznámila s plánem Odboru dopravy analyzovat 107 potenciálních parkovacích ploch. Této problematice se radní opět věnovali 29. října 2018, kdy zároveň schválili (.pdf) konkrétní projektový záměr zvaný Výstavba krajských záchytných parkovišť P+R.

V rámci projektu bylo vytipováno 11 konkrétních lokalit na stavbu záchytných velkokapacitních parkovišť: Zeleneč-Mstětice, Tuklaty, Hostivice, Strančice, Zdiby, Jesenice, Rudná/Nučice, Říčany-západ, Čerčany-Pyšely, Dubenec-Skalka a Roztoky. V rámci přípravné fáze pak radní odsouhlasili a uložili (.pdf) řediteli Integrované dopravy Středočeského kraje zpracovat veřejnou zakázku na územně-technickou studii. Ta prověřovala možnou realizaci a technické řešení těchto staveb, vypsána byla 18. července 2019. 

Na základě dodatku (.doc, str. 2) ke smlouvě o zpracování dané územně-technické studie záchytných parkovišť P+R na území Středočeského kraje pak bylo dohodnuto, že kvůli zjištěným objektivním důvodům nejsou v oblastech Říčany-západ, Strančice, Jesenice, Roztoky a Zdiby projekty realizovatelné. Na přípravách jejich zpracování se tak dále nepokračovalo a namísto nich byly vybrány lokality Světice, Líbeznice, Brandýs n. L.-St. Boleslav, Poříčany a Mělník. Z tohoto důvodu tak může být příprava u těchto nových lokalit o něco zpožděná.

Územně-technická studie je dle vyjádření vedoucího oddělení koncepce dopravní infrastruktury Patrika Macho „v současné době již hotová a prokázala realizovatelnost v 10 lokalitách z 11 uvažovaných. Vzhledem k teprve nedávnému dokončení studie nebyla zatím zahájena žádná ze staveb“. Že jsou některé stavby nadále ve fázi příprav, pak uvedl v březnu letošního roku radní František Petrtýl.

Jelikož již studie umístění 10 z 11 budoucích P+R parkovišť i jejich proveditelnost potvrdila, je nyní možné na těchto 10 parkovištích „začít opravdu dál pracovat z hlediska projektové dokumentace“.

Martin Kupka

Martin Kupka

Mimochodem to, co se podařilo napříč politickým spektrem, je digitalizace stavebního řízení (…). ČT24, 25. září 2020

Novela zeměměřičského zákona, která plně digitalizuje stavební řízení, byla v Poslanecké sněmovně schválena 185 hlasy. Proti se nevyslovil nikdo.

skrýt celé odůvodnění

Agenda digitalizace stavebního řízení spadá pod zeměměřičský zákon, jehož novela upravuje i podobu stavebního zákona. Novelu navrhla skupina poslanců včetně Martina Kupky. Zákon byl v Poslanecké sněmovně schválen 185 hlasy ze 188 přítomných. Proti se nevyslovil nikdo. Zákon byl vyhlášen v únoru 2020, účinný však bude (až na některé výjimky) až v roce 2023.

Stavební povolení dosud nebylo možné vyřídit kompletně digitální cestou, což zprostředkovává novela zákona. Kromě digitálního stavebního řízení novela zřizuje digitální technickou mapu pro katastrální účely.

Martin Kupka

Martin Kupka

(...) to, co vyčísluje Ministerstvo pro místní rozvoj do plusu, Ministerstvo vnitra ve stejné metodice vyčíslilo do minusu (až 200 miliard korun, pozn. Demagog.cz). Události, komentáře, 8. ledna 2020

Výrok se týká dokumentu Hodnocení dopadů regulace (RIA) a dopadové studie vypracované Ministerstvem vnitra k návrhu stavebního zákona. Obě studie se v mnohých bodech liší a studie MV počítá i s možnou škodou až 204 mld. Kč.

skrýt celé odůvodnění

Místopředseda ODS Martin Kupka zde hovoří o dvou různých studiích k návrhu stavebního zákona. První z nich je Hodnocení dopadů regulace neboli RIA (Regulatory Impact Assessment, .doc), které je v ČR neodmyslitelnou součástí legislativního procesu. Druhou z nich je dopadová studie (.pdf) vypracovaná Ministerstvem vnitra.

RIA vyznívá na rozdíl od studie Ministerstva vnitra velice optimisticky. Co se týče počátečních jednorázových nákladů, počítá RIA maximálně (.doc, str. 2) s částkou ve výši stovek milionů až jednotek miliard korun. V této verzi jsou započítány náklady na vytvoření nové institucionální struktury, tj. vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu, přesun zaměstnanců, zajištění vybavení, ICT a vozového parku. Provozní náklady, v případě scénáře „na zelené louce“ jsou pak odhadovány na 3-4 miliardy korun.

