Krajské volby: Jihočeský kraj

Publikováno 27. září 2016

Debata České televize v Jihočeském kraji se točila v první řadě kolem dopravy a výstavby dálnice D3 a také dostupnosti bydlení. Dostalo se ale i na krajské investice nebo využívání evropských dotací. Jak jsou na tom jednotliví kandidáti do krajského zastupitelstva s faktickou správností svých výroků, si můžete přečíst v naší analýze.

Výroky

Jan Zahradník
důležitý výrok

Jan Zahradník: „...na stavbu (D3 - pozn. Demagog.cz), na kterou bylo vydáno posouzení vlivu na životní prostředí platné a najednou se ta EIA zhroutila. Mávnutím koaličního vládního kouzelného proutku je EIA pryč a musí se dělat znova.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Vina za nesprávnou transpozici směrnice EIA, která zapříčinila pozdější neplatnost stanovisek EIA, nemůže být připisována na vrub nynější koaliční vlády, jak nekorektně činí Jan Zahradník.


EIA je procedura, při které se posuzuje vliv plánovaných staveb na veřejné zdraví a životní prostředí (vliv na živočichy, rostliny, ovzduší, krajinu, přírodní zdroje, kulturní památky, atd.). Tento proces je veden buď krajským úřadem, nebo ministerstvem životního prostředí.


Jan Zahradník má pravdu, když říká, že na stavbu dálnice D3 bylo vydáno kladné stanovisko EIA na posouzení vlivu na životní prostředí. Stalo se tak v únoru roku 2012, tedy ještě za vlády Petra Nečase. Tato stanoviska byla vydávána podle starého zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí z roku 2001.


Evropská komise však odmítla na začátku roku 2016 uznávat stanoviska EIA udělená podle zákona vzniklého před vstupem České republiky do EU, a to na základě formálního upozornění z dubna roku 2013 o zahájení řízení vůči České republice kvůli nesprávné transpozici směrnice EIA. To se dotýkalo 64 staveb, u kterých by se tedy celé řízení muselo opakovat, což by znamenalo výrazné zdržení.


Na základě této výzvy připravilo ministerstvo životního prostředí novelu zákona, která vyšla z vlády Bohuslava Sobotky a nabyla účinnost 1. dubna 2015. Jak již ale bylo zmíněno, Evropská komise i tak stanoviska podle starého zákona odmítla uznat.


Během projednávání se k této novele opakovaně vyjadřoval i poslanec Zahradník. Např. v 1. čtení uvedl:


Především je třeba říct, že tato novela, kterou nám ministerstvo předkládá, jde vysoko nad rámec výtek, které nám adresovala Evropská komise. Zahrnujeme na naší národní úrovni taková ustanovení, která vůbec od nás nejsou vyžadována a která významně rozšíří byrokracii.
(...)
Dámy a pánové, myslím si, že nám nezbývá nic jiného než předloženou novelu zamítnout, přestat se bát Evropské unie. Dovoluji si požádat poslance vládního hnutí ANO, aby na svého kolegu pana ministra Brabce apelovali, aby se vymanil z vlivu ekologických aktivistů a přikázal svému ministerstvu připravit zákon pořádně, tak aby neškodil českému hospodářství. Dovoluji si proto navrhnout, abychom tento zákon v prvním čtení zamítli.


Vláda Bohuslava Sobotky v červnu tohoto roku navrhla novelu zákona, která by nařízením vlády zařadila prioritní stavby na seznam výjimek, jež by mohly novým řízením EIA projít rychleji nebo v průběhu prací. Ta byla schválena a v účinnost vstoupila 5. srpna 2016.


Seznam těchto staveb byl vládou schválen 25. srpna 2016 a z úseků dálnice D3 obsahuje pouze obchvat Českých Budějovic. U zbylých tří úseků, které v tomto seznamu nefigurují a zároveň mají stanovisko EIA podle starého zákona, bude muset proběhnout nové řízení.


Výrok je hodnocen jako nepravdivý, jelikož stanoviska EIA se musí opakovat pouze u některých staveb a zároveň není možno z tohoto problému osočovat vládu Bohuslava Sobotky, která problém zdědila. 