RIA zároveň počítá s vysokou návratností celého projektu. Kromě naplnění cíle (.doc, str. 2) celého návrhu, tj. zefektivnění a zkrácení celého procesu stavebního řízení, zvýšení transparentnosti a poklesu nákladů, počítá s nárůstem efektivity národního hospodářství. Konkrétně počítá například s ročními přínosy ve výši (.doc, str. 3) 7,1 miliard Kč, růstem nabídky bydlení a celkovým zpomalením či zastavením růstu cen nemovitostí (.doc, str. 4). Rekodifikace stavebního práva by navíc měla snížit (.doc, str. 4) korupční potenciál.

Dopadová studie Ministerstva vnitra přináší poněkud jiné informace. Pokud jde o počáteční jednorázové náklady, počítá studie (.pdf, str. 4) v minimální variantě s 2,2 miliardy Kč, v maximální až s 31,6 miliardy. Zprávě RIA je vytýkáno hlavně nezapočtení některých nákladů na provoz a údržbu.

Ministerstvo vnitra dále nesouhlasí s tím, že by návrh byl schopen snížit korupci. Naopak návrhu vyčítá příliš silnou koncentraci v rozhodování u jednoho orgánu, ztrátu nezávislosti opravných prostředků a celkové omezení veřejné kontroly (.pdf, str. 61). Studie navíc předpokládá možný negativní (.pdf, str. 4) dopad na ekonomiku státu z důvodu paralýzy systému stavebních úřadů, a to až ve výši 204 miliard Kč (3,5 % HDP).

Martin Kupka

Martin Kupka

My jsme, a v tom směru i ministerstvo pro místní rozvoj tomu velmi napomohlo, přišli jsme a podařilo se prosadit digitalizaci stavebního řízení. Před Vánoci se podařilo ve třetím čtení ten komplexní pozměňovací návrh schválit. Události, komentáře, 8. ledna 2020

Na schůzi Poslanecké sněmovny 4. prosince 2019 byla ve třetím čtení schválena novela zákona o zeměměřičství a 6. ledna 2020 byla postoupena Senátu, který o ní teprve bude hlasovat. Ministerstvo pro místní rozvoj se podílelo na prosazení digitalizace stavebního řízení.

skrýt celé odůvodnění

Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracuje s ICT UNIÍ a specialisty na e-government na projektu digitalizace stavebního řízení. Zmiňovaná novela (.pdf, str. 1) zákona o zeměměřičství, stavebního zákona a dalších byla navržena skupinou poslanců a podle vyjádření ministryně Dostálové pro server euro.cz se na jejím obsahu podílelo i Ministerstvo pro místní rozvoj.

K projednávání této novely v Poslanecké sněmovně došlo v druhé polovině roku 2019. Ve třetím čtení, které proběhlo 4. prosince 2019, byla novela zákona Poslaneckou sněmovnou schválena, a to včetně komplexního pozměňovacího návrhu, u jehož přípravy (.pdf, str. 5) bylo i Ministerstvo pro místní rozvoj. Novela byla 6. ledna 2020 poslána do Senátu, který o ní bude teprve jednat. Podle důvodové zprávy k předložené novele hy jedním z přínosů uvedené novely mělo být „zrychlení přípravy, umisťování a povolování staveb v České republice“ (.pdf, str. 12).

Tato novela by měla umožnit vznik geoportálu územního plánování a mělo by být možné elektronické povolování staveb. Mimo jiné je do zákona přidán paragraf 4b–4d. Paragraf 4b se věnuje digitální technické mapě kraje. Určuje, kdo ji spravuje a které prvky v ní mají být zahrnuty. Podle odstavce 4 paragrafu 4b (.doc, str. 1–2) „obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o:

a)       druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území,

b)       umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území“.

Paragraf 4c (.doc, str. 3) se věnuje digitálním mapám obcí a 4d (.doc, str. 3) digitální mapě veřejné správy. Digitální mapy města budou spravovat obce v samostatné působnosti. Digitální mapa veřejné správy „bude tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů“.

Součástí novely je také změna (.doc, str. 6–7) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb. Celkově má vzniknout tzv. portál stavebníka, ve kterém budou obsaženy informace, jak proces postupuje, a veškerá dílčí stanoviska. Vznikne také datové úložiště projektové dokumentace, úkonů v řízení a rozhodnutí. Elektronicky bude možné vést stavební deník.