Ani vláda Petra Nečase, za které se stanoviska podle starého zákona vydávala, nezrušila EIA. Jak bylo uvedeno, stanoviska zrušena nebyla, Evropská komise pouze některá odmítla uznat.
Svatomír Mlčoch
důležitý výrok

Svatomír Mlčoch: „Připravovaný zákon o sociálním bydlení říká, že to bude (zajistit dostatek sociálního bydlení - pozn. Demagog.cz) odpovědnost obcí. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Dle návrhu zákona o sociálním bydlení budou mít obce skutečně povinnost zajistit dostatek sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi. Pokud povinnost nesplní, bude jim hrozit pokuta.

V návrhu zákona o sociálním bydlení, který se momentálně nachází v připomínkovém řízení, je zakotvena povinnost (.doc, § 15 odst. 2) obcí vyčlenit na svém území odpovídající počet bytů, které budou dostupné pro osoby v bytové nouzi. Pokud obec nebude mít dostatečný počet bytů, bude je muset zajistit smlouvou o poskytnutí bytu do systému sociálního bydlení s jinými osobami, ať už fyzickými či právnickými, nebo s obcemi. Obce mají na realizaci sociálního bydlení nárok na poskytnutí finančních prostředků, a to formou dotace (.doc, § 92 odst. 1) od Ministerstva pro místní rozvoj.


Obec se této povinnosti může zprostit (.doc, § 15 odst. 3):


  • pokud bezodkladně nahlásí ministerstvu spravedlnosti, že neeviduje žádnou osobu v bytové nouzi, která má na území obce pobyt delší než 6 měsíců nebo trvalý pobyt,
  • nevlastní žádné volné byty pro osoby v bytové nouzi, 
  • vyhlásila veřejnou soutěž o poskytnutí dostatečného počtu bytů a žádný zájemce se nepřihlásil, 
  • založila s jinými obcemi svazek obcí za účelem zajištění sociálního bydlení nebo aspoň podnikla veškeré kroky k uzavření takové smlouvy.
Pokud obec povinnost nesplní, dopustí se přestupku a může ji být Ministerstvem práce a sociálních věcí uložena pokuta (.doc, § 16 odst. 3, 4).
Petr Braný
důležitý výrok

Petr Braný: „Teďko platí norma, že už musíte nabízet obecní byty za cenu v tom místě obvyklou. V podstatě tržní.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra vydal v roce 2016 dokument (.pdf), stanovující povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem. Tento materiál navazuje na novelu zákona o územních samosprávných celcích (z. č. 106/2016 Sb.).


Jedním z bodů je i povinnost držet se při převodu nemovitosti obvyklých cen pro danou oblast.


„Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.“ (zk. 128/2000 Sb., §39 odst. 2)


V případě odchýlení se od obvyklé ceny jsou orgány obce povinny zdůvodnit tento jev do takové míry, aby nebyl převod označen za neplatný. Tyto orgány zároveň rozhodují v případě prodeje majetku i o kupní ceně, která je zároveň odhadci stanovena na cenu tržní.


„Pokud obec prodává bez nepodmíněného nabídkového řízení, musí být pozemek nebo stavba oceněna jedním nebo více nezávislými odhadci tak, aby byla stanovena tržní hodnota na základě obecně uznávaných tržních ukazatelů a oceňovacích norem, přičemž takto stanovená tržní cena je minimální prodejní cenou, která může být dohodnuta, aniž by se jednalo o veřejnou podporu.“
 (.pdf, str. 42)

Obce mají tedy od 1. července 2016 mj. povinnost prodeje obecních nemovitostí za obvyklé, respektive tržní ceny pro danou lokalitu. 
Jiří Švec
důležitý výrok

Jiří Švec: „Prachatický hospic dobře znám, také ho léta podporujeme jako město Lišov. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Město Lišov, jehož je Jiří Švec starosta, podporoval Hospic Sv. Jana N. Neumanna v roce 2008 (str. 22), 2011 (str. 38), 2012 (str. 44), 2013 (str. 39), 2014 (str.41). Taktéž ho podporoval minulý rok a podporuje ho i letošní.