Martin Kupka

Martin Kupka

Ta tabulka je pro nás velmi nepříznivá. To zdržení, ke kterému dochází v posledních šesti let, v posledních šesti letech nás staví opravdu za africké země. Události, komentáře, 8. ledna 2020

Během posledních 6 let se délka stavebního řízení dle žebříčku „Doing Business“ prodloužila ze 120 na 246 dní. Česko se tak skutečně řadí za některé africké země. V roce 2020 to byl např. Kamerun nebo Pobřeží slonoviny. Celkově je v žebříčku ČR na 157. místě.

skrýt celé odůvodnění

Jak plyne z kontextu rozhovoru, tabulkou je v tomto případě myšlen žebříček zemí „Dealing with Construction Permits“ („Řešení stavebních povolení“) v průzkumu Světové banky „Doing Business Report 2020“. V tomto žebříčku jsou zjednodušeně řečeno srovnány jednotlivé země světa podle snadnosti získání stavebního povolení v dané zemi. Česká republika se umístila se skóre (.pdf, str. 12) 56,2 na 157. místě.

V roce 2015 byla Česká republika v žebříčku (.pdf, str. 181) na 139. místě s indexem 62,91. V letech 2016 (.pdf, str. 197), 2017 (.pdf, str. 202) a 2018 (.pdf, str. 156) se index udržoval na stejné hranici až do roku 2019, kdy index klesl (.pdf, str. 166) na hodnotu 56,20. Stejnou hodnotu Česká republika získala (.pdf, str. 12) i v roce 2020.

Před Českou republiku se v rámci tohoto žebříčku opravdu řadí některé africké státy. S indexem 56,5 se před ČR umístil v letošním roce např. Kamerun, s indexem 57,4 Pobřeží slonoviny a Tanzánie s 57,9 body. V každém roce za posledních 6 let se před ČR umístil některý z afrických států. V roce 2015 (.pdf, str. 186) to byl např. Gabon s indexem 74,36, v roce 2016 (.pdf, str. 199) např. Egypt s indexem 65,97, v roce 2017 (.pdf, str. 239) např. Jihoafrická republika s indexem 68,21, v roce 2018 (.pdf, str. 157) např. Džibuti s indexem 68,48 a v roce 2019 (.pdf, str. 181) to byla např. Keňa s indexem 63,49. Od roku 2015 tedy vždy některý z afrických států byl v rámci indexu řešení stavebních povolení před Českou republikou a staví to Českou republiku za některé africké země.

Mezi lety 20112014 byla délka stavebního řízení poměrně stálá poté, co klesla na hodnotu 120 dnů ve zprávě z roku 2012 (.pdf, str. 91). V roce 2015 (.pdf, str. 181) stoupla délka na 143 dnů, avšak od roku 2016 (.pdf, str. 197) vzrostla délka řízení až na 247 dnů, na nichž se drží dodnes. V průzkumu z roku 2020 (.pdf, str. 4) se délka oproti roku 2019 (.pdf, str. 166) nezměnila a k většímu posunu tedy ani tento rok nedošlo (viz tabulka).

Údaje za rok 2011 (.pdf, str. 159), 2013 (.pdf, str. 159) a 2014 (.pdf, str. 187).

Martin Kupka

Martin Kupka

Andrej Babiš si nedávno na Facebooku stěžoval, že mu nějaký úředník z ministerstva dopravy zastavil dálnici. Události, komentáře, 8. ledna 2020

Andrej Babiš často píše na svém facebookovém profilu o pomalosti výstavby dopravní infrastruktury a upozorňuje, že problém je i na straně úřadů, v nedávné době si ale nestěžoval na úředníka, který by mu zastavil výstavbu dálnice.

skrýt celé odůvodnění


Andrej Babiš píše na svém facebookovém profilu opakovaně o pomalosti výstavby dopravní infrastruktury. Například 22. prosince 2019 cituje slova šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla:


„Věřte, že bych stavěl nejradši vše a hned. Od toho tady jsem. Ale prostě to v ČR nejde, všichni se neustále odvolávají a blokují, úřady nefungují, na 4 roky se zastavila příprava, propadly EIA a normálně připravovat můžeme tak od roku 2017. Příklad za všechny, D1 u Přerova. Už teď vím, že dřív než za 2 roky stavět nebudu, a to mám vše nachystané. Budu čekat na úřady... Beznaděj. (...) S těmi odpůrci se sejdu, bavím se s nimi – je mi jedno kdy a kde, klidně celou noc. Ale oni stejně řeknou – nikdy nedopustím, aby ta dálnice tady byla. A přes všechny ty úřednické boje se jim to podaří zablokovat. A ta byrokracie – dříve mělo ÚR na dálnici 15 stran a teď má 300 stran – a v tom vždy někdo něco podělá.“