Město Lišov se řadí do kategorie dárců přispívajících 10 tisíc až 100 tisíc korun.
Jiří Zimola
důležitý výrok

Jiří Zimola: „Některé úseky jihočeské dálnice jsou posuzovány podle starého zákona (EIA - pozn. Demagog.cz), můžeme pokračovat v obchvatu Českých Budějovic a pokračovat v čerpání evropských peněz.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Evropská komise v dubnu 2013 upozornila (.pdf, str. 14) ČR, že nesprávně přejímá směrnici EIA o procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zároveň s upozorněním vznesla požadavek na provedení vyhodnocení projektů, které již procesem EIA prošly na základě předchozí verze zákona. V případě nesplnění těchto požadavků hrozilo, že nebude možno dočerpat přidělené evropské dotace.


Kvůli této kolizi se zákonem EIA byly ohroženy důležité dopravní projekty ČR a vláda proto začala s Evropskou komisí vyjednávat podmínky, které by umožnily postavit alespoň prioritní stavby a pokračovat v čerpání evropských prostředků.


Vyjednávání s Evropskou komisí se nakonec vydařilo a vláda tak 24. srpna 2016 schválila nařízení stanovující prioritní dopravní záměry, které nemusejí proces EIA opakovat. Mezi tyto stavby patří úsek D3 - obchvat Českých Budějovic. Evropská komise si přitom pro tuto stavbu vyžádala zvláštní režim.


Podle ministerstva životního prostředí tento režim „spočívá v požadavku, aby oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvedl i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro volbu vybrané varianty s ohledem k jejímu vlivu na životní prostředí“.


Jiří Zimola tak celou situaci líčí pravdivě a výstavba obchvatu Českých Budějovic skutečně může pokračovat v čerpání evropských dotací.
Jan Zahradník
důležitý výrok

Jan Zahradník: „Když jsem byl hejtmanem, tak se zahájila a plně připravila výstavba dálnice z Tábora do Veselí.“

Pravda

zobrazit odůvodnění

Jan Zahradník byl hejtmanem Jihočeského kraje v letech 2000–2008. Výstavba dálničního úseku mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí byla zahájena v říjnu 2008. Tento úsek byl otevřen a zprovozněn v červnu 2013. Jiří Zimola byl zvolen hejtmanem za Jihočeský kraj 24. listopadu 2008.  

Tento výrok tedy hodnotíme jako pravdivý, protože k zahájení prací na dálničním úseku došlo ještě v době, kdy byl hejtmanem Jan Zahradník.

Petr Braný

Petr Braný: „Když jsme dostali odpovědnost za správu kraje a naše radní Víťa Baborová se stala radní, tak se zvedla vlna, která neměla s věcností nic společného a útoků na tuto naši členku, která to odnesla i zdravím.“

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „Jižní Čechy mají 4. nejnižší průměrnou mzdu od konce. Stejně tak medián. “

Jiří Švec

Jiří Švec: „Náš kraj se honosí nejvyšší nehodovostí.“

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „Výstavbu dálnice D3 nemůžeme kompetenčně ovlivnit.“

Pavel Hroch

Pavel Hroch: „Rozpočtovací období 2007–2013 na ně (opravy místních komunikací - pozn. Demagog.cz) zapomnělo a nové, které je připravené, 2014–2020, s nimi vůbec nepočítá.“

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „Já mám pocit, že se politici v žebříčku profesí propadli na nejnižší místo, na jedno z nejnižších míst. “

Jan Zahradník

Jan Zahradník: „Máme tady model, pod trasou zanádražní komunikace, kdy byly vykoupeny pozemky aktivitou města České Budějovice, i když investorem byl kraj.“

Pavel Talíř

Pavel Talíř: „Vývoj D3 se zastavil. Díky té EIA.“

Pavel Talíř

Pavel Talíř: „Funguje to v jiných krajích, podobný model nastartovali v Jihomoravském kraji (jde o krajský fond, který by ručil obcím, aby dávaly půjčky na bydlení - pozn. Demagog.cz).“

Pavel Hroch

Pavel Hroch: „Na naší malé obci prodáváme parcely za 360 korun za metr včetně DPH a to je s městem absolutně nesrovnatelné.“

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „Tenhle model (reakce na Talíře) vysloužily Korutany v Rakousku a dodnes se z toho nemůže vzpamatovat centrální vláda.“

Radka Maxová

Radka Maxová: „MMR vypisuje několik dotačních titulů. Jednak to jsou půjčky pro mladé do 36 let, zvýhodněné úvěry, pak je tam samozřejmě podpora výstavby podporovaných bytů, „sociálních bytů“, které jsou rozděleny do 3 kategorií a na to mohou jednotlivé obce čerpat samozřejmě finance.“

Jan Zahradník

Jan Zahradník: „Poptávka po vlastněných bytech převyšuje nabídku.“

Jan Zahradník

Jan Zahradník: „Mezi podnikateli je přebytek kapitálu, v bankách je nulový úrok v podstatě, nic z toho nemají.“

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „Kraj má přes 3 a půl miliardy investic ročně. “

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „V Jihočeském kraji máme stejně jako v jiných krajích řadu bezdomovců. Odhaduje se 3-5 tisíc bezdomovců.“

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „V jižních Čechách je 50 tisíc hypoték, což znamená, že průměrná domácnost má jen na splátku 9 500 korun měsíčně, co je víc jak 30 % jejího příjmu a v tom nejsou služby.“

Radka Maxová

Radka Maxová: „Zákon o sociálním bydlení (připravovaný MPSV - pozn. Demagog.cz) není přívětivý k našim starostům, protože jim dává jenom povinnosti a nedává jim žádné kompetence.“

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „I klub primátorů a starostů za ČSSD se velmi kategoricky postavil proti tomu zákonu (o sociálním bydlení z dílny MPSV - pozn. Demagog.cz).“

Radka Maxová

Radka Maxová: „U nás v České republice 55,9 % lidí vlastní byt nebo dům. A když k tomu přičtu družstevní vlastnictví, tak se dotahujeme až na 66 %.“

Radka Maxová

Radka Maxová: „MMR má v současnosti program na podporu podporovaných bytů. Jsou to jednak byty pečovatelské, to jsou vstupní byty a jednak to jsou komunitní domy, kde přispívají částkou až 650 tisíc na byt.“

Petr Braný

Petr Braný: „Ročně je úbytek 30 tisíc bytů. “

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „ČNB v minulých dnech prohlásila, že výrazně zpřísní podmínky pro poskytování hypoték na vlastní bydlení. Vypadá to tak, že na tří milionový byt budete potřebovat v průměru 450 tisíc korun vlastních. “

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „10 % lidí v České republice je buď chudých, nebo blízko hranice chudoby. “

Pavel Hroch

Pavel Hroch: „V roce 2005 se postavilo a dokončilo 1 909 bytů a v roce 2015 jich bylo pouze 1 238.“

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „Ten náš prachatický hospic, alespoň podle sdělení pana ředitele, je dostatečný. Ze statistik vyplývá, že je potřeba 5 lůžek na 100 tisíc obyvatel, což je 30 lůžek. “

Petr Braný

Petr Braný: „Kraj už tam také pomohl (v prachatickém hospicu - pozn. Demagog.cz), já jsem se snažil. Když se přišlo na to, že nemají pokryto DPH, tak tam šlo 8 milionů z rozpočtu státu přes kraj na tento hospic.“

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „Ty stavby dálnic a rychlostních komunikací se zastavily za ministrování pana ministra Bárty. Ten to zastavil v roce 2010 za tehdejší vlády. “

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „Jenom do oprav místních komunikací, kde si mohli žadatelé z ROPu žádat, šla 1 miliarda korun. Opravilo se za ni 155 km místních komunikací. “