O práci úřadů se vyjádřil Andrej Babiš v jiném facebookovém příspěvku 8. prosince 2019 v souvislosti s novelou stavebního zákona:„Určitě se taky nemůžete dočkat, až začne nový stavební zákon platit. Státní úředníci budou muset dodržovat lhůty, stejně jako je musí dodržovat občan vůči státu. Už si nebudou moct přehazovat občana mezi sebou, ale budou většinu věcí řešit za něj a elektronicky. Už se nebudou moct vymlouvat na dovolenou nebo nemoc, ale v nově nastaveném systému jim budou umět vypomoct kolegové na jiném úřadě. Už se nestane, že by významné stavby, jako třeba dálniční obchvat, řešily malé stavební úřady, které na to nemají lidi ani zkušenosti.“

Na úředníka z ministerstva dopravy si Andrej Babiš před nedávnem stěžoval ve svém příspěvku ze dne 24. listopadu 2019. Jednalo se však podle jeho slov o nečinnost ve věci zákazu předjíždění kamionů.

„Určitě se teď ptáte, proč máme dosud zákaz předjíždění kamionů jen na 54 kilometrech? Za to poděkujte zákonu o státní službě. Představte si, že i když já jako premiér v této zemi na to tlačím, a se mnou ministr dopravy, nějaký úředník pod ním to už tři měsíce ignoruje. Prostě to neřeší a nejsou na něj žádné páky.“

Andrej Babiš tedy často píše na svém facebookovém profilu o pomalosti výstavby dopravní infrastruktury (např. i v příspěvku z 1. prosince 2019 nebo v příspěvku z 5. ledna 2020) a upozorňuje, že problém je i na straně úřadů. V nedávné době si ale nestěžoval na úředníka, který by mu zastavil výstavbu dálnice. Výrok tedy hodnotíme jako nepravdivý.

Martin Kupka

Martin Kupka

A shoduje se s námi (Ministerstvo vnitra, pozn. Demagog.cz) v tom, co my říkáme od léta, to znamená, že to ve výsledku může vygenerovat škody až 200 miliard korun. Události, komentáře, 8. ledna 2020

Nenašli jsme informaci o tom, že by Martin Kupka, ODS nebo Výbor pro veřejnou správu upozorňovali na možné finanční škody v souvislosti s novým stavebním zákonem.

skrýt celé odůvodnění

Místopředseda ODS Martin Kupka zde hovoří o Dopadové studii (.pdf) k návrhu stavebního zákona, vypracované Ministerstvem vnitra. Studie MV, která je k návrhu zákona poměrně kritická, kromě jiného předpokládá možný negativní (.pdf, str. 4) dopad na ekonomiku státu z důvodu paralýzy systému stavebních úřadů, a to až ve výši 204 miliard Kč (3,5 % HDP).

Nepodařilo se nám ověřit tvrzení, že by ODS nebo Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož místopředsedou je poslanec Kupka, už od léta tvrdil, že je nový stavební zákon schopen vygenerovat škody až 204 miliard.

Kritika návrhu stavebního zákona ze strany ODS operující s odhadem finančních nákladů, kterou se nám podařilo dohledat, se začala objevovat až po zveřejnění Dopadové studie v listopadu 2019. Sám poslanec Kupka například zveřejnil svůj komentář 23. prosince 2019.

Martin Kupka

Martin Kupka

No, já především poznamenám, že jak komunistická strana, tak sociální demokracie v těch volbách (2017, pozn. Demagog.cz) získala historicky málo procent. Události, komentáře, 27. června 2018

KSČM skutečně ve volbách dosáhla nejhoršího výsledku od svého založení v roce 1921. Data jsou dostupná v námi již dříve zpracovaném výroku (volby mezi lety 1946 a 1990 pochopitelně neuvádíme, nešlo o volby svobodné).

Sociální demokraté v podzimních volbách dosáhli na nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Po listopadu 1989 dosáhli na horší výsledek v obou volbách (do České národní rady), které se konaly ještě za federace.

(data k volebním výsledkům jsou ručně posbírána z webu Volby.cz a z jednotlivých volebních výsledků z období 1. a 3. Československé republiky)

Za první republiky sociální demokraté (pod značkou Československá sociálně demokratická strana dělnická) dosahovali vždy lepších výsledků, než kolik získali na podzim 2017 (tj. 7,3 %). Stejně tak ve volbách 1946, ovšem zde je nutno dodat, že šlo o volby s limitovaným počtem stran.