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „V Nové Bystřici radnice a rozhodně jsem tam já už nebyl, si čerpala peníze na opravu místních komunikací. Úspěšně čerpala. “

Jiří Švec

Jiří Švec: „V poslední výzvě ROPu bylo k rozdělení 116 milionů korun. “

Petr Braný

Petr Braný: „Bylo 800, 900 milionů na ty komunikace naše i ty místní ze začátku, když začínal pan Zahradník jako hejtman a my jsme přišli v roce minulém na 2 a půl miliardy. “

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „Po 10 letech fungování tohoto letiště (Planá - pozn. Demagog.cz), do kterého natekla téměř miliarda korun, resp. s tím, kolik má být ještě proinvestováno. “

Jiří Švec

Jiří Švec: „48 milionů korun je částka, kterou dalo v součtu město České Budějovice a Jihočeský kraj do letiště v letošním roce. V loňském roce odbavilo Jihočeské letiště celých 116 platících cestujících. V letošním roce do srpna 60 platících cestujících. Takže my jsme 200 platících cestujících odbavili za 48 milionů korun. 240 tisíc korun na cestujícícho.“

Jan Zahradník

Jan Zahradník: „Vláda vyjednala výjimku na obchvat Budějovic, nikoli na trasu od Budějovic na státní hranici. Tam pořád EIA není.“

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „D3 v jižních Čechách neblokoval ani jeden ekologický spolek. “

Jiří Švec

Jiří Švec: „Zatímco vy tvrdíte, že teď máte ve hře čínského partnera pro letiště, který sem bude dovážet čínské zboží do e-shopů, v tu samou dobu říká pan ředitel Jihočeského letiště, že není ambice létat za oceán.“

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „(Reakce na výrok Švece) To tvrdíte Vy, to jsem nikdy neřekl.“

Pavel Talíř

Pavel Talíř: „Česká republika má 2. nejhustší síť (železnic - pozn. Demagog.cz) po Švýcarsku. “

Pavel Talíř

Pavel Talíř: „Vezmu poslední ekologickou zátěž, která byla na úrovni kraje. A to byla zátěž v obci Hůry, kde hořela skládka. Kraj se postaral i s městem České Budějovice, aby se tato skládka zlikvidovala. Těch skládek je několik, ani nejsou pořádně zmapovány. V různých brownfieldech jsou navozeny odpady a zjistíme to, až to začne teprve hořet. “

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „Za poslední etapu se utratilo 700 milionů (na splavnění Vltavy - pozn. Demagog.cz), to jsou 4 km z Hluboké do Českých Budějovic. Tam jezdí 1 lodička, jezdí v úterý a potom jede ještě o víkendu.“

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „Zrušili jsme to výběrové řízení, když vzniklo to podezření (šlo o opravu silnic, výběr měl provádět upravený software - pozn. Demagog.cz).“

Svatomír Mlčoch

Svatomír Mlčoch: „Díky eurodotacím jsem dneska mohl přijet do Prahy z Českých Budějovic daleko rychleji, než kdyby se z nich nestavěl železniční koridor (...) Předtím jsem sedl do trolejbusu, který byl zaplacen z evropských dotací a ještě předtím jsem šel po Malé lávce, která byla z evropských dotací pořízena po povodni v roce 2002.“

Petr Braný

Petr Braný: „Já jsem navrhoval, aby bylo rozpočtové určení daní větší než 21 %, skoro mi to o jeden hlas prošlo.“

Radka Maxová

Radka Maxová: „My jako ANO dlouhodobě kritizujeme výběrová řízení ve zdravotnictví. “

Jiří Zimola

Jiří Zimola: „Naše nemocnice, českobudějovická a táborská, aby bránily své dobré jméno, podaly na NKÚ žalobu. “

Jan Zahradník

Jan Zahradník: „Je skoro polovina programového období a je proplaceno 8 % dotací.“

Pavel Hroch

Pavel Hroch: „V Jihočeském kraji bude přerozdělovat 17 akčních skupin 1 a půl miliardy korun (z evropských dotací v letech 2014–2020 - pozn. Demagog.cz).“